Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Трети болничен за бременност

 Трети болничен за бременност гост (гост) 05.02.2009 11:18

Здравейте, към третия болничен за бременност и приложение 1 ,трябва ли да се приложи акт за раждане на детето и заповед за отпуск до 135 дни?

 RE: Трети болничен за бременност MarPan Профил Изпрати email 05.02.2009 11:22

То няма нужда на заповед за отпуск до 135 дни. За това време има издадени болнични листи. Прилага се заверено копие и на акта за раждане.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 05.02.2009 11:26

Благогдаря ти MarPan, исках да съм сигурна за да не ме върнат за нещо от НОИ.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 12:28

Към третия болничен трябва ли да се попълва някаква декларация?

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 13:54

Освен Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и копие от акта на раждане на детето - друго какво се носи?

 RE: Трети болничен за бременност ЛС Профил 04.06.2009 13:56

За третия болничен защо е необходимо декларация за промяна на обстоятелствата? Носи се само прил.1 с него.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 14:03

Да, правилно, но аз знам, че не се носи копие на акта за раждане.
Имате ли Приложение 1 и какви Документи трябват след това? Ние имаме само 1 майка и незнам и аз какво трябва точно.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 14:11

Благодаря за помоща!

 RE: Трети болничен за бременност госТ (гост) 04.06.2009 14:14

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3 и 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО / СТОЛИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ГР. гр. София


ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО

От .......

ЕГН / ЛНЧ .................
адрес за кореспонденция: гр. София,
...............
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет: .....
осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ............


ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Детето...........................................................,

родено на ........... 20.... г. е живо и е .................... дете.

2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права
не са ограничени.

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.


ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: 0.....2009 г. Декларатор: .................
гр.(с.) гр. София (подпис

 RE: Трети болничен за бременност госТ (гост) 04.06.2009 14:15

след като изтче болничния подавате приложение2+ заповед за отпуск, акт за раждане.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 14:24

точно това приложение 1, което е описано по-горе сме го подали и те пак го искат. Казаха, че не искали копие от акта.
А Приложение 2 имате ли Формуляр? Заповедта за отпуск - платен, неплатен, за колко време. Тя служителката не е идвала, как ще я разпише?

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 15:09

Май е това Формуляра:

Приложение № 2 към чл. 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ……………………………..……………………….


ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

От .................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет..............................................………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ......................................................................
..........................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля, в качеството ми на ................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане, считано от .................. 20....г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено, считано от .................... 20.....г.
4. Детето ......................................................................................, родено на ............. 20... г., е живо
(име, презиме и фамилия на детето)
и е ............................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163 КТ, считано от ......................... 20....г.
10. През периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
5. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
8. Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10. Други документи.............................................................................................................

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ....................................... Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпуска за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не; (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпуска, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не; (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ......... година ..... лицето придобива изискуемия осигурителен се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
4. Законоустановеното работно време за длъжността към деня, от който е разрешен отпуска е …..часа.

Дата ....................................... ..............................................................................
гр. (с.) .................................... (име, фамилия, подпис и печат)Забележка: За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на паричното обезщетение се изисква 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.

----------------------------------------------------------------------------------

Но с 3ия болничен стават 137, а не 135 дена. Каква трябва да е заповедта за отпуска? За колко време? Защо е нужна?

 RE: Трети болничен за бременност ЛС Профил 04.06.2009 15:10

Всички декларации и това, което ви трябва да знаете, го има в НИИПОПДОО и в сайта на НОИ.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 15:20

/www.bgstuff.net/content/view/5930/482/
- не са ли тези?

 RE: Трети болничен за бременност MarPan Профил Изпрати email 04.06.2009 15:24

Как така с третия болничен стават 137 дни? Върнете последния за корекция, ако е истина това за дните. Само да няма застъпване и да се бъркате?

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 15:28

Има застъпване - първият свършва на 2.04, детето е родено на 31.03. и вторият болничен съответно е от 31.03., така че наистина има 2 дена застъпване.

 RE: Трети болничен за бременност ЛС Профил 04.06.2009 15:29

Бройте по календар, не дните в болничните. Двата дни застъпване не влизат в сметката на втория болничен. Те са подадени с първия. За това само календара е спасението.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 15:33

Значи сега с последния балничен, с който стават общо 135 дни нося и Приложение № 2 към чл. 4, всъщност незнам дали е подавано и Приложение 1 все още, но откъде мога да видя образец за отпуска по майчинство и формуляр?

 RE: Трети болничен за бременност габи (гост) 04.06.2009 15:41

85 са по календар - т.е. работните дни, които попълваме отзад на болничния, а иначе като махнем 2-та застъпващи се дена от трите болнични стават точно 135 дена.

 RE: Трети болничен за бременност ЛС Профил 04.06.2009 15:44

Прил.1 с третия болничен, прил.2 след като изтече той. Заповеди и заявление има в доксторето.

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 15:48

Цитат:
Заповеди и заявление има в доксторето.

Къде е това?

 RE: Трети болничен за бременност Mike Power Профил Изпрати email 04.06.2009 15:50

//docstore.odit.info/

 RE: Трети болничен за бременност MarPan Профил Изпрати email 04.06.2009 15:50

В ляво на екрана ти пише "Система за съхранение и обмен на документи". Там е:))
 

 RE: Трети болничен за бременност гост (гост) 04.06.2009 16:04

да, там гледах, но не намерих. сори.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения