Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Допълнително здравно осигуряване

 Допълнително здравно осигуряване Dan4eto79 Профил 22.09.2010 08:02

Фирамта ни направи допълнително здравно осигуряване на работниците. Осигуряването е за сметка на работодателя.
1.Размера на направените вноски посочвам в т.33 от Д1 за всеки работник. В края на годината ли се прави преизчисляването или облагаемия доход се намалява с тази сума всеки месец
2.Как да осчетоводя тази застраховка в счетоводството на ЕООД-то. Така вярно ли е:
д-т 661(разходи за застраховтелни обещетения)
к-т 501(каса)

 RE: Допълнително здравно осигуряване Dan4eto79 Профил 23.09.2010 09:15

Моля ви за коментар

 RE: Допълнително здравно осигуряване Dan4eto79 Профил 23.09.2010 09:44

Никой ли не иска да помогне!

 RE: Допълнително здравно осигуряване ЛС Профил 23.09.2010 09:51

1. Всеки месец
2. А защо през каса, от там ли ще ги плащате.

 RE: Допълнително здравно осигуряване Dan4eto79 Профил 23.09.2010 09:54

Ами да касово е ги изпалщам. Те ще бъдат за сметка на работодателя, а не за сметка на работниците. За това ми е малко объркано

 RE: Допълнително здравно осигуряване ЛС Профил 23.09.2010 09:57

Май трябва да имаш и начисления ................. що ли се вра, дето не ми е работа ? ;) как тогава ще преспадаш , ако нямаш начисления и след това в удръжки на работниците ......

 RE: Допълнително здравно осигуряване Dan4eto79 Профил 23.09.2010 10:12

Ами да, 661/421 всеки месец
Но така ще облекча работниците,т.к. те ще платят по-малко данък. А как ще повлияе на печалбата и на корпоративния данък на ЕООД-то???

 RE: Допълнително здравно осигуряване Mike Power Профил Изпрати email 23.09.2010 10:12

чл. 208 ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот", в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разхода.

чл. 24, ал. 2, т. 12 ЗДДФЛ.
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.

(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
12. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка "Живот", отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;

 RE: Допълнително здравно осигуряване Mike Power Профил Изпрати email 23.09.2010 10:41

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителни вноски се изчисляват и внасят върху сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на средствата за социални разходи пряко, постоянно или периодично на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

 RE: Допълнително здравно осигуряване Mike Power Профил Изпрати email 23.09.2010 10:59

Ето ти го систематизирано, че горното може да породи още въпроси.

Относно облагането с данък върху разходите по реда на ЗКПО и данъчно третиране по ЗДДФЛ:

В § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО е дадено следното определение: "социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставените по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи, които са социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и наети лица. Социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот" ако е свързана с инвестиционен фонд (чл. 204, т. 2, буква "а" от ЗКПО).

Съгласно чл. 208 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква "а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.

Ако разходите отговарят на определението в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО за социални разходи, предоставени в натура, тогава същите подлежат на облагане с данък върху разходите в размер на 10% (чл. 216 от ЗКПО) при данъчна основа определена по реда на чл. 212 от ЗКПО. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице и се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът (чл. 217, ал. 1 и 2 от ЗКПО).

На основание чл. 24, ал. 2, т. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО.

Относно задълженията по КСО:
В чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски са определени социалните разходи, върху които не се дължат осигурителни вноски - "Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване на храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплащани на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.
 

 RE: Допълнително здравно осигуряване raliza Профил 07.01.2013 14:55

Колеги,ако ЮЛ заплаща на работниците пакет за здравни услуги за профилактика и извънболнична помощ.,но този пакет се заплаща еднократно -550 лв. на година. за 1 работник.
Според мен могат да се ползват данъчни преференции по 60 лв. месечно.Вие какво смятате?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство