Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. план за действия при бедствия и аварии

 план за действия при бедствия и аварии nikotex Профил 25.04.2008 10:53

Привет на всички,
разбрах че трябва да правя за нашата фирма план за действия при бедствия и аварии. До сега сме правили план за действия само за случай на пожар. А сега разбрах, че трябва да е общ план, който да се съгласува вече не в пожарната а в гражданска защита. Какво точно представлява този план? Някой знае ли по- точно? Много ще съм благодарен и защото миказаха че крайния срок за съгласуване е 30 април. Вярно ли е това?
Пак благодаря. Весели празници:))))))

 RE: план за действия при бедствия и аварии meeri Профил 25.04.2008 11:30

Ако влезеш в сайта на гражданска защита, в "ресурси" има примерен такъв план.
 

 RE: план за действия при бедствия и аварии meeri Профил 25.04.2008 11:35

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


УТВЪРЖДАВАМ:

Председател на
ОбССУК
към……………………………….
……………………../ /

ГР…………………..


ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА
СПАСИТЕЛНИТЕ И АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ
ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ,
ПОЖАРИ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

В ……………………………………………………
/ НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО, ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО/
ГРАД/СЕЛО/………………………………………………………..
ОБЩИНА …………………………………………………………..
ОБЛАСТ ……………………………………………………………


200…….год.


ЧАСТ ПЪРВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Характеристика на района /разработва се съвместно с представител на Дирекция “Гражданска защита“ в областта, като се прави кратка характеристика на района, в който се намира училището, детската градина, обслужващото звено/….………………………………... ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. Строителна характеристика на училището /детската градина, обслужващото звено/
Обща площ /кв.м/ ……………………………………………………
Застроена площ /кв.м/ …………………………………….……………..
Незастроена площ /кв.м/ …………………………………….……………..
Брой на сградите/секциите/ ……………………………………………………
Етажност на всяка от тях ……………………………………………………
Степен на пожаро опасност ……………………………………………………
Тип строителство съгласно чл.123 от
Наредба №5 от 21.05.2001год. …………………………………………………….
Подземни етажи /брой, характеристика/ ……………………………………………………..
Полуподземни етажи /характеристика/ ...…………………………………………………..
Първи етаж/характеристика/ ……………………………………………………..
Втори етаж/характеристика/ ..……………………………………………………
Трети етаж/характеристика/ ..………………………………….….……………..
Четвърти етаж/характеристика/ ……………………………………………………..
Подпокривно пространство /характе- ……………………………………………………..
ристика/
Наличност на:
Скривалище /вместимост-брой хора/ ……………………………………………………..
Скривалището се полза от : ……………………………………………………..
Противорадиационно укритие /вмес-
тимост-брой хора/ ……………………………………………………..
Противорадиационното укритие се полза от: ………………………………….………………
Басейн / размери/; …………………..……………………………..
Басейнът работи ; …………………..……………………………..
Басейнът не работи; …………………..……………………………..3.Училището /детската градина, обслужващото звено/ е разположено в близост до:

-Ж.П.гара ………………………………………
-Главен път с интензивно движение ………………………………………
-Язовир /заливна зона/ ………………………………………
-Речна заливна зона ………………………………………
-Други хидротехнически съоръжения ………………………………………
-Хвостохранилища ………………………………………
-Предприятия с рискови производства ……....………………………………
/взривоопасни, пожароопасни, произвеж- ……... .………………………………
дащи или работещи с промишлени отров- …….. ..………………………………
ни вещества, йонизиращи лъчения и др./ ……… .………………………………
Други опасности: .……..………………………………..
-свлачищни терени .………………………………………
……………………………………………. ………………………………………..
……………………………………………. ………………………………………..
……………………………………………. ………………………………………..


4 . ……………………………….. …………има общо личен състав: .
училището/ детската градина,
обслужващото звено/

От тях:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .

/Попълват се само онези данни, които се отнасят до съответното заведение!/

ЦЕЛОДНЕВНО/ ако училището, детската градина,обслужващото звено е на двусменен режим на работа /:

Общ брой на:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .

От тях:
-първа смяна с ученици, с учители, с друг персонал;
/деца/

-втора смяна с ученици, с учители, с друг персонал.
/деца/


ЦЕЛОДНЕВНО /ако училището, детската градина, обслужващото звено е на целодневен режим на работа без смени/:

Общ брой на:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .

СЕДМИЧНО /ако училището, детската градина, обслужващото звено е на седми-
чен режим на работа от понеделник до петък без прекъсване /:

Общ брой през деня:
Ученици/деца / , учители , друг персонал .

Общ брой през нощта:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .

ПОСТОЯННО /ако училището, детската градина, обслужващото звено е на непрекъснат режим на работа /:

Общ брой през деня:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .

Общ брой през нощта:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .

Общ брой през почивните дни:
Ученици/деца/ , учители , друг персонал .


II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА

1.Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, наличния друг персонал и учениците/децата/ при възникване на бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците /децата/.
2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.
3.Запазване живота и здравето на личния състав на училището /детската градина, обслужващото звено /.

III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО /ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО/ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.

/Прави се описание на обстановката, която може да се развие и от какво бедствие или авария може да бъде предизвикана - разработва се съвместно със специалисти от областна дирекция ”Гражданска защита”/

1. от земетресение
2. от наводнение
3. от снежни бури, поледици и обледявания
4. от пожар
5. от крупни промишлени аварии
6. от авария в АЕЦ

IV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ /разработва се съвместно със специалисти от областна дирекция ”Гражданска защита”/

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАК.

ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ .
В училището /детската градина, обслужващото звено / са изградени:

1.Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи /ПК/
1.1.Състав на комисията /определя се със Заповед на Председателя на ПК в зависимост от конкретните условия и възможности на училището /детската градина, обслужващото звено/ съгласно Приложение №1.
1.1.1.Председател на ПК е директора на училището /детската градина, обслужващото звено/ съгласно чл.14 (1) от “Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи”/Постановление №18 на Министерски съвет от 23.01.1998г. /.
1.2. Задачи на комисията:
1.2.1. Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи.
1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
1.2.3. Да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи .

2.Група за наблюдение и оповестяване
2.1. Състав на групата /определя се със Заповед на Председателя на ПК в училището /детската градина, обслужващото звено/ в зависимост от конкретните условия и възможности - Приложение2/.
2.2.Задачи на групата:
2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и катастрофи в района на учебното заведение;
2.2.2. Да обходи района на училището /детската градина, обслужващото звено/ веднага след бедствие, авария или катастрофа и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;
2.2.3. Да подпомогне Председателя на ПК на училището /детската градина, обслужващото звено/ при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа;
2.2.4. Да информира своевременно Постоянната комисия за възникнали промени в обстановката .

3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста /определя се със Заповед на Председателя на ПК от предварително обучени лица от персонала за оказване на парва медицинска помощ - Приложение 2/

3.2. Задачи на поста
3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в училището /детската градина, обслужващото звено/;
3.2.2. Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.

4.Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита
4.1.Състав на групата /определя се съгласно Заповед на Председателя на ПК- Приложение 2/

4.2. Задачи на групата:
4.2.1. Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;
4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества;
4.2.3. Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;
4.2.4. Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;
4.2.5. Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на учебната година;
4.2.6. Да осигури подръчни средства за защита /памучно - марлени превръзки, кърпи/ при липса на ИСЗ в общината.

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /херметизиране на помещения/
5.1. Състав на групата /определя се съгласно Заповед Председателя на ПК - Приложение 2/

5.2.Задачи на групата
5.2.1.Ако има изградено защитно съоръжение / скривалище или ПРУ/:
- Да поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;
- Да направи разчет и разпределение на учениците /децата/ за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост;
- Да постави и следи за наличността на указателни табелки Приложение № 12 ;
- Да подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;
- Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по предназначение;

5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение при необходимост:
- Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
- Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;
- Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията Приложение №10;
- Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;
- Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.

6.Група за противопожарна защита
6.1.1. Състав на групата /определя се съгласно инструкциите на РСПАБ и Заповед на Председателя на ПК - Приложение 2/

6.1.2. Задачи на групата:
/Задачите се определят съгласно инструкциите на РСПАБ и Заповед на Председателя на ПК - Приложение 2 .
/ Дейността на комисията, състава и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на План за действия при пожар в училищната сграда се съгласува и разработва с Районна служба противопожарна и аварийна безопасност /РСПАБ/.Същият е неразделна част от този план.

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ
1. На Постоянната комисия
1.1.Оповестяване на ПК се извършва съгласно Приложение 3.
Комисията се оповестява:
- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар /т.е. при реална обстановка/;
- при провеждане на учение по Плана на ПОбК за ЗНБАК;
- при проверка на готовността на комисията;
- по решение на Председателя на ПК.

1.2.Привеждане в готовност на комисията.
Постоянната комисия /съгласно Приложение 1 /се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:
-мероприятията за незабавно изпълнение;
-редът за действия;
-задачите;
-редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала;
-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

2. На групите
2.1. Оповестяване на групите
Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение №4.

2.2. Привеждане в готовност на групите
Групите се събират на…………………………………………………...Доуточняват /определеното място/
се задачите. Получават се видовете имущества Приложение №13 .

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
Извършва се от ……………………………………………………………………………..,
/изписват се трите имена на председателя на ПК/
а при отсъствие или невъзможност от …………………………………………………………… .
/изписват се трите имена на секретаря на ПК/

В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от ……………….………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………
/изписват се трите имена на председателя (секретаря) на ПК /
до пристигането на специализирани екипи и се продължават действията под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

VIII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО /ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО/
Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите.
1.Оповестяване на личния състав:
1.1. В учебно време /Приложение № 5/оповестяването се извършва от Секретаря на ПК …………………………………………………………………………………………или от:
/трите имена /
……………………………………………………………………………………………………………….
/трите имена на отговорното лице/

1.2. В периода между две смени, ако от училището /детската градина, обслужващото звено/ отсъства Секретаря на ПК оповестяването се извършва от……………………….…………………………………………………………………………….
/трите имена на отговорното лице/
-член на Постоянната комисията или дежурния за деня в училището /детската градина, обслужващото звено/, който поема временно ръководството и управлението на комисията.

1.3.Във времето от 19.00ч до 7.00ч оповестяването се извършва от:…………………..………………………………………………………………………………...
/трите имена на отговорното лице/
1.4.В почивните дни оповестяването се извършва от: …………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
/трите имена на отговорното лице/.
За оповестяване се използват установените сигнали на Гражданска защита /Приложение №6 / или други предварително известни , чрез наличните възможности: /отбелязва се по какъв начин ще се извърши оповестяването/:
- радиоуредба; …………………………………………………………………………….
- звънец;……………………………………………………………………………………
- по друг познат на всички, установен начин……………………….…………………..
/описва се/
Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия, административния, обслужващия персонал и работниците , които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на учениците /децата/.

2.Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/:
Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в:
-собствен склад………………………………………………………………………….. /уточнява се мястото на съхранение/

-склад на Гражданска защита или общината ……....…………………………………..
/уточнява се мястото и склада/
2.1.Получаване на ИСЗ
2.1.1.ИСЗ се получават от домакина на училището /детската градина, обслужващото звено/ , който се явява началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи /ПОКЗНБАК/ съгласно Приложение №7;
2.1.2. Осигурява се необходимия транспорт за получаване на ИСЗ /когато се съхраняват в отдалечен склад/.

2.2. Раздаване на ИСЗ
Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет /Приложение №8/.
При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост /Приложение №9/.


IХ. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА
/Записват се телефонните номера на длъжностните лица от ПК, ПОбК и представителите на други ведомства и организации, имащи отношение към защитата при БАК/

Х. КАРТА
Нанасят се :
-местонахождението на училището /детската градина, обслужващото звено/;
-маршрут за извеждане пеша;
-местата за изчакване на автобусите;
-местата за разполагане след възникване на бедствието;
-възможните заливни зони от:
-реки;
-язовири;
-хвостохранилища;
-други хидросъоръжения.
-обекти,съхраняващи и работещи с ПОВ и прогнози на зоните;
-места на Гражданска защита, Спешна и неотложна медицинска помощ/СНМП/, РСПАБ,РПУ, болници.

ХI.СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО /ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО/
Схемата се изготвя в два екземпляра. Единият остава в училището (детската градина, обслужващото звено), а другият в представителя на Държавна агенция ”Гражданска защита” в общината/.
Изготвя се обща схема на училището /детската градина, обслужващото звено/ и схема на всеки етаж. На схемите се нанасят:
-местата на кабинетите и класните стаи;
-общи помещения, складове и др.;
-стълбища и асансьори;
-спални помещения;
-санитарни възли ;
-защитни съоръжения /скривалища, противорадиационни укрития (ПРУ) /;
-местата на съсредоточаване на хора;
-местата за съхраняване на опасни вещества /например кабинет по химия и хранилището/;


ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.
2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат.
3. Ред за действие на ПК.
След преминаване на труса /около 60сек./ ПК извършва следното:
3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището /детската градина, обслужващото звено/ - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на учениците/децата/;
3.2. Организира извеждането на учениците/децата/ веднага след първия трус/след около 60 сек/ на определеното място …………………………………………………………….;
/посочва се мястото/
3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;
3.4. Прави проверка на изведените ученици/деца/. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;
3.5 Прави необходимите донесения до ПОбК за ЗНБАК и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания;
4. Определяне местата и маршрутите за извозване.
5. Действия след напускане зоната на разрушения.
5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици/деца/;
5.2. Издирва и устройва учениците/децата/, на които семействата са пострадали.ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

1.Прогнозна оценка за въздействие върху училището /детската градина, обслужващото звено/.
2.Сигнали за оповестяване.
3.Органи и сили, с които ще си взаимодействат.
4.Ред за действие
4.1.При опасност от наводнение
Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност,се изразява в:
4.1.1.Организира дежурство /денонощно дежурство за тези училища, детски градини и обслужващи звена , които са с непрекъсваем режим на работа/ и осигурява връзка с ПОбК за ЗНБАК;
4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от ПОбК за ЗНБАК;
4.1.3.Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в които има опасност от наводнение;
4.1.4.Организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;
4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.2.След възникване от наводнение
4.2.1.Оповестява личния състав;
4.2.2.Прекратява учебните занимания;
4.2.3.Организира своевременно извеждане на учениците/децата/ и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
4.2.4.Предава донесение до Общинската комисия за ЗНБАК за състоянието на училището /детската градина, обслужващото звено/ и при необходимост иска конкретна помощ;
5.Места и маршрути за извеждане пеша.
6.Действия след напускане на наводнената зона.
6.1.Издирва и се грижи за учениците/деца/, чиито семейства са пострадали от наводнението;
6.2.Издирва и уведомява родителите на пострадали ученици /деца/.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВА- НИЯ

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни бури, поледици и обледявания.
2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
3. Ред за действие.
Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност,се изразява в:
3.1.Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2.Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на училището;
3.3.Поддържа непрекъсната връзка с ПОбК за ЗБАК за помощ и указания;
3.4.Организира извозването на личния състав до местоживеенето , ако училището /детската градина, обслужващото звено/ се намира в друго населено място или е в извън населен район.
3.5.При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;
3.6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;
3.7.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на личния състав и тяхното местонахождение;
3.8.Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената обстановка;
3.9.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ПОбК за ЗНБАК и до Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия.
7.Места за настаняванеЧАСТ ПЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат .
2.Ред за действие.
След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на ПК в училището /детската градина, обслужващото звено/ се изразява в следното:
2.1.Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на училището /детската градина, обслужващото звено/ от обекта;
2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;
2.3.Незабавно оповестява намиращият се в училището /детската градина, обслужващото звено/ личен състав и дава указания за действия;
2.4.Осигурява охрана на училището /детската градина, обслужващото звено/.

2.5.Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :
2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място………………………………………………………………………………….;
/посочват се маршрутите и безопасните места/
2.5.2.Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
2.5.3. Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

2.6.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:
2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали ;
2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неотрализиране на промишлените отровни вещества;
2.6.3. Организира извеждането на учениците в безопасната част /предварително определените за целта помещения/ на училището /детската градина, обслужващото звено/ в зависимост от промишлените отровни вещества ;
2.6.4. Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.
Забележка: 1. Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ предварително се определят помещения за херметизация. Същите се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали/ лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др./
2. За осигуряване на личния състав 100% със ИСЗ, предварително се осигуряват противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки.
ЧАСТ ШЕСТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО /ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО/
/ Дейността на комисията, състава и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на План за действия при пожар в училищната сграда се съгласува и разработва с Районна служба противопожарна и аварийна безопасност /РСПАБ/. Същият е неразделна част от този план.


ЧАСТ СЕДМА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
2. Дейност на ПК при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.

2.1. Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване
Дейността на ПК се изразява се в:
2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;
2.1.2.Оповестяване на личния състав ;
2.1.3.Инструктиране на личния състав;
2.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;
2.1.5. Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници по указаните от специалист от дирекция “Гражданска защита”способи ;
2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни дейности, изискващи събирането на много ученици/деца/ на едно и също място като излети, екскурзии, игри и т.н. ;
2.1.7.До …………часа на …………целият личен състав да си подготви памучно-марлени превръзки по дадения образец от специалист на дирекция “Гражданска защита” ;
2.1.8.Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене”
2.1.9.В лавката към училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани в солидни опаковки храни;
2.1.10.Изгражда се комисия в състав :…………………………………….…………….
.……….……………..……………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………,
която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в ученическия стол и лавката;
2.1.11. Да се монтират “виндфанг”/ полиетиленови завеси/ пред ученическия стол и входовете на училището;
2.1.12. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;
2.1.12. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в столовата;
2.1.13. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;
2.1.14. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете;
2.1.15. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;
2.1.16. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта;
2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита наличния състав;
2.1.18. Ако се получат указания от ПОбК за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;
2.1.19. В часа на класа се разяснява на учениците /децата/ какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;
2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на ПОбК /ПОК/.

2.2. Дейност на ПК след радиоактивно замърсяване
Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:
2.2. 1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат;
2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ нареждане;
2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;
2.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки;
2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;
2.2.6. Пред входовете, стълбището и училищния стол се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;
2.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода;
2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;
2.2.9. В столовата не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;
2.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в училищния стол. До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.
3. Осигуряване на мероприятията.

Забележки:
1.Планът за действия при авария в АЕЦ за училищата, детските градини и обслужващите звена, попадащи в зоната за аварийно планиране на “АЕЦ Козлодуй” се разработва от областните дирекции “Гражданска защита”, които имат в областта населени места , попадащи в зоната.
2.Обслужващи звена са изброените в Закон за народната просвета чл. 33 а. (1), Правилник за прилагане на Закона за народната просвета глава II, чл.10 (4) т.1,2,3,4 и Наредба №6 от 23.06.1994г. на МОН чл.2 (1).
Следват приложения.


СЪГЛАСУВАНО:
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
”ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”:

…………………………/ /

Приложение №1

ЗАПОВЕД

На директора на …………………………………………………………………………………

№…………..
град/село/……………… ………………200…г.

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

На основание чл.2, т.2 от “Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи” и за правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии и катастрофи
ЗАПОВЯДВАМ:

I Да се изгради Постоянна комисия за защита при бедствия , аварии и катастрофи в ……………………………………………………………………………………
в състав:
Председател:……………………………………………………………………………
/директор/
Заместник-председател: ………………………………………………………………
/помощник директор/
Секретар:………………………………………………………………………………
/помощник директор/
Членове:
1. ………………………………………………………………………………………
/специалист по Радиационна и химическа защита- учител по химия или физика/
2…………………………………………………………………………………………
/ специалист по Медико-санитарна защита-медицинското лице в уч.заведение /
3……………………………………………………………………….…………………
/специалист по Противопожарна защита /
4.…………………………………………………………………………………………
/специалист по осигуряване на реда- учител по физкултура/
5.…………………………………………………………………………………………
/специалист по извеждане на учениците/

(Броят и видът на специалистите се определя в зависимост от спецификата на района, заведението, броя, възрастовите групи, физическите и психологически особености на учениците/децата/, настанени в него.)

II. За работно място на комисията определям :……………………………………..
III. Телефони за свръзка с ПОбКЗНБАК:…………………………………………
IV. Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав.
V. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на: ………………………………………………………………………………………

Директорна ……………………………………/ /
/ подпис / /фамилия/

Приложение №2

ЗАПОВЕД
На директора на ……………………………………………………………

№…………
Град/село/……………… ………………200…г.

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ


На основание чл.2, т.2 от “Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи” и за правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

ЗАПОВЯДВАМ:

I. Да се изградят следните групи за защита при бедствия , аварии и катастрофи в ………………………………………………………………………… в състав:

1.Група за наблюдение и оповестяване

РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………

ЧЛЕНОВЕ: 1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………

ОБЩО : 4-5 човека


2.Санитарен пост

РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………

ЧЛЕНОВЕ: 1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………
ОБЩО : 4 човека
3.Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/

РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………………

ЧЛЕНОВЕ: 1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………


ШОФЬОР: ………………………………………………………………………….
ОБЩО : 5-7 човека
КОЛА № ………………………………………………………………………………………….

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /ЗС/

РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………………

ЧЛЕНОВЕ: 1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………

ОБЩО : 4-5човека

5.Група за противопожарна защита /броят и съставът се определят със съдействието на специалист РСПАБ /


Приложение№3
Примерна!
С Х Е М А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА В
……………………………………………………….Забележка: Разработва се текстуално и графически


Приложение №4
Примерна!


С Х Е М А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ
……………………………………………………….

Забележка : Разработва се текстуално и графически


Приложение №5
Примерно!

СХЕМА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ
на………………………………………………………………………...

Забележка : Разработва се текстуално и графическиПриложение №6
ТАБЛИЦА
за сигналите на “Гражданска защита” и средствата за предаването им

А. Сигнали за видовете опасности, подавани за населението
№ по Наименование Начин на предаване на сигнала
ред на сигнала Чрез националните и местни
радиопредаватели и радиоретранслационни възли Сиренна система Други
1. "Въздушна опасност" "Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!”• текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Прекъснат вой на електроме-ханични и електронни сирени в продължение на 3 мин. С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети.
2. "Отбой от въздушна опасност" "Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!”• текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Непрекъснат вой на електроме-ханични и електронни сирени в продължение на 3 мин..
3. "Опасност от радиоактивно заразяване" "Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивно заразяване. Радиоак-тивно заразяване. Радиоактивно заразяване”- текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин, последван от указания за поведението на населението. С чести удари по звучащи предмети.


№ по Наименование Начин на предаване на сигнала
ред на сигнала Чрез националните и местни
радиопредаватели и радиоретранслационни възли Сиренна система Други
4. "Опасност от химическо и бактериологическо заразяване" "Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (бактериологично) зара-зяване. Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бакте-риологично) заразяване”- текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението. С чести удари по звучащи предмети.
5. "Наводнение" "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение. Опасност от наводнение. Опасност от наводнение”- Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.
Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.
Приложение №7

До
Председателя на
ПОбщКЗНБАК

ЗАЯВКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ

НА …………………………………………………………………………………

ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ
ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ
ДП-1 ДП-2 ОБЩО ГП ОБЩО
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4


Председател на ПКЗНБАК:……………………/ /

в ……………………………………………………
училище/детска градина, обслужващо звено/


Забележка: 1. Заявките за детските противогази се правят, ако е залегнало в плана на областта (общината) същите да се съхраняват и раздават в заведенията.
2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за противогази, необходими за учениците (децата).

Приложение №8

УТВЪРЖДАВАМ:
Председател на ПКЗНБАК
в ………………………………………….
……………………./ /
/подпис / /фамилия/

……………………………
/дата/РАЗЧЕТ
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТАПУНКТ КЛАС Време за разда-
(място на ВИД НА ИМУЩЕСТВОТО (курс, ване, след
раздаване) група) събитиетоСекретар на ПКЗНБАК
в ………………………………………………/ /
подпис /фамилия/

Приложение №9


РАЗДАВАТЕЛНО - ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ

ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИСЗ В УЧИЛИЩЕ …………………………………………
№ Име и фамилия Вид и количество на раздаденото имущество (бр.) количество Подпис на Подпис
по на получилия Детски противогази/ръст Гражд. Противогази/ръст (словом) получателя на
ред имуществото 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 МОЛ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение № 10


С П И С Ъ К
на материалите, необходими за херметизиране на училищните помещения определени за защита на учениците при промишлена авария


№ по
ред
Наименование
Мярка
Норма за изчисляване

1. Полиетилен кв.м Площта на прозорците и вратите, предвидени за херметизиране
(А+0,3м) Х (Б+0,3м) кв.м.
2. Брезент/одеала/за входните врати. кв. м Площта на всяка врата.
(С+0,6 м) Х ( Д+0,6м)
3. Хартиена лента
или тиксо с ширина
5см. м. За уплътняване на стъклата и рамките
на прозорците
4. Лепило бр. За залепване на хартиените ленти.

5.
Пирони-4 см. кг- За закрепване на бризента и одеялата
6. Тъкани, намокрени
със съответни раз-
твори кв.м За уплатняване праговете под вратите и изтриване на обувките


7. Оцет кг.
За приготвяне на неотрализиращи разтво-
ри
8. Сода за хляб гр. За приготвяне на неотрализиращи разтво-
ри
9. Чук
10. Други материали

Приложение №11
Утвърждавам:
Председател на
Постоянната комисия за защита
при бедствия, аварии и катастрофи
към ……………………………………
………………………/ /
град /с/………………………………
………………..
/дата/


ПЛАН
за работата на Постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи към………………………………………………………………………..
през ………………година.
Основни задачи:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………


по
ред
МЕРОПРИЯТИЯ
СРОК
Отговорник
изпълнител Материал-на и финан-сова обез-печеност
Забележка
1 2 3 4 5 6
I. Мероприятия по линия на
висшестоящата комисия
а)
б)
II. Дейност на Постоянната
комисия
1.
2. Първо заседание
Второ заседание
(въпроси за разглеждане – плани-
ране, поддържане на готовност,
превантивна дейност и други)
III.Мероприятия за под-държане в готовност на комисията
1. Участие в тренировки по план на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи /ПОбК за ЗБАК /1 2 3 4 5 6
2. Провеждане на тренировки на комисията и групите по собствен план
3.
Актуализиране и коригиране на плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи

4. Организиране и провеждане на обучение по въпросите на гражданска защита, медико-санитарна защита и противопожарна защита по тематичен план - график

5. Други мероприятия:
……………………………
IV. Контрол и помощ
1. Провеждане на контрол за водене на занятията с учениците за действия при бедствия, аварии и катастрофи
2. …………………………………………
V. Други мероприятия
1. Провеждане на тренировки по практическото усвояване на плана от целия личен състав
2. …………………………………………

Секретар на Постоянната комисия
за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи
към …………………………….
…………………./………………/
Приложение №12

УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛКА
ЗА ЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ /ПРУ/


Приложение №13
ПримерноСПИСЪК

На видовете имущества на групите

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4
1. Индивидуални средства за защита
1.1. Противогази – ГП 1
1.2. Респиратори
1.3. Памучно-марлени превръзки
1.4. Престилки
1.5. Гумени ръкавици
1.6. Гумени чорапи
1.7. Калиев йодит
2. Медицинско имущество
2.1. Санитарни чанти
2.2. Носилки
2.3. Шини
2.4. Бинт
2.5. Памук
3. Противопожарно имущество
3.1. Кофпомпи
3.2. Пожарогасители
3.3. Кофи
3.4. Тупалки гумени
4. Други


реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни