Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > CIELA Нормативи > Правилници

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

от ciela.net, 04 Nov 2009 02:40ч, видяна 4128 пъти
реклама

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Приет с ПМС № 248 от 15.09.2006 г.Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., отм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г.
Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 255 от 28 октомври 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" - ДВ, бр. 87 от 3 ноември 2009 г.
 
Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С правилника се уреждат структурата и организацията на работа на Държавен фонд "Земеделие", наричан по-нататък "фонда", както и функциите на неговите организационни структури.
 Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице със седалище София, което работи по извънбюджетна сметка. Той има териториални структурни звена за подпомагане на земеделските производители със средства от държавния бюджет, за прилагане на Програма САПАРД, Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС).

(2) Фондът изпълнява следните функции:

1. подпомага финансово регистрираните земеделски производители в съответствие с одобрената програма по приетия от Министерския съвет годишен доклад съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);

2. изпълнява функциите на Агенция САПАРД;

3. предоставя средства на други лица и изпълнява и други функции, когато това е предвидено в закон;

4. изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация.

(3) Набирането, разходването и управлението на средствата на фонда се осъществява в съответствие с чл. 14 - 17 и 25 ЗПЗП.

(4) Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за фонда съгласно чл. 29 ЗПЗП.
 Чл. 3. Дейността на фонда се осъществява въз основа на принципите на: законност, прозрачно и ефективно управление, достъпност, отговорност и координация.
 
Глава втора.УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I.Обща разпоредбаЧл. 4. Органи на управление на фонда са:

1. управителният съвет;

2. изпълнителният директор.
 
Раздел II.Управителен съветЧл. 5. (1) Управителният съвет на фонда се състои от единадесет членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и продоволствието е член по право и председател на управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор на фонда е член по право на управителния съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Четирима от членовете на управителния съвет се определят от министъра на земеделието и продоволствието. Министърът на финансите, министърът на икономиката и енергетиката, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството определят по един заместник-министър за член на управителния съвет.

(5) Членовете на управителния съвет имат равни права и задължения и носят отговорност за управлението на фонда.
 Чл. 6. (1) Управителният съвет определя основните насоки и осъществява общо ръководство и контрол на дейността на фонда съгласно приложимото европейско законодателство, ЗПЗП, актовете, издадени в изпълнение на неговото прилагане, и годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието, приет от Министерския съвет.

(2) Управителният съвет:

1. приема правилник за дейността на фонда;

2. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) утвърждава щата и числеността на отделните организационни структури на фонда;

3. определя броя и избира заместник изпълнителните директори на фонда;

4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) избира изпълнителен директор по предложение на министъра на земеделието и продоволствието съгласувано с министър-председателя;

5. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на приложимото европейско законодателство и ЗПЗП, като:

а) приема правила за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране;

б) приема програми за изпълнение на дейностите на фонда по чл. 12 ЗПЗП и указания по прилагането им;

в) взема решения за сътрудничество с международни финансови институции;

г) взема решения за сключване на споразумения с местни търговски банки по чл. 16 ЗПЗП;

6. взема решения по чл. 12, ал. 2 ЗПЗП за: отпускане на субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите за лихви по банкови кредити; отпускане на целеви кредити; даване на гаранции или поемане на поръчителство пред финансови институции;

7. предоставя и определя правомощията на изпълнителния директор по вземане на решения за сключване на договори за финансово подпомагане на земеделски производители с правилника за дейността на фонда, приет от управителния съвет;

8. взема решения за формиране на кредитни съвети на национално и регионално равнище по чл. 22 ЗПЗП и определя състава им; правомощията на кредитните съвети се уреждат с правилника за дейността на фонда, приет от управителния съвет;

9. приема програма за стимулиране на млади специалисти с висше аграрно образование и на земеделските производители - физически лица на възраст до 40 години;

10. приема проект и отчет за годишната план-сметка;

11. приема годишния отчет за дейността на фонда;

12. определя квота за производство на захар и квота за производство на изоглюкоза по чл. 10ж ЗПЗП;

13. определя максималните количества по отделни продукти за експортно субсидиране;

14. осъществява контрола за целевото разходване на средствата на фонда;

15. взема решение и по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда, ако това е предвидено в нормативен акт или ако прецени, че това е необходимо.

(3) В изпълнение на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (обн., ДВ, бр. 90 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2002 г., бр. 57 и 91 от 2003 г., бр. 60 и 65 от 2005 г. и бр. 52 от 2006 г.) (Многогодишно финансово споразумение) управителният съвет като управителен орган на Програма САПАРД:

1. събира информацията по наблюдението и оценката на програмата и я докладва на Комитета по наблюдение и на Европейската комисия (ЕК);

2. отговаря за ефективното и точното координиране и докладване на извършваното наблюдение и оценка на програмата;

3. изгражда система за събиране на финансова и статистическа информация относно развитието на програмата и препраща тази информация до ЕК;

4. дава предложения на ЕК за промени в програмата след получаването на одобрение от страна на Комитета за наблюдение;

5. изготвя годишния доклад за изпълнение на програмата и го изпраща до ЕК след получаване на одобрение от Комитета за наблюдение;

6. организира със съдействието на ЕК извършването на междинна оценка за прилагането на програмата;

7. отговаря за информирането на съответните държавни органи относно необходимостта от извършване на административни промени, когато тези промени се изискват по решение на ЕК за изменение и допълнение на програмата;

8. ежегодно консултира и информира ЕК след обсъждане с Комитета за наблюдение за предприетите инициативи и за тези, които ще бъдат предприети за информиране на обществото относно ролята на Общността в програмата и резултатите от нея;

9. гарантира съвместно с Агенция САПАРД ефективното наблюдение на изпълнението на програмата и докладва на Комитета за наблюдение относно развитието на мерките и подмерките.

(4) Управителният съвет определя основните насоки и осъществява общо ръководство и контрол на дейността на фонда при изпълнение на функциите му на разплащателна агенция по прилагане на схемите и мерките за подпомагане на ОСП и ОРП и при предоставяне на държавни помощи.
 Чл. 7. Членовете на управителния съвет са длъжни да опазват служебната или търговската тайна на фонда или на неговите контрагенти, в т. ч. кредитополучатели, станала им известна в това им качество.
 Чл. 8. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя. Председателят на управителния съвет свиква заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца.

(2) Заседанието на управителния съвет е редовно, ако на него присъстват лично най-малко 2/3 от всички членове.

(3) Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство 2/3 от всички членове на управителния съвет. Членовете не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

(4) За всяко заседание на управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.
 Чл. 9. Председателят на управителния съвет:

1. свиква и ръководи заседанието на управителния съвет;

2. утвърждава дневния ред на заседанието;

3. определя член на управителния съвет, който да го замества при отсъствие;

4. предлага на управителния съвет да избере изпълнителен директор след съгласуване с министър-председателя;

5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) в качеството си на министър на земеделието и продоволствието сключва трудов договор с изпълнителния директор на фонда;

6. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) в качеството си на министър на земеделието и продоволствието съгласувано с министъра на финансите внася в Министерския съвет за утвърждаване годишната план-сметка на фонда;

7. представя до 30 април в Министерския съвет отчет за дейността на фонда за предходната година;

8. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) в качеството си на министър на земеделието и продоволствието внася годишния отчет за дейността на Разплащателната агенция за одобряване от Министерския съвет.
 
Раздел III.Изпълнителен директорЧл. 10. (1) Изпълнителният директор:

1. организира и ръководи дейността на фонда при осъществяване на всички негови функции съгласно чл. 2, ал. 2;

2. представлява фонда;

3. изпълнява решенията на управителния съвет;

4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) ежегодно до 31 март изготвя и представя на министъра на земеделието и продоволствието годишен отчет за дейността на Разплащателната агенция;

5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) назначава и освобождава служителите на фонда, утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на служителите във фонда; сключва договори с членовете на кредитните съвети, които не са в трудови правоотношения с фонда; утвърждава длъжностните характеристики на служителите на фонда;

6. утвърждава вътрешни правилници за дейността на вътрешните структури на Разплащателната агенция по чл. 22а, ал. 2 ЗПЗП;

7. издава Вътрешни правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 30, ал. 5 ЗПЗП;

8. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) организира разработването на проекти на вътрешни актове за дейността на фонда съгласно ЗПЗП, актове на Министерския съвет и на министъра на земеделието и продоволствието по прилагането на ЗПЗП;

9. организира, координира, ръководи и контролира всички дейности, които подпомагат и съпътстват основната дейност на фонда;

10. периодично внася в управителния съвет отчети и информация за дейността на фонда;

11. определя служителите на фонда, които да извършват проверки по чл. 10и, ал. 2 ЗПЗП и да издават актове за установяване на нарушения по чл. 50, ал. 1 ЗПЗП;

12. изпълнява и други функции, които са му възложени с нормативни актове, във връзка с дейността на фонда;

13. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.

(2) Непосредствената оперативна работа по подготовка на материалите и техническото обезпечаване на дейността на изпълнителния директор се осъществява от технически сътрудници.

(3) Изпълнителният директор незабавно докладва на председателя на управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на фонда.
 Чл. 11. (1) Изпълнителният директор може да делегира част от предоставените му от управителния съвет правомощия за вземане на решения и сключване на договори за финансово подпомагане на земеделски производители на заместник изпълнителните директори и на ръководителите на териториалните структурни звена на фонда след предварително решение на управителния съвет.

(2) При отсъствие на изпълнителния директор той се замества от упълномощен от него по съответния ред заместник изпълнителен директор в рамките на изрично представените му правомощия.
 
Глава трета.УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ
Раздел I.Организационна структура. Общи положенияЧл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Структурата на фонда включва: заместник изпълнителни директори, административен секретар, отдел "Вътрешен одит", отдел "Вътрешен контрол", Отдел "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство", отдел "Контрол съгласно Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета", финансови контрольори, отдел "Борба с измамите и противодействие на корупцията", обща и специализирана администрация.

(2) Служителите в организационните структури на фонда работят по трудови договори.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Общата численост на персонала в организационните структури на фонда е 1535 щатни бройки.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.)
 
Раздел II.Заместник изпълнителни директориЧл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Заместник изпълнителните директори подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на неговите функции и отговарят пряко за съответните организационни структури и дейности съгласно ресорното им разпределение, определено с решение на Управителния съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Заместник изпълнителните директори съгласно определените им ресори отговарят и за съответните дейности на териториалните структурни звена на Държавен фонд "Земеделие".

(3) Заместник изпълнителните директори заместват изпълнителния директор в случаите и по реда на чл. 11.

(4) Поименното оправомощаване на заместник изпълнителните директори по ресори съгласно ал. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор.

(5) Заместник изпълнителните директори осъществяват и всички други функции и задачи, посочени в длъжностните им характеристики.

(6) Ресорното разпределение на дейността на заместник изпълнителните директори по ал. 1, както и всяко последващо изменение в него, целящо оптимизиране дейността на фонда, следва да гарантира, че акредитираните правила и процедури при Програма САПАРД няма да бъдат изменяни до края на нейното прилагане и няма да водят до национална акредитация.
 
Раздел III.Административен секретарЧл. 14. (1) Административният секретар е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Дейността на административния секретар обхваща правомощия, свързани с администрирането и организационното подпомагане на изпълнителния директор на фонда.

(2) Административният секретар:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) координира оперативното взаимодействие на фонда с администрацията на Министерския съвет, Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на вътрешните работи, други министерства, ведомства и неправителствени организации;

2. осъществява организационна връзка между организационните структури на фонда;

3. организира и осъществява актуализирането на вътрешните актове на фонда в съответствие с приети промени в законодателството и решенията на управителния съвет;

4. организира и координира изготвянето на становища, информационни материали, докладни записки и справки от организационните структури на фонда;

5. осъществява контрол върху документооборота, като следи движението на документите и осигурява спазването на сроковете, поставени в решенията на управителния съвет и в заповедите на изпълнителния директор на фонда.
 
Раздел IV.Отдел "Вътрешен одит"Чл. 15. (1) Отдел "Вътрешен одит" е функционално обособена структура, независима от останалите организационни структури на фонда, която осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), като извършва независима, обективно оценяваща и консултираща дейност, целяща да допринесе за подобряване дейността на фонда при изпълнение на функциите му.

(2) Отдел "Вътрешен одит" е организиран във:

1. сектор "Национални схеми" - извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда по финансово подпомагане на регистрираните земеделски производители и другите лица съгласно ЗПЗП със средства от държавния бюджет;

2. сектор "САПАРД" - извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда по прилагане на Програма САПАРД;

3. сектор "Разплащателна агенция" - извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда при изпълнение на функциите му на разплащателна агенция.

(3) Отдел "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда.

(4) Отдел "Вътрешен одит" докладва директно на изпълнителния директор.

(5) Отдел "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси във фонда, включително при разпореждане със средства от ЕС, в съответствие с чл. 13 ЗВОПС, с Многогодишното финансово споразумение относно прилагането на Програма САПАРД в Република България, международните одиторски стандарти, законодателството на ЕС и указанията на ЕК съгласно чл. 22б, ал. 3, т. 1 и 2 ЗПЗП.

(6) Отдел "Вътрешен одит":

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, Многогодишното финансово споразумение относно прилагането на Програма САПАРД в Република България, международните одиторски стандарти, законодателството на ЕС и указанията на ЕК, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, извършва обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;

12. оценява дали насоките на дейност и процедурите на вътрешен контрол, изградени във фонда, са адекватни срещу измами или неоторизирано използване на средства по националните схеми на подпомагане, Програма САПАРД и фондовете на ЕС по прилагане на ОСП и ОРП.
 
Раздел V.Отдел "Вътрешен контрол"Чл. 16. (1) Отдел "Вътрешен контрол" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда.

(2) Отдел "Вътрешен контрол":

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) контролира изпълнението на задълженията на организационните структури от Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", и областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", по прилагане на програмите за подпомагане със средства от държавния бюджет;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) обработва и анализира документацията и работата на организационните структури от Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", и областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", по повод изпълнението на техните оперативни задължения;

3. контролира спазването на правилата за работа и условията по програмите за подпомагане на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми"; отговаря за спазването на вътрешните контролни механизми в съответните организационни структури;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва текущ и последващ контрол по изпълнение на задълженията на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", за спазването на правилата за работа и условията по програмите за подпомагане;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) контролира спазването на вътрешните контролни механизми в областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми";

6. упражнява при поискване от изпълнителния директор предварителен контрол върху допустимостта на проектите и молбите за подпомагане по инвестиционните и краткосрочните кредити и субсидии;

7. извършва "кредитен мониторинг" чрез активно наблюдение, контрол и анализ на кредитите; подробно анализира "лошите" и отказаните кредити с цел оптимизиране на кредитния риск;

8. анализира информацията, получена при осъществяване на правомощията му, подготвя доклади за извършените проверки и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на подпомагане със средства от държавния бюджет и вътрешните контролни механизми.
 
Раздел V."а" Отдел "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) (1) Отдел "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" изпълнява функциите на сертифициращ орган по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".

(2) Отделът е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда и е независим от останалите структурни звена на фонда.

(3) Отделът по ал. 1:

1. отговоря за изготвяне и изпращане до Европейската комисия на удостоверени отчети за разходи и молби за плащане;

2. отговаря, че получената информация за процедурите и проверките, извършени относно разходите, посочени в отчетите за разходи, представлява адекватна база за сертифициране;

3. отчита за целите на сертификацията резултатите от всички одити, извършени от или в рамките на отговорностите на одитиращия орган;

4. осигурява поддържането в електронна форма на счетоводните отчети за разходите, които се декларират пред Европейската комисия;

5. води на отчет сумите, подлежащи на възстановяване, както и отказаните суми в резултат на отказ на цялото финансиране на проекта или на част от него;

6. отговаря за:

а) точността на отчетите за разходите и че те са изготвени чрез надеждни счетоводни системи и се основават на проверими съпровождащи документи;

б) съответствието на декларираните разходи с приложимите национални разпоредби и разпоредбите на Европейската общност и че те са извършени по проектите, избрани за финансиране съгласно критериите, приложими към Програмата и съответстващи на националните разпоредби и разпоредбите на Европейската общност.
 
Раздел VI.Отдел "Контрол съгласно Регламент № 485/2008 на Съвета" (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) (1) Отдел "Контрол съгласно Регламент № 485/2008 на Съвета" осъществява прилагането на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета от 26 май 2008 г. относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ОВ, L 143/1 от 3.06.2008 г.).

(2) Отдел "Контрол съгласно Регламент № 485/2008 на Съвета" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда и е независим от структурните звена, осъществяващи плащанията или проверките, извършени преди тях.

(3) Отделът по ал. 1:

1. изготвя и изпраща на ЕК в срок до 15 април годишна програма за проверки, които ще бъдат извършвани по време на следващия контролен период, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета;

2. изготвя и изпраща на ЕК в срок до 1 декември годишно предложение за анализ на риска съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета, което съдържа информация за метода, техниките и критериите, които ще се използват, и за начина на реализация;

3. прилага риск-анализ за избор на предприятията и транзакциите, които ще бъдат проверявани, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета и в съответствие с предложението по т. 2;

4. извършва проверки на търговските документи на лицата, които са получили или осъществили плащания, свързани пряко или косвено със системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и на трети лица по смисъла на чл. 1, ал. 3, буква "б" от Регламент 485/2008 на Съвета, по време на контролния период, определен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета;

5. изготвя годишен доклад по прилагането на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета за всеки изминал контролен период и го изпраща на ЕК в срок до 31 декември;

6. осъществява съвместно сътрудничество с останалите страни - членки на ЕС, по смисъла на чл. 7 от Регламент 485/2008 на Съвета и предоставя необходимата информация на ЕК за това.
 
Раздел VII.Финансови контрольориЧл. 18. (1) Финансовите контрольори извършват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на фонда.

(2) Финансовите контрольори са на пряко подчинение на изпълнителния директор.
 
Раздел VIII.Отдел "Борба с измамите и противодействие на корупцията" (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.)Чл. 19. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Борба с измамите и противодействие на корупцията" е самостоятелно и независимо звено в структурата на фонда с правомощия в областта на разходване на средства от европейските фондове и е пряко подчинено на изпълнителния директор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Резултатите от проверките на отдела по ал. 1 се докладват директно на изпълнителния директор.

(3) (Новa - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Борба с измамите и противодействие на корупцията" е организиран във:

1. сектор "САПАРД" - извършва проверки, дава становища и препоръки, докладва на компетентните органи и осъществява други действия в кръга на своите правомощия, свързани с програма САПАРД;

2. сектор "Разплащателна агенция" - извършва проверки, дава становища и препоръки, докладва на компетентните органи и осъществява други действия в кръга на своите правомощия, свързани с функционирането на Разплащателната агенция.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Борба с измамите и противодействие на корупцията":

1. извършва проверки по подаден сигнал или при възникнало съмнение за нарушение с оглед установяване на характера му (измама/нередност), последиците от него и предприемане на необходимите последващи действия;

2. уведомява компетентните органи при съмнение за извършено престъпление от общ характер и им оказва съдействие;

3. докладва периодично констатираните случаи на измама/нередност на Съвета за координация в борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS) и на националния ръководител по Програма САПАРД;

4. дава предложения за реализиране на съответната наказателна, гражданска и/или дисциплинарна отговорност при установени нарушения - резултат от грешка, небрежност или умишлено нарушение на правилата за отпускане на финансова помощ от служители на фонда;

5. дава становища, препоръки и насоки за действия, които да се предприемат в борбата срещу измамите и други незаконосъобразни действия, които засягат финансовите интереси на Общността и държавния бюджет.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на отдел "Борба с измамите и противодействие на корупцията":

1. имат право на свободен достъп до работните помещения на всички служители, до цялата документация и информация на фонда с цел осъществяване на функциите им;

2. имат право да изискват документи и да събират сведения от служителите на фонда във връзка с изпълнението на възложената задача;

3. имат право на достъп до обектите на проверка - офиси, производствени помещения, складове, земи и други на подпомаганите от фонда лица; могат да изискват писмени и устни обяснения от проверяваните лица и техни служители по въпроси, свързани с тяхната дейност;

4. имат право да изискват пълна информация относно обекта на проверката, включително копия на документи, извлечения, справки и други, необходими за изпълнение на задълженията им.
 
Раздел IX.Обща администрацияЧл. 20. Общата администрация е организирана във:

1. отдел "Информационни технологии";

2. отдел "Правен", включващ:

а) сектор "Национални схеми и Агенция САПАРД";

б) сектор "Разплащателна агенция";

3. отдел "Финансово-счетоводен";

4. отдел "Човешки ресурси";

5. отдел "Административно-стопанско обслужване", включващ:

а) сектор "Деловодство и архив";

б) сектор "Информация, връзки с обществеността и протокол";

в) сектор "Преводи";

г) сектор "Транспорт";

д) сектор "Стопанско управление";

е) сектор "Обществени поръчки".
 Чл. 21. Отдел "Информационни технологии":

1. отговаря за изпълнението на информационната стратегия на фонда;

2. поддържа информационните системи и бази данни на фонда;

3. обединява данните от системата за регистрация на кандидатите и заявленията за подпомагане, системата за идентификация на земеделските парцели и системата за идентификация и регистрация на животните в цифров вид в интегрирана информационна система и създава и поддържа системни връзки с външни регистри;

4. осигурява защита на данните, включени в интегрираната информационна система;

5. отговаря за софтуерното, хардуерното и комуникационното осигуряване на информационните системи и бази данни на фонда; отговаря за подготовката на служителите на фонда за работа с тези системи;

6. методически ръководи организационните структури на фонда при изпълнение на задълженията им за работа с информационните системи и бази данни;

7. извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на всички организационни структури на фонда за работа с информационните системи и бази данни;

8. контролира изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани договори относно информационните системи, бази данни, хардуер и софтуер;

9. анализира информацията, получена при изпълнение на задълженията му, и предлага промени в информационните системи и бази данни;

10. отговаря за изработването и осъществяването на процедури за информационната среда в Разплащателната агенция;

11. участва в изпълнението на задачи според изискванията на ЕС в областта на информационните технологии;

12. отговаря за създаването, развиването и функционирането на вътрешната информационна система на Разплащателната агенция и връзките й с териториалните структурни звена, с бюджетните или подпомагащите организации.
 Чл. 22. Отдел "Правен":

1. сектор "Национални схеми и Агенция САПАРД" отговаря за правното осигуряване на дейността на фонда при осъществяване финансово подпомагане на земеделските производители със средства от държавния бюджет и по прилагане на Програма САПАРД, като:

а) подготвя и предоставя правни становища и консултации и предприема действия, необходими за законосъобразната дейност на фонда;

б) участва при изработването и съгласуването на проекти на нормативни актове, на договори и сделки, сключвани от името на фонда или с правни последици за фонда;

в) участва в процедурите за назначаване на служители във фонда, дава становища по законосъобразност на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения;

г) осъществява процесуалното представителство на фонда;

д) предприема необходимите правни действия с оглед събиране на вземанията му по предвидения в закона ред;

е) предприема правни действия във връзка с реализиране на отговорност при неизпълнение на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани споразумения и договори;

ж) методически подпомага и ръководи организационните структури на фонда при изпълнение на задълженията им по правното осигуряване на дейността на фонда;

з) извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на организационните структури на фонда във връзка с правното осигуряване на дейността на фонда;

и) анализира информацията, получена при изпълнение на задълженията му, и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на подпомагане с оглед спазване на законосъобразността им;

2. сектор "Разплащателна агенция":

а) отговаря за правното осигуряване на дейността на фонда при осъществяване на функциите му на Разплащателна агенция;

б) изготвя проекти за нормативни актове и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове във връзка с хармонизирането на общи задължителни законодателни изисквания, свързани с дейностите на Разплащателната агенция, с европейското законодателство;

в) следи за съответствието с действащото законодателство на Република България при хармонизирането на секторното законодателство и стандартите с тези на ЕС;

г) предоставя правни становища и консултации на организационните структури на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, във връзка с обезпечаване на законосъобразната им дейност;

д) съвместно с други организационни структури на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изготвя становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове и други документи с нормативен характер във връзка с дейността на Разплащателната агенция, които се приемат от Народното събрание или от органите на изпълнителната власт;

е) в сътрудничество с организационните структури на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изготвя проекти на решения, споразумения, договори и други документи във връзка с дейността на Разплащателната агенция в съответствие с действащото законодателство;

ж) предприема необходимите правни действия с оглед събиране на недължимо платените и надплатените суми по схеми и мерки за подпомагане на ОСП и ОРП, финансирани от фондовете ЕС и от държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на ЕС;

з) осъществява процесуално представителство на фонда по дела, свързани с осъществяването на функциите му на Разплащателна агенция;

и) следи за съответствието на законодателството на Република България с европейското законодателство във връзка с предложенията за приемане на програми и проекти, финансирани от ЕС, и изразява правни становища по тях.
 Чл. 23. Отдел "Финансово-счетоводен":

1. отговаря за финансовата и счетоводната отчетност на фонда;

2. обработва и анализира финансовата и счетоводната информация във фонда;

3. отговаря за верността на финансовата и счетоводната информация на фонда; отговаря за своевременното и точно начисляване и превеждане на дължимите от фонда суми съгласно данъчното и осигурителното законодателство и на всички други финансови задължения на фонда; организира изготвянето на годишна план-сметка и отговаря за спазването на показателите по утвърдената годишна план-сметка; отговаря за подготовката на необходимите документи за отчетност и за съхраняването на счетоводния архив съгласно действащото законодателство;

4. методически ръководи организационните структури на фонда при изпълнение на задълженията им по финансово-счетоводната отчетност във фонда;

5. извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на териториалните структурни звена по финансово-счетоводната отчетност във фонда;

6. контролира изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани споразумения и договори;

7. анализира информацията, получена при осъществяване на правомощията му, периодично отчита изпълнението на утвърдената годишна план-сметка и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на финансово-счетоводната отчетност.
 Чл. 24. Отдел "Човешки ресурси":

1. приема необходимите документи и подготвя проектите на трудовите договори, измененията към тях и заповедите за прекратяване на трудови правоотношения;

2. след съгласуване на трудовите договори с началника на отдел "Правен", с главния счетоводител и подписването им от изпълнителния директор ги извежда и връчва на служителите и на касата за сведение и изпълнение;

3. заедно с трудовия договор връчва утвърдената длъжностна характеристика и последващи изменения към нея;

4. открива, води и съхранява личните дела на служителите;

5. регистрира в Националната агенция по приходите трудовите договори, измененията към тях и прекратяването им съгласно Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (ДВ, бр. 44 от 1993 г.);

6. организира съставянето и ползването на справки за настоящата и предходната трудова дейност на кадрите;

7. попълва трудовите книжки и води установената документация на кадрите;

8. подготвя документите за пенсиониране (трудова книжка, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и заявление за пенсиониране - образец УП-1);

9. отразява движението на кадрите и промените в тяхното професионално-квалификационно равнище;

10. изготвя годишен график на отпуските и подготвя заповеди за разрешаване на ползването им;

11. издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на кадрите;

12. разработва съгласно утвърдената структура длъжностното разписание на фонда и го предлага за утвърждаване;

13. разработва поименното разписание на длъжностите и работните заплати във фонда при изменения, свързани с увеличаване на средната месечна брутна заплата или структурни промени;

14. организира и подготвя разработването на длъжностните характеристики на длъжностите по утвърдената структура;

15. запознава служителите с Правилника за вътрешния трудов ред, Кодекса за поведение на служителите на Държавен фонд "Земеделие" и с другите вътрешни актове, относими към трудовото правоотношение.
 Чл. 25. Отдел "Административно-стопанско обслужване":

1. сектор "Деловодство и архив":

а) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г.) организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията в съответствие със Закона за Националния архивен фонд, на подзаконовите и вътрешните актове по прилагането му;

б) осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана деловодна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията във фонда;

в) завежда, проучва и насочва по компетентност входящата и изходящата кореспонденция;

г) извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;

2. сектор "Информация, връзки с обществеността и протокол":

а) осигурява провеждането на информационната политика на фонда, като планира и координира осъществяването й;

б) организира достъпа до информация в съответствие с конституционните права на гражданите; информира обществеността за функциите, програмите и дейностите на фонда;

в) организира публичните изяви на служителите на фонда;

г) осъществява методическо ръководство и координация на връзките на организационните структури на фонда с обществеността;

д) анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на фонда;

е) (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) работи в координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет, Министерството на земеделието и продоволствието и другите министерства и ведомства;

ж) осъществява протоколната кореспонденция на изпълнителния директор;

3. сектор "Преводи":

а) осъществява и осигурява за нуждите на фонда писмени преводи от английски на български език и обратно;

б) осъществява симултанни преводи от английски на български език и обратно по време на организирани срещи между ръководството на фонда и представители на международни институции;

в) участва в подготовката на всички документи с международен характер, свързани с дейността на фонда;

г) изгражда и поддържа база данни, съдържаща преводите, както и друга информация, свързана с дейността на фонда;

д) отговаря за максимално точното пресъздаване на направените преводи, за използването на специфични термини и понятия, за запазване единството и смисъла на извършените устни и писмени преводи;

4. сектор "Транспорт":

а) организира и осъществява превоза на служители на фонда, на представители на международни институции и делегации във връзка с изпълнение на функциите на фонда в София и в страната, включително между Централното управление и териториалните структурни звена на фонда;

б) осигурява и обезпечава техническата изправност на превозните средства на фонда;

5. сектор "Стопанско управление":

а) отговаря за административно-стопанското осигуряване на дейността на фонда;

б) осигурява и поддържа необходимите технически средства и условия за изпълнение на всички функции на фонда съгласно чл. 2, ал. 2;

в) отговаря за целесъобразното и законосъобразното осигуряване на техническите средства, стопанисването им и необходимите условия за изпълнение на функциите и правомощията на фонда;

г) методически ръководи организационните структури на фонда при осигуряване на необходимите условия за работа в тях;

д) извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на всички структури на фонда за осигуряване на условията за работа и законосъобразността им;

е) контролира изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани договори относно доставки и услуги, необходими за осигуряване на условия за работа на фонда;

ж) анализира информацията, получена при изпълнение на правомощията му, и предлага промени на доставчици, стоки, услуги и условия за работа на фонда;

6. сектор "Обществени поръчки":

а) планира обществените поръчки през съответната година;

б) организира и изпълнява дейността по възлагане на обществени поръчки;

в) разработва документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки;

г) организира подготвянето и изпращането на информацията в редакцията на "Държавен вестник" и в Агенцията за обществени поръчки;

д) съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;

е) осъществява процесуално представителство по дела, свързани с проведени процедури по възлагане на обществени поръчки.
 
Раздел X.Специализирана администрация. Общи положенияЧл. 26. (1) Специализираната администрация на фонда е организирана функционално във:

1. структура на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми";

2. структура на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;

3. структура на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

(2) Специализираната администрация на фонда е организирана териториално във:

1. Централно управление на фонда, структурирано във:

а) Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми";

б) Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;

в) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

2. Териториални структурни звена към Централното управление на фонда организирани във:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) 28 областни поделения към Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми" и Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;

б) 6 регионални разплащателни агенции към Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, отдел "Европейско финансиране";

в) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) 28 областни разплащателни агенции към Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

г) 11 регионални разплащателни агенции към Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

д) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) 11 регионални технически инспекторати (РТИ) към Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
 
Раздел XI.Специализирана администрация на Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми". Организация и правомощияЧл. 27. Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", осъществява функцията на фонда по финансово подпомагане на земеделските производители със средства от държавния бюджет и е организирано във:

1. отдел "Инвестиционно кредитиране";

2. отдел "Краткосрочно кредитиране и субсидиране".
 Чл. 28. Отдел "Инвестиционно кредитиране":

1. отговаря за изпълнението на инвестиционните програми на фонда за финансово подпомагане на земеделските производители;

2. обработва и анализира исканията за инвестиционни кредити, субсидии, гаранции и поръчителства; поддържа информационните регистри по повод изпълнение на задълженията му и архив за всички отхвърлени или в процес на обработка искания в съответствие с предвидените за това срокове; отговаря за опазване и съхраняване на документацията по одобрените искания за финансово подпомагане;

3. следи за целесъобразното и законосъобразното усвояване на одобрените кредити, субсидии, гаранции и поръчителства и за изпълнението на договорените задължения;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) методически ръководи областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", при изпълнение на задълженията им по инвестиционните програми на фонда;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", по инвестиционните програми на фонда;

6. следи за изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани споразумения относно инвестиционните програми на фонда;

7. анализира информацията, получена при осъществяване на правомощията му, отчита дейността по инвестиционното подпомагане и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на инвестиционното кредитиране.
 Чл. 29. Отдел "Краткосрочно кредитиране и субсидиране":

1. отговаря за изпълнението на краткосрочните програми на фонда за финансово подпомагане на земеделските производители;

2. обработва и анализира исканията за краткосрочни кредити и текущи субсидии; поддържа информационните регистри по повод изпълнение на задълженията му и архив за всички отхвърлени или в процес на обработка искания в съответствие с предвидените за това срокове; отговаря за опазването и съхраняването на документацията по одобрените искания за финансово подпомагане;

3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното усвояване на одобрените кредити и субсидии и за изпълнението на договорените задължения;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) методически ръководи областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", при изпълнение на задълженията им по краткосрочните програми на фонда;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", по краткосрочните програми;

6. контролира изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани споразумения относно краткосрочните програми;

7. анализира информацията, получена при осъществяване на правомощията му, и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на краткосрочното кредитиране и субсидиране.
 
Раздел XII.Специализирана администрация на Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД. Организация и правомощияЧл. 30. Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, изпълнява функцията по прилагане на Програма САПАРД и е организирано във:

1. отдел "Европейски схеми";

2. отдел "Европейско финансиране".
 Чл. 31. Отдел "Европейски схеми":

1. отговаря за изпълнението на Програма САПАРД в нейната прилагаща част;

2. обработва и анализира исканията за подпомагане по Програма САПАРД; предлага за разглеждане в Комисията за избор на проекти исканията, отговарящи на условията за подпомагане, заложени в Програма САПАРД;

3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното одобряване на исканията за подпомагане;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) методически ръководи областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, при изпълнение на задълженията им по Програма САПАРД;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;

6. следи за изпълнението на задълженията на външните институции относно Програма САПАРД;

7. анализира информацията, получена при осъществяване на правомощията му, изготвя отчети и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на прилагане на Програма САПАРД.
 Чл. 32. Отдел "Европейско финансиране":

1. отговаря за изпълнението на Програма САПАРД в нейната разплащателна част;

2. обработва, анализира и изплаща исканията за инвестиционни субсидии по Програма САПАРД;

3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното усвояване на инвестиционни субсидии по Програма САПАРД и за изпълнението на договорените ангажименти от ползвателите;

4. методически ръководи регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, при изпълнение на задълженията им по Програма САПАРД;

5. извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;

6. следи за изпълнението на задълженията на външните институции относно Програма САПАРД;

7. анализира информацията, получена при осъществяване на правомощията му, подготвя отчети и предлага промени в програмите, принципите и механизмите на прилагане на Програма САПАРД.
 
Раздел XIII.Специализирана администрация на териториалните структурни звена на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми" и Агенция САПАРД. Организация и правомощияЧл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми" и Агенция САПАРД, са със седалище в областните центрове в страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми" и Агенция САПАРД:

1. изпълняват функции във връзка с дейността на фонда по националните схеми, като:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) осигуряват административно-стопанското обслужване на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", координация и контрол върху дейността на фонда по места;

б) организират, координират и контролират цялостната дейност по предоставяне на информация за дейността на фонда, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансово подпомагане на земеделските производители в региона;

в) организират, координират и контролират законосъобразното направление на паричния ресурс от фонда до земеделските производители по краткосрочните финансови линии и инвестиционните програми;

г) упражняват пряк контрол за разходване на средствата по предназначение, като в случай на установено отклонение на средства уведомяват ръководството на фонда за предприемане на действия за търсене на отговорност;

д) изпълняват всички предоставени им правомощия съгласно Правилата за финансово подпомагане на земеделските производители на фонда, конкретните програми и указания;

е) отговарят за текущия контрол по състоянието на подпомогнатите проекти, тяхното обслужване, целевото разходване на предоставените средства, състоянието на приетите обезпечения, подновяване на застраховките в полза на фонда, както и за изпълнението на всички други задължения от страна на земеделските производители, произтичащи от сключените с тях договори;

ж) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) отговарят за съхраняването на документацията в областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми", по краткосрочните финансови линии и инвестиционните програми;

з) предприемат своевременни действия с оглед срочното събиране на вземанията на фонда, съгласно сключените договори;

и) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) организират взаимодействието с останалите областни поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми";

к) извършват проверки по жалби и сигнали;

л) изпълняват нормативните и вътрешните актове по дейността на фонда, решенията на управителния съвет, разпорежданията на изпълнителния директор и заместник изпълнителните директори и методическите указания на началниците на отдели;

2. изпълняват функции във връзка с дейността на фонда по прилагането на Програма САПАРД, като:

а) разясняват целите, дейностите, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансово подпомагане по Програма САПАРД, в съответствие с Многогодишното финансово споразумение, ЗПЗП и подзаконовата нормативна уредба;

б) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) организират дейността на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, съгласно Правилник за работа - прилагаща част по Програма САПАРД;

в) организират, изпълняват и контролират изпълнението на задачите и указанията, дадени от изпълнителния директор и началника на отдел "Европейски схеми";

г) упражняват пряк контрол върху изпълнението на инвестицията, в съответствие с предварителните условия;

д) уведомяват отдел "Европейски схеми" при констатирани нарушения от страна на ползвателите на помощта по Програма САПАРД;

е) подават в отдел "Европейски схеми" необходимата информация в определените срокове;

ж) отговарят за опазването и съхраняването на документацията за проектите по Програма САПАРД;

з) извършват проверки по жалби и сигнали;

и) изпълняват стриктно нормативните и вътрешните актове, свързани с прилагането на Програма САПАРД, разпорежданията на изпълнителния директор и методическите указания на началниците на отдели.
 Чл. 34. (1) Регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, са със седалища в София, Варна, Пловдив, Плевен, Ямбол и Монтана.

(2) Регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД, изпълняват функции във връзка с финансирането на проекти по Програма САПАРД, като:

1. извършват документални проверки преди плащането по заявките на ползвателите на безвъзмездна финансова помощ;

2. извършват проверки по места на всички постъпили заявки за изплащане на финансова помощ;

3. изготвят предложения за оторизиране/отхвърляне на плащанията за всички мерки;

4. извършват проверки на изпълнението на проекта след плащането;

5. в случай на установяване на нередности уведомяват отдел "Европейско финансиране";

6. съхраняват копия на всички документи, свързани със заявките за плащане, и създават архиви и регистри;

7. изпълняват указанията на изпълнителния директор и началника на отдел "Европейско финансиране" във връзка с осъществяване на плащанията по Програма САПАРД.
 
Раздел XIV.Специализирана администрация на Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Организация и правомощияЧл. 35. Централното управление на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция, е организирано във:

1. отдел "Селскостопански пазарни механизми", включващ:

а) сектор "Търговски механизми";

б) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) сектор "Полски култури";

в) (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) сектор "Плодове и зеленчуци";

г) (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) сектор "Захар";

д) (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) сектор "Вино";

е) (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) сектор "Семена";

ж) (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) сектор "Мляко";

з) (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) сектор "Месо и пчеларство".

2. отдел "Директни плащания на площ";

3. отдел "Прилагане на мерки за развитие на селските райони" (ПМРСР), включващ:

а) сектор "Договориране (ПМРСР)";

б) сектор "Оторизация на плащанията (ПМРСР)";

4. отдел "Рибарство и аквакултури" (РБА), включващ:

а) сектор "Договориране (РБА)";

б) сектор "Оторизация (РБА)";

5. отдел "Финансово обслужване", включващ:

а) сектор "Осчетоводяване на плащанията";

б) сектор "Бюджетиране";

в) сектор "Планиране";

6. отдел "Разплащане", включващ:

а) сектор "Извършване на плащанията";

б) сектор "Лоши вземания";

7. отдел "Технически инспекторат".
 Чл. 36. (1) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Търговски механизми":

1. отговаря за административните плащания от фондовете на ЕС по прилагане на ОСП и ОРП;

2. администрира системата за лиценз на износа и издаването на експортни лицензии и сертификати;

3. изготвя предложения за оторизиране/отхвърляне на възстановявания при износ за селскостопански продукти от Списък I, продукти извън Списък I (преработени селскостопански продукти) и управлява гаранциите;

4. извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Полски култури":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира схеми за интервенция на твърда пшеница, обикновена пшеница, ечемик, царевица и сорго със следния обхват: изкупуване на зърно, съхраняване на изкупеното зърно, продажба на пазара на Общността или експорт за трети страни и благотворителни операции, съгласно одобрен годишен план на ЕК;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

(3) (Предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор, "Плодове и зеленчуци":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира схеми за получаване на помощ за пресни плодове и зеленчуци и схеми за получаване на помощ за плодове и зеленчуци, предназначени за преработка; помощта е предназначена за организации на производителите;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

(4) (Предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Захар":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира квотния режим за захарта в Република България и разпределението на производствени субсидии за захар, използвана в химическата промишленост; събира такси за производство на захар;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

(5) (Предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Вино":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира схеми за изкореняване на лозя, подсилване на вино за дестилация, помощ за увеличаване на алкохолното съдържание на вино и винени продукти, производство на гроздов сок, дестилация и частно съхраняване;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

(6) (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Семена":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира схеми за подпомагане на семепроизводители;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

(7) (Предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Мляко":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира преобразуването и прехвърлянето на индивидуалните млечни квоти;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) осъществява пазарна подкрепа;

3. (предишна б. "в" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) участва в процедурата по одобряване на изкупвачите на мляко;

4. (предишна б. "г" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

(8) (Предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) Отдел "Селскостопански пазарни механизми" - сектор "Месо и пчеларство":

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) администрира следните интервенционни схеми за подпомагане: публична интервенция на говеждо и телешко месо, публична интервенция на свинско месо, частно складиране на говеждо и телешко месо, частно складиране на свинско месо, частно складиране на овче и козе месо, освобождаване (продажба на месо от публична интервенция за свободна употреба, за благотворителност, с цел експорт);

2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) администрира националните програми по пчеларство, одобрени от Европейската комисия;

3. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат".
 Чл. 37. Отдел "Директни плащания на площ":

1. организира и осъществява обработването и оторизирането на заявленията за субсидии по схемите за плащане на единица площ (СПЕП);

2. извършва повторни проверки на декларираните земеделски парцели;

3. извършва кръстосан контрол чрез използване на компютърна база данни за проверка за допустимост за подпомагане;

4. извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

5. обработва резултатите от повторните проверки;

6. уведомява и сътрудничи с кандидатите за отстраняване на слабостите, установени по време на повторните проверки;

7. отстранява установени слабости;

8. сътрудничи с други организационни структури на Разплащателната агенция при подбор на земеделски стопанства за проверка на място;

9. обработва резултатите от проверки на място;

10. обработва резултатите от дистанционно наблюдение;

11. обработва основни документи за изчисляване на плащанията;

12. отговаря за санкциите по отношение на основата за плащане;

13. одобрява изчисленията на размера на плащанията;

14. сътрудничи с други организационни структури на Разплащателната агенция по отношение на одобрения размер на плащанията;

15. обработва жалби на кандидати относно размера на предоставеното плащане;

16. обработва документи, свързани с обработката и одобрението на плащанията.
 Чл. 38. Отдел "Прилагане на мерки за развитие на селските райони" (ПМРСР):

1. сектор "Договориране (ПМРСР)":

а) отговаря за процеса на приемане на молби за кандидатстване за финансова помощ по проекти по програмата за развитие на селските райони посредством подписване на договори за отпускане на финансова помощ, включително проверки на данните, посочени в молбите за кандидатстване;

б) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат";

2. сектор "Оторизация на плащанията (ПМРСР)":

а) отговаря за одобряване на заявени суми за плащане;

б) извършва финансов контрол на заявките за плащане;

в) извършва проверки на одобрени лимити и допустими разходи, посочени в заявките за плащане;

г) попълва и проверява контролните листа за оторизация на плащанията;

д) изготвя доклади за оторизация на плащанията, представяни на компетентните институции;

е) осъвременява и контролира работните процедури и контролни листа, свързани с оторизацията на плащания;

ж) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат".
 Чл. 39. Отдел "Рибарство и аквакултури" (РБА):

1. сектор "Договориране (РБА)":

а) приема документи на кандидати за подпомагане;

б) извършва проверки за комплектуваност на документите;

в) изготвя искане за проверка на място до отдел "Технически инспекторат" в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

г) изчислява допустимите суми на субсидиите по съответните проекти; изготвя договори с кандидатите за подпомагане;

д) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат".

2. сектор "Оторизация (РБА)":

а) приема заявки за плащане;

б) извършва проверка за комплектуваност на документите;

в) изчислява дължимите суми по съответния проект;

г) извършва риск-анализ с цел определяне на кандидатите или заявките за плащане, които следва да бъдат проверени на място от отдел "Технически инспекторат".
 Чл. 40. Отдел "Финансово обслужване":

1. сектор "Осчетоводяване на плащанията":

а) отговаря за процесите на осчетоводяване на плащания;

б) след извършване на осчетоводяването подава информация към отдел "Разплащане", сектор "Извършване на плащанията" на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

в) води отделни счетоводни сметки по различните схеми и мерки за подпомагане по ОСП и ОРП на ЕС;

2. сектор "Бюджетиране":

а) следи за спазването на определения бюджет по схеми и мерки за подпомагане, предвидени в ОСП и ОРП на ЕС;

б) занимава се с прогнозиране на разходите за субсидии по схеми и мерки за подпомагане съгласно ОСП и ОРП за текущата бюджетна година;

в) (изм. - ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) изготвя месечни и годишни отчети за изпълнението на бюджета до ЕК и Министерството на земеделието и продоволствието;

3. сектор "Планиране":

а) изготвя бюджетна прогноза за необходимите средства за предоставяне на субсидии по схемите и мерките на ОСП и ОРП за следващ планов период;

б) участва в изработването на проекта за план-сметката на фонда.
 Чл. 41. Отдел "Разплащане":

1. сектор "Извършване на плащанията":

а) приема досиета на одобрени проекти и вписва данните;

б) издава документи и се грижи за трансфера на средства от банковите сметки на Разплащателната агенция към сметките на крайните ползватели в търговски банки;

в) проверява Книгата на длъжниците за имена на крайни ползватели, проверява имената за процедури на банкрут или ликвидация;

г) извършва плащанията по заявките за плащане на регистрираните кандидати;

д) осъществява взаимодействие с Министерството на финансите по въпросите на плащания на Разплащателната агенция;

е) проверява документи за извършени плащания;

ж) обсъжда с касата и изготвя заявления за вписване на задълженията по отношение на одобрени проекти и заявления за плащане в системата на касата;

з) отговаря за представянето на всички счетоводни документи, обработени в сектор "Извършване на плащания", в сектор "Осчетоводяване на плащания";

и) изготвя писмени процедури за работа и контролни листа за извършване на плащания и се грижи за тяхното съответствие и осъвременяване;

к) съхранява техническа документация на дейностите си, както и материали съгласно правилата на регистрация на Разплащателната агенция;

2. сектор "Лоши вземания":

а) констатира извършени нередности, измами и изискуеми задължения към Разплащателната агенция при усвояване на европейски средства и предоставя на отдел "Правен" - сектор "Разплащателна агенция", необходимата информация за снабдяване с изпълнителни листове, завеждане на граждански и наказателни производства с оглед защита на интересите на фонда;

б) следи за възстановяване на средствата, предоставени на недобросъвестни ползватели от бюджета на ЕС и от държавния бюджет на Република България;

в) следи за събиране вземанията на Разплащателната агенция от Агенцията за държавни вземания;

г) следи за развитието на образуваните граждански и наказателни производства за защита на интересите на фонда;

д) осъществява взаимодействие с компетентните национални и европейски органи по въпроси, свързани с констатираните нередности, измами и със събиране вземанията на Разплащателната агенция;

е) подготвя отчети до ЕК във връзка с констатираните нарушения, измами и изискуеми вземания.
 Чл. 42. Отдел "Технически инспекторат":

1. изготвя годишен план за дейността на отдела и отговаря за изпълнението му;

2. изготвя контролни листове, инструкции и правилници за работата на служителите в отдела и изработва програми за тяхното обучение;

3. изготвя графици за контролни проверки; извършва контролни проверки; изготвя доклад за контролните проверки; извършва мониторинг върху резултатите от извършените контролни проверки;

4. прави периодични оценки на резултатите от контролната дейност, анализира и изготвя предложения и системни мерки за предотвратяване на слабостите в проверките на място при кандидата/ползвателя;

5. отговаря за разработването и актуализирането на методи за проверки на място при кандидата/ползвателя;

6. води писмена документация и изготвя отчети за всички извършени проверки.
 
Раздел XV.Специализирана администрация на териториалните структурни звена на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Организация и правомощияЧл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Областните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, са със седалища в областните центрове в страната и с териториална компетентност в границите на съответната област.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Областните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция:

1. приемат проекти за кандидатстване за подпомагане по мерките за "Развитие на селските райони" и "Рибарство и аквакултури"; извършват първична обработка на приетите проекти; в зависимост от мярката на подпомагане изпращат обработените проекти в отдел "ПМРСР" и в отдел "РБА" при Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

2. приемат заявки за директни плащания по схемите за директни плащания на площ; извършват първична обработка на приетите заявки; изпращат обработените заявки в отдел "Директни плащания на площ" на Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) приемат и обработват документи по схемите на секторите в отдел "Селскостопански пазарни механизми" и изпращат обработените документи в съответния сектор.
 Чл. 44. (1) Регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, са със седалища и териториална компетентност, както следва:

1. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - София, със седалище София и с териториална компетентност в границите на областите София, Софийска и Перник;

2. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Варна, със седалище Варна и с териториална компетентност в границите на областите Варна, Добрич и Шумен;

3. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Разград, със седалище Разград и с териториална компетентност в границите на областите Разград, Русе и Силистра;

4. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Велико Търново, със седалище Велико Търново и с териториална компетентност в границите на областите Велико Търново, Търговище и Габрово;

5. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Монтана, със седалище Монтана и с териториална компетентност в границите на областите Монтана и Видин;

6. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Плевен, със седалище Плевен и с териториална компетентност в границите на областите Плевен, Ловеч и Враца;

7. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Благоевград, със седалище Благоевград и с териториална компетентност в границите на областите Благоевград и Кюстендил;

8. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Пловдив, със седалище Пловдив и с териториална компетентност в границите на областите Пловдив и Пазарджик;

9. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Хасково, със седалище Хасково и с териториална компетентност в границите на областите Хасково и Стара Загора;

10. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Кърджали, със седалище Кърджали и с териториална компетентност в границите на областите Кърджали и Смолян;

11. Регионална разплащателна агенция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - Ямбол, със седалище Ямбол и с териториална компетентност в границите на областите Ямбол, Бургас и Сливен.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) Регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, приемат заявки за плащане на извършени инвестиции по мерките, включени в националните програми по пчеларство, "Развитие на селските райони" и "Рибарство и аквакултури"; извършват първична обработка на приетите заявки; в зависимост от предмета на инвестицията изпращат обработените заявки в сектор "Месо и пчеларство" към отдел "Селскостопански пазарни механизми", сектор "Оторизация на плащанията (ПМРСР)" към отдел "Прилагане на мерки за развитие на селските райони" и в сектор "Оторизация (РБА)" към отдел "Рибарство и аквакултури" на Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
 Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Регионалните технически инспекторати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, са със седалище в София, Варна, Пловдив, Плевен, Ямбол, Монтана, Разград, Благоевград, Кърджали, Велико Търново, Хасково. Териториалната компетентност на "РТИ" съвпада с териториалната компетентност на регионалните разплащателни агенции на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, по чл. 44.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Регионалните технически инспекторати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция:

1. организират и осъществяват извършването на проверки на място при кандидата/ползвателя;

2. водят писмената документация и изготвят отчетите за всички извършени проверки;

3. изпращат контролната документация и отчетите в отдел "Технически инспекторат" на Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
 
Глава четвърта.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ФОНДАЧл. 46. (1) Фондът осъществява дейността си съгласно:

1. приложимото европейско законодателство;

2. Закона за подпомагане на земеделските производители и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

3. този правилник и приетите от управителния съвет правилник за дейността на фонда, решения, правила, програми и указания;

4. останалото относимо действащо законодателство.

(2) Дейността си по чл. 11, ал. 2, т. 2 ЗПЗП фондът осъществява съгласно Многогодишно финансово споразумение.
 Чл. 47. Служителите на фонда, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководената от тях организационна структура:

1. възлагат задачи на работещите в организационната структура, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;

2. осигуряват взаимодействието с другите организационни структури на фонда в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;

3. ежегодно изготвят отчет за дейността на ръководената от тях организационна структура и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността в нея;

4. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в ръководената от тях организационна структура.
 Чл. 48. (1) Началниците на отдели от централното управление на фонда ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната организационна структура в съответствие с определените в правилника функции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Ръководителите на областните поделения на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми" и Агенция САПАРД, осъществяват административно ръководство и контрол върху дейността на служителите в ръководените от тях териториални звена. Те отговарят за изпълнението на функциите и задачите на фонда в рамките на териториалния обхват на териториалните звена и съобразно предоставените им правомощия.
 Чл. 49. Служителите във фонда изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.
 Чл. 50. (1) Документите, изпратени до фонда от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието й.
 Чл. 51. Ръководителите на организационни структури във фонда възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.
 Чл. 52. Изходящите от фонда документи се съставят в 3 екземпляра: един за адресата, един за сектор "Деловодство" в отдел "Административно и стопанско обслужване" и един за съответната организационна структура, от която изхожда документът. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответната организационна структура, като се посочва и датата.
 Чл. 53. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите на фонда се определя със заповед на изпълнителния директор.
 
Допълнителни разпоредби§ 1. Изпълнителният директор на фонда в срок до един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
 § 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) "Организационна структура" по смисъла на правилника е всяко функционално или териториално обособено подразделение в рамките на единната структура на фонда: отдел, сектор, направление, включително неговите териториални структурни звена, осигуряващи изпълнение на функциите на фонда.
 
Заключителни разпоредби§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал. 1 ЗПЗП.
 
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 31.07.2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 § 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.
 
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
 
Приложение към чл. 12, ал. 4


Приложение към чл. 12, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.)
 
Информацията е предоставена от Ciela Net

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР