Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Условия и ред за регистрация в бюрото по труда

 Условия и ред за регистрация в бюрото по труда Ива (гост) 30.09.2008 00:06

Какви са изискванията, за да се регистрирам в бюрото по труда и кога се получава парично обезщетение?

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда Божо Профил Изпрати email 30.09.2008 09:02

www.az.government.bg/internal.asp?CatID=12/01&WA=JobSeekers/RegBt.htm

Регистрация на търсещите работа лица

Регистрацията в дирекциите "Бюро по труда" на търсещите работа лица е задължително условие за ползване на предоставяните услуги. В дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират:


безработни;
заети, които желаят да сменят работата си;
учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време;
лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Във всяка от горните групи могат да се регистрират и ползват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:

българските граждани;
граждани на страни – членки на Европейския съюз и на другите държави -страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария
чужденците, с разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
лицата, на които е предоставено право на убежище;
лицата, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут;
лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
лицата - граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария.
Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" дава възможност на лицата за ползване и на други права:

парично обезщетение за безработица по реда на глава IVа от Кодекса за социално осигуряване;
социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;
издаване на удостоверения за отпускане на стипендии за учащи се и безплатни учебници на ученици от социално слаби семейства;
изплащане на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и др.
Документи за регистрация
За да се регистрират в дирекция "Бюро по труда" и да ползват права по реда на Закона за насърчаване на заетостта търсещите работа лица следва да подадат заявление-декларация по образец и да представят следните документи:

документ за самоличност;
документи за придобито образование и/или квалификация;
документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
документ, издаден от Общината - за регистрация по настоящ адрес;
решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд.
други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.
Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице:
1. е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
2. е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията “Бюро по труда” и не са изтекли 12 месеца от прекратяването;
3. е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Права и задължения на търсещите работа лица
Търсещите работа лица, за които при регистрацията има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.
Регистрираните търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на адреса, по който са регистрирани, както и да се явят при повикване от дирекцията “Бюро по труда” с писмена покана на посочените дата и час.
На безработните лица, на които в едномесечен срок след регистрацията им не е предложена работа или не са започнали работа, се прави оценка на възможностите за устройване на работа и се изготвя индивидуален план за действие с график за посещения към него. Плaнът за действие включва конкретни мерки и услуги, с които се цели постигането на трудова реализация на безработното лице. Той се разработва от трудовия посредник и се съгласува с лицето. Планът за действие се изготвя в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Всички търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на декларирания при регистрацията статус - безработно лице; заето; учащо се; лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране' както и при промяна на адреса, по който са регистрирани, в срок 7 календарни дни от промяната.
Безработните лица са длъжни:

да спазват предварително определения график за посещение на дирекцията "Бюро по труда" за поддържане на регистрацията;
да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещение, включени в плана за действие;
да се явят при повикване с писмена покана от дирекцията “Бюро по труда” на посочените дата и час или в срок 3 работни дни след тази дата;
да не отказват предложената им от дирекцията “Бюро по труда” подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, както и да не прекратяват участието си в курс;
да не отказват включване в програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта;
да не отказват включване в програми и проекти, финансирани със средствата от европейски и други международни фондове.
Когато лицата не изпълнят задълженията си към дирекцията "Бюро по труда", регистрацията им се прекратява. Право на нова регистрация имат след изтичане на 12 месеца от датата на прекратяване на предходната.
При представяне на доказателства /официални документи/ за наличие на уважителна причина в срок 7 работни дни от отпадането й, прекратената поради неизпълнение на задълженията регистрация може да бъде възстановена.
Уважителни причини за неявяване в дирекцията "Бюро по труда" са:

задържане от органите на властта;
явяване в съд или друг държавен орган;
участие във военноучебен сбор или преподготовка;
заболяване
други, за които директорът на дирекцията "Бюро по труда" е уведомен своевременно.
Лицата, чието участие в програми и мерки за заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на нова регистрация след изтичане на 12 месеца от уволнението.
Регистрацията на лицата може да бъде прекратена и по тяхно желание. В този случай те следва да подадат молба-декларация (по образец). Това ще им позволи при желание да се регистрират отново без да е необходимо да изчакват изтичане на 12 месечен срок от датата на прекратяване на последната регистрация.
Регистрацията се прекратява и възстановява с решение на директора на дирекция “Бюро по труда”.

Решенията се оспорват пред директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Кодекс социално осигуряване

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:

1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението по ал. 3 е подадено в 3-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща за периода по чл. 54в, намален със закъснението.

(4) (*) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

(5) Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетенията за безработица се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.Размер на паричното обезщетение за безработица

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на паричното обезщетение за безработица на безработните лица е 60 на сто от средномесечния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за последните 9 месеца, през които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове, и не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния размер на обезщетението за безработица.
(2) Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 128, т. 1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на паричното обезщетение на безработните лица, работили на непълно работно време, се определя пропорционално на уговореното време. В този случай размерът на обезщетението не може да бъде по-малък от съответната пропорционална част на определения минимален размер на обезщетението за безработица.

(6) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането по чл. 54в, ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя средномесечният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период;

2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;

3. за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:
Осигурителен стаж Период за изплащане
(години) на обезщетението
(месеци)


до 3 4
от 3 до 5 6
от 5 до 10 8
от 10 до 15 9
от 15 до 20 10
от 20 до 25 11
над 25 12(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) За осигурителен стаж при определяне периода за изплащане на обезщетение по ал. 1 се зачита трудовият стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или по специални закони и времето след тази дата, през което лицата са осигурени за безработица.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) В периода по ал. 1 не се включва срокът на обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование, като тези обезщетения не могат да се получават едновременно с паричното обезщетение за безработица.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Средствата за парични обезщетения за безработица, неполучени по неуважителни причини 3 месеца след последната определена за получаването им дата, остават по сметката на фонд "Безработица".Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54г. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност.
(2) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Безработният е длъжен да декларира настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 с декларация.

(3) Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия период.Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54д. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4;

2. прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

4. (*) (отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

5. смърт на безработния.

(2) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Агенцията по заетостта е длъжна да уведомява ежемесечно Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 2.

(3) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 в срок до 7 дни.

(4) (*) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

(5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период.Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица

Чл. 54е. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 134, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт.
(2) В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, и за периода, през който са получавали парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За възстановяване на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1 нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми.Ред за отпускане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54ж. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
(2) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Длъжностното лице по ал. 1 издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица. Дължимите суми по разпорежданията могат да се прихващат от полагащите се обезщетения за безработица и подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Задължения за предоставяне на информация

Чл. 54з. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Агенцията по заетостта предоставя на Националния осигурителен институт ежемесечно информацията, необходима за отпускане, изплащане, спиране, прекратяване или изменяне на обезщетенията за безработица.
(2) Националният осигурителен институт предоставя ежемесечно информация на Агенцията по заетостта за изплащането, спирането и прекратяването на обезщетенията за безработица.Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица

Чл. 54и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица имат и лицата, които са регистрирани като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта и отговарят на следните условия:
1. след получаване на обезщетение за безработица са останали без работа и най-малко 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението по ал. 3, редовно са поддържали регистрацията си в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;

2. имат навършени 60 години и 6 месеца за мъжете и 57 години и 6 месеца за жените;

3. сборът от възрастта и осигурителния им стаж е до 60 месеца по-малък от изискуемия по чл. 68, ал. 1 - 3;

4. нямат отпусната пенсия;

5. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

(2) Паричното обезщетение за дълготрайна безработица е в минималния размер, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) Паричното обезщетение за дълготрайна безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт и се изплаща ежемесечно от датата на подаване на заявлението за период не по-дълъг от 30 месеца.

(4) Изплащането на паричното обезщетение за дълготрайна безработица се прекратява при условията на чл. 54д, както и при отпускане на друг вид пенсия.

(5) Безработните лица имат право на обезщетение за дълготрайна безработица по ал. 1 само веднъж. RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда vm (гост) 12.01.2010 23:22

убре-дебре....

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда elielena Профил 01.02.2017 18:48

Здравейте,
Работя и навършвам пенсионна възраст. Следва уволнение. Не мога да се пенсионирам, защото ми трябва още от 4-5 месеца осигурителен стаж. Имам ли право на регистрация и обезщетение в бюрото по труда и за това време, след като имам изработени повече от 9 месеца през последните 3 години?

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда XXXXX Профил 01.02.2017 18:56

Трябват Ви не 9 месеца през последните 3 години, а 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на трудовия договор. Може да са при различни работодатели и с прекъсвания.

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда elielena Профил 05.02.2017 13:35

Благодаря, да разбирам и с право на регистрация?

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда XXXXX Профил 05.02.2017 13:46

Не мога да разбера какво искате да кажете и какво питате /изречението завършва с въпросителна/.
Отговарям по принцип:
На борсата може да се регистрира всеки, който си търси работа. За да поучава обезщетение, обаче, трябва да отговаря на определени условия. Едното от тези условия е да има 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни месеци.

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда elielena Профил 12.02.2017 17:35

Следва въпрос: При навършване на пенсионна възраст, без навършени осигурителни години ще имам ли право на регистрация?
 

 RE: Условия и ред за регистрация в бюрото по труда XXXXX Профил 12.02.2017 17:43

Отговор на elielena(12.02.2017 17:35):
elielena каза:
Следва въпрос: При навършване на пенсионна възраст, без навършени осигурителни години ще имам ли право на регистрация?


Текстът на чл. 54а от КСО е:

Чл. 54а. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:...
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;

Разбирайте го както искате.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения