Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. нови формуляри за НОИ

 нови формуляри за НОИ Таня (гост) 25.02.2011 15:36

Колеги, връщам се от НОИ и искам да ви каже ,че ако имате да носите заявление- декларации по чл. 53 и 54 от КСО има нови формуляри и ако отидете сстари ще ви върнат както ме въртаха и мен и съм бясна. В сила са от 19.02.2011 г нищо ,че се отнасят за 01.2011г. Също така има и нов образец на придружителното писмо ,това вече го знаех.
Успех

 RE: нови формуляри за НОИ goldy007 Профил 25.02.2011 16:03

На придружително за Декларация 1 ли?

 RE: нови формуляри за НОИ Alin4eto Профил Изпрати email 25.02.2011 16:04

Май за болничните става реч

 RE: нови формуляри за НОИ metallica Профил 25.02.2011 16:23

Само за болничните. Промяната е от понеделник. До предния петък приемаха по старите, и от понеделник връщат. Има съобщение на сайта на НОИ.

 RE: нови формуляри за НОИ flamee (гост) 25.02.2011 16:49

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. …………………………………………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 53 КСО

От .................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет................................................……………….
……………………………………………………………………………………………………………….. осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ......................................................................
..........................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля, в качеството ми на ................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете, считано от ............ 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ......................................... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ...............20... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ............................................................................................................................., родено на
(име, презиме и фамилия на детето)
.................. 20... г., е живо и е ............................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програмата за подкрепа на майчинството.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8. Не съм лишен/а съм от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ, считано от ......................... 20.....г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща,баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя не е прекратено – отнася се за случаите, когато баща, баба или дядо ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” за настаняване на детето по реда на чл. 26 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи ........................................................................................................

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ....................................... Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпуска за отглеждане на дете, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не; (ненужното се зачертава)
2. Към деня, от който е разрешен отпуска, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не; (ненужното се зачертава)
3. Към ден ........ месец ......... година ...... лицето придобива изискуемия се осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

Дата ....................................... ..............................................................................
гр. (с.) .................................... (име, фамилия, подпис и печат)Забележка: За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на паричното обезщетение се изисква 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. …………………………………………………..….


ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетениеза отглеждане на малко дете
на основание чл. 54 КСО


От ...............................................................................................................................................................….
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет..……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ......................................................................
........................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля, в качеството ми на ...............................................................................................................
(майка/баща/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете, считано от .......... 20.... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .................................... 20 ... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ...............20.....г. съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия се осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ............................................................................................................................., родено на
(име, презиме и фамилия на детето)
................... 20... г., е живо и е .............................................................. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програма за подкрепа на майчинството.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Не ползвам отпуск за отглеждане на дете и не съм дал/а съгласие за ползване на този отпуск от някое от лица по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
10. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице и не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.


Прилагам следните документи:
1. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
2. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
3. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката в случаите по чл. 54, ал. 2 КСО.
4. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
5. Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи..............................................................................................................................

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ....................................... Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не; (ненужното се зачертава)
2. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не; (ненужното се зачертава)
3. Към ден ........ месец ......... година ....... лицето придобива изискуемия се осигурителен стаж за изплащане на обезщетението.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж преди изтичане периода на разрешения отпуск за отглеждане на малко дете)


Дата ....................................... ...........................................................
гр. (с.) .................................... (име, фамилия, подпис и печат)Забележка: За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на паричното обезщетение се изисква 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.
 

 RE: нови формуляри за НОИ tonkas4 Профил Изпрати email 26.02.2011 15:40

и къде точно е разликата ? Аз не успях да видя никаква разлика
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения