Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Домоуправител - възнаграждение

 Домоуправител - възнаграждение сиска (гост) 20.10.2009 11:20

Здравейте,
казусът е следния избрахме управителен съвет (по новия ЗУЕС) и на председателя на УС общото събрание гласува 50 лв / месец възнаграждение.
Върти ми се граждански договор - признат разход 50%, и върху другите 50% здравни и ДОО
1) На прав път ли съм с третирането
2) кой сключва договора, кой ще внася осигуровките .. според ЗУЕС председателя на УС (сиреч самия той ) представлява ЕС пред институциите

 RE: Домоуправител - възнаграждение КСО (гост) 20.10.2009 11:45

А не трябва ли този председател да го осигурявате като "лице, упражняващо трудова дейност и получаващо доход на изборна длъжност" - по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО? А то веднага - граждански договор, 50 % признати разходи (то такъв процент и за производство на декоративни цветя и храсти няма, а какво друго би могъл да прави на балкона си). Минимален осигурителен доход за управители, без мърдане.

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 11:47

Трудов договор най-лесно.
Работодател - ОС на Етажната собственост.

 RE: Домоуправител - възнаграждение elisaveta_p Профил Изпрати email 20.10.2009 11:47

А защо не по ДУК :)))

 RE: Домоуправител - възнаграждение John Профил 20.10.2009 11:52

Какъв ДУК, мари Елисавето. Те дори да са се регнали като юридическо лице по този закон, пак не са ТЪРГОВСКО дружество. А ДУК е само при тях и ЕТ-тата.
Ма то и т. 8 си е пак същото:)))

 RE: Домоуправител - възнаграждение КСО (гост) 20.10.2009 11:52

Осигурени лица
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. Лицата, включени в програмите "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството", не се осигуряват за безработица;

2. държавните служители;

3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г., доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 119 от 2002 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г., доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г.) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", както и лицата по чл. 69, ал. 5;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна т. 4, бр. 74 от 2002 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 105 от 2006 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;

8. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 1 от 2002 г.) Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

(3) (Частично обявена за противоконституционна от КС на РБ относно работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

3. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 55 от 2000 г.)докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание;4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г.) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;

5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 119 от 2002 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

6. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2 и 4 по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 10 от 2002 г.) Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г.) Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 по реда на този кодекс.

(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 7, доп., бр. 113 от 2007 г.) Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, на лицата по ал. 7 и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.

Осигурители
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) Регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица в Националния осигурителен институт се извършва служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 3, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 112 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г.) Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:

1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 112 от 2004 г., отм., бр. 105 от 2005 г.).

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 38 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 29.12.2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г.) Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал. 4 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите. Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.

(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2005 г.) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:

1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;

2. по искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от искането.

(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 7, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г.) Националната агенция за приходите предоставя на Националния осигурителен институт данните по ал. 4, данните от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда и данните за открити и закрити банкови сметки на осигурителите и самоосигуряващите се лица по чл. 25, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите. Редът за предоставяне на информацията се определя с инструкция, издадена съвместно от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 8, бр. 67 от 2003 г., отм., бр. 105 от 2005 г.).

(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.) При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението.

(11) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Националният осигурителен институт създава и поддържа информационна система за разплащателните ведомости, предадени по реда на ал. 10. Данните от информационната система се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения.

(12) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за условията и реда за приемане и съхраняване на документите по ал. 10.


Хъм, значи ако собствениците решат да се регистрират като сдружение (което не е задължително), може да се мисли за осигуряване. Ако не се регистрират - никакво осигуряване на управителя

 RE: Домоуправител - възнаграждение elisaveta_p Профил Изпрати email 20.10.2009 11:53

Хихи, Джон, усмивката ми не си забелязал :)))
Гледам някой е копнал членовете на КСО-то, които решават въпроса на питащите.

 RE: Домоуправител - възнаграждение John Профил 20.10.2009 11:58

КСО (гост), нещо си противоречиш. Каква е разликата между едната и другата форма - никаква. Едната придобива малко повече права (кредити, тинтири-минтири), ама и двете са на базата на етажната собственост, а и задълженията им са еднакви. Тогава защо в единия случай да трябва да има, а в другия да НЕ трябва да има осигуряване?

 RE: Домоуправител - възнаграждение КСО (гост) 20.10.2009 12:12

Ами така ми се струва. Защото като се регистрираш като някакво лице, може да се регистрираш и като осигурител и въобще да отчиташ, че някой под някаква форма работи за теб.
Да разбирам ли, че дейността на управител по ЗУЕС не попада в обхвата на КСО? По никакъв начин?
Само не казвай, че може и без никаква регистрация етажната собственост да може да се регистрира като осигурител.
Или че управителят трябва да се регистрира като упражняваш свободна професия Управител на ЕС (егати и професията) или пък, че дейността му като управител е търговска дейност и трябва да си спретне едно ЕТ. Не вярвам да го кажеш, но като си го помисля и се разсмивам :)))

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 12:17

Ако съсобтвениците не са регистирали служение, те пак са работодатели.
Щом се получава възнагарждение за пложен труд, следва да има и осигуряване.

 RE: Домоуправител - възнаграждение elisaveta_p Профил Изпрати email 20.10.2009 12:18

И по коя алинея и точка на чл. 4 от КСО ще трябва да бъде осигурен управителят?

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 12:20

чл.4, ал.1, т.1 КСО

 RE: Домоуправител - възнаграждение elisaveta_p Профил Изпрати email 20.10.2009 12:24

Че ако се окаже, че тоз управител упражнява трудова дейност по-малко от 5 работни дни или 40 часа месечно (възнаграждение от 50 лв го доказва - минималната е 240, смятай 50 лв за какво работно време съответства). Не става :)

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 12:26

Никой не ти е казал,че работното време ще е пълно.

 RE: Домоуправител - възнаграждение elisaveta_p Профил Изпрати email 20.10.2009 12:29

Аз не ти говоря за пълно, а за повече от 40 часа - което е изискването на ал.1, т. 1 :)
Да говорим за алинея 2 т.1 ?
Практически какво трябва да направи етажната собственост, за да се регистрира като осигурител, а?

 RE: Домоуправител - възнаграждение сиска (гост) 20.10.2009 12:38

Не става въпрос за 40 часа изобщо дори,
-задълженията му са да свиква ОС, да де ама поканите искат хартия
- да плаща сметките
- да се разправя с любимата ни община
идеята е от НПР да си покрива разходите за телефони и бензина дето ходи по институции, и хартията на принтера и тн, и тн. Да не го караме да се превръща в сабирач на касови бончета за 10 ст, да разпечатва телефони и тн и тн..И съответно да не се чувства прецакан, че се главоболи

Относно 50% казах ги примерно..

 RE: Домоуправител - възнаграждение elisaveta_p Профил Изпрати email 20.10.2009 12:47

Да не ставал събирач на документи! И защо не? Ще става, щом е приел да работи. В осигуряването под "граждански договор" не се разбира такъв договор, а договор за поръчка, за изработка - ей такива неща - определено не договор за управлрение на етажна собственост.
При осигуряването имаме осигуряване от осигурител и самоосигуряване. Какво ще е основанието на лицето да се самоосигурява? (изключваме, сумата от 50 лв, която не покрива задължителните осигуровки). Той трябва да е регистриран като ЕТ или упражняващ свободна професия. Свободната професия управител на ЕС...кхм, предполагям я няма в списъците със свободни професии :)))

А да го осигурява входа в качеството на осигурител.... хихи, чакам да видя как може да стане това.

 RE: Домоуправител - възнаграждение сиска (гост) 20.10.2009 12:49

А чистачката какво ще я правим - тя е два пъти в седмицата за 1 час т.е 8 часа..

 RE: Домоуправител - възнаграждение сиска (гост) 20.10.2009 12:53

елисавета, според новия ЗУЕС си имаме УС, председателя няма право еднолично да управлява и да взима решения, решението се взима от общото събрание
Задълженията на председателя са точно да сбира народа и да плаща сметки...
Не сме регистрирали сдружение по ЗУЕС (т.е няма ЮЛ)

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 12:56

Че той досега за какво е вземал еднолично решение.
Ние при действието аккто на стария, така и на новия закон имаме УС от 4 мъже, с определени пълонмощия от ОС.
Останалото решава ОС.
И чистачката трябва да е на ТД.

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 12:57

Разходите са за сметк ана работодателя - хартия и всичко останало.

 RE: Домоуправител - възнаграждение сиска (гост) 20.10.2009 13:05

а кой е работодателя ?

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 13:07

Съсобствениците.

 RE: Домоуправител - възнаграждение siska (гост) 20.10.2009 13:09

чудно само всеки по отделно ли е работодател .. 24 апартамента 50 собственика ФЛ .. т.е всеки е работодател и плаща 1 лв на месец

 RE: Домоуправител - възнаграждение гост (гост) 20.10.2009 13:10

така излиза)))

 RE: Домоуправител - възнаграждение сиска (гост) 20.10.2009 13:14

хи-хи-хи та значи да наема две лица едното за 1,50 другото за 1 лв :) много интересно
НАП да му мислят 100 ТД само от нашия блок

 RE: Домоуправител - възнаграждение тинчето (гост) 10.11.2009 01:06

Здравейте. Аз не живея в София. Допоуправител и касиер съм на вход от 18 апартамента.Вече 5 години. Не е кой знае колко работата, но без това не може. Плащат ми по 1 лв от апарт. Понеже 3 апартамента във входа са празни, получавам 15 лв месечно. Не питам за осигуряването, а за това по закон има ли определено заплащане. А ако не, то колко би трябвало да ми се плаща? По едно време чух нещо за една минимална РЗ. Благодаря

 RE: Домоуправител - възнаграждение ро Профил 10.11.2009 16:23

хахаха

в тоя ред на мисли ето още един казус
Кооперация, която не е ЮЛ получава наем срещу разписка.
Наема се превежда по банкова сметка и НЕ се разпределя между собствениците.

Кой дължи данък по ЗДФЛ.

 RE: Домоуправител - възнаграждение Ния (гост) 10.11.2009 16:28

Много интересно - минимална работан заплата . Че то всеки ще иска да събира парите на входа. Големи въртели ви се въртят в главите бе хора. За сметките не можем да съберем а камоли за заплата и то МРЗ

 RE: Домоуправител - възнаграждение Нели (гост) 10.11.2009 16:37

Собствениците дължат данък...предполага се че наема и от отдаване на обект от общите части на сградата и съответно пропорционално на % на всеки от общите части се дължи и данък в/у сумата на наема.Друг въпрос е,че ако и платец и получател подадат една и съща информация в края на годината за тази сума никой няма да пита кой е собственика.Така може да се направи например ако съсобствениците са много на брой ,за да се улесни процедурата с подаването на данни.А като НЕ се разпределя тази сума ....какво се прави ...депозира ли се.

 RE: Домоуправител - възнаграждение ро Профил 10.11.2009 16:41

седи си сумата в сметката на домсъвета.
и кого можеш да накараш да декларира приход при положение че не си му дал пари
този наем че бъде похарчен някога за голям ремонт ????

 RE: Домоуправител - възнаграждение Blajena71 Профил 10.11.2009 16:44

Дължат съсобствениците, пропорционално на притежавните идеални части.
Не саги взели, ама друг път. Получили са ги от наемателя, а как и кога ще ги изразходват си е техен проблем.

 RE: Домоуправител - възнаграждение ро Профил 10.11.2009 16:49

Това означава всеки месец да разпределяш едни пари между 50 апартамента на някакъв принцип, да създаваш една документация и като потрябват за ремонт да се чудиш какда ги събереш отново.
като че ли не знаете- 5 човека 12 мнения

 RE: Домоуправител - възнаграждение Blajena71 Профил 10.11.2009 16:51

Никой не те кара да ги разпределяш. Просто ги уведомяваш какви суми имат да декларират и те да си носят отговорността.
Договорът за наем от кого е подписан като пълномощник на собствениците?

 RE: Домоуправител - възнаграждение ро Профил 10.11.2009 16:53

от старото ръководство

 RE: Домоуправител - възнаграждение Blajena71 Профил 10.11.2009 16:54

Всъщност това няма значение. Всеки има доход от наем и следва да го декларира.
Тези, които притежават жилища в съсобственост пък трябва също да си ги делят помежду си.

 RE: Домоуправител - възнаграждение DIDI (гост) 10.11.2009 17:09

В нашия блок отдаваме 4 помещения под наем.Всички договори са гласувани на общо събрание на собствениците и в протокола е записано, че сумите ще се получават по банков път /блока има открита банкова сметка с титуляр "Домсъвет при бл......"Всеки Домсъвет заверява нотариално протокола за избор с присъстващите и с този протокол се подменя спесимена на касиера на блока за теглене и внасяне. На общо събрание на собствениците е решено, че наемите ще се теглят само и единствено за големи ремонти. Блокът ни е 15 етажен, с 3 щранга студена и топла вода.По този начин се подмениха всички тръби за топла и студена вода, направи се ремонт и подмяна на топлоинсталацията от абонатната до тавана, подмени се хидро и топлоизолацията на покрива, изградиха се наново всички комини и отдушни клетки на покрива, обезопасиха се с решетки мазетата, плаща се абонамент за 2 асансьора, плаща се на чистачка, подмениха се всички стъкла и много други. Самите собственици доброволно се отказахме от парите в полза на блока, но не събираме от собствениците консумативни разходи. Преди 5-6 год. отправихме официално запитване към данъчните във връзка с ДОД.Отговорът беше, че щом не получавеме и не се облагодетелстваме от наемите, не дължим ДОД.

 RE: Домоуправител - възнаграждение Нели (гост) 10.11.2009 17:13

Ами свиквате общо събрание определяте месечна сума ,заделена за ремонти и т.н. има си разпоредби в новия ЗУЕС, собствениците да си открият сметки.....превод по сметките и така.Вече не може съсобственик да ти откаже да участва в разходите за ремонт на общи части ако е прието решението от общото събрание със съответния % мнозинство.Щом прибирате парите от наем....просто се заделя директо частта ,гласувана за евентуални нужди...ние поне така правим и пари не се налага да събираме когато се наложи

 RE: Домоуправител - възнаграждение Blajena71 Профил 10.11.2009 17:16

Глупости на търкалета.
Не се възползвали, защото ги били дарили. На кого?
Дори да бяха ги дарили на първия срещнат клошар, пак са получ(или доходи от наем, които са облагаеми.

 RE: Домоуправител - възнаграждение тинчето (гост) 26.11.2009 22:20

Прочетох, че няма определена сума за плащане на домоупр. Кожете, обаче, моля ви , как се попълват тия нови книги, че нещо като видях тия таблици, ми се замая главата... Много си ми беше удобна старата тетрадка, в която си лепиш бележките от плащанията и си пишеш кой апарт колко има да плаща. Направо не знам как да попълвам там. Да не споменавам за поканите за събрания и всичките протоколи... Че то и това го превърнаха в бумащина... Само не съм питала в книжарницата има ли готови бланки. Дано да има, че иначе не знам.

 RE: Домоуправител - възнаграждение ро Профил 27.11.2009 08:56

това е книга на собствениците и там не се отразяват никакви събирани пари
просто собственика декларира кой живее в апартамента и се подписва, като си пише и името собственоръчно.

 RE: Домоуправител - възнаграждение тинчето (гост) 28.11.2009 15:41

да, обаче има и книжка "регистър на разчетите в ес" , " книга за приходите и р-дите в ес". Те са с таблици, които ми е трудно да разбера

 RE: Домоуправител - възнаграждение гражданин (гост) 01.05.2010 14:42

нека всички да ме извинят,но това което пишете са пулни глупости!
за тази работа трябва да се полага минимална заплата,но в бг....няма такъв вариант!
за съжаление цялата ни държава е толкова зле устроена,че уврежда хората като личности....темата е мн голяма и не нужна
 

 RE: Домоуправител - възнаграждение boss Профил 02.06.2011 15:05

много сложно много писане ние си решихме проблема с едни сладури от http://www.bgdomoupravitel.com
и то за некакви си 5 .50
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване