Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели

 Бракуване на стока и признаване разходът за данъчни цели satanasowa Профил Изпрати email 18.01.2011 20:36

Случаят е следния, закупена царевица за семе от агротехническа аптека за продажба на граждани и фирми за посев през 2008 г. Обаче в началото на 2010 имаме не продадени 2 тона от тази царевица, която има сертификат за годност.Семеконтролната инспекция прави протокол, че тази царевица вече не става за целта, за която е закупена и аз на база на този протокол съм я изписала на разход /бракувала/.Трябва ли да преобразувам фин. р-ат, а сумата хич не е малко.
Питах в НАП и отговорът беше, зависи кой ще те проверява

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели Хана (гост) 18.01.2011 20:43

Не бих преобразувала счет.резултат,знаеш основанието по ЗКПО,още повече ,че имаш и протокол от трета независима страна за изтеклия срок на годност.

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели neli7304 Профил Изпрати email 18.01.2011 20:47

Съвсем за нищо ли не става.
И аз съм за непреобразуването.
Ама поне някое теленце не можем ли нарани с нея?

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели Хана (гост) 18.01.2011 21:00

За теленце не става ,защото е третирана с разни обезпаразитиряващи препарати и не е препоръчително да се консумира дори от крави.

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели satanasowa Профил Изпрати email 18.01.2011 21:01

Нели, не може, а историята е много дълга, от тази царевица побелях

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели neli7304 Профил Изпрати email 18.01.2011 21:02

Щом не става, значи не става.

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели neli7304 Профил Изпрати email 18.01.2011 21:03

Споко, има хубави бои. Шефът да изпише една.:))

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели satanasowa Профил Изпрати email 18.01.2011 21:06

Аз започнах да водя счетововодството на тази фирма през 2010 г., и тази царевица я имаше в баланса, като стока, обаче реално я няма. С две думи правени едни фиктивни покупки и продажби и с този Протокол за пред данъчните, защото имам и ревизия има казвам, няма царевица, защото е бракувана. Нали знаете какво правят ходят и описват стоката по магазините и ги сравняват с това, което се води в счетоводството.

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели Хана (гост) 18.01.2011 21:20

Предполагам са разплатени тези покупки ,най- много в близките 5 год.да потърсят /данъчните / увеличение на сч.фин.резултат в увеличение.,за друга корекция на така описаната ситуация не се досещам.
 

 RE: Бракуване на стока и признаване разхода за данъчни цели ivanini Профил Изпрати email 18.01.2011 21:22

мисля че няма проблем по ЗКПО, все пак той е по либерален, допуска при признатия брак за данъчни цели основание на НЕнормативен акт, виж обаче ЗДДС е по железен - иска задължително нормативен акт.Виж и ей туй:

Данъчно третиране и документиране на брак на материални запаси, поради изтичане на срока на годност/трайност
3_3144/02.07.2009 г.

ЗКПО, чл. 28, ал. 2 и ал. 3;
ЗКПО, чл. 10, ал.1 и ал. 2;
ЗСч, чл. 7, ал. 2;
ЗСч, чл. 4, ал. 1, т. 5;
ЗДДС, чл. 79, ал. 3;
ЗДДС, чл. 80, ал. 2, т. 5

Относно: данъчно третиране и документиране на брак на материални запаси, поради изтичане на срока на годност/трайност

Според изложеното в запитването дейността на търговеца е продажба на лекарства, козметика, паста за зъби, крем за бръснене и други материални запаси. След изтичане срока на годност много често се налага посочените материални запаси да бъдат бракувани.
При тази фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране по ЗКПО на брака на материалните запаси с изтекъл срок на годност?
2. С оглед спазването на чл. 10 от ЗКПО по какъв начин следва документално да се оформи бракуването на материалните запаси?
3. Тъй като ЕТ е регистриран по ЗДДС и е ползвал данъчен кредит при закупуване на материалните запаси, следва ли при бракуването им да се начисли ДДС и с какъв документ да се оформи брака?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22.12.2006 г., посл. изм. ДВ, бр.35 от 12.05.2009 г.), ЗДДС (обн. ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 23 от 27 март 2009 г.) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г.) изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Изключение от този принцип законът допуска в случаите и при условията, изброени в ал. 3 на чл. 28, а именно:
1. непреодолима сила;
2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
4. липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.
По отношение на лекарствените средства приложение намира разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина (ЗЛПХМ), която забранява търговията с лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, като определението на понятието "срок на годност" е дадено с § 1, т. 72 от ДР на същия закон.
Когато са с изтекъл срок на годност лекарствените продукти подлежат на унищожаване или преработване по ред, установен с Наредба № 28 от 14 декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (издадена от МЗ, обн. ДВ бр.106/2000 г.). За предаването и приемането на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност се съставя приемно-предавателен протокол (чл. 5 от Наредба № 28/2000 г.).
Изискванията за пускане и предлагане на пазара на козметични продукти са определени със Закона за здравето и конкретизирани с Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (Обн. ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. ДВ. бр.35 от 12 май 2009 г.).
Наредба № 36/30.11.2005 г. урежда изискванията за производство, опаковане, етикетиране, рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти. Категориите козметични продукти са посочени в приложение № 1 към същата наредба. Изискванията към същите, включително условията на употреба са посочени в чл. 3 - чл. 10 на Наредбата.
Когато са спазени посочените по-горе условия, счетоводните разходи за брак на материални запаси не се регулират за данъчни цели, т.е. приложима е разпоредбата на чл.28, ал.3, т.3 от ЗКПО.
По втори въпрос:
Предприятията използват първични счетоводни документи за отразяване съдържанието на стопанските операции. Съгласно счетоводния принцип за предимство на съдържанието пред формата, регламентиран в чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, най-важно е стопанската операция, отразена в счетоводните документи, да е действителна. Изискванията към реквизитите на първичния счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, са визирани в чл. 7, ал. 2 от същия закон. В случая счетоводната отчетност следва да бъде организирана така, че да дава информация за срока на годност на всяка партида и/или всеки отделен вид материален запас. Съгласно чл.10, ал. и ал.2 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч при условие, че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. В разпоредбите на ЗКПО не се съдържа изискване за вида на първичния документ. Като пример за документ, удостоверяващ брака на стоково-материални запаси може да се посочи протоколът за брак, който следва да бъде съпътстван с други документи, удостоверяващи основанието за брак.
По трети въпрос:
Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 4 от ЗДДС).
Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби.
На основание чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт".
Предвид гореизложеното и при положение, че търговецът е бракувал стоките, поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт, за него ще е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство