Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! трудоустроени

 трудоустроени ива (гост) 27.01.2009 22:21

Здравейте, ако някой може да помогне, трудоустроените / с решение на ТЕЛК/ в една фирма трябва ли и къде да се подават като информация, разбрах че в Инспекцията по труда трябва да се представят ,но не съм много сигурна?
Благодаря предварително!

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 22:29

Самите трудоустроени не се подават, в ИТ и в БТ се подава справка за броя и вида на подсигурените работни места за трудоустроени, които фирмата е длъжна да поддържа.

 RE: трудоустроени лили (гост) 27.01.2009 22:39

kris1, кога се подава тази справка? Една и съща ли се подава в ИТ и БТ? Откъде да изтегля бланката?

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 22:41

Кодекс на труда

Раздел III.
Специална закрила на лицата с намалена работоспособност (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Работни места за трудоустрояване

Чл. 315. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Частта от общия брой на работниците и служителите по предходната алинея по отрасли на народното стопанство се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 22:47

1. Управителя със заповед определя комисия в състав, която комисия трябва да даде предложение за съответните по брой и вид работни места, отделно за трайно трудоустроени, отделно за временно трудоустроени
2. Комисията в протокол описва тези работни места
3. Въз основа на протокола Управителя пуска заповед с която определя работните места
Тези документи се носят в БТ, а в ИТ се носи уведомително мисмо, че е подадена съответната справка в БТ

 RE: трудоустроени John Профил 27.01.2009 23:13

"Тези документи се носят в БТ, а в ИТ се носи уведомително мисмо, че е подадена съответната справка в БТ"

kris1, би ли открехнал(а) публиката къде го пише това???

 RE: трудоустроени ирин (гост) 27.01.2009 23:16

Има ли бланка която да се подпълва до БТ и ИТ?

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 23:22

John, миналата година при една от проверките на ИТ, точно това ни бе предписанието, че не била подадена тази справка в БТ, както и уведомително писмо до тях на съответната фирма. И те самите ни казаха точно какви заповеди и протоколи да подготвим и да ги занесем в БТ, а след като ги подадем да подготвим писмо към тях в което да посочим че справката е занесена в БТ и има еди кой си вх. №

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 23:25

Тези документи бяха свободен текст, а не по типови бланки

 RE: трудоустроени John Профил 27.01.2009 23:25

КЪДЕ ГО ПИШЕ ТОВА? Нормативен акт посочили ли са? На какво основание е предписанието?

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 23:30

Сега не се сещам точно как беше написано предписанието и кои нормативни актове цитираше, но със сигурност знам какво аз подготвях като документи и къде ги носих :)

 RE: трудоустроени kris1 Профил 27.01.2009 23:38

John, сега се сещам, че заповедите които писах цитираха освен чл. 315 от КТ , а и Закона за интеграция на хората с увреждания, но точно кой член не мога да ти кажа

 RE: трудоустроени elena_f1980 Профил Изпрати email 27.01.2009 23:45

Сега ще ви пусна документите, които аз подавам в Агенцията по заетоста. Става въпрос обаче само за фирми с 50 и повече души персонал. Дано са ви полезни.
Не се пренесоха оформени при копирането, но дано са полезни :)

 RE: трудоустроени elena_f1980 Профил Изпрати email 27.01.2009 23:45З А П О В Е Д
№….../………….
В съответствие с Наредбата за трудоустрояване приета с ПМС № 72 от 1986г. обн. ДВ, бр. 7 от 1987г., изм. бр. 52 от 1988г., бр. 47 от 1990г., изм. и доп. бр. 111 от 2001 г.


Н А Р Е Ж Д А М:Да се създаде комисия по трудоустрояване в състав:

председател – …………………………………………… - …………………,
членове – …………………………………………… - …………………,
…………………………………………… - …………………, …………………………………………… - …………………,

която до 30.01.09г. да определи подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност.

Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.Управител: ...........…..............
/……………../

…………………………………………………………………………………….


П Р О Т О К О Л
№ 17/05.10.07г.


Днес ………………... Комисията по трудоустрояване в състав:
председател – …………………………………………… - …………………,
членове – …………………………………………… - …………………,
…………………………………………… - …………………, …………………………………………… - …………………,

определи места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност в съответствие с чл. 315 от Кодекса на труда и Наредба № 8 от 22.06.1987 г., обн. ДВ, бр. 52 от 1987г., изм., бр. 44 от 1993г.
Броя на местата за обувно производство е 6 % от общия брой на работниците и служителите, които е - 55, и е както следва:
1. Ръчник – 3 бр.Комисия:
1. ……………. ……………………

2. …………….…………………….

3. …………………………………..

4. ……………...……….…………..

……………………………………………..До ТП на “Агенция по заетостта”
Гр. ДупницаУВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


В съответствие с чл. 27, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания Ви уведомявам, че в “………..” ООД са определени 3 работни места за хора с намалена работоспособнос в съответствие с чл. 315 от КТ и Наредба № 8 от 22.06.1987 г. Половината от тях (1 работно място) е за хора с трайни увреждания.
Дата: ……………… Управител: ..........................
Гр. Дупница /…………../

 RE: трудоустроени John Профил 27.01.2009 23:58

НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
Приета с ПМС № 72 от 1986 г., обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.1987 г., изм., бр. 52 от 8.07.1988 г., бр. 47 от 12.06.1990 г., изм. и доп., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г.
Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 111 от 2001 г.) Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 111 от 2001 г.) Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.
(3) В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 111 от 2001 г.).
(5) (Отм. – ДВ, бр. 111 от 2001 г.).
(6) (Изм. – ДВ, бр. 111 от 2001 г.) Предприятието е длъжно да вземе всички необходими мерки за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност.

Някъде тук да се говори за БТ и ИТ???

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Чл. 27. (1) От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
(2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.

Някъде тук да се говори за ИТ???

Четете си нормативните актове, а не предписанията на сульо и пульо, щото ви треперят гащите от тях.

А е трябвало да уведомите ИТ, защото са засекли, че не сте изпълнили ЗИХУ. Ако бяхте уведомили БТ за местата за хора с трайна неработоспособност, ИТ нямаше да се интересува.

 RE: трудоустроени elena_f1980 Профил Изпрати email 28.01.2009 00:01

Именно - само АЗ се уведомява. А от ИП само го констатират дали е свършено при проверка от тяхна страна.

 RE: трудоустроени DayI Профил Изпрати email 28.01.2009 08:33

Прав си, John, от ИТ са искали да бъдат уведомени, че е изпълнено предписанието за уведомление на БТ, а не са имали предвид, че всеки път като се пусне писмото до БТ трябва да се уведомява инспекцията. Станало е малко недоразумение :)

 RE: трудоустроени sweet (гост) 26.03.2009 15:08

искам да ви попитам в СТРОИТЕЛСТВОТО кои работни места например могат да се определят за лица с намалена трудоспособност?

 RE: трудоустроени дид (гост) 27.03.2009 10:19

А ако нямаме нито едно место за трудоустроени, а имаме над 50 човека персонал, какви са санкциите?

 RE: трудоустроени гост (гост) 27.03.2009 13:24

Моят въпрос е, трябва ли да се уведомява с писмо освен бюрото по труда и НОИ или не е задължително?

 RE: трудоустроени DayI Профил Изпрати email 29.03.2009 12:25

Гост, погледни ей там малко по-нагоре John какво е цитирал от Наредбата, няколко реда са само...и ще разбереш

 RE: трудоустроени Станка (гост) 29.03.2009 12:43

Да попитам и аз : Малка фирма с 5 човека , един е с решение на ТЕЛК - ( секретарката). Няма къде другаде да я преместя ( от нова по-леко место няма) Тя там си и работеше преди решението - Само и давам по-вече отпуска и е без ДОД във ведомостта.В досието и има копие от решението , Накарах я да се напише декларация че е съгласна с условията на труд.Това достатъчно ли е ?

 RE: трудоустроени 888 (гост) 29.03.2009 14:15

Достатъчно е, нали трудът който извършва не е в противопоказните, посочени в ТЕЛК решението?

 RE: трудоустроени дид (гост) 29.03.2009 15:10

Никой не ми каза какви са санкциите, ако нямаме места за трудоустроени? И работниците могат ли да се оплачат от нас за това?

 RE: трудоустроени ЛС Профил 29.03.2009 17:17

Прочети наредбата и ще видиш кога ти трябват места за трудостроени.

 RE: трудоустроени гост (гост) 30.03.2009 08:03

Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.
Нещо не ми стана ясно, кой точно списък да изпратя в НОИ, препис от протокола , препис от заповедта ли за определяне на трудоустроените, нужно ли е придружително писмо?

 RE: трудоустроени гост (гост) 30.03.2009 12:11

До НОИ какво пращате?

 RE: трудоустроени гост (гост) 30.03.2009 16:30

Ехо-о-о-о! Никой ли не е пращал до НОИ информация, кажете, моля ви на тях какво точно се изпраща?

 RE: трудоустроени гост (гост) 31.03.2009 11:01

Още веднъж много моля, ако някой е пращал до НОИ инфо за местата за трудоустроени, нека каже какво точно се пише и къде в НОИ се подава, монго ви моля!!! ЛС, към теб се обръщам, дай съвет, моля те!

 RE: трудоустроени диди (гост) 31.03.2009 12:15

Аз също не съм писала до НОИ и не мисля да го правя. Задължително ли е?
 

 RE: трудоустроени jojo03 Профил 27.01.2014 13:19

ако през 2011 - 2013 сме имали над 50души персонал, но за 2014 са 15 души, следва ли отново да се подава справката до 31.01
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения