Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! процедура по възстановяване на ДДС

 процедура по възстановяване на ДДС аз (гост) 08.05.2008 10:29

здравейте колеги, едва сега разбирам колко е трудно да работиш във фирма с чисто счетоводство, т.е. нямат черна каса. Сега по същество имам следния в-с. Фирмата е на възстановяване. Изтекоха трите едномесечни периода, чакаме проверка. сега сме пак на възстановяване, започва ли нова процедура с три едномесечни периода, без да са ни го възстановили старото.Благодаря

 RE: процедура по възстановяване на ДДС pla4ido Профил Изпрати email 08.05.2008 10:31

да

 RE: процедура по възстановяване на ДДС pla4ido Профил Изпрати email 08.05.2008 10:33

старото трябва да го възстановят в срок от 45 дни от подаване на справката декларация и справката за ДДС по месеци.Сега започва нова процедура

 RE: процедура по възстановяване на ДДС аз (гост) 08.05.2008 10:35

мн благодаря плачидо, хубав ден.

 RE: процедура по възстановяване на ДДС nike_s Профил Изпрати email 08.05.2008 10:39

А знае ли някой как протича самата ревизия при възстановяване на ДДС. Аз имах такъв случай преди месец, когато само ми поискаха определени фактури за проверки и след това ми възстановиха ДДС-то. Но сега пак ще съм на възстановяване, тъй като изтече три мес.период. Дали ще мине проверката по същия начин или ще идват на място за ревизия. Мола ви, ако някой знае, да сподели.

 RE: процедура по възстановяване на ДДС 6MATI Профил 08.05.2008 10:45

nike_s по преценка на данъчния орган е...:)))

 RE: процедура по възстановяване на ДДС pla4ido Профил Изпрати email 08.05.2008 10:47

ЖОТЕВА, МАЯ – "ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ"

Мая Жотева - данъчен консултант

Публикувано в Сиела Счетоводство
Към 09.04.2008 г.

Данъкът се възстановява на регистрирани по ЗДДС лица в следните няколко случая:
- ако след извършеното прихващане и приспадане има остатък от данъка за възстановяване, органите по приходите го възстановяват в 45 - дневен срок от подаването на последната справка – декларация;
- когато за последните 12 месеца преди текущия месец лицето е извършило облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки с нулева ставка и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава - членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава - членка. Добавянето на доставките по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава - членка е в едно от последните изменения на ЗДДС - ДВ, бр.108 от 2007 г. Доставките на услуги по превоз на стоки от една до друга държава членка, на услуги по транспортна обработка на стоки, транспортирани в рамките на Общността, както и посреднически услуги, свързани с превоза на стоки от една до друга държава членка или с транспортната обработка на такива стоки и на услуги по оценка или работа върху движими вещи са с място на изпълнение на територията на държавата - членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата. За тях доставчикът не трябва да начислява данък, но същевременно това са доставки с право на данъчен кредит, тъй като биха били облагаеми, ако се осъществяваха на територията на страната (чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС). Следователно, това са доставки с данъчен режим, близък до този на облагането с нулева ставка, затова направеното допълнение в чл. 92, ал. 3 е логично.
- когато лицето осъществява инвестиционен проект за който е получило разрешение от министъра на финансите – чл. 92, ал. 4 (отпаднал е 10 - дневния срок за възстановяване на данъка на лице, което е получило разрешение да прилага специалния ред за начисляване на данък при внос по чл. 164).
Срокът за възстановяване в последните два случая е 30 - дневен, считан от подаване на съответната справка - декларация.
Съгласно чл. 70 от ППЗДДС, когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка - декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка - декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30 - дневен срок.
Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.
В тези случаи данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане.
Установените в закона 45 - дневни и 30 - дневни срокове за ефективно възстановяване на данък по справки - декларации за ДДС спират да текат при наличие на някое от посочените в чл. 93, ал. 1 от закона обстоятелства, и се възобновяват при тяхното отпадане. Сред тях е и започналата ревизия на лицето – до приключването й в срока по чл. 114 от ДОПК. Веднага следва да отбележим и промяната в тази разпоредба на ДОПК, която е свързана с увеличаване срока за извършване на ревизиите. Според нея, когато през ревизирания период са извършени по смисъла на ЗДДС вътреобщностни доставки, вътреобщностни придобивания или доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, срокът за приключване на ревизията е до шест (а не до три) месеца, а срокът за нейното удължаване – до два (а не до един) месеца.
С оглед казаното, за да се съкрати процесът на ефективно връщане на данъка за възстановяване по справки-декларации , в чл. 92 от закона е създадена нова ал. 8. Съгласно нея, когато е започнала ревизия на регистрираното лице, срокът за възстановяване на ДДС е този за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, при които лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 4 месеца, а в случаите по чл. 114, ал. 3 от ДОПК – не по-кратък от 8 месеца.
Съответно, съгласно новата ал. 9 на чл. 92, в случаите на предоставяне на обезпечението по чл. 92, ал. 8 от ЗДДС данъкът за възстановяване се възстановява и/или прихваща до размера на обезпечението и в срок 3 дни след предоставянето му, независимо от разпоредбите на чл. 92, ал. 1, т. 4 и чл. 92, ал. 3 - 6 от ЗДДС.
Независимо, че с тези разпоредби се предоставя възможност, за която бизнесът отдавна настояваше - за възстановяване при предоставяне на обезпечение, фактът че обезпечението е в пари, а издаването на безусловна и неотменяема банкова гаранция е свързано с блокиране на ресурси, в голяма степен обезсмисля въвеждането на новите разпоредби в чл. 92 от ЗДДС.
При прилагането в практиката на тези нови разпоредби вече възникват въпроси, което наложи Националната агенция по приходите да излезе с Указание № 24-00-1 от 14.01.2008 г. относно уредбата за възстановяване на ДДС в хода на висящо ревизионно производство, както и на писмо № 24-00-4 от 10.03.2008 г. относно прилагането на новите ал. 8 - 10 на чл. 92 от ЗДДС, което допълва това Указание.
В Указанието се изясняват следните въпроси:
- какво означава "започнала ревизия на лицето", доколкото изразът не е законов. Според НАП, започнала ревизия на лицето ще е налице, когато има издадена заповед за възлагане на ревизия.;
- какво означава безусловна и неотменяема банкова гаранция;
- какви следва да са действията на органите по приходите, когато ревизията не може да приключи в срока на предоставената гаранция. В Указанието е посочено, че е въпрос на преценка на органа по приходите дали следва да предприеме изпълнение по банковата гаранция или налагане на други обезпечителни мерки. В писмото са направени в тази връзка важни уточнения: изисква се стриктно спазване на задължението на органите по приходите да завършват ревизионните производства в сроковете по чл. 114 от ДОПК; ако все пак ревизионното производство не може да приключи в тези срокове, на първо място следва да се наложат предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 121 от ДОПК; само ако не е налице имущество на ревизираното лице върху което да се наложат такива мерки да се пристъпи към усвояване на предоставеното по реда на чл. 92, ал. 8 от ЗДДС обезпечение; при това следва да бъде извършено без да се нарушава правото на защита на ревизираното лице и принципа на съразмерност в административното производство (което означава, че следва да е налице издаден ревизионен доклад с предложение за установяване на задълженията на лицето).
Освен това, важно уточнение в цитираното писмо е забележката, че разпоредбата в чл. 92, ал. 8 от ЗДДС, съгласно която срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, следва да се разглежда в полза на длъжника, т.е., че изпълнение е възможно и преди изтичане на срока.
Последното указание на НАП, свързано с тази материя (доколкото става въпрос за обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция) е писмо изх. № 24-00-5 от 28.03.2008 г. Целта му е да даде насоки на органите по приходите при извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл. 176а 176б от ЗДДС.
И накрая, ще завършим с промените при отговорността за невъзстановяване на данъка
Отговорността, свързана с невъзстановяване на данъка или със забавеното му възстановяване е няколко вида:
- отговорност за лихви - отговорността за лихви възниква в случаите на:
- данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или;
- данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен поради отпаднало основание (включително и при отмяна на акт) в предвидените в ЗДДС срокове.
В горните два случая данъкът се възстановява заедно със законната лихва за забава. ЗДДС определя началния и крайния момент на дължимостта на лихви, а именно:
- лихва е дължима от датата, на която данъкът е следвало да бъде възстановен по ЗДДС;
- до датата на окончателното изплащане на данъка, независимо от спирането и възобновяването на сроковете по данъчното производство.
Уточнението, че данък, невъзстановен поради отпаднало основание, е налице и когато след извършване на ревизия установеният данък за възстановяване съвпада с декларирания или е в по-малък размер – за частта, която подлежи на възстановяване е отпаднало в последните изменения на закона (ДВ, бр. 108). Това означава, че отпада задължението на органа по приходите да начислява лихви, когото след извършване на ревизия установеният данък за възстановяване съвпада с декларирания или е в по-малък размер за частта, която подлежи на възстановяване (защото този данък вече не се счита за данък, невъзстановен поради отпаднало основание).
- отговорност, претендирана по исков ред. В новия ЗДДС тази възможност е отпаднала.
- административнонаказателна отговорност е предвидена в нормата на чл. 190 от ЗДДС - орган по приходите, който при наличие на условията в ЗДДС за възстановяване, не възстанови данък в предвидения срок, се наказва с глоба в размер от 500 лв. до 2000 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 1000 лв. до 4000 лв.
С оглед кратките срокове за възстановяване на данъка и различните видове отговорности, свързани със забавеното му възстановяване, нормата на чл. 93 от ЗДДС определя хипотезите, в които сроковете за възстановяване по чл. 92, ал. 1, т. 4 и ал. 3 и 4 от ЗДДС спират да текат.
В сила от 01.01.2007 г. е ал. 2 на чл. 93, съгласно която сроковете спират, но за не повече от 60 дни и в следните случаи:
- когато орган по приходите установи данни за престъпление против данъчната система и сезира за тях органите на досъдебното производство в едномесечен срок от установяването им;
- спирането е поискано писмено от органите на Министерството на вътрешните работи или от органите на съдебната власт при образуване съдебно или досъдебно производство.
В тези случаи сроковете за възстановяване се възобновяват при получаване на писмен отказ за образуване на производство, съответно след уведомяване за приключване на производството. RE: процедура по възстановяване на ДДС nike_s Профил Изпрати email 08.05.2008 10:49

Благодаря. И аз така мислех, но не бях сигурна.

 RE: процедура по възстановяване на ДДС arabela1990 Профил Изпрати email 12.09.2017 15:02

Здравейте,
имам ддс за възстановяване, процедурата започва от
м.юни - възст.
м.юли - възст.
м.август - възст.
в третия месец в справка-декларация в коя клетка трябва да се посочват сумите.
Нямам за прихващане и посочвам сумите в кл.80.
Подавам всичко електронно, трябва ли да се подава ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.
Благодаря Ви предварително!

 RE: процедура по възстановяване на ДДС dijit Профил 12.09.2017 16:25

Щом сте посочили общата сума в кл. 80, те това е! Можеше и банковата сметка да си декларирате!

 RE: процедура по възстановяване на ДДС arabela1990 Профил Изпрати email 12.09.2017 16:35

Благодаря Ви много,
посочих и банковата сметка в СД.
А Искане за прихващане и възстановяване и прилпжение 6 не трябва да се подава нали...???

Отговор на dijit(12.09.2017 16:25):
dijit каза:
Щом сте посочили общата сума в кл. 80, те това е! Можеше и банковата сметка да си декларирате!

 RE: процедура по възстановяване на ДДС Liglyo Профил 12.09.2017 16:40

Отговор на arabela1990(12.09.2017 16:35):
arabela1990 каза:
Благодаря Ви много,
посочих и банковата сметка в СД.
А Искане за прихващане и възстановяване и прилпжение 6 не трябва да се подава нали...???За искане няма основание, а приложение 6 и да искате, не може да подадете.

 RE: процедура по възстановяване на ДДС bonou2 Профил 12.09.2017 16:42

не бутайте теми от 2008:
"В чл. 68 са отменени ал. 4 и 5. По този начин вече отпада изискването, когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, лицето да е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец - Приложение № 6 към ППЗДДС, по отношение на този данък. Съответно отменено е и самото приложение, като е отпаднала и възможността орган по приходите да може да изиска подаването на справка за извършено приспадане и за друг данък за възстановяване."
 

 RE: процедура по възстановяване на ДДС arabela1990 Профил Изпрати email 12.09.2017 16:52

Благодаря Ви много аз съм млад счетоводител, прочетох за това , че отпадна Приложение № 6 към ППЗДДС , но счетоводител с опит и 30 год.беше ми казал, че трябва да се подава...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство