Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети.

 Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. МамаОтНастоятелство (гост) 22.02.2009 16:35

Здравейте, аз съм майка членуваща в наскоро създадено Родителско настоятелство към Обединено детско заведение в София. Тъй като сега започваме своята дейност моля за помощ от специалист. До колкото знам сме регистрирани като дружество с нестопанска дейност. Имам следните въпроси:
1.Нямаме определен счетоводител - трябва ли да наемем такъв, или може да записваме приходите и разходите само в касовата книга?
2. До момента приходите ни са лични средства на учредителите в размер на около 30 лв. от всеки. Тези пари се използваха за покриване на разходите за учредяване и регистриране. Нямаме други дейности довели до приходи и разходи. Трябва ли да изготвяме отчет и да търсим експерт - счетоводител за неговата заверка?
3. Има ли някакви срокове, които трябва да съобразим и са свързани със счетоводството на настоятелството?
4. Къде са уредени всъщност въпросите свързани с Родителските настоятелства и тяхната дейност от към счетоводна гледна точка?
5. Ако Вие се сетите нещо, което ще ни бъде от полза моля помогнете :)
Благодаря предварително.

 RE: Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. МамаОтНастоятелство (гост) 22.02.2009 16:38

Забравих да уточня, че има избран Управителен Съвет, но никоя от нас няма договор за управление или нещо подобно.

 RE: Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. рени (гост) 22.02.2009 18:09

Вашето настоятелство е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В сайта на статистиката е публикуван отчета за тези предприятия. Трябва да го подадете в Централния регистър на предприятията с нестопанска дейност до края на март 2009г. заедно с други несчетоводни документи като Протоколи от събрания, отчети и други.

 RE: Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. bobo (гост) 22.02.2009 21:22

За подаването на годишна декларация:

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО

Кой подава декларацията

Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.

***

За представителните разходи и данъка за тях, плащан от ЮЛНЦ:

Изх. № 24-32-310
В отговор на писменото Ви запитване, заведено Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с наш вх. № 24-32-310 от 17.10.2007 г., давам следните разяснения:
...
3. Облагане с данък на определени разходи по реда на част четвърта от ЗКПО.
Сдружението е данъчно задължено лице за данъка върху разходите по реда на част четвърта от ЗКПО на основание чл. 207, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 5 от закона. Съгласно чл. 204 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
- представителни разходи, свързани с дейността;
- социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол;
- разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Данък върху представителни разходи и данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност /т. 1 и т. З по-горе/ дължат лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък. т. е. когато сдружението извършва стопанска/търговска дейност, същото е данъчно задължено лице за данъка по чл. 204, т. 1 и т. З от ЗКПО за частта от разходите относима към стопанската/търговска дейност.

nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/4457

***

За подаване в регистъра

ЗЮЛНЦ Чл.2 (3) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.

Чл. 40 (3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Чл. 46. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са длъжни да представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.

и т.н.

 RE: Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. МамаОтНастоятелство (гост) 23.02.2009 14:04

Благодаря много за помощта :)
Но ако някой може да ми подскаже и за счетоводните въпроси?

 RE: Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. ох (гост) 23.02.2009 14:09

На нас са ни подсказвали сума ти години ти искаш за 1 минута

нещо така ....
 

 RE: Счетоводство на родителско настоятелство, заверки и отчети. МамаОтНастоятелство (гост) 23.02.2009 17:03

Аз затова уточних, че се обръщам към специалисти при това с молба. :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство