Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г.

СъбитиеГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г.
Дата20.11.2017
Мястогр. София, хотел Рамада 4****
ОрганизаторTBM Consulting
Програма20.11.2017 г. (понеделник)

Регистрация на участниците
09.00 – 10.30 ч. I. Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.
II. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.
1. Приложими изисквания за финансово отчитане съгласно:
? ДДС № 20 от 2004 г;
? ДДС № 14 от 2013 г.;
? ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;
? ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;
? ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;
? Указания дадени от Министерството на финансите към 31.12.2017 г.
? Други нормативни актове.
2. Актуални въпроси от приложимите изисквания за финансово отчитане.
3. Установени отклонения и често повтарящи се грешки при извършване на финансов одит от
Сметната палата на периодичните и годишни финансови отчети на бюджетните организации.
4. Конкретни казуси от практиката на бюджетния счетоводител.
5. Преглед на издадените от Министерството на финансите коментари по методологически
въпроси през 2017 г. - отчетност на бюджетните организации - контрагенти по заемни споразумения за кредити/заеми, представляващи по своята икономическа същност държавни/общински инвестиционни заеми, предоставени директно на крайни бенефициенти - небюджетни предприятия; годишна инвентаризация и бракуване на нефинансови активи ; отчетност на бюджетните организации при сключени договори за финансов и др.
10.30 - 10.45 ч. Кафе- пауза
10.45 - 12.15 ч. III. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.
1. Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
2. Признаване на приходи от помощи и дарения.
3. Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.
4. Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
5. Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
6. Начисляване на разходи за амортизации.
7. Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
8. Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
9. Начисляване на приписани приходи и разходи
10. Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
11. Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
12. Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
13. Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
14. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
15. Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
16. Други.
12.15 – 13.15 ч. Обяд
13.15 -14.45 ч. IV. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.
Акценти: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите; документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,установяване на кражби.
V. Годишно приключване на счетоводните сметки.
Акценти: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
14.45 – 15.00 ч. Кафе- пауза
15.00 -16.30 ч. VI. Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“. Примерни образци на документи, приложения към Амортизационната политика на бюджетната организация.
1. Общи контроли за системата
1.1. Утвърждаване и актуализиране на вътрешни актове (счетоводна и амортизационна политика)
1.2. Подход за класификация на Дълготрайните активи (ДА)
1.3. Периодичен преглед за принадлежност на ДА
1.4. Разграничаване на понятията преоценка, обезценка и амортизации
1.5. Периодично съпоставяне на данните от различните отчетни форми
1.6. Други
2. Автоматизирани контроли при разработване на амортизационния план (общ и индивидуален)
Лектор: Теодора Бакърджиева


Такса за участие: 159 лв. (без ДДС)

Отстъпки:
При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, обяд, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.
Лектори/участнициТеодора Бакърджиева
Условия за записване/участиеЗа повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или office@tbm-bg.com
Допълнителни бележкиЗа повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или office@tbm-bg.com
Публикувал обяватаTBM Consulting

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР