Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! собственик на еоод на трудов договор

 собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 03.04.2009 15:25

С риск да стане банална темата, но просто никъде не открих отговор на следния въпрос: може ли собственик на еоод да сключи трудов договор със себе си? И дали трябва да подава декларация някаква в НАП че спира да се самоосигурява, лицето не прекратява дейност. Моля ви за отговор.

 RE: собственик на еоод на трудов договор гост (гост) 03.04.2009 15:26

еми че да

 RE: собственик на еоод на трудов договор MoRdoc Профил Изпрати email 03.04.2009 15:27

с Адам може

 RE: собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 03.04.2009 15:29

Какво ДА ? Поясни ! Аз намерих следното:
Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СОБСТВЕНИК НА ЕООД, ДА СКЛЮЧИ ТРУДОВ ДОГОВОР С ДРУЖЕСТВОТО; РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО ПО КЗОО И ЗЗО"
(брой: 2002/4, автор:Симеон Минков)

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СОБСТВЕНИК НА ЕООД, ДА СКЛЮЧИ ТРУДОВ ДОГОВОР С ДРУЖЕСТВОТО; РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО ПО КЗОО И ЗЗО

ВЪПРОС:Може ли физическото лице, собственик на ЕООД, да сключи трудов договор с дружеството, като се има предвид разпоредбата на чл.147, ал.3 от Търговския закон съобразно изменението му в ДВ, бр.84 от 2000 г. При положение че е сключен такъв договор, следва ли собственикът на ЕООД да се осигурява като работник или служител на дружеството, а не като самоосигуряващо се лице. Следва ли да се има предвид, че лицето не извършва друга трудова дейност в дружеството извън тази по трудовия договор?

Симеон Минков, юрист

До влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр.84 от 2000 г.) съществуваше спор и някои държавни органи считаха, че физическото лице собственик на ЕООД не може да сключи трудов договор с дружеството, тъй като има договаряне сам със себе си - чл.38, ал.1 от ЗЗД, като не отчитаха различните качества на физическото лице и търговското дружество, които законодателят е предвидил и е вписал в закона.
Договарянето сам със себе си е забранено от закона, освен в изрично предвидените случаи, какъвто е случаят по чл.147, ал.3 от Търговския закон.
Според действащия Търговски закон търговски управител или, както е записан в закона, "прокурист" на търговско предприятие (в Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество е наречен мениджър) може да бъде:
1. Физическо лице, което е овластено от собственика с писмен договор да управлява предприятието.
2. Самият собственик, наречен "принципал".
Според разпоредбите на закона управителят (прокуристът, мениджърът) има двойно правно положение, независимо дали е принципал или наето от принципала физическо лице.
1. Той е законен представител на търговеца в правоотношенията с трети лица. Това произтича по силата на Търговския закон, чл.22, ал.1.
2. Той е законен представител и на търговското предприятие.
В подкрепа на горното е и практиката на ВКС - Решение №104 от 25.10.1996 г. по ф.д. №216 от 1995 г. ВС, V Г.О. "Управителят на ЕООД е законен представител на това дружество. Без значение е, че това е едно и също физическо лице. То има различен правен статус - обстоятелство, което изключва законовата забрана, предвидена в чл.38, ал.1 от ЗЗД."
Отношенията между прокуриста (управителя) и търговеца се уреждат с договор - чл.23 от Търговския закон. От тази разпоредба може да се направи изводът, че законодателят е предоставил възможност търговецът да направи избор чрез какъв договор да уреди правоотношенията с прокуриста - с трудов или с договор за поръчка (мандат).
Няма пречка търговецът да сключи договор за управление по ПМС №57 от 1989 г. с прокуриста. В този случай лицето, сключило такъв договор за управление, ще се ползва с всички права по ПМС №57 от 1989 г. В този смисъл е и практиката на съда - Решение №1794 от 23.01.1998 г. по адм.д. №4026 от 1996 г. на ВАС, III отд. "Лицата, работещи по договор за управление и осигурени за всички осигурителни случаи, се ползват с всички права по ПМС №57 от 1989 г. Разграничение между държавни и общински фирми е недопустимо." Това ПМС задължително се прилага и се сключва договор за управление по неговите разпоредби само в случай че държавата, респективно общината, е мажоритарен собственик на държавното или общинското предприятие. За предприятията собственост на частни лица това ПМС не е задължително.
Самият закон е предоставил възможността търговецът собственик да прецени и да избере какъв вид договор да сключи с прокуриста (управител, мениджър), дори и в случаите когато това е едно и също лице. Поради това е недопустимо с подзаконови административни актове да се ограничават правата на гражданите (какъвто е случаят с писмо №66-00-30 на МТСП, според което е недопустимо собственик на ЕООД да се осигурява по трудов договор, а следва да се самоосигурява).
От всичко изложено може да се отговори на зададеня казус по един начин, а именно:
1. Собственикът на ЕООД като законен представител на дружеството може да сключи трудов договор с управителя (прокурист, мениджър), дори да са едно и също лице.
2. Физическото лице управител (прокурист) на търговското предприятие следва да се осигурява за всички осигурени социални рискове като служител на дружеството по КЗОО и ЗЗО, а не като самоосигуряващо се лице.


 RE: собственик на еоод на трудов договор Гани Профил 03.04.2009 15:30

може да сключи само договор за управление със себе си!

 RE: собственик на еоод на трудов договор дани (гост) 03.04.2009 15:31

хич, не съм наясно, но четейки това ,което си копнала мисля, че би могъл,ако той е на ДУК

 RE: собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 03.04.2009 15:31

Не се шегувайте, въпроса ми е сериозен и държа на отговор!

 RE: собственик на еоод на трудов договор MoRdoc Профил Изпрати email 03.04.2009 15:31

като сключиш тр дог с Адам ела ми се обади да почерпя, ако не си разбрала:)))

 RE: собственик на еоод на трудов договор elisaveta_p Профил Изпрати email 03.04.2009 15:34

Хубаво. Да речем, че безспорно може. И какво? Даже няма да се заяжждам и с това какво ще стане, ако нарушава трудовата дисциплина и работното време и работи в събота и неделя и всекви такива неща. Хубаво. Договорът е трудов. И до какви благини ни води това?

 RE: собственик на еоод на трудов договор John Профил 03.04.2009 15:35

№ 26-59 от 8.04.2002 г. относно сключване на договор между управител на ЕООД и едноличен собственик, когато те са едно и също лице
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Трудовият договор е двустранен договор. Той се сключва между страни, от които едната има качеството работодател, а другата - работник или служител. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ е установено кой е работодател по смисъла на КТ. За всяка от страните по трудовото правоотношение възникват насрещни права и задължения. Изхождайки от § 1 и от съдържанието на тези права и задължения, установени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, уреждащи трудовите правоотношения, става ясно, че те не могат да бъдат приложени спрямо собственика на капитала на ЕООД и управителя в едноличното търговско дружество. За тях намира приложение чл. 147, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), където е уреден и договорът за назначаване на управител, сключен между управителя и едноличния собственик, когато те са едно и също лице.

 RE: собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 03.04.2009 15:35

Ами нещо не разбирам чувството ти за хумор, ама няма значение.

 RE: собственик на еоод на трудов договор MoRdoc Профил Изпрати email 03.04.2009 15:36

собственик на еоод не може да сключи трудов договор със себе си, ключова е първата дума
някой да се хваща на бас?

 RE: собственик на еоод на трудов договор гост (гост) 03.04.2009 15:38

добреде имаме ДУК за какво спорите

 RE: собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 03.04.2009 15:47

Други обстоятелства налагат даговора да бъде трудов не може ДУК. Ох направо се побърквам.Чета от сутринта, КСО, Търговския закон,разни писма и все противоречиви мнения. Този чл.147 ал.3 от ТЗ нищо не ми говори.
Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.
 RE: собственик на еоод на трудов договор MoRdoc Профил Изпрати email 03.04.2009 16:03

Ева, тъй като Адам не може да сключи трудов договор със себе си трябва да сключи с тебе....... например:)))

Сега изясни ли се.

 RE: собственик на еоод на трудов договор НАП (гост) 03.04.2009 16:13

ПИСМО ИЗХ. № 62-03 ОТ 10.01.2006 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИЯ УПРАВИТЕЛ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕГЛАМЕНТИРАНИ И РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


Според чл. 147, ал. 1 ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител, а с приемането на текста на чл. 141, ал. 6 ТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.) законодателят е отстранил съществуващата дотогава празнота в действащото право. Разпоредбата на чл. 141, ал. 6 ТЗ предвижда, че отношенията между дружеството с ограничена отговорност и управителя се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението.

До приемането на това изменение в Търговския закон съществуваха някои аргументи в полза на принципната допустимост на трудовия договор като форма на уреждане на правните отношения между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител, произтичащи от общия принцип на свободното договаряне, означаващ, че страните могат да решат по какъв начин да уредят определени свои правни отношения, освен ако изрична разпоредба на закона предписва задължително съдържание на сключвания договор. Преобладаващо е становището, изразено и в писма № 26-00-711 от 04.12.2001 г., № 26-00-125 от 04.04.2002 г. на Националния осигурителен институт (НОИ) и писмо № 26/59 от 08.04.2002 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), че отношенията между дружеството и неговия управител не могат да бъдат регламентирани и разглеждани като трудови правоотношения. Поддържа се тезата, че нормите на трудовото право не намират приложение спрямо собственика на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и управителя на еднолично търговско дружество. Множество разпоредби на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане не се прилагат или не са със задължителен характер в отношенията между управителя и дружеството. Такива са текстовете за трудовата дисциплина, задължителното работно време, по-широката по обхват имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството. Кодексът на труда предвижда ограничена имуществена отговорност в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение, освен в случаите на липси, когато отговорността е до пълния размер на вредата, докато Търговският закон регламентира пълна имуществена отговорност на управителя за всички, причинени от него, вреди на дружеството. Съдружникът в дружество с ограничена отговорност е длъжен да полага лични усилия и грижи за дружествените дела и да оказва съдействие за осъществяване на дружествената дейност. Той има нормативно установено в Търговския закон (ТЗ) задължение за участие в управлението на търговското дружество. Това задължение съществува, независимо и извън всички трудови правоотношения и не възниква по силата на трудов договор. По принцип работникът или служителят по трудов договор работи под контрола и указанията на работодателя. Ако едноличният собственик на капитала в същото време е и управител на ЕООД, то той не може да се намира в такава служебна зависимост от самия себе си, тъй като се ползва с пълна свобода на оперативно управление на дружеството и разполага с широки възможности за вземане на решения по собствена преценка. Множество автори възприемат тезата, че изричната уредба на договора за възлагане на управлението в Търговския закон вече може да бъде аргумент, който отрича възможността отношенията с управителя да бъдат уредени с трудов договор. Съдебната практика в някои свои решения (ВКС, IV г.о., гражд. д. № 1713 от 2001 г.) приема, че договорът за управление има мандатен характер и се урежда от гражданското законодателство.

Като заключение, следва да обобщим, че отношенията между дружеството и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. При сключване на този вид договор би трябвало да се определи и базисно възнаграждение, което да се дължи от дружеството всеки месец и което да не зависи от финансовите резултати на управляваното предприятие. Свободното определяне на съдържанието на договора позволява то да се доближи максимално до режима на трудовите правоотношения.

 RE: собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 03.04.2009 17:15

Благодаря много на всички, които се отзоваха и ми писаха. Извинявам се на MoRdoc че, не схванах шегата му, но главата ми бръмна от казуси днес. И това последното беше за капак. Но всичко ми се изясни и ще търсим друго решение на въпроса . Още веднъж БЛАГОДАРЯ!

 RE: собственик на еоод на трудов договор 111 (гост) 03.04.2009 17:18

ева,
не цитират тук дават последни указания. Пример: указание на John.

 RE: собственик на еоод на трудов договор elisaveta_p Профил Изпрати email 03.04.2009 17:20

Знам, че любопитството убива котката. Рискувам да влезна в ролята на котката. Какво точно налага този задължителен трудов договор? Любопитството ми не е нездраво. Може пък да е свързано с професионални казуси:)

 RE: собственик на еоод на трудов договор ева (гост) 07.04.2009 15:34

Ами за да се регистрираш в камарата на строителите има условие да имаш работници на трудов договор със съответната квалификация,за дейността която ще извършваш.

 RE: собственик на еоод на трудов договор jana78 Профил 05.08.2011 23:01

Видях че темата е стара,изчитох още доста теми по въпроса,но поподанах на различни мнени,затова моля за помощ.Собственик на ЕООД,на който му трябва трудов стаж за определена професия може ли да сключи тредов договор със ЕООД-то си,например на длъжност фризьор,да се осигурява като СОЛ в/у 420 и като фризьор съответно по ТД в/у 307 колкото е МОД за фризьор?

 RE: собственик на еоод на трудов договор тониК Профил Изпрати email 05.08.2011 23:03

НЕ! Но може да се осигурява по ДУК с възнаграждение и в същото време и като СОЛ/пак във връзка с това ЕООД/.Нещо повече, ако няма персонал и упражнява конкретен труд и има ДУК с възнаграждение , то това е задължително.: (
Доп.:Сори, сега осмислих целта - трудов стаж по КТ: (( Цък тогава.Освен ако възложи управлението и бъде назначен, ама сложничко става и..скъпичко: (

 RE: собственик на еоод на трудов договор jana78 Профил 05.08.2011 23:05

Но ако е по ДУК ще му въврви ли трудов стаж като фризьор?

 RE: собственик на еоод на трудов договор тониК Профил Изпрати email 05.08.2011 23:06

Не, уточних се горе..Сори: ( Вкарва свой човек, става ООД и другият го назначава: (
Доп.:А пък туй писмо горе на НАП се оспорва, не се изпълнява и има противници дори в Съда.

 RE: собственик на еоод на трудов договор kris1 Профил 05.08.2011 23:10

Отговор на тониК(05.08.2011 23:03):
тониК каза:
НЕ! Но може да се осигурява по ДУК с възнаграждение и в същото време и като СОЛ/пак във връзка с това ЕООД/.Нещо повече, ако няма персонал и упражнява конкретен труд и има ДУК с възнаграждение , то това е задължително.: (
Доп.:Сори, сега осмислих целта - трудов стаж по КТ: (( Цък тогава.Освен ако възложи управлението и бъде назначен, ама сложничко става и..скъпичко: (


При ЕООД няма как да е на ТД....не може да сключи договор по КТ сам със себе си...

 RE: собственик на еоод на трудов договор jana78 Профил 05.08.2011 23:20

А как да разбирам този отговор от НАП: http://www.bgstuff.net/zakoni-i-normativni-aktove/danyci/7560-osiguryavane-na-sobstvenitzi-i-sadruzhnitzi-v-targovski-druzhestva, и по точно тази част\"Няма пречка съдружниците в търговско дружество да изпълняват определени длъжности по трудови правоотношения в дружеството като осигуряването в тези случаи се извършва по реда, определен за работниците и служителите: на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 2 от КСО. Осигурителният доход на съответното лице за календарния месец ще се формира като сбор от осигурителния доход по трудовия договор и избрания осигурителен доход от самоосигуряващото се лице, но общо не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 4, ал. 2 от наредбата).\"

 RE: собственик на еоод на трудов договор тониК Профил Изпрати email 05.08.2011 23:25

Отговор на jana78(05.08.2011 23:20):
jana78 каза:
А как да разбирам този отговор от

Как ли!Нормално.То е четири години след това горе от 2006г. и потвърждава написаното от мен по-горе.И все пак е за ООД....."Няма пречка съдружниците в търговско дружество да изпълняват определени длъжности по трудови.."

 RE: собственик на еоод на трудов договор kris1 Профил 05.08.2011 23:29

До приемането на това изменение в Търговския закон съществуваха някои аргументи в полза на принципната допустимост на трудовия договор като форма на уреждане на правните отношения между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител, произтичащи от общия принцип на свободното договаряне, означаващ, че страните могат да решат по какъв начин да уредят определени свои правни отношения, освен ако изрична разпоредба на закона предписва задължително съдържание на сключвания договор. Преобладаващо е становището, изразено и в писма № 26-00-711 от 4.12.2001 г., № 26-00-125 от 4.04.2002 г. на Националния осигурителен институт (НОИ) и писмо № 26-59 от 8.04.2002 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), че отношенията между дружеството и неговия управител не могат да бъдат регламентирани и разглеждани като трудови правоотношения. Поддържа се тезата, че нормите на трудовото право не намират приложение спрямо собственика на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и управителя на еднолично търговско дружество. Множество разпоредби на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане не се прилагат или не са със задължителен характер в отношенията между управителя и дружеството. Такива са текстовете за трудовата дисциплина, задължителното работно време, по-широката по обхват имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството. Кодексът на труда предвижда ограничена имуществена отговорност в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение, освен в случаите на липси, когато отговорността е до пълния размер на вредата, докато Търговският закон регламентира пълна имуществена отговорност на управителя за всички, причинени от него, вреди на дружеството. Съдружникът в дружество с ограничена отговорност е длъжен да полага лични усилия и грижи за дружествените дела и да оказва съдействие за осъществяване на дружествената дейност. Той има нормативно установено в Търговския закон (ТЗ) задължение за участие в управлението на търговското дружество. Това задължение съществува, независимо и извън всички трудови правоотношения и не възниква по силата на трудов договор. По принцип работникът или служителят по трудов договор работи под контрола и указанията на работодателя. Ако едноличният собственик на капитала в същото време е и управител на ЕООД, то той не може да се намира в такава служебна зависимост от самия себе си, тъй като се ползва с пълна свобода на оперативно управление на дружеството и разполага с широки възможности за вземане на решения по собствена преценка.

 RE: собственик на еоод на трудов договор тониК Профил Изпрати email 05.08.2011 23:31

Е, щом си маркирала само това за ЕООД...млъквам: )))

 RE: собственик на еоод на трудов договор jana78 Профил 05.08.2011 23:31

Да грешката емоя не бях обърнала внимание че пише съдружниците в търг. др.

 RE: собственик на еоод на трудов договор тониК Профил Изпрати email 05.08.2011 23:36

ОК!Там се ползва КТ и НКПД 1120 7023

 RE: собственик на еоод на трудов договор kris1 Профил 05.08.2011 23:37

Отговор на тониК(05.08.2011 23:31):
тониК каза:
Е, щом си маркирала само това за ЕООД...млъквам: )))


млъкваш, щото няма какво да допълниш, нали :))))))))))

П.П. Първоначално мислех да копна само този почернения текст, но реших, че няма да е излишен на питащата и другия текст, от който се прави извода...
 

 RE: собственик на еоод на трудов договор jana78 Профил 05.08.2011 23:42

Благодаря на всички.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване