Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

27 May 2008, видяна 4384 пъти
реклама
Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя урежда условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя;

създаването, функциите и дейността на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”; реда за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите, произтичащи от трудовите правоотношения при несъстоятелност.
Този закон се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони.
Производство по несъстоятелност се предвижда за едноличните търговци и търговските дружества. Търговци по смисъла на Търговския закон са и обединенията на търговски дружества – холдинг и консорциум (ако са учредени като търговски дружества).
Откриване на производство по несъстоятелност по реда на отделни закони се предвижда за банките и застрахователните дружества.
Производство по несъстоятелност може да се открие и спрямо юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /чл. 13, ал. 1, т. 3, б. “в” от ЗЮЛНЦ/ и спрямо кооперациите /чл. 46 от Закона за кооперациите/.
Вноски за фонда не се внасят от работодателите спрямо които не може да се открие производство по несъстоятелност, тъй като не са “търговци”. Такива са: държавните учреждения – министерства, изпълнителни агенции, общини, учебни заведения, висши училища, институти, партиите, регистрирани по Закона за политическите партии, вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията и др.
Осигурителни вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” се дължат за всички лица работещи по трудово правоотношение включително и тези, които работят по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, за които не се дължат вноски за фонд “Безработица” и лицата осигурени по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.  Осигурени по този ред са наетите на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец.
Не се дължат вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, на лицата наети по трудови правоотношения които едновременно с това са:
1. съдружници в търговското дружество;
2. членове на органите за управление и контрол на търговеца;
3. съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице, или на лицата по т. 1 и 2.
Работодателите са длъжни да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите поименно работниците и служителите, притежаващи горепосочените качества, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество.
Размерът на вноскта за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” е определена в Закона за бюджета на ДОО и за 2008 г. тя е 0,5 на сто.
Вноската за фонда е изцяло за сметка на работодателя и се изчислява върху изплатените или начислени брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Когато лицата работят едновременно по два или повече трудови договора, всеки от работодателите дължи осигурителна вноска 0,5 на сто, като брутното трудово възнаграждение при всеки от тях се ограничава до 2000 лева. Когато на едно лице се изплаща възнаграждение от един и същ работодател по основен договор и такова по допълнително споразумение, както и по два или повече договора, осигурителната вноска се дължи върху общата сума, но не повече от 2000 лева.
Невнасянето на дължимите вноски от работодателя не лишава правоимащите работници и служители от гарантирани вземания.
 Следва да се има предвид, че за вноските във фонда не се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване относно минималния осигурителен доход. Вноските се внасят едновременно с изплащане или начисляване на дължимото възнаграждение или на част от него, когато е изплатен или начислен само аванс.
Елементите на брутното трудово възнаграждение, върху което се дължи вноска от работодателя за фонда, се определят съгласно разпоредбите на глава дванадесета “Трудово възнаграждение” от Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните възнаграждения, колективни трудови договори и др. Не се дължат вноски за фонда върху изплатените или начислени суми за социални разходи, тъй като те не представляват трудово възнаграждение. Не се дължат вноски върху изплатените обезщетения по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.
Гарантирани вземания на работниците и служителите са начислени и неизплатени:
1. трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори;
2. парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт.
Гарантираните вземания се отпускат въз основа на молба-декларация по образец. Молбата се подава от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя. Срокът за подаването й е  30-дневен от датата на обнародване в "Държавен вестник" на съдебното решение за:
1. откриване на производство по несъстоятелност;
2. откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;
3. откриване на производство по несъстоятелност, обявяване в несъстоятелност и прекратяване на производството по несъстоятелност поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Вержиния Заркова, експерт в НОИ

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР