Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП

 Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП ivetavx Профил Изпрати email 18.01.2010 16:01

Колеги, какви документи точно удостоверяват положението по чл.47, ал.1 и 2. от Закона за обществените поръчки?

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП malkatarusalkaa Профил 18.01.2010 16:21

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният …………………………………., с ЕГН ……………….., с л.к. № ........................., изд. на ......................г. от ..........................................
в качеството ми на Управител
на „………………………. ООД, с ЕИК с .........................., седалище и адрес на управление: гр. София, с…………………………………………
декларирам, че:
1. Юридическото лице, което представлявам не е в открито
производство по несъстоятелност и не е сключило извън съдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или
дейност;
3. Юридическото лице, което представлявам няма парични
задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.


Дата: 15.01.2010г. ДЕКЛАРАТОР:

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП malkatarusalkaa Профил 18.01.2010 16:22

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ……………………………, с ЕГН …………………… с л.к. № ........................., изд. на ......................г. от ..........................................
в качеството ми на Управител
на „………………….” ООД, с ЕИК с ……………, седалище и адрес на управление: гр. София, ………………………………………
декларирам, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния
кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321 а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от
Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния
кодекс.
2. Юридическото лице, което представлявам не е обявено в
несъстоятелност;
3. Юридическото лице, което представлявам не е в производство по
ликвидация (или в подобна процедура, съгласно националните закони и
под законови актове);
4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация. В
представляваното от мен юридическото лице членовете на управителните
и контролни органи /както и временно изпълняващите такава длъжност/ не
са свързани лица по смисъла на § 1 т.1 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.
Дата: 15.01.2010г. ДЕКЛАРАТОР:

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП ivetavx Профил Изпрати email 18.01.2010 16:25

А не трябва ли да бъде потвърдена тази информация от някой компетентен орган?

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП malkatarusalkaa Профил 18.01.2010 16:27

Това е декларация. Ти декларираш нещо . Какъв компетентен орган за Декларация?

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП ivetavx Профил Изпрати email 18.01.2010 16:31

Тъй като поръчката вече е спечелена, не трябва ли да се потвърди по някакъв начин тази информация от компетентен орган и кой е той? :)

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП malkatarusalkaa Профил 18.01.2010 16:33

Кой изисква това потвърждаване? Особено щом ви е възложена поръчката.
 

 RE: Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП ivetavx Профил Изпрати email 18.01.2010 16:41

Възложителят е звъннал да каже,че трябвало и сега разпитвам към кого трябва да се обърнем.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство