Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Чл. 111 от КТ

 Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 21.07.2009 12:26

Съгл.КТ, Чл. 111. "(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение."
Въпросът ми е:
1.Ако "не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение", следва ли лицето да иска разрешение от основния си работодател, за да бъде назначено по ІІ-ри др. договор в друго предприятие?
2. Вторият трудов договор вписва ли се в трудовата му книжка?

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 21.07.2009 12:27

1. не
2.не

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 21.07.2009 14:38

ЛС , благодаря ти!
Ще изнахалствам още веднаж:Работно време по трудов договор за допълнителен труд съгл. КТ:
Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
2. 48 часа седмично - за другите работници и служители.

(2) При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа.

(3) Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

(4) Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца.

(6) Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс.

(7) Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците и служителите, може да забранява или ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време.

(8) При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" информация за случаите, в които работниците и служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично.

Въпросът ми е:
1.За "Писменото съгласие" има ли някакъв унифициран формуляр или е в свободен текст?
2. Кой от работодателите води документация за всеки работник или служител, който работи повече от 48 часа седмично - този по основното или този по допълнителния ТД?

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 21.07.2009 14:39

1. свободен текст
2. този по втория ТД

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 21.07.2009 14:41

УНИКАЛНО си момиче! Завиждам на мъжът до тебе!

 RE: Чл. 111 от КТ Mike Power Профил Изпрати email 21.07.2009 14:41

опааа

 RE: Чл. 111 от КТ гост1 (гост) 21.07.2009 14:42

ЛС, поздравления!
Още един фен си спечели.))))

 RE: Чл. 111 от КТ зевзек (гост) 21.07.2009 14:42

Не съм ЛС, зевзек съм.
По първия въпрос - писменно съгласие от работника- свободен текст.
2. Документацията се води от работодателя по външно съвместителство.

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 21.07.2009 14:43

Зевзек(гост), закъсня :))))

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 21.07.2009 14:47

зевзек , благодаря и на теб! И умни мъже имало бе!!!

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 11:25

"Трудов договор със срок за изпитване
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж."

Случаят е следният:

1.Сезонен хотел с ресторант открива официално сезона на 27.07.019 г./тогава пристигат и първата група туристи/.
2.Спешно най-късно до 27.07.09 год. трябва да назнача един работник, без който ресторанта не може да работи.
3.Работника ще бъде назначен по ІІ-ри трудов договор на основание чл.111 от КТ - 4 часа.
4. Работника обаче е калпав, но до 27.07.09 год. друг не можем да намерим.
5.Водят се преговори с кадърен специалист, но последния още не е дал съгласието си.Може да се съгласи, но може и да не се съгласи.
КАК да го назначим този калпазанин, така че да нямаме проблеми при еветуалното му освобождане ?
Съгласно горецитираният Чл. 70. (1) от КТ, можем да го назначим с договор със срок за изпитване ДО 6 месеца. Това означава ли, че може и за 15 дни примерно? Ако през тези 15 дни, /но преди изтичането им/ намерим подходящия човек можем да прекратим договора със срок за изпитване без предизвестие, съгл. Чл. 71. (1) от КТ.
Ако обаче през тези 15 дни, НЕ намерим подходящия човек , съгл. чл.71.(2) - Трудовият договор се смята за окончателно сключен. Какво означава "окончателно сключен"? безсрочен ли? Ами хотелския комплекс ще работи само до 31.08.09 г.
МОЛА ви се много, дайте акъл?

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 23.07.2009 11:29

На основание чл.111 и във връзка с чл.70 го назначавате. След като намерете лицето, което търсите, може да го уволните, по всяко време на основание чл.71 от КТ.

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 11:37

Ако обаче другият човек не се съгласи, тоз какво да го правим с 15-дневния срок? Нали договорът му ще се превърне в безсрочен, а хотела е сезонен. И възможно ли да се назначи с горния срок?

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 23.07.2009 11:38

Назначаваш го с по-голям срок.

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 11:41

Сега разбрах какво ме съветваш: да си го пуснем като останалия персонал /с ъс срочни договори/ и да си го шитнем, когато му дойде времето!

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 23.07.2009 11:44

Супер. :)))
При назначаване по чл.111 също може да бъде срочен ТД , а така също и със срок на изпитване.

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 11:55

ЛС, много ти благодаря! Дано не си изчела вчера глупостите, дето ги изписах.Много те уважавам! Хубав ден ти желая!

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 16:26

ПОООМОЩ! Един въпрос с два различни отговора получих.
Въпросът беше: вписва ли се в трудовата книжка ІІ-ри трудов договор по чл.111 от КТ?
Зададох го тук и в същия ден и час и в друг форум.
Отговорите са: НЕ и ДА! Ами сега ?

 RE: Чл. 111 от КТ WENCI 1 Профил 23.07.2009 16:29

не се вписва-уп3

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 23.07.2009 16:31

Пешо, не ми хващаш вяра ли ? :))))))))))) е деееееее;)

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 16:33

Само в УП 3 се отразява - това искаш да кажеш?

 RE: Чл. 111 от КТ ЛС Профил 23.07.2009 16:33

Да, само УП-3 се издава.

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 16:39

Вярвам ти и то безусловно! Но и тези от другия форум не са зле с материала. Многократно съм ползвал услугите им даже и аз акъл съм давал. Всъщност съвсем наскоро и случайно научих за одит инфо.
Дословно, така ми отговориха: "Стажът по допълнителния трудов договор се вписва в трудовата книжка". Не искам никога да засегна или да обидя, но нали казват, че в спора се раждала истината...

 RE: Чл. 111 от КТ John Профил 23.07.2009 16:43

Пешо, че те и тук половината могат да ти отговорят, цитирам: "Стажът по допълнителния трудов договор се вписва в трудовата книжка". Порови из темите от последните дни и ще се убедиш.
 

 RE: Чл. 111 от КТ ПЕШО (гост) 23.07.2009 16:46

Ама не го направиха,John ! Ти също си капацитет, но рядко се появяваш. Вероятно ти е писнало от такива като мен, които сега се учат?!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения