Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Как се става експерт счетоводител

 Как се става експерт счетоводител Милена (гост) 17.05.2009 17:35

Работя като счетоводител от 6 месеца. Завършила съм бакалавър финанси. Как мога да стана експерт счетоводител? Колко време практика трябва и трябва ли да завърша магистратура счетоводство?

 RE: Как се става експерт счетоводител скука Профил 17.05.2009 17:41

С риск да си навлека недоволството на някои начинаещи,но желаейки да ти бъда максимално от полза,бих те посъветвала - навъртай се тук,в одита.

 RE: Как се става експерт счетоводител Пламен61 Профил 17.05.2009 18:26

На този въпpос най-добре ще е да отговори експерт-счетоводител. но се съмнявам да го направи някой от тях, така че прочети Закона за независимия финансов одит и по-специално глава четвърта :

Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И РЕГИСТРИРАН ОДИТОР. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2008 Г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) За дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета, глава шеста, раздели I, Iа, III и IV и глава седма от особената част на Наказателния кодекс, не е лишено от право да упражнява одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството и не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
(2) Изискването по ал. 1 се прилага и по отношение на членовете на управителните или контролните органи на специализираните одиторски предприятия.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за задължителна степен на завършено висше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите:
1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години стаж;

2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години стаж;

3. друго висше икономическо образование и 7 години стаж;

4. друго висше образование и 10 години стаж.
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Преди да придобие право да се яви на изпитите по чл. 18, кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е положил изпити в следните области:
1. основи на счетоводството (теория на счетоводството);

2. финансово счетоводство (счетоводство на предприятието);

3. управленско счетоводство;

4. анализ на финансовите отчети;

5. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните одиторски стандарти;

6. търговско право;

7. трудово и осигурително право;

8. финанси на предприятието;

9. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) математика и статистика;

10. микроикономика;

11. информационни системи и технологии;

12. (нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) управление на риска и вътрешен контрол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Когато кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител не е положил изпит в някоя от областите, посочени в ал. 1, изпитите в тези области се организират от Института на дипломираните експерт-счетоводители по ред и начин, утвърдени от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на писмени изпити пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по:
1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) счетоводство, включително Международните стандарти за финансови отчети;

2. търговско право;

3. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) независим финансов одит, включително Международните одиторски стандарти;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) данъчно и осигурително право.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Преди полагането на изпита по независим финансов одит кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители трябва да имат най-малко две години професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор. Стажът се доказва пред Института на дипломираните експерт-счетоводители с удостоверение, издадено от съответния одитор или специализираното одиторско предприятие и с копие от трудова книжка или от други документи, удостоверяващи положения стаж.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Стажът по ал. 2 се включва в изисквания стаж по чл. 16.
Чл. 19. (1) Лицата, успешно издържали изпитите по чл. 18, получават диплома за дипломиран експерт-счетоводител и се вписват в отделен регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.)


И ако някога станеш /след придобиване на неохводимия стаж и успешно полагане на изпитите/ не забравяй мене, простия счетоводител, който пръв ти е дал малко инфо :)))))

 RE: Как се става експерт счетоводител Милена (гост) 17.05.2009 18:35

Няма да те забравя, Пламене:) Благодаря за подробната информация и отделеното време.

 RE: Как се става експерт счетоводител скука Профил 17.05.2009 18:40

Пламен се уредИ,а аз...с таз уста...(пардон пръсти)))))

 RE: Как се става експерт счетоводител Пепи (гост) 20.05.2009 15:33

Аз съм завършила Бакалавър- Икономика и Магистър - Финанси и банково дело в Стопанския факултет на СУ. Учили сме всички видове счетоводства и МСФО. Трябва ли да изкарам Магистър -Счетоводство и контрол в УНСС, за да са ми необходими само 4 години трудов стаж?
Благодаря за коментарите.

 RE: Как се става експерт счетоводител вещ (гост) 20.05.2009 15:37

виж сайта на ИДЕС - www.ides.bg/bg/Default.aspx
А тук са новите им ПРАВИЛА, в сила от март тая година. => www.ides.bg/bg/Profession/ProfessionItem.aspx?NewsItem=6bfe47ce-9001-4d29-bf51-375bfef52f75
 

 RE: Как се става експерт счетоводител Пепи (гост) 20.05.2009 15:41

Благодаря, вещ.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи