Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране

 ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране ststoianova Профил Изпрати email 24.02.2010 14:32

ЕООД е регистрирано като ЗП. През 2009 г. получава субсидия от ДФЗ. Как да се отрази счетоводно и данъчно тази субсидия?

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране бивШата Профил 24.02.2010 14:33

субсидия за какво

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране ststoianova Профил Изпрати email 24.02.2010 14:57

субсидия за агроекологично земеделие

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране vesi7 Профил 24.02.2010 14:59

дай малко информация за тази субсидия - тя за изгражадане на торище ли е

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране ststoianova Профил Изпрати email 24.02.2010 15:06

не, за обработка на земя по екологичен начин

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране Мери (гост) 24.02.2010 15:09

Това по някоя програма ли е или е по схема за единно плащане на площ?

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране vesi7 Профил 24.02.2010 15:20

подобно на схемата за единица плащане на площ е, но е за опазване на обработваемите декари - да не се пръска с отровни препарати

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране vesi7 Профил 24.02.2010 15:21

то и единцата площ е пак вид програма

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране vesi7 Профил 24.02.2010 15:27

бивШата, според мен е пак за покриване на разходи и ще се отнася както плащането за единице площ и възстановяването на акциза, права ли съм?

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране бивШата Профил 24.02.2010 15:31

и аз мисля така
Стоянова, дайте повече информация какво отглеждате. Чисто информативно ме интересува, за обща култура.

По темата: потърсете в този същия раздел теми за субсидии за единно плащане на площ, отчитането и всичко друго е идентично

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране Мери (гост) 24.02.2010 16:30

В тази връзка за отчетането на тези субсидии върху дка, акциз и тези екологични има едно писмо от 16.03.2009 г. където пишат, че трябва да се признават за приход през годината на получаването им. Защо след като се отнасят за предходната година и сме получили парите преди 31.03. Нали разходите сме ги направили в годината за която се отнасят?

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране бивШата Профил 24.02.2010 17:31

Може ли да го копнеш тва писмо тук

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране vesi7 Профил 24.02.2010 22:33

предполагам, че е това, но датата е от 2008 г.:


Национална агенция за приходите
ОУИ - Пловдив

На Наш Вх. № 20-21-75/ 06.03.2008г.

Относно: третиране на субсидии по ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-21-75/ 06.03.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:

ЕТ е регистриран земеделски производител и производител на сурово краве мляко. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, фирмата получава целева субсидия за предадено качествено краве мляко – 0,20 лв. на литър от 01.01.2008 г.

Съгласно Регламент /ЕО/ № 1535/2007г. фирмата получава помощ за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление – 300 лв. за един брой крава при представяне на фактури за закупен фураж.

Поставени са въпроси относно прилагане на ЗДДС в двата случая на получаване на средствата – начисляване на ДДС, отразяване в дневниците и декларацията по ДДС.

Предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразявам следното принципно становище:

На основание чл.12, ал.1, т.2 и ал.2. т.1, б. ”а” от Закона за подпомагане на земеделските производители, Държавен фонд ”Земеделие” предоставя за подпомагане на определени лица парични средства за:

- производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари,

- субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите им за лихви по банкови кредити.

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.

По смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01. 01. 2007 г., данъчната основа формирана по реда на ал. 2 от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Според дефиницията дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС /редакцията на разпоредбата в сила до 31. 12. 2007 г./, "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

- покриване на загуби;

- финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Следва да се има предвид, че считано от 01.01.2008 год. има изменение в текста на т.15, което следва да се съобрази. Само когато предоставянето на сумите е обвързано с цената, същите ще участват в данъчната основа.

Относно целева субсидия за произведено и продадено качествено краве мляко:

Предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка – за кой период са коментираните субсидии за предадено качествено краве мляко и с оглед гореизложеното следва в конкретния случай след подробен анализ да се определи и начина на третирането му по ЗДДС.

В случай, че субсидията е за период 2007 год., тъй като същата е обвързана с качеството на предоставените стоки от земеделския производител на трети лица, следователно попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. С нея трябва да се увеличи данъчната основа на доставката осъществена от земеделския производител на трети лица. Документирането се извършва с протокол съгласно чл.81, ал.1, т.6 от ППЗДДС, който се отразява в отчетния регистър и справката-декларация в съответния данъчен период.

В случай, че субсидиите са за 2008 год. и са обвързани с качеството, то те не се включват в данъчната основа, тъй като не попадат в хипотезата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, поради което няма да намерят отражение в отчетните регистри и СД за периода.

Относно предоставяне на помощ de minimis за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г.:

На основание на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти /ОВ L 337, 21.12.2007/, чл.12, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, б. “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния съвет от 13.02.2008 г., Държавен фонд “Земеделие” предоставя държавна помощ за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление - за един брой крава – 300лв. Сумите, които отпуска фондът са предназначени за закупуване на фураж/зърно, комбиниран фураж, шрот и др./ за изхранване на животните. В този смисъл, отпуснатите средства са предназначени единствено за покриване на разходите на земеделския производител и не са обвързани с количеството, качеството/в сила до 31.12.2007г./ или цената при продажбата на стоката от земеделския производител на трето лице. Следователно, в конкретния случай, разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС не намира приложение, т. е. не е налице основание за увеличаване на данъчната основа с предоставената сума за изхранване на животни. В този смисъл, плащането им не следва да се документира с данъчен документ - фактура по смисъла па чл.113 от закона. Това е така, тъй като съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. В този смисьл, за тези плащания, фирма не следва да начислява ДДС и да издава фактура, както и да ги отразява в отчетните регистри.

Директор на ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:…………………………
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/
 

 RE: ЕООД, регистрирано като ЗП - субсидия - счетоводно и данъчно третиране vesi7 Профил 25.02.2010 10:11

видях и това в отговор на Пламен61 на подобен въпрос - май по-скоро ще е това

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 1-20-18-32 ОТ 16.03.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ПОЛУЧЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. № в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, изразяваме следното становище:

Според изложеното в запитването дружество е получило субсидии от ДФ "Земеделие" по схемата за единно плащане за площ. Поставени са следните въпроси:

- Средствата, които ще получим от фондовете на Европейския съюз по схемата за единно плащане на площ през 2009 г., отнасящи се за 2008 г как следва да бъдат осчетоводени. Посочват ли се в декларацията по чл. 92 от ЗКПО и облагат ли се същите с корпоративен данък.

Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) урежда прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Съгласно чл. 39 от ЗПЗП земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната по схемата за единно плащане на площ. По силата на чл. 40, ал. 1 от ЗПЗП размерът на единното плащане на площ се определя за хектар, като се раздели финансовият пакет на страната на използваната земеделска площ в страната, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии. Съгласно ал. 3 от същата разпоредба използваната земеделска площ включва обработваемата земя, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

В случай, че предприятието прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия следва да има предвид следното.

Разпоредбата на т. 3.4 от Счетоводен стандарт 20 "Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ", предвижда правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, да се признават за приход през периода на получаването им. Имайки предвид това, получените от земеделските производители преки плащания, по Схемата за единно плащане на площ, следва да се признават за приход през годината на получаването им.

В ЗКПО не е регламентирано специално данъчно третиране на посочените приходи, поради което тези приходи се признават за данъчни цели и участват при формиране на данъчния финансов резултат за годината на получаването им.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство