Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > CIELA Нормативи > Правилници

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

от ciela.net, 08 Nov 2008 02:42ч, видяна 500 пъти
реклама

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕОбн. ДВ. бр.68 от 18 Август 2000г.

Раздел I.Общи положенияЧл. 1. Този правилник урежда устройството, функциите и задачите на дирекциите на националните паркове, наричани по-нататък "дирекции".
 Чл. 2. (1) Дирекциите са специализирани регионални органи на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за управление и контрол на националните паркове.

(2) Дирекциите са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка.
 Чл. 3. Дирекциите имат собствен печат и емблема, която могат да възпроизвеждат върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на националните паркове, транспортни средства и друго тяхно имущество.
 
Раздел II.Функции и задачиЧл. 4. Дирекциите:

1. участват в процеса на разработването на планове за управление и устройствени и технически планове и проекти, като:

а) изготвят и внасят в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти;

б) възлагат разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в ПУ и устройствените планове;

в) предоставят наличната информация, необходима за разработването на плановете и проектите;

г) подготвят становища по плановете и проектите и участват в процеса на тяхното приемане;

2. прилагат плановете и проектите по т. 1, като:

а) възлагат изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; залесяване и борба с ерозията; поддържане и възобновяване на горите; изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура - маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка и други; поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техни местообитания; издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;

б) разработват, организират и координират провеждането на образователни и просветни програми за посетители на парковете и местното население;

в) организират изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;

г) реализират предвидените противопожарни мероприятия;

д) контролират спазването на нормите, режимите и условията, залегнали в плановете за управление за различните зони на парковете;

е) осъществяват общ контрол по спазване на екологичното законодателство;

3. издават разрешителни за паша, събиране на билки, горски плодове, гъби и др., както и за поддържащи и възстановителни дейности в горите;

4. контролират съответните органи, организации и лица по спазване на:

а) условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности по т. 2, буква "а";

б) условията на концесионни договори;

в) разрешителните по т. 3;

г) решения по ОВОС;

5. охраняват парковете, вкл. опазването им от пожари, като:

а) организират охраната по охранителни участъци;

б) организират подвижна охрана в определени райони и сезони;

в) осигуряват функционирането на контролни пунктове;

г) осигуряват специализирано наблюдение в пожароопасния сезон;

6. осъществяват мониторинг върху:

а) състоянието на природни екосистеми и съобщества, както и върху състоянието на популациите на защитени и редки растителни и животински видове;

б) състоянието на други компоненти на околната среда - въздух, води, почви;

в) туристическото натоварване;

7. организират и поддържат база данни за: горите; растителните и животинските видове и хабитати под специален режим; флористичното, растително и фаунистично разнообразие; туристическото натоварване и потенциал; културно-историческите и други обекти и дейности на територията на парковете и прилежащите им райони;

8. предоставят информация за парка на заинтересувани организации и лица;

9. изготвят становища по ОВОС, по искания за строителство и други дейности в парковете в случаите, когато те се разглеждат и разрешават от МОСВ;

10. санкционират нарушители в предвидените от закона случаи.
 
Раздел III.Устройство и организация на дейносттаЧл. 5. (1) Дирекциите са на пряко подчинение на МОСВ и се създават и закриват със заповед на министъра на околната среда и водите.

(2) Седалищата и териториалният обхват на дирекциите се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

(3) Щатното разписание и организационната структура на дирекциите се утвърждават от министъра на околната среда и водите.

(4) Оперативното и методическо ръководство и контрол на дейността на дирекциите се осъществява от отдел "Национална служба за защита на природата" в МОСВ.
 Чл. 6. (1) Директорите и главните счетоводители на дирекциите се назначават от министъра на околната среда и водите, а останалите служители - от съответните директори.

(2) Задълженията на служителите в дирекциите се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора след съгласуване с ресорния зам.-министър на отдел "НСЗП".
 Чл. 7. Директорът:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията;

2. е второстепенен разпоредител с бюджетните и други целеви средства на дирекцията;

3. сключва договори за възлагане на дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а" съгласно Правилника по чл. 46, ал. 2 от Закона за защитените територии;

4. спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на парковете;

5. се разпорежда с ДМА и други основни средства на дирекцията;

6. се разпорежда с конфискуваните вещи съгласно наредбата по чл. 84, ал. 2 ЗЗТ;

7. представлява дирекцията пред централни и местни държавни органи, организации и лица в страната и в чужбина;

8. отчита ежегодно дейността на дирекцията пред МОСВ;

9. издава наказателни постановления за налагане на глоби и определяне на обезщетения в предвидените от закона случаи;

10. издава заповеди за налагане на имуществени санкции в предвидените случаи;

11. представлява дирекцията пред съдебните органи.
 Чл. 8. При изпълнение на задълженията си по контрола и охраната определени от директорите служители на дирекциите имат право:

1. да извършват проверки, да изискват справки и писмени обяснения за всички дейности в парковете, извършвани от физически и юридически лица;

2. на свободен достъп до всички обекти в парковете във връзка с извършването на проверки или взимане на проби за установяване на увреждане или замърсяване на околната среда;

3. да изискват съдействие от други държавни органи;

4. да съставят актове за нарушения на действащите нормативни актове в областта на околната среда;

5. да конфискуват вещите и предметите на нарушение по реда на ЗЗТ;

6. да носят униформено облекло и огнестрелно оръжие в предвидените случаи;

7. да спират МПС в парковете и контролните пунктове за проверка.
 Чл. 9. (1) Към дирекциите се създават обществени съвети като консултативни органи по въпроси, свързани с управлението и развитието на парковете.

(2) В съветите се включват представители на местни държавни органи, общини, научни институции, обществени организации и др.

(3) Структурата, функциите и задачите на обществените съвети се определят с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.
 Чл. 10. Дирекциите:

1. ежегодно планират своята дейност на базата на плановете за управление и устройствените и технически планове и проекти на парковете;

2. представят за утвърждаване проектоплановете по т. 1 в отдел "НСЗП" до 30 август; отчетите за предходната година се представят до 30 януари;

3. след съгласуване с отдел "НСЗП" представят за утвърждаване в отдел "Финанси и контрол" и отдел "НФООС" съответните проектобюджети за издръжка на дейността.

4. внасят до 10-о число на всеки месец по сметката на НФООС събраните суми от такси и други приходи по ЗЗТ.
 Чл. 11. За осъществяване на функциите по чл. 4, т. 2, буква "а" и т. 5, както и за свързаните с това условия, процедури и документооборот министърът на околната среда и водите издава методики и указания.
 Чл. 12. (1) Лабораторното обслужване на дирекциите се извършва от най-близката до обследвания обект РИОСВ.

(2) Дирекциите ежегодно съгласуват с РИОСВ заявките за пробовзимане и анализи.

(3) Допълнителни заявки за лабораторно обслужване през годината се допускат при аварийни и други непредвидени обстоятелства.
 Чл. 13. (1) Дирекциите извършват мониторинг на околната среда и поддържат бази данни за парковете под методическото ръководство на НЦОСУР.

(2) Обмяната на информация и свързаните с това взаимоотношения между дирекция, НЦОСУР и МОСВ се уреждат със заповед на министъра на околната среда и водите.
 Чл. 14. (1) Дирекциите изграждат система за връзка с местните органи на полицията, горите, противопожарната охрана, планинските спасителни служби, общините и гражданска защита за координирани действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и др. в парковете и прилежащите им райони.

(2) В случаите по ал. 1 дирекциите незабавно информират отделите "КДЕР" и "НСЗП" в МОСВ.
 Чл. 15. Дирекциите участват с представители във:

1. Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ при приемане на научни разработки и планове за управление за парковете;

2. Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ при разглеждане на ОВОС на обекти в парковете;

3. специализирани съвети и съвещателни органи в общини и други местни организации, когато се разглеждат въпроси, пряко или косвено свързани с парковете;

4. лесоустройствени съвещания при устройването на държавни лесничейства, включващи територии около парковете.
 Чл. 16. (1) Дирекциите поддържат връзки с висши учебни заведения, институти на БАН, лесозащитни, семеконтролни и опитни станции, обществени организации, физически и юридически лица, заинтересувани или специализирани в областта на опазване на биоразнообразието, културно-историческото наследство, рекреацията и туризма.

(2) Дирекциите поддържат връзки с администрациите на други национални и природни паркове в страната и в чужбина.
 
Раздел IV.ФинансиранеЧл. 17. Дирекциите се финансират от:

1. държавния бюджет;

2. Националния фонд за опазване на околната среда;

3. предоставени на дирекциите целеви средства от други финансиращи институции, вкл. чуждестранни, по съгласувани с отдел "НСЗП" програми и проекти, както и дарения за дейности по опазване на биологичното разнообразие, управлението и контрола на парковете.
 Чл. 18. (1) Средствата от държавния бюджет са предназначени за издръжка на дирекциите и ежегодно се одобряват от министъра на околната среда и водите.

(2) Средствата от НФООС са предназначени за финансиране на дейностите в парковете и за подпомагане на издръжката на дирекциите и се отпускат и отчитат по реда на Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда.
 Чл. 19. (1) Дирекциите формират приходи и извършват разходи съгласно Закона за устройство на държавния бюджет, ЗЗТ и Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда.

(2) Средствата, предоставени по чл. 17, т. 3, се разходват съгласно условията на финансиращата институция и действащата в Република България нормативна уредба.
 
Преходни и Заключителни разпоредби§ 1. Годишният проектоплан на регионалните органи на МОСВ за 2000 г. се представя в МОСВ до 30 януари 2000 г.
 § 2. Този правилник се издава на основание чл. 51 от Закона за защитените територии (ДВ, бр. 113 от 1998 г.).
 
Информацията е предоставена от Ciela Net

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР