Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Кариера Започни нова тема

Гореща тема! Кандидатстване за одитор

 Кандидатстване за одитор govern Профил 15.04.2008 16:06

За да мога да кандидатствам за придобиване правоспособност на експерт-счетоводител трябва ли задължително да имам стаж в одиторско предприятие?

 RE: Кандидатстване за одитор Христов Профил 15.04.2008 16:08

Да.

 RE: Кандидатстване за одитор djanfezov Профил Изпрати email 15.04.2008 16:50

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

3. Кандидат за придобиване на правоспособност “Дипломиран експерт-счетоводител” може да бъде:

1/ Лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.

2/ Лице, което има висше образование и професионален стаж в областта на счетоводството, съгласно разпоредбата на чл.16 от Закона за независимия финансов одит:

а) висше счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години професионален стаж;

б) висше счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години професионален стаж;

в) друго висше икономическо образование и 7 години професионален стаж;

г) друго висше образование и 10 години професионален стаж .

. Професионалният стаж по т.3.2 трябва да бъде в областта на счетоводството, вътрешния и външен финансов одит, като проверяващ в данъчната администрация и /или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите.

 RE: Кандидатстване за одитор niki67 Профил Изпрати email 15.04.2008 16:53

Той не си отворил ЗНФО, ако изобщо знае, че има такъв закон, а одитор шъ ми става.

Ибахмаамуидържаваиоправияивсичко.

 RE: Кандидатстване за одитор djanfezov Профил Изпрати email 15.04.2008 16:58

ами въпрос на гледна точка.

 RE: Кандидатстване за одитор разноглед (гост) 15.04.2008 17:00

коя гледна точка да гледам?!?!

 RE: Кандидатстване за одитор Бръм (гост) 15.04.2008 17:00

Аре пак държавата е крива за всичко. И за това, че някой не прочел нещо.

 RE: Кандидатстване за одитор djanfezov Профил Изпрати email 15.04.2008 17:07

ами тази че като ми трябва нещо на мен аз първо сам се мъча да си го намеря и после питам другите а други първо гледат на готово някой да им го снесе ако може

 RE: Кандидатстване за одитор Христов Профил 15.04.2008 17:08

(2) Преди полагането на изпита по независим финансов одит кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители трябва да имат най-малко 3 години професионален стаж като помощник-одитор в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран дипломиран експерт- счетоводител. Стажът се доказва пред Института на дипломираните експерт- счетоводители с удостоверение, издадено от съответния дипломиран експерт- счетоводител или специализираното одиторско предприятие.

 RE: Кандидатстване за одитор govern Профил 15.04.2008 18:39

Да това го видях, въпросът е дали това изискване е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 RE: Кандидатстване за одитор гост (гост) 15.04.2008 18:41

Ти за "затваряне" на гилдия , не си личувал.
Абсолютно задължително е.
Ако нямаш вуйчо одитор, няма да станеш помощник-одитор.

 RE: Кандидатстване за одитор krispi Профил 15.04.2008 19:20

аз му предлагам първо да започне да работи по придобиването на професионалния стаж в областта на счетоводството, а после да мисли при кой одитор да изкара още някоя друга година.
www.ides.bg- това ще ти е много интересно тогава

 RE: Кандидатстване за одитор djanfezov Профил Изпрати email 15.04.2008 19:28

СТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯУтвърдени от УС на ИДЕС с протокол № 10 от 06.10.2006 г.Председател на УС на ИДЕС…/п/………………….

Поф. М. Динев

П Р А В И Л А

За реда и начина за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тези правила се определят условията и редът за кандидатстване, организиране, подготовка и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт – счетоводител.

2. Целта на правилата е да се гарантира:

- прозрачност на изпитната процедура;

- придобиването на правоспособност на дипломиран експерт–счетоводител само от лица, отговарящи на изискванията на Закона за независимия финансов одит и Осмата директива на Европейската общност.ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

3. Кандидат за придобиване на правоспособност “Дипломиран експерт-счетоводител” може да бъде:

1/ Лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.

2/ Лице, което има висше образование и професионален стаж в областта на счетоводството, съгласно разпоредбата на чл.16 от Закона за независимия финансов одит:

а) висше счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години професионален стаж;

б) висше счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години професионален стаж;

в) друго висше икономическо образование и 7 години професионален стаж;

г) друго висше образование и 10 години професионален стаж .

4. Кандидатът следва да е положил при обучението си във висшите училища или в други форми на следдипломно обучение към висше училище посочените в чл. 17 от Закона за независимия финансов одит изпити по следните дисциплини:

- основи на счетоводството (теория на счетоводството);

- финансово счетоводство (счетоводство на предприятието);

- управленско счетоводство;

- анализ на финансовите отчети;

- финансов контрол и одиторски стандарти;

- търговско право;

- трудово и осигурително право;

- финанси на предприятието;

- икономически анализ и статистика;

- микроикономика;

- информационни системи и технологии.

4.1. Удостоверяването на успешно положените изпити по дисциплините, посочени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит става с диплома за висше образование и приложение към нея.

4.2. Когато посочените в приложението към дипломата дисциплини са със сходно наименование на дисциплините посочени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит, се извършва приравняване. Приравняването на изпитите се извършва от Комисията по професионално обучение и сертифициране на дипломирани експерт счетоводители /наричана в правилата „Комисията”/.

4.3. Кандидат, който не е положил изпит по някоя от дисциплините, посочени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит като студент или в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, ги полага в Института на дипломираните експерт-счетоводители пред преподаватели по съответната дисциплина от акредитирано висше учебно заведение

4.4. Завършен от кандидат курс в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, който не е част от обучение за “бакълавър” или “магистър”, не се зачита като покриване на дисциплина, посочена в чл.17 на ЗНФО.

5. Професионалният стаж по т.3.2 трябва да бъде в областта на счетоводството, вътрешния и външен финансов одит, като проверяващ в данъчната администрация и /или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите.

5.1. Помощник-одиторският стаж се признава за професионален стаж по чл. 16 от Закона за независимия финансов одит. Когато помощник-одиторският стаж е повече от 3 години, те могат да бъдат приспаднати от годините на изисквания стаж по чл. 16, както следва:

а/ 1 година – за кандидатите със счетоводно-икономическо образование бакалаварска и магистърска степен;

б/ до 3 години – за кандидатите с друго висше образование.

5.2. Когато професионалният стаж като помощник-одитор се полага по втори трудов договор, продължителността му се приравнява към 3-годишен стаж по основен трудов договор, според правилата на чл.111 и 113 от Кодекса на труда.

5.3. Специализирано одиторско предприятие (СОП) и/или предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, в което се полага стаж на кандидат, подлежи на контрол по отношение на реалното осъществяване на стажа. Контролът се извършва по специално определен ред от УС на ИДЕС.

5.4. Зачитането на стажа като помощник-одитор на кандидат, който е започнал полагането му преди влизането в сила на правилата, става по реда на настоящите правила.

6. За започване на процедурата за явяване на изпити за дипломиран експерт- счетоводител се подава молба и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея в срок от 01 септември до 31 октомври на годината, предхождаща годината на изпитната сесия, в която кандидатът ще се явява.

6.1. Документите се подават в канцеларията на ИДЕС. Молбите се завеждат в специален регистър.

6.2. До 30 ноември Комисията изготвя Протокол за резултатите от проверените дипломи. За всеки кандидат се посочва приравняването и/или дисциплините, по които трябва да се положи допълнителен изпит.

6.3. В срок до 10 декември Протокола, утвърдената програма за провеждане на допълнителните изпити и тематични конпекти се обявяват на публичния сайт на Института (www.ides.bg)

6.4. Допълнителните изпити се провеждат в периода 15.01 – 15.03 всяка година.

6.5. За резултатите от проведените изпити се съставя протокол. Протоколите се подписват от преподавателя, който е провел изпита, представител на Комисията от ИДЕС и от ръководителя на катедрата на висшето учебно заведение, в което изпитващият е преподавател. Извежда се с изходящ номер и печат на висшето училище, като единият екземпляр остава във висшето училище, а другият се връща в ИДЕС

6.6. Комисията може да организира курсове по дисциплините за допълнителни изпити при заявено в писмена молба желание на кандидатите. Курс по съответна дисциплина се организира само ако са постъпили писмени молби за това от не по-малко от 20 кандидати.

6.7. За всеки допълнителен изпит, проведен в ИДЕС, кандидатът внася в Института на дипломираните експерт-счетоводители определена от УС на ИДЕС такса.

7. Документите за кандидатстване за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител се подават от 1 до 15 май всяка година. Подаването на документите в срок е условие за допускане до изпита по счетоводство.

7.1. Преди подаване на документите за изпитите, кандидатите заплащат в касата на ИДЕС или по посочена банкова сметка определена от УС за всеки изпит такса.

7.2. Документите за кандидатстване включват:

а/ Молба по образец;

б/ Нотариално заверено копие от диплома за висше образование;

в/ Протокол/и от изпит/и по чл. 17 от ЗНФО;/копие/

г/ Копие от трудова или осигурителна книжка (с оригинал при подаване на документите, като след сверяване, оригиналът се връща на кандидата);

д/ Свидетелство за съдимост с дата на издаване след 01 януари в годината на кандидатстване;

е/ Копие от лична карта;

ж/ Документ за платена такса за изпит по счетоводство.

Документите по букви „б” и „в” се прилагат в досието на кандидата от административното лице на ИДЕС.

8. Кандидат, който е положил успешно изпита по счетоводство, влиза в процедура по кандидатстване за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт-счетоводител.

9. За всеки следващ изпит, но не по-късно от десет календарни дни преди датата на изпита, се подава само молба за допускане до съответния изпит, придружена с документ за платена такса.

10. Когато срокът за подаване изтича в почивен или неприсъствен ден, за краен срок се смята първият работен ден след почивния или неприсъствения ден.

11. При подаване на молба за явяване на изпити в следваща календарна година се подава и ново свидетелство за съдимост.

12. Положилите успешно част от изпитите могат да придобият правоспособност в рамките на следващите 3 последователни години, считано от сесията, на която е взет първият изпит.ГЛАВА ТРЕТА

ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ „ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ”

13. За подготовка и систематизиране на знанията на кандидатите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител се организират курсове за теоретично и практическо обучение по следните дисциплини:

- Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Международни счетоводни стандарти (МСС);

- Международни одиторски стандарти (МОС);

- Търговско и данъчно законодателство;

- Информационни технологии и компютърни системи;

- Основни принципи на финансовото управление на предприятията;

- Професионална етика и независимост (Етичен кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за професионалните счетоводители);

- Управление на риска и вътрешния контрол при одита;

- Законови изисквания и професионални стандарти, отнасящи се до законовия одит и законовите одитори.

14. Курсовете се организират и провеждат от ИДЕС. За лектори се привличат регистрирани одитори - преподаватели от висшите учебни заведения и регистрирани одитори - сертифицирани преподаватели по МСФО и МОС.

15. За всяка дисциплина Комисията разработва и утвърждава програма с минимален брой часове хорариум на курсовете, както следва

Основни дисциплини:

- МСФО и МСС - 120 академични часа;

- Международни одиторски стандарти - 120 академични часа

- Професионална етика - 20 академични часа;

- Търговско и данъчно законодателство - 80 академични часа.

Допълнителни дисциплини:

- Информационни технологии и компютърни системи - 10 академични часа;

- Основни принципи на финансовото

управление на предприятията - 10 академични часа;

- Управление на риска и вътрешния контрол при одита - 8 академични часа;

- Законови изисквания и професионални стандарти,

отнасящи се до законовия одит и законовите одитори - 8 академични часа.

16. Курсовете могат да се провеждат и дистанционно (по електронен път).

17. За всяка дисциплина се разработва програма, в която се включват както теоретични въпроси, които са обект на изучаване, така и въпроси за практическото прилагане на теорията по съответната дисциплина, включително и разработени примерно решени задачи.

18. Програмата може да се преподава само след писмено разработено помагало, издавано от ИДЕС, което се предоставя безплатно на кандидатите за сертифициране, участващи в обучението. За включване на промените в нормативните документи ежегодно се издава допълнително помагало, което включва само промените.

19. За гарантиране на качествено обучение на кандидатите за сертифициране, курсовете за обучение трябва да се провеждат до 3 месеца преди датата на провеждане на изпита.

 RE: Кандидатстване за одитор Гостенин (гост) 16.04.2008 10:46

Господа, по-лесно се става папа отколкото независим одитор.!?

 RE: Кандидатстване за одитор govern Профил 16.04.2008 12:27

Стажът на каква длъжност се зачита като "професионален стаж"?

 RE: Кандидатстване за одитор Vankito Профил 16.04.2008 13:07

ади спри да са излагаш
 

 RE: Кандидатстване за одитор MimaG Профил 18.04.2008 19:14

Отдавна мина времето когато можеш да станеш одитор със знание, сега е нужен роднина одитор, който да ти даде стажа или да слугуваш за 250 лева - 6 години :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Кариера