Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ДДС - ГЕРМАНИЯ

 ДДС - ГЕРМАНИЯ РАЛИЦА (гост) 05.05.2008 17:16

ФИРМА "А" В БЪЛГАРИЯ СКЛЮЧВА СДЕЛКА С ФИРМА "В"-БЪЛГАРИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ
ОТ ГЕРМАНИЯ.СТОКАТА НЕ ПРИСТИГА В БЪЛГАРИЯ.НЕМСКАТА ФИРМА ИЗПРАЩА ФАКТУРА
НА ФИРМА "А"ЗА ДОСТАВЕНАТА СТОКА С 19%ДДС.ФИРМА "А" ИЗДАВА ФАКТУРА НА ФИРМА"В" ЗА
ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ В ГЕРМАНИЯ С 20%ДДС.КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ ОПЕРАЦИИТЕ В ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС,ТЪЙ КАТО В СЛУЧАЯ НЯМАМЕ ВОП,ЗАЩОТО СТОКАТА Е В ГЕРМАНИЯ/ФИРМА "В"ИМА СКЛАД ТАМ. И НЯМА ДА ИМА ПРОТОКОЛ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСТИГНАЛАТА СТОКА. В БЪЛГАРИЯ.ФИРМА "А" Е ПЛАТИЛА ЦЯЛАТА СТ-СТ НА НЕМСКАТА
ФАКТУРА С ВКЛ. ДДС-19% И СЪОТВ. ФИРМА "В" Е ИЗПЛАТИЛА ЦЯЛАТА СТ-СТ ПО ФАКТУРА С ВКЛ. ДДС-20% НА ФИРМА "А".ИМА ЛИ ПРАВО ФИРМА"А" НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ОТ НЕМСКАТА ФАКТУРА
И КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗИ?

 RE: ДДС - ГЕРМАНИЯ прост (гост) Профил Изпрати email 05.05.2008 17:21

платеният в германия данък ще си го търсите от там....макар че струва ми се няма да ви го възстановят
издадената от А към В фактура според мен е погрешно съставена - би следвало да е без данък - 86 ал. 3 и чл. 17 ЗДДС
и...А да си следи оборотите за регистрация в германия

 RE: ДДС - ГЕРМАНИЯ wiki (гост) 07.05.2008 09:45

Каква в процедурата по регистрация на българска фирма в Германия? Подават ли се месечни деклараций по ДДС?

 RE: ДДС - ГЕРМАНИЯ ралица (гост) 12.05.2008 13:53

Благодаря на г-н Прост Гост!Информацията ,която ми съобщихте е вярна и точна.
Напривихме консултация с методолози в НАП-София ул."Аксаков" 21 .
Трябва да направим КИ за фактурите ,които сме създали,и съответно да подготвим нови ф-ри
с 0 с.ст на ддс,цитирирайки чл. 17 и Чл. 86 от ЗДДС.
Интересува ме,от къде да получа инф. за задълж. обороти за регистрация по ДДС в Германия,и съответно каква е процедурата,ако я има в нашите сайтове.

 RE: ДДС - ГЕРМАНИЯ gilda Профил Изпрати email 14.05.2008 22:29

Праг за вътреобщностно придобиване в Германия 12500 EUR
 

 RE: ДДС - ГЕРМАНИЯ МК Профил Изпрати email 15.05.2008 10:03

Мисля,че е от страницата на Преслав Недев:

ДДС режим във Федерална Република ГерманияАвтор д-р Димитър Радонов

17 МАРТ 2007
Общ преглед на ДДС системата


Регистрация

Чуждестранни облагаеми лица, извършващи облагаеми доставки в Германия, за които не се прилага процедурата по обратно начисляване, или извършващи вътрешнообщностни придобивки, трябва да се регистрират за целите на ДДС. Освен това, регистрацията е задължителна, ако са извършени продажби от разстояние, превишаващи 100000 EUR.

Процедура по обратно начисляване на ДДС

Процедурата по обратно начисляване на ДДС е приложима за всички услуги и за дос¬тавки и монтаж на стоки, осъществени от чуждестранно облагаемо лице в Гер¬мания, независимо от естеството на получателя. Тя също така се прилага и за продажби и друго прехвърляне на права върху недвижима собственост и за строителни дейности, извършвани от германски облагаеми лица за облагае¬ми лица, извършващи подобни услуги. Трябва да се издаде фактура, на която е по¬сочена само нетната сума. Доставчикът трябва да добави ДДС номера на полу¬чателя.

Специални разпоредби, касаещи съхранението на склад

Има специални разпоредби относно митническото складиране.

Опция за облагане

1.Финансови услуги
2.Продажба и прехвърляне на законни права върху недвижима собственост
3.Отдаване под наем на недвижима собственост и подобни услуги.

Иск по Осма и Тринадесета директива

Облагаеми лица, установени и регистрирани за целите на ДДС в друга стра¬на-членка на ЕС и които не извършват облагаеми доставки на стоки или услуги (за което подлежат на плащане на ДДС) в Германия по време на периода на възс¬тановяване имат право на иск по осмата директива. Облагаеми лица, установе¬ни и регистрирани за целите на ДДС в трета страна имат право на иск по трина¬десетата директива при същите условия на реципрочна основа. Молбата за възстановяване трябва да бъде депозирана до 30 юни в годината следваща тази, през която са направени разходите.


ДДС СИСТЕМА НА ГЕРМАНИЯ


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Къде могат чуждестранните търговски дружества да получат информация относно системата на ДДС?

Федерално министерство на финансите
Bundesministerium der Finanzen
Referat Presse und Information
11016 Berlin
Fax: (0 30) 22 42 – 32 60

2. Какъв е адресът на интернет страницата на данъчните власти?

Обща информация за наредбите по ДДС в Германия може да бъде получена в електронната страница на Федералното министерство на финансите Bundesministerium der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de).

Подробни сведения и формуляри могат да бъдат намерени на страницата на Федералната служба по финансите Bundesamt für Finanzen (www.bff-online.de ). Информацията е налична единствено на немски език.

3. Къде могат да бъдат намерени законите и наредбите свързани с ДДС?

Държавните разпоредби по ДДС са записани в Закона за данъка върху оборота (ЗДО, Umsatzsteuergesetz UStG), Наредбата за приложение на Закона за данъка върху оборота (Umsatzsteuer-Durchfürungverordnung, UStDV) и в Директивата към Закона за данъка върху оборота (Umsatzsteuer-Richtlinien UStR) от 2005.

Всички текстове са налични единствено на немски език.


РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

4. В кои случаи е необходимо търговските дружества да се регистрират по ДДС?

Всяко лице, което изпълнява доставки във Федерална Република Германия, реализира вътрешнообщностна печалба или извършва вътрешнообщностни услуги е задължено да се регистрира за целите на ДДС, да декларира оборота си и да плаща данък върху него.

5. В кои случаи не е необходима регистрация по ДДС, тъй като данъка е платим от получателят на стоките или услугите? В такива случаи могат ли чуждестранни търговски дружества да се регистрират доброволно по ДДС?

Ако едно чуждестранно търговско дружество извършва облагаеми с данък доставки или услуги на територията на Германия (изключение правят услуги в сферата на транспорта на пътници, които подлежат на единично облагане), получателят на услугата е задължен да плати данъка, ако е търговско дружество или юридическо лице според публичното право.

Получателят на услугата трябва да пресметне взаимната изгода (нето-сума) и да я съобщи пред компетентната финансова служба. Ако осъществява единствено такъв оборот, търговското дружество извършител на услугата не трябва да се регистрира по ДДС.


6. Kъде трябва чуждестранните търговски дружества да се регистрират по ДДС?

Преглед на компетентните служби по места, отговорни за облагането с данък оборота на чуждестранни търговски дружества, може да бъде намерен на страницата на Федералната служба по финансите Bundesamt für Finanzen (www.bzst.de/ust/ustv/ustzust.html).

В случая с лица, които ръководят търговските си дружества от една от изброените там страни-членки, компетентни са финансовите служби по места. При това различни финансови служби са отговорни за отделните държави.

За търговски дружества, чиято дейност не се ръководи на територията на споменатите на интернет страницата страни-членки, а от друга държава, отговаря Финансова служба Нойкьолн (Finanzamt Neukölln, Thiemannstrasse 1, D-12059 Berlin).

ко чуждестранните търговски дружества имат филиал в Германия, компетентната финансова служба е тази в района, където филиалът е адресно регистриран. Информация за компетентната финансова слубжа може да бъде намерена на електронната страница на Bundesamt für Finanzen (bffweb1.bff-online.de/cgi-bin/gemfai.exe) след като бъдат зададени населено място и пощенски код.

7. Каква е процедурата по издаване на ДДС номер на чуждестранни търговски дружества?

Търговско дружество, което иска да започне стопанската си дейност или за пръв път е данъчнозадължено по ДДС, трябва по официален път да уведоми за това компетентната финансова служба.
Оттам биват изпратени формуляри, където, наред с личните данни на собственика, се изисква да бъдат попълнени данни, свързани с дейността на търговското дружество.

Изчерпателно попълненият и подписан формуляр се изпраща обратно на финансовата служба, за да може след това търговското дружество да получи – отново по пощата – своя данъчен номер.

Номерът по ДДС (в Германия: USt-IdNr) по принцип се издава при писмена молба. Молбата трябва да бъде адресирана до Федералната служба по финансите, (Bundesamt für Finanzen, Industriestrasse 6, 66738 Saarlouis).

Необходимо е официалната молба да съдържа следните данни:
-име и адрес на подателя;
-данъчен номер, под който подателят е регистриран за целите на ДДС в компетентната финансова служба;
-название и адрес на компетентната финансова служба по ДДС.

Молбата може да бъде подадена във финансовата служба, където търговското дружество е регистрирано със своя данъчен номер.
В този случай не се прави разлика между търговски дружества, които имат седалище на територията на Германия и такива, които нямат. Вече няма минимален срок за регистрация по ДДС.

За малки търговски дружества и селски стопанства (FLATßRATE FARMERS) от смесен тип важат извънредни правила.

Малките търговски дружества не са задължени да изплащат ДДС за оборота си, ако той не надхвърля 17 500 EUR за предходната и 50 000 EUR за текущата календарна година. Това правило важи единствено за търговски дружества със седалище на територията на страната.

Извънредното правило за селски стопанства от смесен тип е валидно без отношение към оборотните прагове.

ПРАГОВЕ

8. Какъв е прагът за регистрация по ДДС с оглед на дистанционната продажба в границите на ЕО по чл. 28 Б(Б) от Шестата Директива за ДДС?

100 000 EUR

9. Какъв е приетия праг за регистрация по ДДС според чл. 28А(1)(A) от Директива 77/388/ЕИО ( придобивки от незадължени юридически лица или лица, освободени от облагане (подпар. 2, чл.28а(1)(А) от Шестата Директива за ДДС)?

12 500 EUR


НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ В СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС


10. Кога е необходимо назначаването на данъчен представител?

Използването на услугите на данъчен представител (финансов представител) не е задължително изискване (свободноизбираемо).
Данъчното (финансово) представителство се ограничава до случаите, в които представляваният има необложен с данък оборот единствено в границите на страната и не може да тегли приспаднатите необлагаеми суми.

Представляваният не трябва да има адресна регистрация по местожителство, седалище, главно представителство или филиал нито на територията на страната, нито в районите по чл.1, пар.3 на ЗДО.

При случаите на използване услугите на финансов представител са разглеждани предимно:
-освободен от данък внос на стоки, последван непосредствено от вътрешнообщностна доставка;
-освободен от данък трансграничен превоз на предмети, в случаи, когато търговското дружество не извършва никакви доставки или други услуги, за които то може да изтегли приспаднатата необлагаема сума.

11. Какви са правилата определящи назначаването на данъчен представител?

Правилата за назначаване на финансов представител са изяснени в чл. 22а-22е на ЗДО.

Финансови представители могат да бъдат само следните лица:

Практикуващи данъчни и юридически консултанти
Спедитори, доколкото те могат да сътрудничат по въпроса за входните такси
Други професионални търговски дружества, доколкото те могат сътрудничат по въпроса за входните такси при митническите процедури

По принцип споменатите спедиторски и други професионални дружества могат да бъдат наети само тогава, когато имат седалище на територията на Германия.

12. Какви са правата и задълженията на данъчния представител?

Финансовият представител трябва да изпълнява задълженията по ЗДО на всички представлявани от него чуждестранни търговски дружества като свои собствени задължения под данъчен номер, издаден отделно за финансовото представителство от финансовата служба, отговорна за данъка върху оборота.

Представителят има същите права като представляваните и може, примерно, да подава изискваните в границите на страната молби.

В детайли правомощията му включват:

Упълномощените като финансови представители лица получават пълномощно от представляваните да бъдат техни представители. Пълномощното трябва да бъде издадено преди реализирането на необлагаемия с данък оборот. Ако то е издадено на чужд език в опредени случаи по изискване на финансовата служба е необходимо да се приложи нотариално заверен превод.

Финансовият представител подава молба и получава отделен данъчен номер и идентификационен номер по ЗДО за своята дейност.

Отделният номер бива издаден от финансовата служба, която има компетенции по облагането на финансовия представител по ЗДО. Идентификационният номер по ЗДО трябва да бъде издаден от Федералната служба по финансите.

Той може да представлява всички представлявани от него чуждестранни търговски дружества под този идентификационен номер по ЗДО.

Финансовият представител трябва да изпълни общите отчетни задължения. При това уговореното възнаграждение върху необлагаемия с данък оборот трябва да бъде споменато отделно за всяко представлявано търговско дружество.

При описанието е необходимо да бъдат изрично посочени името и адреса на представлявания.

Веднъж в календарната година финансовият представител трябва да подава данъчна декларация по ЗДО под отделния данъчен номер. Там той обобщава основанията за облагането с данък за всички представлявани от него търговски дружества. Отделни описания не се препоръчват.

Крайният срок за подаване на декларация се определя по общите правни наредби за подаване на декларации. В допълнение, финансовият представител трябва да подаде пред Федералната служба по финансите резюме до 10 дена след изтичането на всяко тримесечие от календарната година. Това резюме трябва да съдържа обобщено описание на базата за изчисляване на данъците на всички представлявани.

При финансово представителство фактурата по дейността на представляваното търговско дружество може да бъде издадена, както от него, така и от назначения от него финансов представител. И в двата случая тя трябва да включва следните допълнителни данни:

Удостоверение за наличието на представител

Име и адресна регистрация на финансовия представител
Издадения на финансовия представител за тези цели идентификационен номер по ЗДО

Финансово представителство е изключено в случаите, когато, наред с необлагаем с данък оборот, представляваното търговско дружество реализира и облагаем с данък оборот.

Това условие важи и тогава когато представляваното търговско дружество изпълнява облагаеми с данък доставки на стоки или услуги, за които данък плаща получателят на услугата.

Първото няма правото да използва услугите на финансов представител, ако за същия период от време е кандидатствало с молба за обезщетение по приспаднатите необлагаеми суми или е реализирало печалба в рамките на вътрешнообщностна тристранна търговска дейност, облагаема с данък.

Финансовото представителство бива прекратено, ако пълномощното на представителя е отнето от представлявания, или ако компетентната финансова служба откаже финансово представяне по случая.

Същото важи в случаите, когато представляваното търговско дружество, което е наело ефективен представител, реализира облагаем с данък оборот в на територията на Германия в периода от време след облагането с данък, или ако то изтегли от представителя внесените от него по сметка приспаднати необлагаеми суми.

При прекратяване на финансовото представителство, процедурите, които следва да бъдат извършени от финансовия представител и от чуждестранното търговско дружество са както следва:

Финансовият представител трябва да съобщава официално на финансовите служби отделно за прекратяването на дейността си във връзка с всяко представлявано от него чуждестранно търговско дружество.

Реализираните до момента на прекратяването на представителството печалби трябва да бъдат регистрирани от финансовия представител в декларацията по ЗДО за календарната година и в резюмето за съответния период от време.

Всички декларационни и описателни задължения от момента на назначаването му до момента на прекратяването на представителството трябва да бъдат поети от финансовия представител.

След прекратяването на услугите на представителя, чуждестранното търговско дружество трябва да се регистрира под собствен данъчен номер и да кандидатства за идентификационен номер по ЗДО.

13. Какви мерки се предприемат в случаите, когато чуждестранно лице търговско дружество в друга страна членка не успее да назначи данъчен представител във Франция?

Използването на услугите на финансов представител не е задължително, затова и неизпълнението му не може да бъде третирано като нарушение и не подлежи на санкции.

14. Изисква ли се банкова гаранция?

Банковата гаранция не е задължителна, защото в Германия услугите на финансовия представител се ограничават единствено върху търговски дружества, които нямат платежни задължения към или претенции за връщане на суми от държавната хазна.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ В ДРУГА СТРАНА - ЧЛЕНКА НА ЕС


15. Могат ли граждани на Европейския съюз да назначават или да кандидатстват за назначаване като данъчни представители?

При назначаването на финансов представител не се прави разлика между граждани на различни страни-членки на ЕС и на трети страни.

16. Какви са условията, определящи режима за назначаване на данъчен представител?

Вижте отговора на въпрос 11

17. Какви са правата и задълженията на данъчните представители?

Вижте отговора на въпрос 12

18. В кои случаи се изисква банкова гаранция?

Вижте отговора на въпрос 14

ФАКТУРИРАНЕ


19. Къде могат да бъдат намерени съответните правила (закони, наредби, предписания, насоки и др.)?

Задълженията по ЗДО в рамките на издаването на фактури са зададени в чл.14 до 14b на ЗДО и чл.31 до 34 на Наредбата за приложение на ЗДО.


ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ


20. Случаи, в които е необходимо издаването на фактура:

20.1 Само в случаите описани в чл. 22, пар. 3, т. а) (доставки от данъчнозадължени лица към други данъчнозадължени лица или неподлежащи на данъчно облагане юридически лица, дистанционни продажби и продажби на нови транспортни средства и плащания по сметка) ли трябва да се издаде фактура или също и в други случаи?

Според изброените случаи в чл.22 (3) на Шестата Директива по ДДС издаването на фактури не е задължително.

20.2 Има ли освободени от задължението да издават фактури в особени ситуации (като например освободени доставки)?

За чл.22(3)(а) на Шестата Директива по ДДС не е предвидено освобождаване от задължения по издаването на фактури.

21. Какви са правилата относно корективните фактури?

Според гл. 31 пар.5 на Наредбата за приложение на ЗДО, фактура може да бъде коригирана, ако:
-липсват данни по чл.14 пар.4 ял.14а на ЗДО или
-данните във фактурата са непълни

Необходимо е единствено липсващите или непълните данни да бъдат съобщени чрез документ, отнесен недвусмислено и специфично към фактурата.

При това важат същите официални изисквания за форма и съдържание, както в чл.14 на ЗДО.

22. Какъв е срокът за издаване на фактури?

Търговското дружество изпълнител е задължено по настоящото задължение за издаване на фактура да издаде фактура не по-късно от шест месеца след изпълнението на доставката.

23. Какви са правилата за сборно фактуриране?

При договори за продължителни изплащателни отношения е достатъчно да бъдат попълнени изискваните според чл.14 пар.4, 14а по ЗДО данни от договора.

Не се изисква всички данни да бъдат въведени допълнително в разплащателната документация.

24. Какви са условията за самофактуриране?

Фактура може да бъде издадена на получателя на услугата според чл.14 пар.2, ред 1, № 2 от ЗДО, ако съществува предварително споразумение за това. Ако получателят на заверката по сметка противоречи на издадения му документ, заверката губи тежестта на фактура.

25. Има ли някакви особени правила, свързани с прехвърлянето на фактури към лица, регистрирани извън границите на Европейския Съюз?

Не.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФАКТУРИТЕ

26. Във всички случаи ли трябва да се спомене идентификационният номер на клиента по ДДС или само в случаите, свързани с доставки на стоки в границите на Европейската общност и ситуациите, в които клиентът е лицето, задължено да плати ДДС върху доставените стоки или услуги (доставки описани в чл. 22, пар. 3, т. Б)?

Случаите, в които идентификационният номер на получателя на услугата по ЗДО трябва да бъде нанесен допълнително, са упоменати в чл.14а на ЗДО.

Идентификационният номер на получателя на услугата трябва да фигурира на фактурата в случаи, когато търговско дружеството изпълнява услуга в рамките на страната по чл. 3а пар.2 №3 буква C, ред 2 и № 4, ред 2 или чл.3б, пар. 3, ред 2; пар. 4,5, ред 2 и пар.6 ред 2, ЗДO (чл.14а, пар.1, ЗДO).

Наред с това трябва да фигурира идентификационният номер на получателя на услугата, когато търговското дружество изпълнява вътрешнообщностна доставка (чл. 14, пар. 3, ЗДO).

Ако фактура за доставка се отчита по чл.25b, пар.2 на ЗДО, е необходимо в нея да фигурира идентификационният номер по ЗДО на получателя на услугата (чл.14а, пар.7, ЗДО).

26.1 Има ли някакви особени правила относно номера, който трябва да бъде упоменат (ДДС или данъчен номер)?

Според чл.14, пар. 4, ред.1, 2, ЗДО във фактурата трябва да фигурира издаденият на изпълнителя от финансовата служба данъчен номер или издаденият му от Федералната служба по финансите идентификационен номер по ЗДО.

Доколкото по чл.14а търговското дружество е задължено да съобщи идентификационния си номер по ЗДО, той трябва да бъде упоменат във фактурата.

27. Има ли някакви други особени правила свързани със съдържанието на фактурите?

Данните, които трябва да бъдат попълнени във фактурата се отнасят до чл.14, пар. 4, ЗДО. Наред с това трябва да бъдат спазвани допълнителните задължения при издаването на фактура в извънредни случаи (чл.14а, ЗДО).

За фактури върху оборота, които подлежат на различните данъчни закони, важи в допълнение чл.32 на Наредбата за приложение на ЗДО.

За фактури върху дребни суми и пътни документи важат особени разпоредби (чл. 33 и 34 от Наредбата за приложение на ЗДО)


ЕЛЕКТРОННО ФАКТУРИРАНЕ


28. Задължително ли е използването на официални сертификати и устройства за създаване на електронен подпис при изпращане на фактури с електронен подпис?

Според чл.14, пар.3, № 1 ЗДО при електронно фактуриране е необходимо да бъде удостоверена автентичността на произхода и целостта на съдържанието поне чрез електронен подпис според Закона за подписите от 16.06.2001 (SigG).

29. В случаите на електронно изпращане на фактури, задължително ли е изпращането и на придружаваш документ в писмена форма?

Според чл.14 пар. 3, номер 2 на ЗДО при изпращане на електрони фактури с процедурите по EDI е необходимо да бъде представена и сборна фактура на хартиен носител.

Електронното изпращане на сборна фактура е допустимо, когато последната е снабдена с поне един квалифициран електронен подпис според Закона за Подписите.

30. Разрешени ли са фактурите, издадени съгласно чл. 22, пар. 3, т. в, („използване на други електронни средства”)?

Предвижда се разрешаването на изпращане на електронни фактури от един стандартен телефакс на друг стандартен телефакс.

Наред с това би трябвало да е позволено да бъде разрешено поръчването на документи онлайн в случаите, когато може да се удостовери, че документът бива издаден едва, след като е било потвърдено задължаването по банкова сметка или сметка на кредитната карта. В допълнение получателят на услугата трябва да съхранява в себе си копие на пътния документ принтирано върху хартиен носител.

30.1. Задължително ли е предварителното уведомяване на данъчната администрация преди да се използва електронно фактуриране?
Не.

31. Има ли някакви особени разпоредби, свързани с електронното издаване на фактури?

Не.

СЪХРАНЕНИЕ НА ФАКТУРИТЕ


32. Какви са правилата за мястото на съхранение на фактурите?

Търговско дружество със седалище на територията на Германия трябва да съхранява фактурата на територията на страната или в една от областите, упоменати в чл.1 пар.3, ЗДО.
Ако се касае за електронна фактура, която отговаря напълно на изискванията на пълноценна проверка от разстояние (онлайн достъп) на изискваните данни, изтеглянето и употребата им, търговското дружество може да съхранява фактурите и на територията на административни области, в рамките на общността, в областта Бюзинген и на остров Хеголанд.

Чуждестранните търговски дружества трябва да определят мястото за съхранение на фактурите в рамките на общността, сред упоменатите в чл. 1 пар.3, ЗДО административни области, в областта Бюслинген или на остров Хеголанд.

33. Задължително ли е предварителното уведомяване за фактури, съхранявани в други страни?

Ако търговско дружество, установено на територията на Германия, не съхранява фактурата нито на тази територията, нито в една от административните области, упоменати в чл.1 пар.3, ЗДО, е необходимо финансовата служба да бъде известена за мястото на съхранение на фактурата (чл.14b, пар.2, изр 3 ЗДО).

34. Какъв е задължителният срок на съхранение на фактури?

Фактурите трябва да бъдат съхранявани в за пeриод от 10 години.

35. Какви са специфичните правила относно начина на съхранение и евентуалната му промяна?

При изпратени по електронен път фактури, е необходимо търговското дружество, наред със самата фактура, да подсигури удостоверение за истинността и невредимостта на данните (напр. квалифициран електронен подпис). Това важи и за случаи, в които, според други наредби, валидността на това удостоверение е вече изтекла.

При определени предпоставки фактурите могат да бъдат възпроизведени върху снимачна лента (напр. микрофилм), или други носители (примерно магнитна лента, дискета, CD-Rom) (срв. чл. 147 пар.2, АО).

Използваният начини на съхранение трябва да спазва основните правилата на счетоводството, особено отговарящите на изискванията на текстовете по BMF от 01.02.1984 (BStBl I S.155) и приведените в тези текстове „Основни правила за микрофилмите”, както и „Основни правила върху защитените от DV счетоводни системи – GoBS -” (Допълнение към текстовете по BMF от 07.11.1995 – BStBl I S. 738). При наличие на тези предпоставки, оригиналните фактури принципно могат да бъдат унищожени.

36. Има ли някакви други правила свързани със съхранението на фактури?

Не.

ОПРОСТЕНИ ФАКТУРИ


37. При кои случаи е разрешено издаването на опростени фактури според чл. 22, пар. 9, т. д )?

При отчитане на дребни суми и пътни документи за важат наредби за издаване на опростени фактури.

При издаване на фактурите на обща стойност до 100 EUR според чл.33 на ЗДО са необходими единствено следните данни:
-пълното име и адресната регистрация на търговското дружество-изпълнител;
-дата на изпълнение;
-брой и вид на доставените стоки или обхват и вид на услугите и
-възнаграждението и отпадащите оттам приспаднатите от него данъчни суми в обща сума, както и данъчната ставка или, в случая с освобождаване от данъци, удостоверение за това, че представяните други услуги не са обложени с данък.

Пътните документи, които служат като фактура, трябва да съдържат следните данни:
-пълно име и адресна регистрация на търговското дружество, което извършва транспортна услуга (в съответствие с чл.31, пар.2, ЗДО);
-дата на изпълнение;
-сумата на приспаднатите данъчни задължения;
-използваната сума на данъчното задължение, ако транспортната услуга не подлежи на облагане според чл.12, пар.3 ЗДО, или в случаите според чл.26 пар.3, ЗДО – удостоверение за трансграничен транспорт в рамките на въздушния превоз.

38. Какви правила важат в тези случаи?

Виж отговора на въпрос 37.

ПЕРИОДИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ДДС

39. Кога търговското дружество трябва да подава данъчна декларация по ДДС?

По принцип всяко данъчнозадължено търговско дружество, е длъжно да подава периодично декларации по ДДС („Предварително записване по ЗДО” „Umsatzsteuer-Voranmeldung”), при което то трябва само да изчисли авансовата вноска, както и една декларация по ДДС за цялата календарна година („Декларация по ЗДО”, „Umsatzsteuererklärung”).

40. На какви интервали от време трябва да се подават декларации по ДДС и да се извършват свързаните с тях плащания?

До 10 дни след изтичането на всеки срок за предварително записване, всяко данъчнозадължено търговско дружество трябва да изпрати по електронен път предварително сведение за оборота си по указани от компетентната служба формуляри според Наредбата за предаване на данъчна информация (Steuerdaten-Übermittlungsverordnung), при което то трябва само да изчисли данъка си за периода на предварителното записване (т.е. авансовата вноска).

При подаване на молба от страна на търговското предприятие е възможно финансовата служба да му разреши да избегне оскъпяващите процедури по електронното изпращане на тази документация. Изплащането на авансовата вноска трябва да се извърши до десетия ден след изтичането на периода за предварително записване. По принцип този срок съвпада с края на календарната година.

Ако сумата на данъка за предходната година надхвърля 6 136 EUR, този срок съвпада с края на календарния месец. Ако сумата не надвишава 512 EUR, финансовата служба може да освободи търговското дружество от предварително записване. В определени срокове за подаване на молба и при положение, че за предишната календарна година, нетната печалба възлиза на повече от 6 136 EUR, търговското дружество може да избере календарния месец вместо календарна година като период за предварително записване.

В случаите, когато търговското дружество започва дейността си, в текущата и в следващата календарна година то е задължено ежемесечно да осъществява разчети по ЗДО.

Чак след изтичането на втората календарна година от началото на търговската дейност за търговското дружество важат споменатите по-горе процедури.

Наред с предварителната регистрация по ДДС, търговското дружество трябва да внесе декларация по ЗДО (Закон за данък върху оборота), като използва предписаните формуляри на компетентната служба.

Същите трябва да бъдат подадени до 31 май на последващата година. Ако, въз основа на декларацията по ДДС, данъкът е по-висок от авансово внесената сума или предварителната регистрация по ДДС не е осъществено, останалата сума по данъка трябва да се изплати в срок един месец след внасянето на документите в компетентната финансова служба.

В тези случаи е възможно да бъде подадена молба за възстановяване на надвнесени данъци, която при одобрение може да бъде изплатена от съответната данъчна служба.

41. Има ли някакви особени правила, уреждащи периодичните данъчни декларации по ДДС за малки търговски дружества и/или определени категории дейности?

Малки търговски дружества, които не кандидатстват за приложение да подлежат на съответни правни разпоредби и селски стопанства от смесен тип, не трябва да подават декларация по ДДС (предварително записване по ЗДО и декларация по ДДС).


42. Използват ли се методи за опростено изчисляване на данъчни задължения?

По молба на търговското дружество и при условие, че:

-пълната сума, дължима за прехождащата календарна година, не надхвърля 125 000 EUR то е освободено от задължението да подава периодични счетоводни и ръководни отчети.
Въз основа на годишна инвентаризация то осъществява оборот чрез дейност в сферата на свободните професии;

-финансовата служба може да разреши данъкът да не се начислява по предварително договорените суми, а според получените възнаграждения.

Ако освобождаването от счетоводни и ръководни задължения се ограничава само до периодични отчети, основани върху годишната инвентаризация само на няколко отделни дейности на търговското дружество, и ако целият оборот в предхождащата календарна година възлиза на повече от 125 000 EUR, разрешението за изчисляване на данъка според договорените възнаграждения трябва да се ограничи до тези дейности.
Ако търговското дружество промени начина на данъчно калкулиране, оборотът не бива да се облага двойно или да остане необложен.

РЕКАПИТУЛАТИВНА ДЕКЛАРАЦИЯ

43. На какъв период трябва да се подават рекапитулативните декларации?

Рекапитулативни декларации трябва да се подават по принцип на всяко тримесечие от календарната година. Подаването трябва да се извършва до десетия ден след изтичане на тримесечието, в което търговското дружество е извършвало доставки на предмети.

Ако финансовата служба освободи търговското дружество от задължението за предварително записване и предплата по ДДС, може да бъде подадена рекапитулативна декларация за всяка календарна година, при условие че сумата на доставките в предхождащата календарна година не е надхвърлила 200 000 EUR и не се предвижа в рамките на текущата календарна да надхвърли същата сума,

Сумата на доставките на стоки и услуги на територията на страната в предхождащата календарна година не е надхвърлила 15 000 EUR и не се предвижа в текущата календарна година да надхвърли същата сума, при описаните в (2) доставки на стоки не се касае за доставка на нови превозни средства на купувачи с номер по ДДС.

Рекапитулативната декларация трябва да се подава само за календарната година, през която търговското дружество е извършвало вътрешнообщностни доставки.

44. Изисква ли се допълнителна информация освен тази, посочена в чл. 22 (6) от VІ Директива за ДДС?

Не.

45. Прилагате ли опростени процедури във връзка с рекапитулативните декларации, както е регламентирано в чл. 22 (12) на VІ Директива за ДДС?

Да, праговете за прилагане на тези процедури възлизат на 200 000 EUR и 15 000 EUR. (В допълнение вижте отговора на въпрос 29).


ЕЛЕКТРОННО ФАКТУРИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ


46. Разрешено ли е електронното фактуриране?

От 01 януари 2002 е позволено електронното фактуриране.
То трябва наред с другите изисквани данни (вижте отговора на въпрос 20) да съдържа квалифициран електронен подпис от акредитиран източник според чл.15 пар.1 на Закона за подписите.

Когато всички предпоставки са изпълнени, може да бъде изпълнено електронното отчитане на фактурата. Това резултира в принципната възможност при допълнителни предпоставки при електронно отчитане да може да бъде изтеглена приспаднатата необлагаема сума.

47. Могат ли декларациите по ЗДО да се подават по електронен път?

Предварителното записване по ЗДО може по принцип да се извършва по електронен път. Годишни декларации по ЗДО могат също да бъдат подавани по електронен път.

База за предварителното записване по ЗДО по електронен път е Наредбата за подаване на данъчна информация (StDÜV).

Методът за подаване на данъчни декларации по електронен път, наречен „ELSTER” е описан подробно на интернет страницата www.elster.de .

ELSTER-формуляри за предварителното записване по ЗДО и декларации по ЗДО могат да бъдат изтеглени от същата страница.

48. Могат ли рекапитулативните декларации да се подават по електронен път?

Рекапитулативни декларации могат да бъдат подавани по електронен път. База за електронното подаването им е Наредбата за подаване на данъчна информация (StDÜV).

При електронното подаване на рекапитулативни декларации на търговското дружество е необходима т.нар. „декларация за участие”.

Такава може да се подаде пред Федералната служба по финансите. След подаването й търговското дружество получава по пощата от Федералната финансова служба регистрационен номер. Регистрационният номер трябва да бъде записан във формуляра при подаването на рекапитулативна декларация.

За електронното подаване на рекапитулативни декларации не са необходими допълнителни хардуерни компоненти. Необходимо е обаче следните – безплатни – софтуерни компоненти да бъдат инсталирани в системата:

Java Runtime Environment, Version 1.4.2.
Adobe/Acrobat Reader Version 5.05 (или по-късна версия)
ElsterOnlineManager_Light (EOM)


АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ


49. Има ли въведена система за еднакви вноски по ДДС?

Схема за еднакви вноски съществува за селски и горски стопанства.

50. Съществуват ли някакви други опростени административни изисквания?

Определени групи от търговски дружества, чийто оборот през предхождащата календарна година не надхвърля 61 356 EUR, могат да декларират приспаднатите суми в груба сметка като процентен дял от общия оборот (осреднена сума).

Употребата на тези методи не трябва да води до значимо отклонение в сумата на данъка, която се калкулира без употребата на тези методи.

51. На какъв език са наличните формуляри по ДДС?

Формулярите са налични единствено на немски език.

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ

52. За какви категории стоки и услуги няма право на приспадане?

Не могат да бъдат изтеглени приспаднатите необлагаеми суми, които отпадат при представителните разходи, за които също важи забрана за изтегляне по данъка за печалбата, или са свързани с битови разноски.
Същото важи и за разноски по преместване в друго жилище.

53. За какви категории стоки и услуги има частично право на приспадане?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство