Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Здравноосигурителни вноски за лицата работещи по граждански договори

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 29 Sep 2008 07:27ч, видяна 12365 пъти
реклама
Основанието за внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата работещи по договор с възложител за работа без трудово правоотношение (граждански договор) е чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
Задължително осигурени по смисъла на ЗЗО са работещите само по граждански договори, които получават възнаграждение равно или по-голямо от минималната работна заплата установена за периода, през който лицето извършва възложената му дейност (чл. 40, ал. 1, т. 3, буква “а” от ЗЗО).

Във всички случаи за да се извърши преценка дали здравноосигурителните вноски в тези случаи са дължими от полученото възнаграждение се приспадат разходите за дейността предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. През 2008 г. тези разходи са в размер 25 на сто, а минималната работна заплата за тази година е 220 лв. Рзмерът на осигурителните вноски, които се дължат зависи от това кога е извършена работата от осигурено лице. В този смисъл, когато лицето е работило през 2007 г., но възнаграждението му се изплаща през 2008 г. осигурителните вноски се изчисляват в размера и съотношението регламентирани през 2007 г.

Разходите за дейността, които се приспадат в тези случаи обаче са тези, действащи към момента на получаването на дохода т. е. сега установените 25 но сто. Сроковете за внасянето на здравоосигурителните вноски също зависят от момента на изплащането на възнаграждението. Така например осигурителните вноски за възнаграждение, което се отнася за рабога извършена през 2007 г., но изплатено през септември 2008 г. трябва да се внесат най-късно до 10 октомври 2008 г. Задължението за подаване на данни за внесените здравноосигурителни вноски с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” също възнива в зависимост от това кога е изплатено възнаграждението. В посочения пример декларацията трябва да бъде подадена не по-късно от 20 октомври 2008 г.

Здравноосигурителните вноски през 2008 г. се разпределят между възложителя и осигуреното лице в съотношение 60 на сто към 40 на сто.

Видно от посоченото е, че когато за работещите по граждански договори, които не извършват други дейности през този период се внасят здравноосигурителни вноски само ако полученото възнаграждение след приспадането на разходите за дейността е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната. Това означава, че в случаите когато лицата получават възнаграждение, което е по-малко от минималната работна заплата здравноосигурителни вноски чрез възложителя не се дължат. Това не означава, че тези лица по принцип се освобождават от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски. За тях това задължение е регламентирано в чл. 40 ,ал. 5 от ЗЗО. По този ред внасят здравноосигурителните си вноски всички лица, които нямат друго  основание за здравно осигуряване през съответния месец. Внасянето на вноските в тези случаи се извършва от самото лице, като те са за негова сметка. В тези случаи те се изчисляват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2008 г. размерът на този доход е 240 лв.

Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. За внесените по този ред здравноосигурителни вноски не се подават данни с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”.

Разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3, буква “б” от ЗЗО третира внасянето на здравноосигурителните вноски за лицата, които работят по граждански договори, но едновременно с това за тях се дължат здравноосигурителни вноски и по други правоотношения – като осигурени по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 2 от закона. В тези случаи здравноосигурителните вноски се дължат независимо от размера на полученото възнаграждение т. е. ако след приспаденото на разходите за дейността полученото възнаграждение е по-малко от минималната работна заплата, здравноосигурителните вноски са дължими. Важен момент, който трябва да се има предвид при внасянето на здравноосигурителните вноски на това основание, е че сборът от доходите,върху които се внасят вноските не може да надвишава максималният осигурителен доход установен за съответния период. Това на практика означава, че за лице работещо например по трудово правоотношение сборът от полученото или начислено трудово възнаграждение плюс полученото възнаграждение по гражданското правоотношение, върху който се дължат здравноосигурителните вноски през 2008 г. не може да надвиши 2000 лв.

Във всички случаи осигурителите трябва да сумират получените от лицата доходи за съответния месец, за да извършат преценка дали здравноосигурителните вноски се дължат върху цялото изплатено по гражданското правоотношение възнаграждение или само върху част от него с оглед огранимаването на общия здравноосигурителен доход за месеца до максималния му размер.

От посоченото е видно, че длъжностните лица, начисляващи здравноосигурителните вноски за работещите по граждански договори трябва да имат допълнителна информация, за да могат да изпълнят изискванията на Закона за здравното осигуряване и правилно да определят размера на дължимите здравноосигурителни вноски. Част от необходимите данни се отбелязват от лицата в “Сметката за изплатени суми”, която се издава при изплащане на възнаграждението. За друга част от данните, например това дали лицето получава или не други доходи през съответния месец е необходимо да се изискат данни от осигурения.

Самоосигуряващите се лица сами внасат здравноосигурителните си вноски, когато работят по граждански договори, извън дейността за която са регистрирани като такива. Основанието за това е чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. За тях възложителите не начисляват и не внасят здравноосигурителни вноски. Задължение на самоосигуряващото се лице е да декларира, че има това качество като отбележи това в “Сметката за изплатени суми”, чрез която получава възнаграждението си.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР