Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Длъжностна характеристика "Завеждащ компютърен кабинет"

 Длъжностна характеристика "Завеждащ компютърен кабинет" nore Профил Изпрати email 03.09.2008 12:01

Може ли някой да ми помогне с намирането на длъжностна характеристика "Завеждащ компютърен кабинет". Ако има такава, коя година е утвърдена и ако може да ми я изпратите.
Предварително Ви благодаря
 

 RE: Длъжностна характеристика "Завеждащ компютърен кабинет" каса Профил Изпрати email 04.09.2008 14:13

Длъжност: ЗАВЕЖДАЩ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

Наименование по НКПД: Ръководител, компютърен кабинет Код по НКПД: 2360-6005


Структурно звено:
структурна единица:
териториално звено:

Подчиненост, връзки и взаимодействия:
Длъжността е подчинена на:
Директора на училището.
Място в структурата:

Директор на учебното заведение

ЗАВЕЖДАЩ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ


Цел на длъжността: Длъжността ЗАВЕЖДАЩ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ отговаря на потребностите от правилната организация на системите за информационно осигуряване и поддръжката на компютърната техника в учебното заведение.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни:
Има служебни контакти с училищното ръководство, учители, служители и ученици.
Външни:
Контактува със служители на фирми, външни организации и институции по линия на информационното осигуряване и техническата поддръжка.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
Задължения и права:
Задължения като завеждащ компютърен кабинет:
1. Осигурява избор на най-подходящ софтуер и хардуер за целите на обучението.
2. Въвежда, адаптира и поддържа програмни продукти, системи и технически средства.
3. Подготвя документацията и инструкциите за използването на програмните продукти, системи и техническите средства.
4. Организира функционирането на компютърните мрежи и системи и тяхната защита.
5. Участва при избора и въвеждането на компютърното оборудване.
6. Обучава персонала за работа с компютърно оборудване и с програмните продукти и системи.
7. Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване и техническите средства.

Задължения като преподавател (ако завеждащият компютърен кабинет съвместява и длъжността преподавател, следва да добавите и тези задължения!):

8. Преподавателят е длъжен да провежда обучението на учениците по предварително утвърдената учебна програма и при спазване на изискванията към техническите средства (т. V от Приложение №1 от цитираната Наредба №9 на МЗ).
9. Преподавателят следва да отразява всяко проведено учебно занятие в тетрадка-дневник, в която вписва:
 съдържанието на преподадения учебен материал;
 състоянието на техниката в компютърната зала при приключване на обучението.
10. Преди започване на обучението преподавателят е длъжен да запознае учениците, които обучава, с изискванията за техническа безопасност при провеждане на занятията и да им направи съответен инструктаж. Осигурява бланките-образци на учебното заведение за проведен инструктаж и съхранява подписаните образци в два отделни регистъра – за учениците, навършили 16 години и за родителите на учениците под 16 години.
11. Организира и провежда инструктаж, включващ разясняване на нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри, както и за вредните последствия от продължителни занимания и компютърни игри.
12. Преподавателят отговаря за опазването и съхранението на техниката в компютърната зала и правилната работа с нея.
13. В случай на повреда или неизправност на техниката по време на учебните занятия преподавателят е длъжен незабавно да съобщи за това на училищното ръководство и задължително да го отрази в тетрадката-дневник.
14. След приключване на учебните занятия преподавателят трябва задължително да проверява състоянието на цялата техника в кабинета и да изключва от мрежата всички компютри.
15. При напускане на компютърната зала преподавателят трябва да изключи електрическото захранване, да затвори всички прозорци, да заключи вратите на помещението и да предаде ключа от залата на охраната.
16. Преподавателят е длъжен да следи за спазването на нормите и хигиенните правила от учениците по време на учебното занятие.
17. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.
18. Спазва възприетия в учебното заведение стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
19. Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на учебното заведение.

Отговорности:
Отговаря за:
 състоянието и функционирането на програмните продукти и технически средства в компютърния кабинет;
 настъпили вреди от системата за информационно и програмно осигуряване;
 безопасното действие и здравословните условия при работа с техниката.
Права:
1. Взема самостоятелни решения по отношение на организирането и изпълнението на собствените си задължения;
2. При поискване да получава необходимата информация и съдействие, подпомагащи дейността му.
3. Да прави предложения пред ръководството на учебно заведение по отношение подобряването и оптимизирането на системата за информационно и програмно осигуряване и техническите средства.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието;
Висше техническо по информационни технологии, с образователно-квалификационна степен магистър и педагогическа правоспособност.
Професионален опит:
Над 3 години трудов стаж по специалността.
Владеене на чужди езици:
Английски език на работно ниво.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
емоционална устойчивост, тактичност, съобразителност, аналитичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, точност, лоялност, честност.
Условия на труд и производствена среда:
Работи в компютърния кабинет.
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, съгласно нормативно определеното за длъжността.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

изготвил: проверил: утвърдил:
(......................) (.....................) (....................)
(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)

реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет