Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > Семинар в Разград: "Данъчно и осигурително законодателство - промени 2018" 10-11-12.01.2018 с адв. Русков, Д.Войнов,З.Димитрова

СъбитиеСеминар в Разград: "Данъчно и осигурително законодателство - промени 2018" 10-11-12.01.2018 с адв. Русков, Д.Войнов,З.Димитрова
Дата10.01.2018
МястоРадград, хотел Централ
ОрганизаторМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Програма10.01.2018г.
Промени в осигурителното законодателство - 2018
ЗДДФЛ - промени 2018.

Начало: 9:30ч. 8 уч.ч.
Лектор: Зорница Димитрова –адвокат, експерт по данъчно и осигурително право
Място на провеждане:
Хотел Централ, Разград

Акценти:

Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО
Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Промени в наредбите по осигуряването
Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 през 2018 г., Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Промени при деклариране на сумираното изчисляване на работното време. Внасяне на осигурителни вноски и данък върху разходите за командироване на работници в държави-членки на ЕС.

Промени в ЗДДФЛ - 2018
Подаване на данъчни декларации през 2018 г. Нови моменти в попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Определяне на годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Ползване на данъчни облекчения.

Програмата ще претърпи корекции, съобразно приетите към месец януари промени в законодателството.

Информация за Зорница Димитрова: Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.
Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.
Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.
Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

Въпроси към лектора може да изпращате на magisterd@abv.bg
В цената на обучението се включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация
-----------------------------------
11. 01. 2018г.
ЗДДС – Промени – 2018
Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС
Начало: 9:30ч. 8 уч.ч.
Лектор: адвокат Росен Русков
Място на провеждане:
Хотел Централ, Разград

Теми:
І. Изменения на ЗДДС;
1. Изменения ДВ бр. 92/2017 г.;
Отпадане на регистрационния опис по чл. 75 и чл. 77 ЗДДС;
2. Изменения ДВ бр. 97/2017 г.;
1. Промяна чл. 25, ал. 4, изр. 2 – доставки на стоки с поетапно изпълнение;
2. Камион – не е багаж на пътник(шофьор) – чл. 29, ал. 2, изр. 2 НОВО;
3. Чл. 50, ал. 2 - доставка на стоки(услуги), за която не е ползван данъчен ДК;
4. Терминологични корекции – актив, който „не се ползва”, става „не е използван”;
- чл. 27, ал. 2, чл. 79, ал. 5, т. 1, чл. 80, ал. 1, т. 3;
5. Чл. 79 – ал. 5 се „разделя” на ал. 5 и ал. 6(други формули);
6. Отпадане на корекция по чл. 79а и чл. 79б при дерегистрация;
7. Чл. 79а, нова ал. 7 и чл. 79б нова ал. 6 –кога се прилага корекция по чл. 79 и кога корекция по чл. 79а(за стоки) или чл. 79б(за услуги);
8. Чл. 79в – кога Ко и Кх са 1 и кога са нула;
9. Седемдневни срокове за Регистрация по ЗДДС;
10. Чл. 96, ал. 1, изр. 2 – незабавна регистрация при оборот, достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца.
11. НОВИ данъчни задължения по чл. 102, ал. 4 ЗДДС – при незабавна регистрация;
12. Отмяна на чл. 176а и чл. 176б – обезпечение за регистрация;
13. §1. т. 83 – промяна в определението за дълготрайни октиви;

ІІ. Изменения ДОПК;
1. Солидарна отговорност за фирмени задължения на управители……мажоритарни собственици по чл. 19 ДОПК;
2. Прилагане на давностни срокове в процедури по обжалване на ревизионни актове;

ІІІ. Проблеми по ЗДДС
1. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;
2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;
- общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;
- авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;
- авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;
- авансово плащане преди регистрация;
- доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

3. Специални случаи на данъчна основа;
- общо понятие и плащане от трето лице;
- увеличения на данъчната основа;
- търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;
- суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;
- данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);
- пазарна цена;
4. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;
5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;

-------------------------------------
12.01.2018г.
Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.
Годишно данъчно приключване на 2017 г.

Начало: 9:30ч. 8 уч.ч.
Лектор: Димитър Войнов
Място на провеждане:
Хотел Централ, Разград
Теми:
Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.
- облекчения за предприятия без дейност
- подаване на декларации по електронен път
- други промени в ЗКПО
- други промени в Закона за счетоводството

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите

Въпроси към лектора може да изпращате на magisterd@abv.bg
В цената на обучението се включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация
-----------------------------------
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Е–mail: magisterd@abv.bg
Тел. 08888 07 911
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Г –жа Валя Александрова – представител на Магистер Диксит ЕООД за гр.Разград
Тел.0888 916 634
e-mail: v.aleksandrova1@abv.bg

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 04.01.2018г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 03.01.2018г.
----------------------------------------------------------------------
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 15.12.2017г.:
За един участник 90лв. без ддс или съответно 108 лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за двама и повече участника от една фирма – по 85 лв. без ддс или съответно 102лв. с ддс
При записване за трите семинара Осигуряване,ЗДДС,ЗКПО – обща цена 250лв. без ддс или съответно 300лв. с ддс за участник

РЕДОВНИ ЦЕНИ след 15.12.2017г.

Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 110лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
-----------------------------------
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 132 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556

За предишни участници и за двама и повече участника от една фирма по 100лв.без ддс на участник или съответно по 120лв. с ддс.

При записване за трите семинара Осигуряване,ЗДДС,ЗКПО – обща цена 285лв. без ддс или съответно 342лв. с ддс за участник
Лектори/участнициадвокат Росен Русков, Димитър Войнов, адвокат Зорница Димитрова
Условия за записване/участиеПредварително плащане по банков път!
Публикувал обяватаДенислава Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР