Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. Въпрос - земеделски производител

 Въпрос - земеделски производител емо (гост) 19.03.2010 10:37

Изчетох темите относно третирането на субсидии за единно плащане на площ, четох и СС20, но все още не мога да си отговоря на някои въпроси.
Относно счетоводните записвания:
1. Д-т 50 / К-т 751 Финансиране на текущата дейност
2. Д-т 751 / К-т 705 Приходи от финансирания (В края на отчетния период се признава приход с размера на направените през периода разходи)
3. Д-т 705 / К-т 123
Питането ми е статиите коректни ли са и с размера на кои разходи се признава за приход субсидията, получена за единно плащане на площ?

 RE: Въпрос - земеделски производител емо (гост) 19.03.2010 10:43

didah, vesi7,
бутнете едно рамо , моля

 RE: Въпрос - земеделски производител емо (гост) 19.03.2010 11:14

никой ли няма да ме насочи поне къде да прочетааа?

 RE: Въпрос - земеделски производител гост (гост) 19.03.2010 14:41

Аз признавам получените през годината субсидии на приход за същата година, независимо за коя се отнасят.

 RE: Въпрос - земеделски производител емо (гост) 19.03.2010 15:40

да, но каква част от получената субсидия признаваш?

 RE: Въпрос - земеделски производител vesi7 Профил 20.03.2010 14:43

ще потърся линк, изчакай малко, извини ме за закъснението, на лечение съм

Отговор на емо(19.03.2010 10:43):
емо каза:
didah, vesi7,
бутнете едно рамо , моля

 RE: Въпрос - земеделски производител vesi7 Профил 20.03.2010 15:03

ей това писмо търсех, дано си го видял :


Субсидии за единно плащане на площ
Отговаря Георги Петков - данъчен експерт
Въпрос: През 2007 год. земеделските производители съгласно схемата за единно плащане на площ получиха субсидии. Същите суми се очакват да се получат и през 2008 год. същите може ли да бъдат включени в базата за определяне на преотстъпения данък по реда на чл. 179 от ЗКПО?Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 179 от ЗКПО корпоративния данък върху печалбата се преотстъпва в размер на 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от непреработената растителна и животинска продукция, в т.ч. от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство. Преотстъпването е допустимо, когато преотстъпения данък се инвестира в данъчни дълготрайни материални и нематериални актови, необходими за извършване на посочените дейности, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. В конкретният случай са получени субсидии от министерство на земеделието, които нямат пряко отношение към ползване на данъчни облекчения от земеделски производители по реда на 179 от ЗКПО посредством преотстъпване на дължимия корпоративен данък. Преотстъпването на корпоративния данък следва да се отчита като резерви на предприятието, които следва да бъдат съпоставяни с инвестирането на същите в дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за извършване на конкретно изброените дейности, за които се преотстъпва корпоративния данък. При неизпълнение на условието, заложено в чл. 179, ал. 2 от ЗКПО за инвестирането в дълготрайни материални и нематериални активи в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, преотстъпения данък става изискуем за бюджета с всичките последици, като лихви и за закъснения и други санкции. Преотстъпените данъци счетоводно се третират по реда на Счетоводен стандарт 20 - "Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ". Съгласно определението, съдържащо се в СС 20 преотстъпени данъци са начислени данъчни задължения, които се отстъпват със съгласието на правителството при определени условия. Даренията, свързани с преотстъпени данъци се признават през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по преотстъпването на данъците. В ЗКПО е регламентиран този вид правителствено дарение под формата на преотстъпен данък върху печалбата. В този случай преотстъпения данък се отчита като резерв и е свързан с условие, при което изпълнение се признава и дарението. В тази връзка следва да се отбележи и изискването на СС 20 за отчитане на дарението като такова само ако е възможно и предприятието ще изпълни предвидените условия за дарението. След начисляване на корпоративния данък върху печалбата, счетоводно преотстъпения данък ще се отчете със следната счетоводна статия:

Дебит сметка от гр. 45 - "Разчети за данък печалба"

Кредит сметка от гр. 11 - "Други резерви"

Получаването на субсидии от земеделските производители съгласно схемата за единно плащане на площ също се третира по реда на СС 20, но тези субсидии се третират като друг вид правителствено дарение, а не дарение, свързано с преотстъпени данъци. Съгласно дефиницията, съдържаща се в СС 20 правителствено дарение е предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието. В конкретният случай предоставените субсидии не са обвързани с активи дарения, а по-скоро следва да се третират като обвързани с приходи дарения. Тези дарения в СС 20 се третират като всички други дарения, освен обвързаните с активи, които се преотстъпват изцяло или частично на предприятието. Изхождайки от обстоятелството, че предмет на СС 20 са правителствени субсидии или други форми на правителствена помощ, се налага извода, че в конкретният случай цитираните субсидии следва да се третират като правителствени дарения по реда на СС 20. Безвъзмездното предоставяне на средства на предприятията е възприето да се нарича финансиране. Източник на тези средства може да бъде държавния бюджет или предприятие, а също така и средства, предоставени от чуждестранни фондове и програми. Получените от предприятието средства по реда на финансирането имат определено целево предназначение. То се определя от финансиращата страна и може да се основава на нормативни изисквания, обвързващи договори или писмени изявления на дарителите. За признаването на едно правителствено дарение следва се отчете като такова само при наличие на достатъчна сигурност, че условията по него ще бъдат изпълнени и дарението ще бъда изпълнено. Правилата за отчитане на правителствените дарения се прилагат и за неправителствените дарения /дарения от трети лица/. Дарението се отчита като финансиране, освен ако в закон не е предвиден друг начин на отчитане /отчитане като резерви/. При признаване текущо през годината на част от правителственото дарение, тази част се представя на отделен ред в отчета за приходи и разходи. Счетоводното отчитане се осъществява чрез сметки от група 75 - "Приходи за бъдещи периоди и финансирания" от примерния национален сметкоплан. Чрез тези сметки се отчитат само привлечени, а не собствени средства. При получаване на правителствено дарение с цел подпомагане на текущата дейност на предприятието, какъвто е посоченият пример, се извършват следните счетоводни записвания:

- При получаване на средствата:

Дебит сметка от гр. 50 - "Парични средства"

Кредит сметка от гр. 75 - "Финансиране на текущата дейност"

- При признаване на прихода в края на отчетния период:

Дебит сметка от гр. 75 - "Финансиране на текущата дейност"

Кредит сметка от гр. 70 - "Приходи от финансирания"

/ с размера на направените за периода разходи /

- При формиране на финансовия резултат:

Дебит сметка от гр. 70 - "Приходи от финансирания"

Кредит сметка от гр. 12 - "Печалби и загуби от текущата дейност"

От посочените по-горе изисквания на нормативните данъчни и счетоводни актове и цитираните принципни счетоводни записвания е видно, че не следва да се включват получените субсидии в базата при определяне на преотстъпения данък по реда на чл. 179 от ЗКПО, тъй като субсидиите и преотстъпения корпоративен данък представляват различни по основание и по вид правителствени дарения и се отчитат по различен счетоводен начин и в никакъв случай не следва да се обединяват или смесват при тяхното счетоводно отчитане.


друго е да си го каже екперт...
за 2009 г. е възможно да имаш две плащания - до 31.12 и след това, защото на голяма част от ЗП-тата изплатиха европейската част от плащането, но националното доплащане беше доста забавено. А някои все още нямат преведени никакви пари, даже и без да имат застъпвания.

 RE: Въпрос - земеделски производител емо (гост) 22.03.2010 09:46

vesi7, много благодаря за поста, желая ти успешно лечение!
Както казах, изчетох доста материал по темата, но все още не мога да си обясня следното:
- При признаване на прихода в края на отчетния период:

Дебит сметка от гр. 75 - "Финансиране на текущата дейност"

Кредит сметка от гр. 70 - "Приходи от финансирания"

/ с размера на направените за периода разходи /

За размера на кои точно разходи става дума?
 

 RE: Въпрос - земеделски производител didah Профил 22.03.2010 10:32

За размера на кои точно разходи става дума?

Емо, за тези, за които си субсидиран?:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство