Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! бланки болнични

 бланки болнични gost (гост) 07.08.2008 15:51

Моля Ви, ако някой може да ме ориентира къде най-точно да видя новите бланки за болничните - в сайта на НОИ не можах да ги намеря. Намирам тук в сайта, но няколко вариянта и незная кой е последния?

 RE: бланки болнични Shana Профил 07.08.2008 15:52

у Гугъл пробва ли?

 RE: бланки болнични МЪРЗЕЛАНА (гост) 07.08.2008 15:54

нови ? може ли повече да споделите , аз май пропускам нещо

 RE: бланки болнични nike_s Профил Изпрати email 07.08.2008 15:55

Колко нови са, аз имам последните, ама те са от преди няколко месеца

 RE: бланки болнични гост (гост) 07.08.2008 15:59

Има малки промени в Придружителното писмо и Декларацията за банковата сметка - у Гугъл намирам различни вариянти, ама все пак за да не чакам напразно в НОИ трябва да знам точната бланка

 RE: бланки болнични гост (гост) 07.08.2008 16:00

И аз не знам от кога точно са промените, но твоите бланки какви са Nike_s

 RE: бланки болнични trz-to Профил 07.08.2008 16:01

www.nssi.bg/content/laws/07/Prilojenia.zip

 RE: бланки болнични Нинка Профил Изпрати email 07.08.2008 16:01

В сайта на НОИ, Е-услуги и действаш:)))

 RE: бланки болнични МЪРЗЕЛАНА (гост) 07.08.2008 16:22

трз "няма намерени такива приложения"

 RE: бланки болнични Ани (гост) 07.08.2008 16:26

Вх. № в ТП на НОИ ........................../......................20... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ……………………………………………………

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
От „…………………” ООД
(наименование на осигурителя / име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК ………………..
Адрес за кореспонденция : гр.,,,,,,,,,,,,,,, ул. „……………” тел. …………..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет
Представляван от ……………….- Управител
(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)
Възнагражденията за м. 07. 2008 г. са изплатени на 18.08. 2008 г.
(ненужното се зачертава)
Данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО за м. 07.2008г. са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на 18.08.2008г.
На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:
1. Брой болнични листове -
2. Общ брой приложения към болнични листове (вкл. допълнително представени) -
3. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни –
4. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни
(вкл. допълнително представени) –
5. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете - 1
6. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (вкл. допълнително представени) – 2
7. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО –
8. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО (вкл. допълнително представени) –
9. Опис на хартиен / магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, молбите-декларации, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.
Данни за лицето, което представя документите:
(име, презиме, фамилия)
ЕГН……………., ЛК №………, издадена на ,,,,,,,,,,,,,,,г., от МВР …………….

Дата 18.08.2008 г. Подпис: ................................
(печат на осигурителя)

 RE: бланки болнични Ани (гост) 07.08.2008 16:28

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/ СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ……………………………………………………..Д Е К Л А Р А Ц И Я
за
банковата сметка за изплащане на паричните
обезщетения и помощи от ДОО

От
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ,
адрес за кореспонденция. Гр…………., ул.”……………..” 0
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон
лична карта № ………….., издадена на …………г. от МВР


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:
банка……………………., гр.,
IBAN……………….., BIC……………….,
за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.


ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В 3-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата 18.04.2008 г. Декларатор: ......................................
гр. /с./ Пловдив (подпис)

 RE: бланки болнични гост (гост) 07.08.2008 16:35

Благодаря Ви, много сте отзивчиви. Най-новите УЖ бланки намерих от дисковете на издателство РААБЕ - но май-не разпространяват актуална информация
 

 RE: бланки болнични 111 (гост) 08.08.2008 17:50

docstore.odit.info/?s=4&rid=1517
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване