Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Отписване на вземания и задължения

 Отписване на вземания и задължения Николай (гост) 21.03.2009 14:44

От многото коментари по темата моля за категоричен отговор на следния въпрос:
Трябва ли да преобразувам финансовия резултат, ако през 2008г. отпиша вземания и задължения, за които 5годишния давностен срок изтича през 2008г. и съм взел операциите Дт 609 Кт 411 за вземанията и Дт401 Кт 709 за задълженията?

 RE: Отписване на вземания и задължения ОК (гост) 21.03.2009 14:48


И аз се чудя същото дали да използвам ска 609 Други разходи или 691Отписани вемания

А вече съм сигурна, че отписаното вземане е данъчно признат разход

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 96-00-435 от 05.11.2008 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане


ОТНОСНО: Прилагането на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност
Във връзка с ваше писмо и поставения в него въпрос относно данъчното третиране на формиран разход по повод на отписано, погасено по давност вземане изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. В чл. 37 от ЗКПО е регламентирано данъчно регулиране на непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки на вземания по реда на чл. 34 от ЗКПО. Формираните данъчни временни разлики се признават за данъчни цели в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства, посочени в точки от 1 до 6 на чл. 37, ал. 1 от ЗКПО.
От посоченото в писмото е видно, че се касае не за обезценка на вземане, а за отписване на вземане поради изтекла давност. По тази причина формираният разход при отписване на вземането не подлежи на данъчна регулация чрез преобразуване в увеличение на финансовия резултат. Визираните в писмото обстоятелства за отписване на вземането следва надлежно да са доказани.
Осчетоводеният разход в резултат на отписване на вземане ще бъде признат за данъчни цели само при условие, че отписването е станало при спазване изискванията на счетоводното законодателство (налице са неопровержими доказателства, че вземането е несъбираемо). Това означава, че трябва да бъдат анализирани причините за отписване на всяко едно вземане, за да се установи дали отписването е в съответствие със счетоводното законодателство. В тази връзка следва да извършите инвентаризация на активите и пасивите преди съставяне на годишния счетоводен отчет на предприятието, в т.ч. и на вземанията и задълженията. За извършване на тази инвентаризация е необходимо да бъдат изпратени писма до съответните контрагенти за потвърждаване на вземанията и задълженията. За установяване на съответните разлики между фактически и счетоводни данни се съставя протокол. На база резултатите от инвентаризацията ръководството на предприятието трябва да вземе решение за тяхното третиране и размера на тяхната счетоводна оценка.
Изводът, който може да бъде направен от гореизложеното, е, че разходът от отписване на вземане като несъбираемо би бил признат за данъчни цели, ако е налице достатъчна сигурност, че вземането не може да бъде събрано, като преценката за това следва да бъде извършена при спазване на счетоводното законодателство. Във връзка с това е необходимо да се подчертае, че ако дадено вземане бъде отписано, без да са налице обективни причини и доказателства за това, че същото е несъбираемо, отчетеният разход би бил непризнат за данъчни цели на основание чл. 77, ал. 1 от ЗКПО или чл. 16, ал. 2, т. 3 от същия закон в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, свързани с отписването на съответното вземане.
Директор на дирекция "ОУИ" - Пловдив: (п)
(не се чете)

 RE: Отписване на вземания и задължения Николай (гост) 21.03.2009 15:08

Благодаря ти много. И след чуденето коя сметка ти хареса? Защото и аз се чудя. Не ми се ще де е извънреден разход.

 RE: Отписване на вземания и задължения ОК (гост) 21.03.2009 15:09

Аз мисля, че да се използват ска 709 не е правилно , тъй като това е ска по която се отчитат продажбите . Отписаното задължение няма нищо общо с оборотите на продажбите. Не е правилно да се преплитат тези неща.

Ето какво пише в Експертис за примерния сметкоплан:

Сметка 609 се дебитира при:

1. Отразяване на начислените разходи срещу кредитиране на сметки от групи: 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства и 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.

2. Начисляване на разходи под формата на провизии за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби срещу кредитиране на сметка 252 Провизии за вземания от продажби.

Сметка 609 се кредитира при отнасяне на съответния разход по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметки от групи 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия, 66 Разходи по застрахователни плащания по пряко застраховане и 70 Приходи от продажби

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и при наличието на други основания за оценка на вземанията като безнадеждни.

Сметка 691 се дебитира при:

1. Отписване на отхвърлени искове от съд срещу кредитиране на сметка 444 Вземания по съдебни спорове.

2. Отписване на несъбираеми присъдени вземания срещу кредитиране на сметка 445 Присъдени вземания.

3. Изтичане на давностния срок срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове и 49 Разни дебитори и кредитори.

Сметка 691 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Сметка 709 Приходи от други продажби

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни други продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на предприятието. Чрез сметката се отчитат приходите (наемите) и разходите (амортизации, ремонти и други) във връзка с отдадените под наем дълготрайни материални активи. Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от продажби на дълготрайни материални и нематериални активи и на материали. За тяхното диференцирано отчитане, към сметката може да се открият следните сметки:

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ

Чрез сметките от тази група се отчитат приходи, получени в резултат на текущото управление на предприятието, като: отписани задължения, получени глоби и неустойки, излишъци на активи, постъпления от предоставено право за ползване на патенти, лицензии, фирмени марки, концесии, дарения и други.

Сметка 791 Отписани задължения

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с влезли в сила окончателни решения.

Сметка 791 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Сметка 791 се кредитира при отписване на задължения срещу дебитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети.

 RE: Отписване на вземания и задължения ОК (гост) 21.03.2009 15:15

В крайна сметка важното е отписаното задължение да увеличи печалбата и ние да платим данъка. Дали ще е ска 709 или ска 791 какво ги бърка данъчните. Печалбата нали ни е увеличена и данъкът нали ще бъде начислен, а след това и внесен.

 RE: Отписване на вземания и задължения Николай (гост) 21.03.2009 15:15

Добре съгласих се. Например за непризнат данъчен кредит Дт 609 Кт 459 и след това ми признават данъчен кредит и Дт 459 Кт 709. В първия случай обаче винаги се чудя 609 къде да я приключа? Ти как практикуваш?

 RE: Отписване на вземания и задължения ОК (гост) 21.03.2009 15:22

Ските от група 60 Разходи по икономически елементи приключвам със ски от гр 61Разходи за дейността. Една година реших да прескоча ските от гр 61 и да ги приключа направо със ски от гр 70 Приходи от продажби , кашата беше пълна, и се наложи да преработя всичко.

 RE: Отписване на вземания и задължения Николай (гост) 21.03.2009 15:25

До един момент 609 в споменатия случай я приключвах с гр.61. В следващи периоди обаче започнах да я приключвам със 709. Говоря конкретно за данъчен кредит.

 RE: Отписване на вземания и задължения Мина Профил Изпрати email 21.03.2009 15:27

ОК, независимо че така пише в цитирания по-горе текст от Експертис, становишето, че отписано вземане или задължение се отчита като извънреден разход/приход, ще е вярно само ако причината е природно или друго бедствие на основание СС 8, т. 4.3. Така че най-общо се използват с/ки 609 и 709.

Нищо не пречи към с/ки 609 и 709 да се предвидят подс/ки за отписаните вземания/задължения.

 RE: Отписване на вземания и задължения Николай (гост) 21.03.2009 15:28

В допълнение. По принцип винаги използвам гр.61. Имам няколко различни производствани дейности, незавършено производство и т.н. и без гр.61 става трудно. И без нея става ама пак в края на годината, ако имаш НП трябва пак там да го отнесеш.

 RE: Отписване на вземания и задължения voknid Профил Изпрати email 21.03.2009 16:14

Чл. 37, 38 и 46 от ЗКПО - разгледай ги.

 RE: Отписване на вземания и задължения ОК (гост) 21.03.2009 16:16

voknid какво имаш напредвид?

 RE: Отписване на вземания и задължения voknid Профил Изпрати email 21.03.2009 16:40

В тези членове пише какви са правилата при отписване или провизиране на вземания/задължения. Иначе който не се съобразява с тях - червен картон.

 RE: Отписване на вземания и задължения ОК (гост) 21.03.2009 16:50

След като вземанията и задълженията са с изтекъл давностен срок - 5 години, не следва да се правят преобразувания на данъчния резултат

 RE: Отписване на вземания и задължения Dani1 Профил 29.01.2010 16:32

темата наистина е миналогодишно, но сега се чудя дали със задължението към съдружник, от преди 5 г. трябва да увеличаваме фин. резултат или става дума само към задължения към доставчици. /спазвайки чл.46 от ЗКПО/.

 RE: Отписване на вземания и задължения 911 (гост) 29.01.2010 17:56

При всички случаи става дума за задължения, със сумите по които сме отчели разход.Ако задължението към съдружник е например по повод неизплатени дивиденти няма какво да преобразуваш тъй като при начисляването на дивидент не е отчетен разход,а е възникнал разчет.С една дума зависи по какъв повод е възникнало това задължение.

 RE: Отписване на вземания и задължения lucky Профил Изпрати email 08.01.2013 22:41

ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ 2007 Г. ЛИ ЩЕ ОТПИСВАМЕ С ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА 2012
 

 RE: Отписване на вземания и задължения sladkatalady Профил 17.07.2013 12:18

Здравейте,искам да ви питам нещо.Тази година ми предстои да изписвам вземания от 2008г.Като съм се спряла на счетоводните статии 609/411.Нали сега трябва да изписвам вземания от 2008г.?Като спазвам този 5 годишен давностен срок, отписаното вземане е данъчно признат разход.Нещо по специфично да пропускам.В самата данъчна декларация.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство