Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017”ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗКПО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ,ДОПК с адв. РОСЕН РУСКОВ, ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Събитие“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017”ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗКПО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ,ДОПК с адв. РОСЕН РУСКОВ, ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Дата27.11.2017
МястоСофия, Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2
ОрганизаторМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
ПрограмаМОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017”
27.11.2017г. – 28.11.2017г. – 29.11.2017г.
ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗКПО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ,ДОПК
Лектори:
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
адвокат РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
Три модула –– комбиниране по избор на участниците
София, Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2
МОДУЛ 1 – 27.11.2017г.
ЗДДС – 2017
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
Начало 9:30ч. 8 уч.часа
(цената на модула включва лекции, две кафе паузи, обяд, материали,консултация)
ТЕМИ:
І. Предстоящи промени на ЗДДС - 2018
ІІ. Проблеми по ЗДДС
1. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;
2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;
- общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;
- авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;
- авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;
- авансово плащане преди регистрация;
- доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;
3. Специални случаи на данъчна основа;
- общо понятие и плащане от трето лице;
- увеличения на данъчната основа;
- гаранции и сервизиране;
- търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;
- суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;
- данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);
- пазарна цена;
4. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;
5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;
ІII. Изменения ДОПК;
1. Солидарна отговорност за фирмени задължения на управители..мажоритарни собственици по чл. 19 ДОПК;
2. Промени в обезпеченията по чл. 121а ДОПК при налагане на мерки от Фискален контрол;
3. Прилагане на давностни срокове в процедури по обжалване на ревизионни актове;

9:30 – 11:30ч. лекция, 11:30 - 12:00ч. кафе пауза, 12:00 - 13:00ч. лекция, 13:00 – 14:00ч. работен обяд,
14:00 – 15:30ч. лекция, 15:30 – 16:00ч. кафе пауза, 16:00 – 17:30ч. лекция

МОДУЛ 2 – 28.11.2017г.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2017г. ПРОМЕНИ В ДОПК.
Лектор:ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
Начало 9:30ч. 6 уч.часа
(цената на модула включва лекции, две кафе паузи, материали,консултация)
ТЕМИ:
1. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Промени в сила от 1 януари 2017 г. Попълване на декларация обр. №1. Социални разходи, върху които не се внасят осигурителни вноски. Съдебна практика.
2. Осигурителни вноски върху разходите за активи, използвани за „лични нужди“.
3. Внасяне на вноски и подаване на декларации обр. №1 и №6 при незаконно уволнение и изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.
4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.
• Определяне на месечния осигурителен доход.
• Срокове за внасяне на вноските.
• Подаване на декларации обр. №1 и №6.
5. Внасяне на осигурителни вноски за чужди граждани, работещи в България.
• Вноски за граждани на държави-членки на ЕС.
• Вноски за граждани на трети държави.
• Особености при осигуряване на чужденци, работещи по договор за управление и контрол.
• Особености при осигуряване на чужденци, собственици или съдружници в търговски дружества.
6. Внасяне на осигурителни вноски при командироване в държава-членка на ЕС.
7. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 4 август 2017 г. Отговорност на собствениците и управителите на търговски дружества за задължения на дружеството.
9:30 – 11:00ч. лекция, 11:00 - 11:30ч. кафе пауза, 11:30 - 13:00ч. лекция, 13:00 – 13:30ч. кафе пауза
13:30 – 15:00ч. лекция

МОДУЛ 3 – 29.11.2017г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г.. ЗКПО
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Начало 9:30ч. 8 уч.часа
(цената на модула включва лекции, две кафе паузи, обяд, материали,консултация)
ТЕМИ:
Промени в ЗКПО през 2017 г.
- подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
- подаване на декларации по електронен път
- отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки
Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:
- избор на облагане
- разходи, подлежащи на облагане
- данъчна основа
- документална обоснованост
- деклариране и внасяне
Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите
Предстоящи промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.(съобразно наличната информация към датата на семинара)

9:30 – 11:00ч. лекция, 11:00 - 11:30ч. кафе пауза, 11:30 - 13:00ч. лекция, 13:00 – 14:00ч. работен обяд
14:00 – 15:30ч. лекция, 15:30 – 16:00ч. кафе пауза, 16:00 – 17:30ч. лекция

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ДО 7.11.2017г.
( всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули )

Участие в един модул ( ЗДДС или ЗКПО )
140лв. без ддс или съответно 168лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130лв. без ддс или съответно 156лв. с ддс

Участие в модул Осигуряване
110лв. без ддс или съответно 132лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 100лв. без ддс или съответно 120лв. с ддс

Участие в два модула: Осигуряване + ЗДДС или ЗКПО
240лв. без ддс или съответно 288лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 220лв. без ддс или съответно 264лв. с ддс

Участие в два модула: ЗДДС+ЗКПО:
270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250лв. без ддс или съответно 300лв. с ддс

Участие в трите модула:
340лв. без ддс или съответно 408лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 310лв. без ддс или съответно 372лв. с ддс


РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 7.11.2017г.

Участие в един модул ( ЗДДС или ЗКПО )
160лв. без ддс или съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс

Участие в модул Осигуряване
130лв. без ддс или съответно 156лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 120лв. без ддс или съответно 144лв. с ддс

Участие в два модула: Осигуряване + ЗДДС или ЗКПО
260лв. без ддс или съответно 312лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
250лв. без ддс или съответно 300лв. с ддс

Участие в два модула: ЗДДС+ЗКПО:
290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

Участие в трите модула:
390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддсБАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.

Краен срок за записване при наличие на места: 21.11.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС се намира на пл.Македония 1, ет.2 в сградата на КНСБ. Конгресният център е напълно нов комплекс от зали, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на конференции и семинари. Кафе паузите и обедното меню ще бъдат в ресторант МОРИНО, намиращ се на ет. 1 под конгресния център http://www.morino.bg/. Ще имате възможност да изберете своето тристепенно меню от бюфета на ресторанта.
Най- близки метростанции са Сердика и НДК. В близост са спирки на трамваи № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
В района има Синя зона за паркиране и платен паркинг на ул.Самуил и Алабин.
Най-близки хотели за настаняване – Централ, Ренесанс, Шипка, Ники, Форум.

Лектори/участнициЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
адвокат РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
Условия за записване/участиеПредварително плащане по банков път!
Допълнителни бележкиПо-ниски цени до 7.11.2017г.!
Публикувал обяватаДенислава Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР