Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018” с адв. РОСЕН РУСКОВ, ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Д. ПЕТКОВА, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

Събитие“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018” с адв. РОСЕН РУСКОВ, ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Д. ПЕТКОВА, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
Дата22.01.2018
МястоСофия, Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2
ОрганизаторМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
ПрограмаМОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018”
22.01.2017г. – 23.01.2017г. – 24.01.2018г.
ЗДДС, ЗКПО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2017, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ
Лектори:
адв. РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен консултант ЗКПО
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП
адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително право
Три целодневни модула –– комбиниране по избор на участниците
Начало на всеки модул 09:30ч.
Всеки модул включва 8 учебни часа лекции, две кафе паузи, обяд, материали, консултация
София, Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2
-------------------------------------
МОДУЛ 1 – 22.01.2018г.
ЗДДС – ПРОМЕНИ 2018. АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС
Лектор:адвокат Росен Русков

І. Изменения на ЗДДС;
1. Изменения ДВ бр. 92/2017 г.;
Отпадане на регистрационния опис по чл. 75 и чл. 77 ЗДДС;
2. Изменения ДВ бр. 97/2017 г.;
1. Промяна чл. 25, ал. 4, изр. 2 – доставки на стоки с поетапно изпълнение;
2. Камион – не е багаж на пътник(шофьор) – чл. 29, ал. 2, изр. 2 НОВО;
3. Чл. 50, ал. 2 - доставка на стоки(услуги), за която не е ползван данъчен ДК;
4. Терминологични корекции – актив, който „не се ползва”, става „не е използван”;
- чл. 27, ал. 2, чл. 79, ал. 5, т. 1, чл. 80, ал. 1, т. 3;
5. Чл. 79 – ал. 5 се „разделя” на ал. 5 и ал. 6(други формули);
6. Отпадане на корекция по чл. 79а и чл. 79б при дерегистрация;
7. Чл. 79а, нова ал. 7 и чл. 79б нова ал. 6 –кога се прилага корекция по чл. 79 и кога корекция по чл. 79а(за стоки) или чл. 79б(за услуги);
8. Чл. 79в – кога Ко и Кх са 1 и кога са нула;
9. Седемдневни срокове за Регистрация по ЗДДС;
10. Чл. 96, ал. 1, изр. 2 – незабавна регистрация при оборот, достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца.
11. НОВИ данъчни задължения по чл. 102, ал. 4 ЗДДС – при незабавна регистрация;
12. Отмяна на чл. 176а и чл. 176б – обезпечение за регистрация;
13. §1. т. 83 – промяна в определението за дълготрайни октиви;

ІІ. Изменения ДОПК;
1. Солидарна отговорност за фирмени задължения на управители……мажоритарни собственици по чл. 19 ДОПК;
2. Прилагане на давностни срокове в процедури по обжалване на ревизионни актове;

ІІІ. Проблеми по ЗДДС
1. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;
2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;
- общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;
- авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;
- авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;
- авансово плащане преди регистрация;
- доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

3. Специални случаи на данъчна основа;
- общо понятие и плащане от трето лице;
- увеличения на данъчната основа;
- търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;
- суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;
- данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);
- пазарна цена;
4. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;
5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;
--------------------------------------
МОДУЛ 2 - 23.01.2018г.
Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.
Годишно данъчно приключване на 2017 г.
Лектор: Димитър Войнов
ТЕМИ:
Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.
- облекчения за предприятия без дейност
- подаване на декларации по електронен път
- други промени в ЗКПО
- други промени в Закона за счетоводството

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите
--------------------------------------

МОДУЛ 3 - 24.01.2018г.
ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО - 2018г.
ЗДДФЛ – ПРОМЕНИ 2018
Лектори:
Даниела Петкова
адвокат Зорница Димитрова

ТЕМИ:
Промени в ЗДДФЛ през 2018
Подаване на данъчни декларации през 2018 г. Нови моменти в попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Определяне на годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Ползване на данъчни облекчения.
Лектор:Даниела Петкова

Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.
Промени в КСО.
Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.
Промени в наредбите по осигуряването
Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 през 2018 г., Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Промени при деклариране на сумираното изчисляване на работното време. Внасяне на осигурителни вноски и данък върху разходите за командироване на работници в държави-членки на ЕС.
Лектор:адв. Зорница Димитрова
( темите ще се актуализират при публикуване на промени в законодателството към датата на семинара)

Всеки модул включва:
8 уч.ч. лекции, две кафе паузи, обяд в ресторант МОРИНО на ет. 1, материал, консултация

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg
За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти 18.01.2018г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
-------------------------------------
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 30.12.2017г.
( всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули )

Участие в един модул
140лв. без ддс или съответно 168лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130лв. без ддс или съответно 156лв. с ддс

Участие в два модула
270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250лв. без ддс или съответно 300лв. с ддс

Участие в трите модула:
350лв. без ддс или съответно 420лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 320лв. без ддс или съответно 384лв. с ддс
--------------------------------------

РЕДОВНИ ЦЕНИ, валидни от 1.01.2018г.
Участие в един модул
160лв. без ддс или съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс

Участие в два модула
290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

Участие в трите модула
395лв. без ддс или съответно 474лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
375лв. без ддс или съответно 450лв. с ддс


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС се намира на пл.Македония 1, ет.2 в сградата на КНСБ. Конгресният център е напълно нов комплекс от зали, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на конференции и семинари. Кафе паузите и обедното меню, ще бъдат в ресторант МОРИНО, намиращ се на ет. 1 под конгресния център ( http://www.morino.bg/). Ще имате възможност да изберете своето тристепенно меню от бюфета на ресторанта.
Най- близки метростанции са Сердика и НДК. В близост са спирки на трамваи № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
В района има Синя зона за паркиране и платен паркинг на ул.Самуил и Алабин.
Паркингът пред сградата на КНСБ е само за служебно ползване!
Най-близки хотели за настаняване – Централ, Ренесанс, Шипка, Ники, Форум.
Лектори/участнициадв. РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен консултант ЗКПО
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП
адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително право
Условия за записване/участиеПредварително плащане по банков път!
Допълнителни бележкиПо-ниски цени при записване и плащане до 301202017г.!!!
Публикувал обяватаДенислава Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР