Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ

СъбитиеГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ
Дата21.11.2017
МястоСофия, хотел РАМАДА 4****
ОрганизаторTBM Consulting
Програма
21.ноември.2017 г.

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците
9.30 – 11.00 ч. Годишно данъчно приключване на 2017 г.
Промени в Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) през 2017 г.
- подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
- подаване на декларации по електронен път
- отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:
- избор на облагане
- разходи, подлежащи на облагане
- данъчна основа
- документална обоснованост
- деклариране и внасяне
11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза
11.30 – 13.00 ч. Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
Лектор: Димитър Войнов
13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела
14.00 – 15.30 ч. Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите
15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза
16.00 -17.30 ч. Предстоящи промени в ЗКПО и счетоводното законодателство през 2018 год., свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.
(Промените ще бъдат разгледани, в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара).
Лектор: Димитър Войнов


22.ноември.2017 г.

9.00 – 10.30 ч. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

Кога се облага и кога не се облага с ДДС личното ползване на фирмени активи.
Подходи при облагането – начисляване на данъка или упражняване на данъчен кредит в редуциран размер.
Критерии за разпределение на разходите между личното и бизнес ползването на актива.
Данъчно събитие, данъчна основа, начисляване на данъка. Деклариране на данъка в отчетните регистри и справката-декларация.
Редуциран данъчен кредит. Пропорция на бизнес ползването на актива. Годишни корекции при промяна на пропорцията.

Коментар на указанието на ЦУ на НАП.
10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза
11.00 - 12.30 ч. Корекции на ползван данъчен кредит.
Режим на ежегодни корекции на ползван данъчен кредит.
Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗДДС.
Коментар на актуални указания на НАП.
Лектор: Калина Златанова
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела
13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
Актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ (облагаеми и необлагаеми доходи, нови условия за ползването на данъчните облекчения, данъчно облекчение за направени безкасови плащания, данъчно третиране на доходите от печалби и награди и др.).
Доходи от трудови правоотношения.
Разглеждане на най-често поставяните въпроси в практиката от началото на годината (командировъчни пари, непарични доходи, социални разходи и т.н.).
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения.
Ползване на данъчни облекчения за 2017 г. при работодателя.
15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза
15.30 -17.00 ч. Други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране, в т.ч.: доходи от друга стопанска дейност, от наем, от прехвърляне на права и имущество.
Доходи на местни физически лица от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък в годишната данъчна декларация.
Промени, които се очаква да бъдат направени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г
Предоставяне на информация в НАП за 2017 г.:
- за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
- за изплатени доходи на физически лица по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.
Лектор: Лорета Цветкова
Лектори/участнициДимитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова
Условия за записване/участие
Такса за участие: 267 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Допълнителни бележкиЗа повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или office@tbm-bg.com
Публикувал обяватаTBM Consulting

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР