Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! доходи по граждански договор на пенсионер

 доходи по граждански договор на пенсионер Гост (гост) 02.04.2009 10:08

пенсионер с граждански договор и сума по хонорар сметката 100 лева. моля да ми отговорите следва ли да начислявам осигурителни вноски и данък? благодаря предварително

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OPI Профил 02.04.2009 10:10

Данък- да, осигуровки- по споразумение.

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер аз (гост) 02.04.2009 10:13

Не заблуждавай колета: ОПИ. Дължат се само ЗОВ за пенсионерите, а данък 10% също се дължи, ако няма някое облекчение. Напр. инвалид, до 7920 лв. няма 10% плосък данък

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OPI Профил 02.04.2009 10:20

Това е от сметката за изплатени суми.....
2. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и са получили възнаграждение под минималната работна заплата след намаляване на нормативно признатите разходи за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец.
Еееее, ти как го разбираш?

Добавено: пък и може да хвърлите едно око на някой и друг нормативен акт- КСО....

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер аз (гост) 02.04.2009 10:25

Разбирам, го така, че човека е пенсионер, т.е. получава пенсия или друг доход. Пенсията се вписва в Таблица 2 за ЗОВ към декларация по чл.50 и като си я попълниш стриктно по указанията, ще видиш, че се дължат ЗОВ.

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер гост (гост) 02.04.2009 10:26

ами аз нали затова питам щото не разбирам! съгласно чл 4, ал 3 т 5 от КСО за 100 лева доход не се дължат осигурителни вноски, но как стои въпроса със здравното? и данъка естествено? благодаря

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер евка (гост) 02.04.2009 10:28

а ако песионера работи и по трудов договор, за гражданския задължително се начисляват осигуровки, а не е по желание , така ли е?

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер satanasowa Профил Изпрати email 02.04.2009 10:28

Дължите само данък, не попълвате табл. 1 и 2, защото лицето не е самоос. се лице

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер аз (гост) 02.04.2009 10:33

Това са указанията от Таблица 2 - Тази таблица се попълва от лицата, получаващи доходи от дейност като: еднолични търговци; физически лица, образували ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, както и работещи без трудови правоотношения (граждански договори) извън тази дейност. Тази таблица се попълва и в случаите, в които гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък. Тя се попълва и от лицата, които се осигуряват по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.
А СЕГА ДЕ ???

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OPI Профил 02.04.2009 10:34

Това е от КСО
(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г.) Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 по реда на този кодекс.

Това е от ЗЗО
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а) (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ако не се осигуряват по реда на т. 1 и 2 и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;

Предположих, че щом е пенсионер не работи на друго място и възнаграждението след... е по-малко от МРЗ, затова така отговорих.
Ако работи на друго място, дължите всички осигуровки + ДОД естествено.

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер John Профил 02.04.2009 10:37

За данък изобщо не разбирам защо задавате въпрос. А здравно не се дължи, както не се дължи и за ДОО. Няма значение пенсионер ли е или не.
И толкова пъти е дъвкана тази тема, че имам пришки от писане по нея. Ама все ще се намери някой и друг новоизлюпен чукча, който да я поднови.

Хайде някоя добра душа да качи това писмо в DocStore, че ми писна.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

Изх. № 91-01-76/12.03.2005 г.

ОТНОСНО: допълнение на писмо № 91-01-298 от 21 декември 2004 г. на ГД “ОВКО” във връзка с промените в ЗЗО

І. По прилагането на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО (ДВ, бр. 111 от 2004 г.) в сила от 1.01.2005 г.:

1. За лицата, които работят без трудово правоотношение и не подлежат на осигуряване на друго основание по ЗЗО:
а) здравноосигурителни вноски се внасят, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за календарния месец е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи. Вноските се дължат от възложителя на работата и изпълнителя в съотношение 70:30;
б) когато работещите без трудово правоотношение, които не се осигуряват на друго основание по ЗЗО, получават възнаграждение (от един или повече възложители) за календарния месец по-ниско от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, те се осигуряват сами по реда на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО. Възложителите на работата в тези случаи не удържат и не внасят здравноосигурителни вноски за изплатените от тях възнагражднения.

2. За осигурените на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, които получават едновременно с това и възнаграждение за работа без трудово правоотношение се дължат здравноосигурителни вноски, независимо от размера на възнаграждението, след намаляването му с нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход за съответния период. Частта от вноската, която е за сметка на наетото лице, се удържа при изплащане на възнаграждението за извършената работа.

3. За самоосигуряващите се лица (упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители) при получаване на възнаграждение за работа без трудово правоотношение здравноосигурителни вноски не се внасят от възложителя и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се декларират тези доходи в годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ и внасят осигурителни вноски върху тях при определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

4. За получаващите пенсии, които полагат труд без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи. Дължимата от наетото лице част се удържа при изплащане на възнаграждението, независимо че лицето се осигурява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО. В тези случаи сборът от получаваната пенсия и възнаграждението не трябва да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен за периода.
Когато пенсионерите, работещи без трудово правоотношение, получат възнаграждение за месеца по-ниско от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравни вноски за тази дейност не се дължат. Вноски по реда на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО в случая не се внасят, тъй като за получаващите пенсии осигуряването се извършва за сметка на републиканския бюджет.Пенсионерите, които работят по трудов договор или упражняват дейност като самоосигуряващи се лица и едновременно с това получават доходи за работа без трудови правоотношения, се осигуряват съответно по реда на т. 2 и т. 3.

5. За лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЗО и получават доходи за работа без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи. Дължимата част от вноските за сметка на лицата се удържат при изплащане на възнаграждението.
Когато осигурени от републиканския бюджет лица, работещи без трудово правоотношение, получат възнаграждение за месеца по-ниско от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравни осигуровки за тази дейност не се дължат. Осигуряване по реда на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО не се извършва, тъй като лицата са осигурени за сметка на републиканския бюджет.

ІІ. Здравно осигуряване на лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗЗО (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) в сила от 1 януари 2005 г.

Вноската се определя в размер 6 на сто върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО и се внася както следва:

1.За сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, а именно в случаите по чл. 160, ал. 1, 170, ал. 2 и чл. 171 от Кодекса на труда:
- Чл. 160 (1) – Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.
Здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя, когато са налице безспорни доказателства, че неплатеният отпуск е разрешен поради производствена необходимост или престой.

- Чл. 170 (1) – Когато със съгласието на работодателя работникът или служителят кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва:
1. при кандидатстване в средно училище – 6 работни дни;
2. при кандидатстване във висше училище или за докторантура – 12 работни дни.
(2) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж.

- Чл. 171 (1) – Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:
1. за подготовка и явяване на изпит – до 20 работни дни за учебна година;
2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения – до 30 работни дни;
3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 месеца;
4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 4 месеца.
(2) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.

2. За сметка на осигурителя – когато неплатеният отпуск е поради производствена необходимост и престой, както и в случаите, когато лицето ползва отпуск по чл. 162, 163 и 164 от КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и няма право на парично обезщетение. За сметка на осигурителя са и здравноосигурителните вноски, когато лицето ползва неплатен отпуск по чл. 165 и 167а от КТ.

За сметка на осигурителите са и вноските в случаите, в които осигурените лица ползват отпуск по чл. 161 от КТ.
- Чл. 161 (1) – На работника или служителя може да се разрешава платен или неплатен служебен или творчески отпуск при условия и по ред, установени в колективен трудов договор или в споразумение между страните по трудовото правоотношение.
(2) Ако друго не е уговорено в колективен трудов договор, щатните изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск за времето, докато заемат съответната синдикална длъжност.

В случаите, в които самоосигуряващите се лица, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, нямат право да получават парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност, раждане или отглеждане на дете до 2-годишна възраст или ползват неплатен отпуск по реда на чл. 165 и 167а от КТ, внасят здравноосигурителни вноски в размер 6 на сто върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБДОО.

3. От 1 януари 2005 г, когато осигурените на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО са в неплатен отпуск по свое желание и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да се възползват от разпоредбите на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО.

ІІІ. Относно внесени суми по § 280217 от ЕБК на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО, следва да имате предвид:

1. В случаите, в които лица с непрекъснати здравноосигурителни права, по смисъла на чл. 109, ал. 1 от ЗЗО, са внесли суми по §280217 от ЕБК и поискат тяхното възстановяване, следва да се извърши проверка за наличие на задължения преди 15-месечния период по чл. 109, ал. 1. Когато се установят такива задължения се съставят ревизионни актове за начет и внесената сума се прехвърля по §280205 за погасяване на тези задължения.

2. Не се допуска прехвърляне на суми от §280217 в §280205 в случаите, в които лицата са с прекъснати здравноосигурителни права по смисъла на чл. 109, ал. 1 от ЗЗО.

3. Когато в платежния документ, с който е внесена сумата по §280217, е допусната техническа грешка при попълването на ЕГН, сумата се прехвърля служебно на лицето, за което се отнася. За целта осигуреният подава молба, като посочва действителния си единен граждански номер.

4. При внесена сума по §280217 след законоустановения срок 31.01.2005 г., здравноосигурителните права на лицата не се възстановяват. Извършва се проверка за наличие на задължения и в случай, че такива се установят, на лицата се съставят ревизионни актове за начет. Внесената сума се прехвърля по §280205 за погасяване на тези задължения.

5. Когато лице, внесло сума по §280217, впоследствие докаже, че всичките му стари задължения са по вина на трето лице, внесената сума се възстановява.

6. При внесена сума по §280217 в по-малък размер от предвидения по ЗОО здравноосигурителните права не се възстановяват. В тези случаи се извършва проверка за наличие на задължения и ако се установят такива, на лицата се съставят ревизионни актове за начет. Внесената сума се прехвърля по §280205 за погасяване на тези задължения.

ГЛ. ДИРЕКТОР:
/Д. АСЕНОВА/

Съгласувано с:

ГД “ПРАВНА”:
/Й. МИЛОШЕВ/

ГЛ. МЕТОДОЛОГ:
/И. КАРАНОВСКИ/

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер гост (гост) 02.04.2009 10:38

мдаааа май разнищих въпроса с осигуровките донякъде...
1. съгласно чл 4, ал 3 т 5 от КСО за доход от 100 лева не дължа социални осигуровки, естествено ако пенсионера не работи другаде.
2. съгласно Чл. 40. ал (1) т 3 а) от ЗЗО за доход от 100 лева не дължа социални осигуровки, естествено ако пенсионера не работи другаде.
остава въпроса с данъка ....
и още едно въпросче ми изникна изведнъж.... от къде бих могъл да знам аз той има ли други доходи или няма?? декларация ли трябва да ми попълни или какво ? благодаря!

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер АЗ (гост) 02.04.2009 10:41

до: ОПИ, не бъркай човека. Не се дължат всички осигуровки + ДОД. Дължи се само ЗОВ и 10% данък, ако няма облекчения, както вече писах по-горе.
Имах такъв казус в баща ми и съм подавала вече деклар. точно така. Дължими ЗОВ, но той е инвалид над 50% и ползва облекчението от 7920 лв., така че не дължи данък, защото дохода му е под тази сума.

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OPI Профил 02.04.2009 13:04

Аз, ти какъв/каква си по професия?

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер АЗ (гост) 02.04.2009 13:15

ЧИСТАЧ

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OPI Профил 02.04.2009 13:21

Ми не знам дали си същия АЗ и дали наистина си чистач, ама айде ще използвам нещо друго от Джон /надявам се да не се разсърди/:

Ама все ще се намери някой и друг новоизлюпен чукча, който да я поднови.

Цитирала съм ти нормативи, Джон е цитирал писмо , в което е болднал най- важното в случая, ама кой да чете и мисли...

Пък че някой ти е удържал ЗОВ, пък че ти си ги платил/а- ми имал/а си бол пари- дал/а си.

Толкова от мен.

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер аз (гост) 02.04.2009 14:25

ДО: OPI и John, нещо ви е стара информацията, това писмо е от далечната 2005г. , а сега май говорим за 2008г. Ха сега ми намерети този текст за въпросната 2008г. Много тенкю, баба !!!!

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер ЛС Профил 02.04.2009 14:27

Нищо не се е променило от далечната 2005г, аз(гост).

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер ЛС Профил 02.04.2009 14:27

Нищо не се е променило от далечната 2005г, аз(гост).

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер аз (гост) 02.04.2009 16:29

Отворковци, я прочетете в раздел Практика, едно писмо на г-ца Заркова- "осигуряване по граждански договор"

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OpaSna TikVa Профил 02.04.2009 16:33

тва ли, бе открехнатия:

Осигурителните вноски са задължителни и в случаите, в които месечното възнаграждение на работещите без трудово правоотношение, след приспадане на разходите за дейността, е по-малко от минималната работна заплата за страната, но лицата през същия месец са осигурени и на друго основание (чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 от Закона за здравното осигуряване).

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер OPI Профил 02.04.2009 16:37

Остави, не си струва..

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер аз (гост) 02.04.2009 16:47

Не това: "Осигурителни вноски за държавното общестевено осигуряване не се дължат, когато месечното възнаграждение на работещите без трудово правоотношение, след приспадане на разходите за дейността е по-малко от минималната работна заплата за страната и лицата през същия месец не са осигурени и на друго основание по реда на Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи осигурителят не удържа и не внася и здравноосигурителни вноски на работещото без трудово правоотношение лице. Тези лица внасят здравноосигурителните си вноски за своя собствена сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. През 2009 г. размерът на тази вноска е 8 на сто и се изчислява върху половината от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица. Размерът на посочения доход от 1 януари е 260 лв. или вноската по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО вече е равна на 10.40 лв.
За работещите без трудово правоотношение пенсионери осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се начисляват и внасят само по тяхно желание, в случаите в които възниква нормативно основание за осигуряване."
 

 RE: доходи по граждански договор на пенсионер ЛС Профил 02.04.2009 17:23

Аз(гост) Защо не четеш внимателно от това, което си копнал?

За работещите без трудово правоотношение пенсионери осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се начисляват и внасят само по тяхно желание, в случаите в които възниква нормативно основание за осигуряване."

Та това ДОО здравната ли е?;)))
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство