Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! съдружник - изпълнителен директор

 съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 22.05.2009 14:37

Общото събрание взима решение единия от съдружниците да изпълнява длъжността "Изпълнителен Директор". Ще подам декларация за пркъсване на осигуряването като самоосигуряващо лице , а с него трудов договор ли да сключа ? Моля за вашите мнения ! Ако може искам да видя и коментар от "ЛС" , за което предварително и благодаря !

 RE: съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 26.05.2009 10:38

никой ли няма мнение по въпроса ?

 RE: съдружник - изпълнителен директор Мима (гост) 26.05.2009 10:40

ДУК, а може и трудов.
Все тая, но ДУК е по представително
Управлява и контролира.

 RE: съдружник - изпълнителен директор гост (гост) 26.05.2009 10:42

ДУК е по представително

Може и ДУКЕСА, ако е жена:)

 RE: съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 26.05.2009 10:43

в съдебното решение пише , че и двамата съдружници са управители и представляват фирмата заедно , затова не знам дали ДУК е удачно , а ако е трудов договор нали може единият съдружник да назначи другия на основание на решението на Общото събрание ?

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 10:44

Може и без решение, нали в съдебното решение си пише, как ще се управлява дружеството

 RE: съдружник - изпълнителен директор ЛС Профил 26.05.2009 10:46

Не може ДУК на ТД.


1.Каква е разликата между "Договор за управление и контрол" (ДУК) и Трудов договор" (ТД)?
2. Как се изплаща възнаграждението по ДУК, като хонорар както при Гражданси договор или като заплата?
3. Каква е разликата между трудов стаж и осигурителен стаж? Кой стаж се взима под внимание при пенсиониране?
21-03-2008
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор

Уважаема г-жо Чупарова,
Преценката, дали един договор е трудов или е граждански, следва да се прави за всеки конкретен случай, като се изхожда от действителната, а не привидната воля на страните при неговото сключване. Когато между гражданскоправните субекти се уговори престирането на определен резултат (веществен труд), сключеният договор е граждански и неговата правна регламентация се урежда от общите разпоредби на гражданското право и в частност от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗЗД, страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. При гражданските договори няма работодател, а възложител, няма работници и служители, а изпълнители, и следователно разпоредбите на Кодекса на труда не намират приложение спрямо тези договори. При евентуално неизпълнение на задълженията по граждански договор от насрещната страна, защитата се осъществява по общите гражданскоправни способи.
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови отношения. Следователно, предмет на трудовия договор е самият жив труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. От трудовия договор за работника или служителя възникват редица права като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и т.н. При евентуално нарушение на правата или неизпълнение на задълженията по трудовия договор от страна на работодателя, работникът или служителят може да потърси съдействие от съответната Инспекция по труда, която е контролен орган по изпълнение на трудовото законодателство. Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. В тези хипотези би било налице нарушение на чл. 1, ал. 2 от КТ с цел заобикаляне на предвидената в нормативната уредба за правна защита на трудовите правоотношения.


Договорът за управление има мандатен характер и се урежда от гражданското законодателство.
Отношенията между дружеството и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик.

При сключване на този вид договор би трябвало да се определи и базисно възнаграждение, което да се дължи от дружеството всеки месец и което да не зависи от финансовите резултати на управляваното предприятие. Свободното определяне на съдържанието на договора позволява то да се доближи максимално до режима на трудовите правоотношения.
В чл. 355, ал. 1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по начина, установен в предходната алинея. Трудовият стаж на работниците и служителите се изчислява по реда на Кодекса на труда и той не бива да се смесва с осигурителния стаж, който се изчислява по реда на Кодекса за социално осигуряване. Осигурителният стаж е свързан с придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, правото на изплащане на предвидените в чл. 2 от КСО обезщетения, помощи и пенсии. Времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата е изрично посочено в чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване. Ако работникът или служителят е назначен на 1/2 щат и е изработил най-малко 21 дни при петдневна работна седмица, на него ще му се признае 1 месец трудов стаж и 1/2 месец осигурителен стаж. Съгласно чл. 40, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж”. Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя. Следователно, с оглед придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се взема предвид осигурителния, а не трудовия стаж на лицето. МЦВ/

 RE: съдружник - изпълнителен директор Мима (гост) 26.05.2009 10:48

Госте, ами така е всякакви хора ги има. В една моя фирма управителя много държеше да има ДУК именно поради тази причина.
Затова казах че може и да си избират.

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 10:51

ЛС, може и още как

 RE: съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 26.05.2009 10:52

Благодаря ти , ЛС
ценя твоето мнение , отговорите ти са винаги обосновани и точни ! При ТД в същата фирма нали трябва да спра осигуряването като самоосигуряващо лице ?

 RE: съдружник - изпълнителен директор Мима (гост) 26.05.2009 10:53

Към ЛС - е и?

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 10:55

Ели, не трябва да се осиг. и като самоос. се лице
А и това, което е написала ЛС не е вярно

 RE: съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 26.05.2009 11:00

Благодаря и на satanasova . Когато сте на различни мнения с ЛС много се обърквам / аз и без това съм объркана / . Първоначално и аз си мислех за ДУК , но текста в съдебното решение ме смути. А ДУК регистрира ли се в НАП ?

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 26.05.2009 11:01

Да де ама изпълнителния директор подписва трудовите договори, или при вас е по различно :)))

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 11:05

Регистрира се само ако е трудов
По втория въпрос в ТЗ, никъде не пише формата на сключване на трудов договор с управител, а да не говоря, че имам удно указание, че в ЕТ, може да бъде и гражд., но осиг. на прага.
И управител по трудов договор -има длъжн. характ. където е вменено задължението му за подписване на трудовите договори, така че няма проблем.

 RE: съдружник - изпълнителен директор ЛС Профил 26.05.2009 11:08

Атанасова, как не разбра, че това не може да стане с ТД? Само заради осигуровките и данъка ДУК е приравнен към ТД, за друго нищо, ма нищичко.
ДУК няма нищо общо с КТ.

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 11:12

ЛС, не си права. Това няма нищо с ЗДДФЛ, а с ТЗ и формата на сключване на ДУК,
Става въпрос за договор за възлагане на управление и контрол, няма пречка да бъде трудов
Да ти копна една длъжн. характеристика на управител на търговско дружество, още по-вече че такава длъжност има и в класификатора.

 RE: съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 26.05.2009 11:21

Да обобщя , правилно ли съм разбрала :
1. Прекъсвам осигуряването като самоосигуряващо лице
2. На основание на решението на ОС , сключвам ДУК със месечно възнаграждение ............лв.
3. Ежемесечно начислявам възнаграждението в РПВ
4. В края на годината подавам годишна дан.декларация
5. Вписвам всичко в осигурителната книжка и заверявам стажа

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 11:22

Годишна дан. декл. не подаваш, ако има възн. само от ДУК, осиг. книжка след 01.01.2009 на дук не се заверява.

 RE: съдружник - изпълнителен директор elisaveta_p Профил Изпрати email 26.05.2009 11:23

Уфф, а по т. 4 и т. 5 ...... никой нищо не каза, ти как така ообщи?

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 26.05.2009 11:26

Хубаво се забавлявате тука:)))

ВЪПРОС:Може ли физическото лице, собственик на ЕООД, да сключи трудов договор с дружеството, като се има предвид разпоредбата на чл.147, ал.3 от Търговския закон съобразно изменението му в ДВ, бр.84 от 2000 г. При положение че е сключен такъв договор, следва ли собственикът на ЕООД да се осигурява като работник или служител на дружеството, а не като самоосигуряващо се лице. Следва ли да се има предвид, че лицето не извършва друга трудова дейност в дружеството извън тази по трудовия договор?

Симеон Минков, юрист

До влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр.84 от 2000 г.) съществуваше спор и някои държавни органи считаха, че физическото лице собственик на ЕООД не може да сключи трудов договор с дружеството, тъй като има договаряне сам със себе си - чл.38, ал.1 от ЗЗД, като не отчитаха различните качества на физическото лице и търговското дружество, които законодателят е предвидил и е вписал в закона.
Договарянето сам със себе си е забранено от закона, освен в изрично предвидените случаи, какъвто е случаят по чл.147, ал.3 от Търговския закон.
Според действащия Търговски закон търговски управител или, както е записан в закона, "прокурист" на търговско предприятие (в Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество е наречен мениджър) може да бъде:
1. Физическо лице, което е овластено от собственика с писмен договор да управлява предприятието.
2. Самият собственик, наречен "принципал".
Според разпоредбите на закона управителят (прокуристът, мениджърът) има двойно правно положение, независимо дали е принципал или наето от принципала физическо лице.
1. Той е законен представител на търговеца в правоотношенията с трети лица. Това произтича по силата на Търговския закон, чл.22, ал.1.
2. Той е законен представител и на търговското предприятие.
В подкрепа на горното е и практиката на ВКС - Решение №104 от 25.10.1996 г. по ф.д. №216 от 1995 г. ВС, V Г.О. "Управителят на ЕООД е законен представител на това дружество. Без значение е, че това е едно и също физическо лице. То има различен правен статус - обстоятелство, което изключва законовата забрана, предвидена в чл.38, ал.1 от ЗЗД."
Отношенията между прокуриста (управителя) и търговеца се уреждат с договор - чл.23 от Търговския закон. От тази разпоредба може да се направи изводът, че законодателят е предоставил възможност търговецът да направи избор чрез какъв договор да уреди правоотношенията с прокуриста - с трудов или с договор за поръчка (мандат).
Няма пречка търговецът да сключи договор за управление по ПМС №57 от 1989 г. с прокуриста. В този случай лицето, сключило такъв договор за управление, ще се ползва с всички права по ПМС №57 от 1989 г. В този смисъл е и практиката на съда - Решение №1794 от 23.01.1998 г. по адм.д. №4026 от 1996 г. на ВАС, III отд. "Лицата, работещи по договор за управление и осигурени за всички осигурителни случаи, се ползват с всички права по ПМС №57 от 1989 г. Разграничение между държавни и общински фирми е недопустимо." Това ПМС задължително се прилага и се сключва договор за управление по неговите разпоредби само в случай че държавата, респективно общината, е мажоритарен собственик на държавното или общинското предприятие. За предприятията собственост на частни лица това ПМС не е задължително.
Самият закон е предоставил възможността търговецът собственик да прецени и да избере какъв вид договор да сключи с прокуриста (управител, мениджър), дори и в случаите когато това е едно и също лице. Поради това е недопустимо с подзаконови административни актове да се ограничават правата на гражданите (какъвто е случаят с писмо №66-00-30 на МТСП, според което е недопустимо собственик на ЕООД да се осигурява по трудов договор, а следва да се самоосигурява).
От всичко изложено може да се отговори на зададеня казус по един начин, а именно:
1. Собственикът на ЕООД като законен представител на дружеството може да сключи трудов договор с управителя (прокурист, мениджър), дори да са едно и също лице.
2. Физическото лице управител (прокурист) на търговското предприятие следва да се осигурява за всички осигурени социални рискове като служител на дружеството по КЗОО и ЗЗО, а не като самоосигуряващо се лице.

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 11:27

Колега, става въпрос за ООД, не за ЕООД

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 26.05.2009 11:28

Я чети внимателно :)))

 RE: съдружник - изпълнителен директор elisaveta_p Профил Изпрати email 26.05.2009 11:32

Хихи, Снеже, ама "колегата" не цитира "онова", което казва, че управителят на ЕООД не може да сключи трудов договор сам със себе си, а друго нещо, което го оборва.
А иначе, правете каквото искате, но договорът за управление не може да бъде ИСТИНСКИ трудов договор.
Какво правим след като изтекат 8-те часа на работния ден на управителя, а се наложи той да управлява? Искаме разрешение за полагане на извънреден труд или нарушаваме трудовото законодателство?

Доп. За протокола: Изпълнителен директор.... понятие от Търговския закон, неотнасящo се към управлението на ООД.

 RE: съдружник - изпълнителен директор Мима (гост) 26.05.2009 11:34

Четеме, четеме и пак до ООД стигаме.
А вие цитирате МНЕНИЯ на юристи и други разни, но те не са нито наредби, нито закони.

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 26.05.2009 11:35

Няма какво да чета, правете каквото си знанете, истински или не истински, няма значение, но може да бъде и трудов и това не е от вчера.

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 26.05.2009 11:37

Аде със здраве:))
Записвам се у СТМ :))))

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 27.05.2009 13:03

това сериозно, от May 6, 2007 е пейстнато на сайта ми значи се ангажирам с него

Уреждане на отношенията между дружество с ограничена отговорност и управителя с договор за управление. Писмо № 94-ТТ-57 от 15.04.2005 г. на МТСП

Съгласно писма №26-00-711 от4.12.2001 г., № 26-00-125 от 4.04.2002 г. на Националния осигурителен институт (НОИ) и писмо № 26/59 от 8.04.2002 г. на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и изхождайки от нормативната уредба, определяща статута на трудовия договор, отношенията между дружеството и неговия управител не могат да бъдат регламентирани и разглеждани като трудови правоотношения.

Поддържа се тезата, че нормите на трудовото право не намират приложение спрямо собственика на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и управителя на еднолично търговско дружество.

Множество разпоредби на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане не се прилагат или не са със задължителен характер в отношенията между управителя и дружеството.

Такива са текстовете за трудовата дисциплина, задължителното работно време, по-широката по обхват имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството.
Съдружникът в дружество с ограничена отговорност е длъжен да полага лични усилия и грижи за дружествените дела и да оказва съдействие за осъществяване на дружествената дейност.

Той има нормативно установено в Търговския закон (ТЗ) задължение за участие в управлението на търговското дружество. Това задължение съществува независимо и извън всички трудови правоотношения и не възниква по силата на трудов договор.

По принцип работникът или служителят по трудов договор работи под контрола и указанията на работодателя.

Едноличният собственик на капитала, който е и управител на ЕООД, не може да се намира в такава служебна зависимост от самия себе си. Той се ползва с пълна свобода на оперативно управление на дружеството и разполага с широки възможности за вземане на решения по собствена преценка.

Според чл. 147, ал. 1 ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител, а с приемането на текста на чл. 141, ал. 6 ТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.) законодателят е отстранил съществуващата празнота в действащото право. Разпоредбата на чл. 141, ал. 6 ТЗ предвижда, че отношенията между дружеството с ограничена отговорност и управителя се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението.

Съдебната практика в някои свои решения (ВКС, IV г. о., гражд. д. № 1713 от 2001 г.) приема, че договорът за управление има мандатен характер и се урежда от гражданското законодателство.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), възнагражденията за положен личен труд в дружества и кооперации от съдружници, акционери и член-кооператори се облагат по правилата за съответния вид доход в зависимост от основанието, на което са получени (трудов договор, договор за изработка, договор за управление или друго основание).

В тази връзка следва да се има предвид, че чл. 10, т. 15 от същия закон визира като облагаеми доходи, получените възнаграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации, но не представлява правно основание за тяхното заплащане.
Следователно, при сключен договор за управление се прилага редът по чл. 22 ЗОДФЛ, като разходите за дейността са 25 на сто и съгласно чл. 36 ЗОДФЛ, се дължи авансово данък в размер 15 на сто, след като облагаемият доход от всички източници превиши годишния необлагаем доход.

Следва да се обобщи, че собственикът на ЕООД има право да полага личен труд в своето дружество в качеството му на управител без да се налага да възлага управлението на дружеството на друго лице, като отношенията между страните се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, опра-вомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик.
При сключване на този вид договор би трябвало да се определи и базисно възнаграждение, което да се дължи от дружеството всеки месец и което да не зависи от финансовите резултати на управляваното предприятие.

 RE: съдружник - изпълнителен директор Ели (гост) 27.05.2009 15:46

Много неща изписахте , благодаря ви сърдечно , но все пак кажете ми точно и ясно - какво да правя ?

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 27.05.2009 17:32

Най-рискуваш с прилагане на трудов договор, не защото е незаконосъобразно...

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 27.05.2009 17:37

И какви са рисковете, че не разбрах ?

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 27.05.2009 17:38

Чети Герджиков:)))

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 27.05.2009 17:46

Чети го ти, достатъчно е един да го чете

 RE: съдружник - изпълнителен директор тониЛ Профил 27.05.2009 17:48

Не мога да схвана за какво се "карате"
Нали за ООД се пита? Че ми блести слънцето в монитора, та може и да съм недовидяла.
Може съдружникът в ООД да сключи трудов договор за управление в дружеството. И това наистина не е от вчера. Регламентирано е сигурно от повече от 10 г.
А що се отнася за часовете, за които шеговито подмята Ели .... Еми този с ТД ще има правото да си тръгва след 8 часово управление и да ходи да почива. Останалите съдружници да му мислят.

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 27.05.2009 17:53

Ние не се караме, но колегата иска да ме убеди колко е страшно управител в ООД, да бъде на трудов договор, няма нищо страшно и не боли, че до Герджиков стигнахме

 RE: съдружник - изпълнителен директор тониЛ Профил 27.05.2009 17:57

Миличка, не се вживявай, де! Кавички съм поставила, все пак.

 RE: съдружник - изпълнителен директор roni63 Профил 27.05.2009 17:58

Стига сте спорили. Не може съдружника да сключи ТД с дружеството. Трябва да бъде ДУК и да му прекратите самоосигуряването. Може да сключи ТД само за друга някаква длъжност, но не и да управлява. ТД може да сключи това дружество само с друго лице (външно), което не е съдружник. То може да бъде с такава длъжност ИД.

 RE: съдружник - изпълнителен директор catamount Профил 27.05.2009 18:02

roni63 | Дата: 27.05.2009 17:58 Стига сте спорили.

ти за спорта продължаваш?

 RE: съдружник - изпълнителен директор MoRdoc Профил Изпрати email 27.05.2009 18:05

satanasowa заради тебе стана така, стига си изопачавала нещата, а Герджиков защитава точно твоята теза, прекалено си се заплела мила:))))

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 27.05.2009 18:16

Айде сега пък аз съм виновна, отивам да разплитам чорапа, че не ми се спортува по-вече в Одита.

 RE: съдружник - изпълнителен директор Вазмутен (гост) 27.05.2009 19:37

Коу тоя Мордок, ща гони С.Атаасова

 RE: съдружник - изпълнителен директор тониЛ Профил 27.05.2009 21:47

RE: съдружник - изпълнителен директорАвтор: satanasowa | Дата: 27.05.2009 18:16 Айде сега пък аз съм виновна, отивам да разплитам чорапа, че не ми се спортува по-вече в Одита.

?
За какви вини? Нищо пак не разбирам.

 RE: съдружник - изпълнителен директор 555 (гост) 27.05.2009 23:00

Сатанасова е напълно права.В класификатора за длъжностите има управител.Това си е най-нормална длъжност по трудов договор и с различни правомощия от тези по ДУК.

 RE: съдружник - изпълнителен директор 678 (гост) 28.05.2009 09:33

Подклас 13 - Управители

Управителите ръководят различни видове малки и средни предприятия или стопански дейности в собствен интерес или в интерес на техните собственици с помощта на не повече от още един управител и няколко помощници; разработват политиката за развитие на дейностите; ръководят ежедневните действия и оценяват постигнатите резултати; планират и контролират използването на ресурсите и извършват подбор на персонала; водят преговори с доставчици, клиенти и други предприемачи; докладват за резултатите от дейностите на собствениците или на друг техен представител; осъществяват контрол по отношение на други работещи.

Задачите, изпълнявани от управителите в този подклас, обикновено включват: планиране, формулиране и прилагане на политики; управление на ежедневните дейности и преглед на резултатите; договаряне с доставчици, клиенти и други предприятия; планиране и контролиране използването на ресурси и селекция на персонал; отчитане пред собственици, ако има такива; контрол над други работещи.


Група 131 - Управители на малки и средни предприятия

Управителите ръководят различни малки и средни предприятия, които управляват от свое име или от името на собствениците със съдействието на не повече от един друг управител и ползват известна не-управленска помощ.

Задачите, изпълнявани от работещите в тази група, включват: планиране, формулиране и прилагане на политики; управление на ежедневните дейности и преглед на резултатите; договаряне с доставчици, клиенти и други предприятия; планиране и контролиране използването на човешките ресурси; отчитане пред собственици, ако има такива; контрол над други работещи.Код: 1210 - ТОВА КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖЕ В ТОЗИ СЛУЧАЯ
Наименование: Единична група 1210 - Ръководители на търговски дружества, предприятия и организации - 7058 Изпълнителен директор

В тази единична група са обхванати лица, които: определят и формулират политиката на търговското дружество, предприятието или организацията; планират, насочват и координират общото функциониране на търговското дружество, предприятието или организацията; правят преглед на дейността и резултатите на търговското дружество, предприятието или организацията и докладват на управляващите органи; представляват търговското дружество, предприятието или организацията при взаимоотношения с външни органи, включително държавни или други органи.
 

 RE: съдружник - изпълнителен директор satanasowa Профил Изпрати email 28.05.2009 10:35

А да попитам, можете ли да назначите управител по трудов договор или ДУК не трудов, който не е вписан, като такъв в съдебното решение ?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения