Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ

 Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ Петров (гост) 11.02.2011 13:39

Доходите от дивидент на физическо лице декларират ли се в ГДД по чл.50 ЗДДФЛ или това се декларира само във вид на справка, подавана от предприятието, което го изплаща ?

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ altercate Профил 11.02.2011 13:40

Ако намериш табличка в ГДД-то - пиши ги -)

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ Петров (гост) 11.02.2011 13:46

Е, нали това ми е въпроса ...

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ podredko Профил 11.02.2011 13:50

Ще го напиша по по-разбираем начин от Заядливеца (altercate)

Ако НЕ намериш табличка в ГДД-то - НИЩО НЕ пишеш -)

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ daykiri Профил 11.02.2011 13:50

Петров(гост) защо не прочетеш какво пише в чл. 50 на ЗДДФЛ преди да зададеш въпроса си:

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:

1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;

2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 8;

4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за доходите, по ал. 1, т. 1 и 2 и в случаите по чл. 37а.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към годишната данъчна декларация по ал. 1 се прилагат служебните бележки по чл. 45.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава.

(6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, декларират с годишната данъчна декларация по ал. 1 дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(8) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ Петров (гост) 11.02.2011 14:03

Не съм счетоводител и исках да получа отговор на въпроса си от компетентни лица, четящи закона. Затова и зададох въпроса си в съответния сайт за взаимопомощ. Не виждам с какво толкова се набрахте тук?
Все пак благодаря най-вече на Дайкири.

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ altercate Профил 11.02.2011 14:06

Отговор на Петров(11.02.2011 14:03):
Петров каза:
Не съм счетоводител и исках да получа отговор на въпроса си от компетентни лица, четящи закона. Затова и зададох въпроса си в съответния сайт за взаимопомощ. Не виждам с какво толкова се набрахте тук?
Все пак благодаря най-вече на Дайкири.


Я па ти -)))

тука сме се събрали се капиталисти чакащи дивидент -))))

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ гост (гост) 11.02.2011 20:44

Не се декларира.Дивидентите изплатени на местни физ. лица се облагат с 5% данък който се удържа при източника.
 

 RE: Доход от дивидент в ГДД чл.50 ЗДДФЛ johndoe48 Профил 11.02.2011 20:49

Декларират се само дивидентите от чужбина (дивидентите от акции на небългарски компании). Данъчната декларация в този случай задължително трябва да бъде по образец 2001а (в никакъв случай не трябва да се ползва образец 2001, защото той се попълва само когато няма доходи от източник в чужбина).

Това е приложението, което трябва да се попълва:
http://img199.imageshack.us/img199/9837/no8g.png

Данъкът върху дивидента от чужбина се внася от българското физическо лице, което получава дивидента, в срок до 15-то число от месеца, следващ тримесечието на получаване на дохода.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци