Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Относно:Възстановяване на работа на незаконно уволнен работник

 Относно:Възстановяване на работа на незаконно уволнен работник димитрова (гост) 17.10.2008 10:32

Имам възстановен работник от съда на 10.10.2008..Договорът му е прекратен на 2.10.2000 г.Брутното му възнаграждение за м.септември 2000 г. е 26,80 за 5 работни дни. На каква база трябва да смятам осигур.му вноски.За какъв период трябва да подам информация в НАП.По какъв начин ще му изготвя УП-2. По възможност пишете ми нормативния документ.Моля огговорете!Предварително благодаря
 

 RE: Относно:Възстановяване на работа на незаконно уволнен работник мира_д Профил Изпрати email 17.10.2008 19:58

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за работник, възстановен на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи


Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, се зачита за осигурителен стаж:
– за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2001 г. на основание чл. 10, ал. 2, т. 5 от КСО (в редакцията до 31.12.2001 г.) ;
– за периода след 1 януари 2002 г. съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО (в редакцията след изм.-ДВ, бр. 1 от 2002 г.)
За осигурителен стаж се признава целият период, през който лицата са били без работа – от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За времето до 31 декември 2001 г., ако лицето не е било осигурявано, се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение преди уволнението, а ако е било осигурявано, вноски не се дължат. За периода след 1 януари 2002 г., ако лицето е започнало работа при друг работодател, при когото е било осигурявано върху по-малък осигурителен доход, осигурителни вноски се внасят върху разликата до последното брутно възнаграждение преди уволнението. Вноските са в размера за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и в универсален пенсионен фонд. След 01.01.2003 г. възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски за периодите на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
За времето, което се зачита за осигурителен стаж на основание на посочените разпоредби – чл. 10, ал. 2, т. 5 (в редакцията до 31.12.2001 г.) и чл. 9, ал. 3, т. 2 (в редакцията след 01.01.2002 г.) не се внасят здравни вноски. Върху обезщетението по чл. 225 от КТ се дължат вноски за здравно осигуряване, ако същото се отнася за периоди преди 1 януари 2003 г., съгласно действащата до тази дата разпоредба на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Когато се изплаща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, отнасящо се за периоди преди 01.01.2003 г., както е в конкретния случай, върху сумата на присъденото обезщетение се внасят здравноосигурителни вноски от работодателя и от осигуреното лице, които се разпределят между тях в съотношението по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО за съответната година (за 2000 г. и 2001 г. – 80:20). За времето след изтичане на 6-те календарни месеца, за които се изплаща обезщетението, лицето следва да се осигурява здравно за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) – за периода до 31.12.2004 г. върху месечен осигурителен доход, не по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната карендарна година, а след 01.01.2005 г. – върху не по-малко от половината на този доход. След 01.01.2005 г. лицата по чл. 40, ал. 5 изравняват на годишна база осигурителния си доход съгласно данните от данъчната декларация.
В случаите на възстановяване на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило - от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица, а за периода до 31.12.2005 г. съгласно Инструкция № 1/11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.
Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 «Вид осигурен» от декларацията за 2000 г. се попълва кодът, който би следвало да се посочи, ако лицето е било на работа, а за периода 2001 г. – 2007 г. се вписва код 18.
За периода на незаконното уволнение следва да се подаде и декларация образец 6, в която се включват дължимите осигурителни вноски, отнасящи се за периоди след 01.01.2005г.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване