Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ

 Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ Цвети (гост) 14.11.2008 12:43

Здравейте , може ли някой да ми каже върху обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ (неспазване на предизвестие от страна на работодателя) , дължат ли се осигуровки?
Аз намирам информация отнасяща се само за чл.222 ал.1 и съответно за обезщетението за неизползван платен отпуск по чл.224.

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ Gail Профил 14.11.2008 12:52

Само ДОД се дължи, без никакви осигуровки.

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ Цвети (гост) 14.11.2008 13:16

Благодаря за бързия отговор.

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ ЕЛИ (гост) 14.11.2008 14:53

Цвети, аз съм на мнение, че по чл. 220, ал.1 се удържат всички осигуровки.
Обезщетенията по този член не са включени в необлагаемите доходи по чл.24, ал.2 от ЗДДФЛ и мисля 4е се дължи данък върху цялата получена сума. Осигуровките за месеца, в който си в предизвестие(независимо дали е спазено или не)се отдържат от обезщетението. С две думи все едно си на работа и получаваш заплата по нормалния начин. За това и обезщетението е в размер на последното брутно трудово възнаграждение. А вече ако има и обезщетение за безработица(чл.222 от КТ) тогава няма осигуровки. Ако се издава УП-2 и УП-3 ще се включи и последния месец, нищо че ве4е не си на работа. Този месец се зачита и за трудов и за осигурителен стаж. Поне това е моето мнение и практика. Ако греша, нека колегите да ме поправят. Но закона си е закон.
Поздрави!

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ Gail Профил 14.11.2008 15:33

Ето една полезна информация тук в одита, който се интересува какви осигуровки се дължат в/у обезщетенията, може да види таблците.
docstore.odit.info/?s=6&rid=1215

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ ЛС Профил 14.11.2008 15:37

Или да прочете,Ели/гост/ това :


(НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Чл.1, ал.7, т.7 (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;
2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 234, ал. 3 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;
6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и 3 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);
8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) обезщетенията по чл. 128д, чл. 134, ал. 1, чл. 235, чл. 237, ал. 1 - 5 и ал. 7, чл. 239, 249, чл. 255, ал. 2 и порционните пари по чл. 234, ал. 2 и чл. 275, ал. 6, и сумите по чл. 234, ал. 1, чл. 240, ал. 4, чл. 244, чл. 265 и 276 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 112, ал. 2, т. 3 от Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.);
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) обезщетенията по чл. 204, ал. 4, чл. 212, ал. 4, чл. 247, 252, 254 и 255 и сумите по чл. 203, ал. 5, чл. 204, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 208, ал. 1, чл. 210, чл. 212, ал. 5, чл. 214, чл. 215, ал. 2, чл. 216 и чл. 252, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 104, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3 и 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител и сумите за предметни награди по чл. 88, ал. 3 от Закона за държавния служител;
11. (нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 139г, 139д, чл. 139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 157а, ал. 3 и чл. 188о от Закона за съдебната власт.

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ John Профил 14.11.2008 15:39

ЕЛИ (гост) - "С две думи все едно си на работа и получаваш заплата по нормалния начин." Нима?!? И кой ще бъде месецът, зачетен за осигурителен стаж???

Наредба за елементите на възнаграждението:
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., предишна ал. 6, бр. 21 от 2004 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
......
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 36 от 2001 г., доп., бр. 21 от 2004 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 , чл. 220 , 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и 3 и чл. 331 от Кодекса на труда , § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);

А това, че се дължи данък, няма нищо, ама абсолютно нищо общо с ОТдържане на осигурителни вноски.

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ elgurkova Профил Изпрати email 14.11.2008 16:26

Много благодаря на колегите ЛС и Джон! Ей така като се "запалят" за нещо, което е написано невярно и вадят точно от къде и какво да се прочете!
И намираш бързо и лесно това, което ти трябва.......
С най-добри чувства!
 

 RE: Обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ ивето (гост) 11.03.2010 16:13

моля за съвет в момента съм в болничен а работодателят ми иска да ме съкрати като ми е пуснал предизвестие по следните чл.328 ал1 т 3
съгласно чл220ал1 какво да правя трябва ли да го подписвам или не
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения