Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! прекратяване на трудов договор по време на болничен

 прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 14:08

Здравейте,
Имаме служител, който е предизвестен от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение към определена дата. От деня следващ този на предизвестието, служителят
е непрекъснато в болнични, последният болничен е до дата, която се явява два дни след деня обявен от работодателя за последен работен. Можем ли да го прекратим на определената в предизвестието дата или трябва да е на деня, в който му свършва болничния? И какво ще стане ако донесе още един болничен?

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен MarPan Профил Изпрати email 04.09.2009 14:11

Чл. 335. (1) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Трудовият договор се прекратява писмено.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 335, бр. 25 от 2001 г.) Трудовият договор се прекратява:

1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен bonou2 Профил 04.09.2009 14:12

предизвестието не се спира от болничните .............
до 75 дни след прекратяване на тд си ги носите в нои

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 14:13

Кое точно е основанието за прекратяване. Вижте чл.333. Ако основанието Ви е намаляване обема на бработа , съкращение в щата и др., то не можете без предварително разрешение от ИТ да рекратите договора.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен Гост2 (гост) 04.09.2009 14:14

Гост1, вярно!?!? Я не се излагай!

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 14:16

Виж за справка чл.333, ал.1, т.4 Кт.
Отнася се за всички видове отпуск.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен John Профил 04.09.2009 14:18

Предизвестието нали е връчено, без лицето да е било в отпуск. Скрий се.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост2 (гост) 04.09.2009 14:18

Я прочети въпроса, кога е връчено предизвестието и тогава сочи чл.333 от КТ.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 14:19

Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;

2. трудоустроен работник или служител;

3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;

4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;

Към момента на прекратяване на ТД, работникът не следва да е в отпуск. Към момента на поручаване на предизвестието, може и да бъде.))))(((((

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост2 (гост) 04.09.2009 14:20

Казаха ти да се скриеш и да престанеш.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен тони (гост) 04.09.2009 14:22

Целта на закона е да даде възможност на съкратения работник/служител да търси и да започне работа. В случай че в този период, се разболее, той нито може да си търси, нито може да започне работа.
Поради това, когато изпадне в състояние на временна неработоспособност през периода на получаване на обезщетението за оставане без работа, съкратеният трябва да получава обезщетението по болест. А обезщетението за оставане без работа да бъде спряно за периода на временната неработоспособност.


След като здравословното състояние на лицето се възстанови и при условие че след това не си е намерило работа или е започнало работа по трудов договор с по-ниска заплата в съответните срокове, следва да му се доизплати остатъкът от обезщетението.
Справка: 222, ал. 1 от Кодекса на труда чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 14:23

Защо, защото Вие сте неграмотни.
Ако нямате разрешение от ИТ и работникът е с посочено основание за прекратевяне- посочени в ЗЗЗ, ал.1, то съдът ще го възстанови на работа, заради неспазена процедура.
Толкова ли е сложно.
Сега и съдебни решения ли да копирам тука.
Джон, поне от теб не очаквах да не го знаеш.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен Гост2 (гост) 04.09.2009 14:23

Тони, ти къде отиде?

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен bonou2 Профил 04.09.2009 14:24

"Джон, поне от теб не очаквах да не го знаеш"
ей това е много яко - гост 1 - голЕм сладур/ сладурана /си :)

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен тони (гост) 04.09.2009 14:26

От Варна,защо?

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен John Профил 04.09.2009 14:26

Гост1, ами аз просто им връчвам заповедта за прекратяване, считано от ........ (1 месец след връчването). Никакви проблеми.

Добавено: Две в едно:)))

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен ЛС Профил 04.09.2009 14:34

Гост1, ние не знаещите, а ти знаещата !?!?


Работник в предизвестие по чл. 328 ал. 1 т.2, при изтичане срока на предизвестието е болнични. Можем ли през време на болничния да му връчим заповедта за прекратяване на договора. Ще бъде ли това нарушение на чл. 333 ал. 7 КТ

08-04-2009


Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Индустриални отношения" Отговор

Съгласно чл.326, ал.2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок. В чл.335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието. МВ/

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 14:35

Джон, прочети ал.7 на чл.333 Кт.
Виж към кой момент следва да преценяваш закрилата за уволнение.
Таям ясно е записано и такава е естествено практиката, няма спорове,че преценката е към момента на връзване на заповедта.
Не можеш да връчиш заповед за уволнение на основание чл.328, ал.1, т.2, 3, 5 и 11, на РАБОТНИК В ОТПУСК, ако ИТ не ти е дала ПРЕДВАЛИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТОВА.

И чесстно казано колеги, много е обидно отношението Ви.
Не съм твърдяла ,че съм безгершна, но отношението Ви е грозно.

На всичкото отгоре в случая подвеждате колегата гост.
Отпускът поради временна неработоспособност на предизвестения за прекратяването работник изтича 2 дни, сед изтичане на предизвестието, така,че няма как да се прекрати, без разрешение от ИТ договора.

Ако желаете, ще ви копирам и съдебна практика.
сега трябва да отида до клиент и да поработя.
Ако ЛС се появи, може да вземе становище по въпроса.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 14:36

Благодаря на отзовалите се, но служителят е бил на работа в деня на връчване на предизвестието по чл,328, ал.1, т.2 - от следващият ден е в болничен.
Да разбирам ли че трябва да проверявам дали диагнозата-последната, защото до момента са три различни, я има в наредбата на министъра на здравеопазването и тогава да питам евентуално инспекцията по труда?

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 14:37

Р Е Ш Е Н И Е № 60

гр.Девин, 21.05.2009

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Девинският районен съд В публично
заседание на 11 . 05.
през две хиляди и девета година в състав:
Председател: Славка Хебова
Съдебни заседатели:

Членове:
при секретар: и в присъствието на
прокурора
като разгледа докладваното от
Съдия: Славка Хебова Гр.д. 43 / 2009 г.
.......................................................................................................Постъпила е искова молба от Б… К… Р… от град Д…, с която се предявяват три обективно съединени иска с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 1, 2 и 3 КТ против Начално училище „В… В…" град Д…, представлявано от К… М… - Директор. Ищецът моли съда да постанови решение, с което заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение, по силата на което заемал длъжност „учител", бъде отменена като незаконосъобразна; да бъде възстановен на заеманата преди освобождаването му от работа длъжност; да му бъде присъдено обезщетение, на основание чл. 225 КТ за времето, през което е останал без работа в размер на 3 608,40 лв. , ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска в съда, до окончателно изплащане на сумата. Твърди, че уволнението е незаконосъобразно, тъй като трудовото му правоотношение е прекратено по време, в което ползвал отпуск по болест и липса на взето разрешение по реда на чл. 333 ал. 1 т. 4 КТ от Инспекцията по труда; че не е налице реално съкращение на щата в училището, тъй като на негово място работи друг учител.В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, се явява лично и с пълномощник. Поддържа исковите претенции.
От ответника е постъпил отговор, в който се признава факта на съществувало трудово правоотношение, а исковете се оспорват. Твърди се, че са предявени след изтичане на двумесечния преклузивен срок, установен в разпоредбата на чл. 358 ал.1 т.2 КТ, поради това, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на Р… му е връчена на 18.12.2008г. с препоръчано писмо, а исковата молба е постъпила в РС Девин на 19.02.2009г., с оглед на което, моли съда да остави исковете без разглеждане като недопустими. Развиват се доводи за неоснователност, като се сочи, че съгласно представен от ищеца в деловодството на училището болничен лист № 33442364, издаден на 08.12.2008г. е записано, че следва да се яви на работа на 15.12.2008г., че Р… не направил това , а се явил на 16.12.2008г. в края на деня и представил нов болничен лист , в който му е разрешен отпуск по болест от 15.12.2008г. до 30.12.2008г. Несвоевременното представяне на втория болничен лист, неявяването на работа на 15.12.2008г. , факта, че Р… не е уведомил при първа възможност работодателя, затова, че на 15.12.2008г. му е издаден нов болничен лист, ответникът сочи, че е злоупотреба от страна на Р… с правото на отпуск, като прави извод за неприложимост на защитата на чл. 333 ал. 1 т. 4 КТ, тъй като се отнасяла до случаи, при които работникът е добросъвестен. На следващо място в отговора се сочи, че съкращение на щата в училището е било налице при предходно уволнение на ищеца, като след възстановяването му на работа при осем щатни бройки учители и възпитатели, броят им заедно с него, станал девет, което наложило да се направи подбор, поради това, че Р… бил с най - ниска квалификация , работодателят съкратил него.
В съдебно заседание, ответникът, редовно и своевременно призован, се представлява от пълномощник, който оспорва исковите претенции като недопустими и неоснователни. От фактическа страна съдът приема за установено следното:
Страните по делото не спорят и от доказателствата е видно, че на основание трудов договор № 1043/25.08.1985 г. ищецът е заемал длъжността учител в Начално училище „В… В…" град Д… и че въз основа влязло в сила решение № 277/10.05.2008 г. на См О С предходна заповед за уволнение № 9/10.09.2007 г. на директора на училището е отменена като незаконосъобразна и той е възстановен на заеманата длъжност преди уволнението. Видно от допълнително споразумение № 58 от 04.12.2008 г. към трудов договор, подписано от ищеца и представител на ответника, от страна на училището е изпълнено съдебното решение за възстановяване на Р… на работа и му е определен нов размер на трудовото възнаграждение. Оформен е акт за явяването му на работа на 04.12.2008 г. от страна на директора. Съгласно изготвен протокол от 16.12.2008 г. в училището, Р… е представил болничен лист № 1252/15.12.2008 г. , издаден от Медицински център гр.Д…, съгласно който той е следвало да ползва отпуск от 15.12.2008 г. до 29.12.2008 г. и да се яви на работа на 30.12.2008 г. На 15.12.2008 г. от страна на ответника са изготвени предизвестие за прекратяване на трудовия договор на Р…, на осн.чл.328, ал.1, т.2 предл. второ от КТ-поради съкращение на щата и Заповед № 60/15.12.2008 г. на директора , К… М…, с която на посоченото основание се прекратява трудовото правоотношение между Р… и училището. В нея е начислено обезщетение за неспазване на предизвестието. Въпреки посочването в заповедта, че са взети предвид разпоредбите на чл.ЗЗЗ КТ, по делото не се представят доказателства за разрешение от инспекцията по труда гр.С…. Представят се и в заповедта са цитирани: писмо от синдикалната организация в училището, в което се сочи, че ищецът не е неин член , че Б… Р… е с най-ниска квалификация от всички учители. Представят се таблица - списък, именувана „Подбор", в която са описани имената на учителите в училището и тяхната квалификация, подписана от директора, но не датирана и неподписан протокол от заседание , проведено на 12.12.2008 г. на синдикалната организация в училището, на което е направено заключение, че с най-ниска квалификация от учителите в училището е Б… Р…. На зададените му въпроси от ответника, ищецът отговаря, че след издаване на болничния лист в гр.Д…, не е разполагал с необходимото време да го представи същия ден в училището, но че направил това сутринта на 16.12.2008 г.
Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Исковете са допустими, тъй като ищецът е активно легитимиран да ги предяви , като лице, на което е прекратено трудовото правоотношение, но претендира, че това направено с незаконосъобразна заповед, което обуславя и правния интерес от образуване на настоящото производство. Налице е пасивна легитимация у ответника , бивш работодател на ищеца.
Едностранното прекратяване на трудовия договор, поради съкращаване в щата е потестативно право на работодателя, установено като такова в самия закон и реализирането му не е обвързано от насрещно волеизявление на работника. Нормите, които уреждат предварителната закрила обаче са императивни и неспазването им има за последица признаване на уволнението за незаконно само на това основание, без разглеждане на трудовия спор по същество. В случай уволнението на Б… Р… е незаконно , поради не спазена предварителна закрила по чл. 333 ал. 1 т. 4 КТ .
Съгласно разпоредбата на чл. 333, ал. 7 КТ , закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение. Видно от ангажираните доказателства по делото, заповедта за уволнение е връчена на Р… на 18.12.2008г., а той е представил болничния лист, с който му е разрешен отпуск по болест от 15.12.2008г. до 30.12.2008г. на 16.12.2008г., т.е. към момента на връчване на заповедта за уволнение, ищецът е бил в законоустановен отпуск по болест и работодателят към този момент е знаел това. Работодателят е бил известен за състоянието на Р… на 16.12.2008г., ден след като му е бил издаден болничния лист и тези му действия напълно кореспондират с посочените от ответника задължения на учителите, установени с правилник за вътрешен трудов ред в началното училище, учителите да уведомяват работодателя си за издадените им болнични листове, до два дни след снабдяването им с тях. Ищецът доказа, че е изправен по отношение на задължението си да уведоми работодателя своевременно, че е в разрешен отпуск по болест. Задължение на работодателя е било да спази изискването за предварително разрешение при уволнението от Инспекцията по труда град С…, предвид закрилата по чл. 333 ал. 1 т.4 КТ. По делото не се установява твърдената от ответника недобросъвестност на Р… и злоупотреба с права. С оглед неспазването на императивна разпоредба на чл. 344 ал. 1 т. 4 КТ, съдът счита, че уволнението е незаконно. Само на това основание без разглеждане на трудовия спор по същество, съгласно чл. 344 ал. 3 КТ, искът по чл. 344 ал. 1 т. 1 КТ следва да бъде уважен.
Уважаването на иска с правно основание чл. 344 алЛт. 2 КТ, предполага признаване на уволнението за незаконно и с оглед гореизложеното, ще следва искът да бъде уважен и ищецът, възстановен на работата, която е заемал в училището преди незаконното уволнение.
По иска с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 3, във вр. с чл. 225 ал. 1 КТ: Разпоредбата на чл.225 ал. 1 КТ предпоставя правонарушение ( незаконно уволнение) и вреда (оценявана с неполученото трудово възнаграждение за максимален срок от шест месеца), причинна връзка между тях. Докато при конститутивните искове с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 1 и т. 2 КТ, процесуалното задължение за доказване е в тежест на работодателя, по осъдителния иск с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 225 ал. 1 КТ- е за работника. По делото се представя копие от трудовата книжка и декларация, саморъчно написана от Р…, че към 11.05.2009г. не получава възнаграждение по трудов договор, от които следва да се заключи, че той не получава доход от друго правоотношение. Съгласно заключението по СИЕ, брутното трудово възнаграждение на Р…, съгласно допълнително споразумение № 58/04.12.2008г. е 601,40 лв., като се посочва размера на обезщетението по чл. 225 КТ - 3 608,40 лв. за период от шест месеца. Въпреки че не е работил в училището за период от пълен работен месец, Р… следва да получи определения му размер на трудово възнаграждение с допълнително споразумение № 58 от 04.12.2008 г. към трудов договор, подписано от него и представител на ответника. Това е така, защото той е полагал труд през месец декември 2008 г. по трудов договор с определено възнаграждение 601,40 лв., с горецитираното споразумение, а не при параметри на трудовия договор от август 2007, в който смисъл е заключението на вещото лице по вариант първи.
На основание чл. 78 ал. 1 ГПК, следва ответникът да бъде осъден да заплати разноските по делото, направени от ищеца на стойност 596,00 лв. адвокатски хонорар.
Ще следва ответникът да бъде осъден да заплати Държавна такса в размер на по 50,00 лв. за исковете по чл. 344 ал. 1 т. 1 и 2 КТ, а по иска с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 3 КТ - 144,34 лв., както и разноските , направени от ДРС за вещо лице в размер на 80,00 лв.
Водим от горното и на основание чл. 12 ГПК, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА на основание чл.357, във вр. чл.344, ал.1, т.1 КТ прекратяването на трудовият договор Б… К… Р…, с ЕГН: ……………………… от град Д…., ул."М…."№ ….., извършено на основание чл.328, ал.1, т.2, предл. второ КТ за незаконно и отменя Заповед № 60/15.12.2008г. на Директора на Начално училище „В… В…" град Д…, като незаконосъобразна.
ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 КТ Б… К… Р…, ЕГН: …………………… от град Д…, на длъжността, заемана от него преди уволнението - „начален учител, IV ПКС" в Начално училище „В… В…" град Доспат.
ОСЪЖДА Начално училище „В… В…" град Д..., представлявано от Директор К… М… да изплати Б… К… Р… с ЕГН: …………………. град Д…, на основание чл.225, ал.1 КТ, обезщетение за времето от 18.12.2008г.-18.06.2009 г. в размер 3 608,40 лв. /три хиляди шестстотин и осем лева и четиридесет стотинки/, ведно със законната лихва, считано от 19.02.2009г до окончателното изплащане на сумата , разноски в размер на 596,00 лв./ петстотин деветдесет и шест лева/ .
ОСЪЖДА Начално училище „В… В…" град Д…, представлявано от Директор К… М… да заплати в полза на бюджета на съда, по сметката на ВСС Държавна такса върху уважените искове и разноски за експертиза, направени по делото от бюджета на ДРС, общо в размер на 324,34 лв./ триста двадесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от обявяването му на страните на 25.05.2009 г. пред Смолянски Окръжен съд.
 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен John Профил 04.09.2009 14:38

Е, хайде, копирай твоята съдебна практика. Пък да видим за какво се отнася.
Ти май 335 (2) КТ го мислиш за белетристика?

Добавено: А, докато съм пишел си пуснала нещо. Ама да го беше прочела внимателно. Че те току що са го възстановили и като идиоти са се втурнали да го уволняват отново, без да си изпипат нещата. И погледни какво е упоменато, за дата на предизвестието. И е естествено съдът да отмени уволнение с връчване на предизвестието + заповедта (бас държа, че в нея е записано и изплащане на неспазено предизвестие!) по време на болничен.
Гост1, правото не обича из него да се разхождат коне с капаци.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен ЛС Профил 04.09.2009 14:44

Докато лице е в болнични, спира ли да тече процедурата на връчено предизвестие за прекратяване на трудов договор
Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: На работник е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, т. 3 от КТ. Няколко дни след получаване на предизвестието работникът влиза в болница за продължително лечение. Докато лицето е в болнични, спира ли да тече процедурата на предизвестието?

Отговор: Прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ може да се извърши при намаляване обема на работата, установено от ръководния орган на предприятието. Прекратяването е с предизвестие в срок, предварително определен в трудовия договор по реда на чл. 326 от КТ и еднакъв за двете страни.
Предизвестието предизвиква правни последици от момента на връчването и приемането му. След това даденото предизвестие може да бъде оттеглено само по взаимно съгласие на страните.
С изтичането на срока на връченото предизвестие трудовият договор се прекратява, с което отпада правото на всички видове отпуски, включително на отпуск поради временна неработоспособност. Поради това срокът на предизвестието не се удължава с разрешения от здравните органи отпуск по болест.
С прекратяването на трудовия договор се прекратява и осигуряването на лицето. То има право да продължи да получава обезщетението за временна неработоспособност по реда на чл. 42, ал. 1 или 3 от Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от вида на прекратения трудов договор.


 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен Velkov Профил 04.09.2009 15:14

Гост1,престани да объркваш питащия.Спри се.ПРЕДИЗВЕСТИЕТО предхожда БОЛНИЧНИЯ.
Точка по въпроса.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 15:23

Velkov , това означава ли, че спокойно мога да го прекратя на датата, указана в предизвестието?
И без да питам инспекцията?

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 15:24

Велков, ал.7 ти казва,че закрилата при уволнение се отнася към момента на връчване на заповедта за увонение.
Момента нъ връчване, кога ще бъде- по време на ползване на отпуск.
И то се има предвид МОМЕНТА, В КОЙТО РАБОТНИКЪ ТЯ Е ПОЛУЧИЛ, А НЕ КОГАТО Е ИЗДАДЕНА.
Така,че ако в този момент нямаш разрешение на ИТ, нямаш право да уволниш на посочениет основания.
Без значуние е момента на връчване на предизвестието.
Даже можеш да връчиш предизвестие по време на отпуск, но лицето не следва да е в отпуск към момента на прекратяване на ТД.
Ако не му спазите предизвестието и му връчите заповед за незабавно прекратяване на ТД, а лицето след това се разболее- моля, но хипотезата не е такава.
За съжаления има и съдии, поризнесли се в образния смисъл и смяташти като Вас.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен Гост2 (гост) 04.09.2009 15:25

Гост(гост), уволнявай лицето от изтичането на предизвестието и не ти трябва ИТ.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен Гост2 (гост) 04.09.2009 15:26

Гост1, престани да ръсиш глупости.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен bonou2 Профил 04.09.2009 15:27

сигурно бързаш за да пишеш ама ....................." смяташти" :(((((

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен John Профил 04.09.2009 15:33

За Бога, гост1, свали си капаците!
"Даже можеш да връчиш предизвестие по време на отпуск, но лицето не следва да е в отпуск към момента на прекратяване на ТД." ?!?!?!?
Е те такова умозаключение не бях очаквал от ревностната блюстителка на буквата на закона.
Добре, че за щастие, има съдии, смяташти като нас!

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 15:34

Гост2, дано човекът да попадне на съдия мислещ като теб. Но , ако попадне на някой мислещ различно, няма ти да плащаш , нали?)))
Боно, естествено знам,че в българската азбука съществува буквата "Щ".
Правете каквото искате, за мен законодателят е ясен в този текст.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен tania07 Профил 04.09.2009 15:35

Така е, като адвокатите като нея (гост1) си взимат дипломите на кило ;)))))) това са твои думи, гост1 ;)

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен на_Дришльо_кака_му Профил 04.09.2009 15:37

Чшъъъъъъъъъъ, алоу, харесвам го тоя раздел и това е причина да ви помоля - умната :)

добавено: уфффффф, объркала съм раздела, ма то ... все тая, смятам да не си оттеглям молбата :)

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 15:38

Ох, ще питам инспекцията явно?!?

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен bonou2 Профил 04.09.2009 15:40

гост1
камък ми падна - приятна почивка:)

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен John Профил 04.09.2009 15:41

Но най-добре попитай в Главна инспекция по труда, а не в областната й дирекция. На много места юристите им са по-зле и от гост1 с материята.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост1 (гост) 04.09.2009 15:43

Джони, заключението ми е абсолютно правилно.
Работодателят прави волеизявлението си,че ще прекрати ТД, след изтичане на определен период от време- напр. 30 дни.
Момента на прекратяване на договорът обаче е изтичане срокът на предизвестие. Затова нали никой не спори.
Към точно този момент важи закрилата за уволнение.
Към момента на отправяне на предизвестие, работодателят може само да преценява за кого ще му е нужно разрешение.
Ако разрешението като административен акт се получи с дата- СЛЕД датата на прекратяване на ТД, то прекратяването ще е незаконодсъобразно, ако работникът е бил в отпуск.
Дори в практиката си вече съм виждала оттегляне на връчени заповеди за уволнение на работнички в отпуск поради временна неработоспособност, защото не е искано разрешение от ИТ.
Незнам как да го кажа по друг начин.
Някой тълкуват,че е момента на връчване на предизвестието с мотива,че тогава работодателят формирал намерение за прекратяване на ТД.
Не е важно кага е формирал намерение, а кога е УВОЛНИЛ работника.
Към този момент е цялата закрила по ЗЗЗ.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 16:17

За жалост в сайта им са дадени едни телефони, дето няма кой да ги вдигне
.... някой знае ли телефон на който наисина мога да се свържа???

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен ЛС Профил 04.09.2009 16:19

Гост1, ти още ли си държиш на твоето? Не си права, не разбра ли?
Гост(гост), уволнявай спокойно. Предизвестие не може да се връчи, когато лицето е в болнични и не е поискано разрешение от ИТ. Но когато предизвестието е връчено преди лицето да излезне в болнични, не е под закрилата на чл.333 и се освобождава с изтичането на предизвестието.
До като чакаш, за да питаш тоз и онзи ще изтече предизвестието и тогава става още по-лошо.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен bonou2 Профил 04.09.2009 16:22

имам съмнение, че гост1 е "юристин".

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен WENCI 1 Профил 04.09.2009 16:23

прекратявай го смело,имам вече три такива случая,нои им изплаща болничните,само пищеш на тях датата от която не е на работа,и от ИТ ми казаха да ги прекратявам от датата на предизвестието

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен ЛС Профил 04.09.2009 16:39

h ttp://www.odit.info/?s=6&i=116826&f=1


Тома Томов
Въпрос

Здр, връчиха ми едномесечно предизвестие за съкращение на 11 т.м. по чл. 328, ал.1, т.3, което подписах.
На 18-ти т.м. имам тежка операция, за която ще бъде в болничен около 5 месеца . При излизането ми в болничен от 18-ти за 5 месеца, за какъв период ще получавам болнични - за целия болничен или има някакво ограничение ?
19-03-2009

Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Индустриални отношения"
Отговор

Съгласно чл.326, ал.2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок. В чл.335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието.
От запитването не става ясно какъв е трудовият Ви договор – за неопределено време или срочен трудов договор.
В чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено, че паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
Съгласно ал. 2 на чл. 42 от КСО, когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия.
Според ал. 3 на чл. 42 от КСО, когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за кадрова военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 75 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. МВ/

------------------------------------------------------------------------

Гост1, още искаш ли писма и отговори да ти поместя????????


 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 16:55

Звънях в инспекцията от където ми отговориха, че имам два варианта-1 прекратявам на датата на предизвестието и за дните от болничния след нея дата дължим обезщетение, 2- прекратявам на датата на връщане на служителя на работа без последици. При въпрос от моя страна за основанието на което ще се изплати обезщетението и как се изчислява ме помолиха да звънна по- късно и от тогава няма кой да вдигне телефона..........ама че работа!!!!

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен John Профил 04.09.2009 17:00

Госте, ами те са си мислили сигурно за обезщетението за временна неработоспособност. Кой там да прочете, че от 3 години се изплаща директно от НОИ???

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 04.09.2009 17:30

Намерих ги - леле попаднах на една - само дето не ме наби, толкова бе любезна!!!

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен гост (гост) 07.09.2009 10:02

Здравейте, всички които се включихте
Най-накрая говорих с инспекцията и от там ми потвърдиха, че всеки служител, който е в отпуск по болест попада под закрила съгласно чл.333 и ако го прекратим без тяхно разрешение той е в правото си да съди работодателя.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен мария (гост) 17.02.2010 10:49

Здравейте на 25.01.2010г. връчих предизвестие на работник за прекратяване на трудовия договор по чл. 328 ал. 1 т. 3 от КТ, а на 15.02.2010 г. същия ми представя болничен, какво да прамя мога ли да му прекратя договора когато му изтича предизвестието.

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен MarPan Профил Изпрати email 17.02.2010 10:51

Можеш.
 

 RE: прекратяване на трудов договор по време на болничен мария (гост) 17.02.2010 11:28

значи мога да прекратя трудовия договор при представен болничен и слет като работника е в болничет, значи от 25.02.2010 г. мога да му връча заповедта.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство