Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! Контрольор, контролен лист в училищата

 Контрольор, контролен лист в училищата БайСчетоводител (гост) 24.04.2008 09:53

Кой подписва контролния лист в училищата и изобщо ще има ли нужда от такива листове към разходите? Може ли да получа образец за такъв лист?
Благодаря!

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата dobra (гост) 24.04.2008 10:18

Дай си мейла и ще ти пратя моите.

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата DIMI_AN Профил 24.04.2008 11:19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОНТРОЛЕН ЛИСТ №
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
ОТ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЬОР

Приложение към Искане


Провериха се основно всички представени документи за поемане на
задължение/за извършване на разход и се установи:
І.Проверки преди поемане на
задължението
1.Съответства ли задължението на
бюджетните параграфи да не
2.На лице ли е бюджетен кредит да не
3. Компетентно ли е лицето, което
поема задължението да не
4. Правилно ли са изчислени количеството
и сумите да не
5. Спазени ли са тръжните процедури и
другите нормативни изисквания,
свързани с поемане на задължението да не
ІІ. Проверки преди извършванена разхода
1. Съответства ли разхода с поетото
задължение. да не
2. Компетентно ли е лицето, разпоредило
извършването на разхода да не
3. Верни ли са първичните счетоводни
документи,вкл.правилно ли са изчислени
количествата и сумите по тях да не

В резултат на извършения предварителен контрол считам:
1. Може да бъде поето
задължението/извършен разхода
2. Необходимо е да се прадставят
следните документи/и от кого/
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Не може да бъде поето
задължението/извършен разхода поради
следните причини
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Извършил проверката/финансов контрольор/:


Дата

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата 777 (гост) 24.04.2008 13:55

СОУ..................................... Система за финансово управление и контрол ДОК 02-01-01
"Заявка за поемане на задължение" Стр. 1 от 1

ЗАЯВКА
за поемане на задължение
Код на заявката: ......................

Заявител:............ Приел: .................
/............................/ /........................../
Вид на задължението

№ Наименование Сума Бюджетен параграф Основание Забележка
1 Заплати м.03,работн.и служит. 13821,77 01 00
2 Заплати м.03,работн.-ПМС 66 1078,82 02 00
3 Осиг.вноски ДОО-работодател 2018,38 05 51
4 Осиг.вноски УчПФ-работодат. 512,75 05 52
5 ЗОВ - работодател 545,89 05 60
6 Осиг.вноски ДЗПО-работодат. 369,17 05 80
Всичко 18346,78
Проверка за съответствие
1. Целесъобразно ли е поемането на задължението ДА НЕ ..............................
2. Компетентно ли е лицето,което поема задължението ДА НЕ ..............................
3. Съответства ли задължението на бюджетните параграфи ДА НЕ ..............................
4. Има ли бюджетен кредит ДА НЕ ..............................
5. Правилно ли са изчислени стойностите ДА НЕ ..............................
6. Необходимо ли е провеждането на процедура по ЗОП ДА НЕ ..............................
7. Спазени ли са изискванията на нормативните актове ДА НЕ ..............................

СОУ"................................." Система за финансово управление и контрол ДОК 02-01-01
"Заявка за поемане на задължение" Стр. 1 от 1

В резултат на извършения предварителен контрол считам: Съгласие/несъгласиеМнение на счетоводител : Съгласие/несъгласие

Валидиране на заявката: Директор:.................
Дата: ................. / ...................../

Това е нашия контролен лист за заплатите,като за всеки друг разход над 50.00лв. се съставя същия формуляр,само че се пишат съответно другите разходни параграфи.

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата БайСчетоводител (гост) 07.05.2008 19:25

А кой е заявител и кой приел? счетоводител - директор ли са?

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата 777 (гост) 08.05.2008 15:05

Заявител за заплати,осигуровки,ток,телефон,вода и външни услуги е Директора,а за материалите - Домакина.

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата гост (гост) 30.04.2009 11:08

За пускане на заплатите към заявката трябва ли да има приложен и контролен лист на финансовия контрольор? Нали той се подписва на самата заявка?

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата аз (гост) 30.04.2009 11:14

На заявката е нужно да се подписва гл. счетоводител, с която същия е информиран за предстоящото пращане на РЗ и същевременно е извършил проверка дали са налични суми по този параграф. А фин. контрольор съставя контролен лист и годишно досие за РЗ.

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата гост (гост) 30.04.2009 11:20

Значи всеки месец трябва да има контролен лист за РЗ. Така ли е???

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата счетоводител (гост) 30.04.2009 13:29

Ами в нашето училище не пускаме контролен лист за заплатите. Нарушение ли е това???

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата аз (гост) 30.04.2009 14:19

В София, бат Бойко е пуснал едни указания и второстепенните разпоредители, каквито с арайоните, трябва да се придържат към тях. Така че се съставят задължително, както и за разходите за консумативи- ел. енергия, топлофикация, в и к и др.

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата стратег (гост) 03.05.2009 10:54


е какъв е този въпрос "целесъобразен ли е разхода" - това е предварителен контрол за законосъобразност, а не одит на изпълнението.

не заблуждавайте хората

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата стратег (гост) 03.05.2009 10:57

малка корекция - неправилният въпрос е "целесъобразно ли е задължението?"

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата гост (гост) 07.05.2009 08:13

Ако няма назначен финансов контрольор , как следва да се организира предварителния контрол и трябва ли задължително да се пускат контролни листове и кой следва да ги пише?

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата Ревизоров (гост) 07.05.2009 09:36

Прочети Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и че ти се светне !
 

 RE: Контрольор, контролен лист в училищата ХюХефнър (гост) 07.05.2009 11:16

може и даскала по физическо да хванете...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет