Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! какво се случва с капарото

 какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 11:57

Когато си дал капаро или задатък се счита , че това не е доставка по ддс и не се облага с ддс и ни се издава фактура.
Когато се сключи окончателния договор какво става с това капаро.
Връща се и се издава фактура с начислен ддс върху цялата сума или то се приспада от цялата сума и върху разликата се дължи ддс? Мерси.

 RE: какво се случва с капарото lansky Профил Изпрати email 26.04.2011 11:59

и що така се счита, че няма сделка?

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 12:03

Ми нали едни писма на Мургина има , че предварителните плащания с обещ. х-тер по специална сметка не са аванс. плащане

 RE: какво се случва с капарото lansky Профил Изпрати email 26.04.2011 12:05

дай ги де, че за депозита съм чел, ама за капарото - нещо ми куца )))

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 12:07

вероятно аз не съм дочела.
Депозит и капаро и задатък не е ли едно и също.

 RE: какво се случва с капарото bosata Профил 26.04.2011 12:10

Капаро и задатък - да, но депозит - не е в групата им:)
Писмата на Мургина са точно че задатъкът е сделка. Отговор на гост(26.04.2011 12:07):

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 12:11

Е нали пише, че щом са по ексроу сметка и са блокирани не се считат за авансово плащане.

 RE: какво се случва с капарото lansky Профил Изпрати email 26.04.2011 12:12

брех - я едно от мургините

№ 24-34-351 от 2.01.2008 г. относно данъчното третиране на задатък
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

В отговор на запитване по ЗДДС за данъчно третиране на задатъка, платен от купувача по договор за покупко-продажба на недвижим имот, се изразява следното становище:

Съгласно чл. 93 от ЗЗД задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение.

Ако страната, която е дала задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи задатъка, а ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер.

Ако изправната страна предпочита да иска изпълнение на договора, обезщетението за вредите се определя по общите правила.

Предвид изложеното задатъкът има потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна функция.

Независимо че след изпълнение на задължението се приспада от стойността на договорената по сделката цена, задатъкът не представлява авансово плащане по сделката. Това е така, тъй като той се приспада от договорената по сделката цена едва след нейното изпълнение, а до този момент неговата роля е обезпечителна. Поради това задатъкът не подлежи на облагане с ДДС, тъй като плащането му от купувача няма характер на доставка по ЗДДС, но за плащането следва да бъде издаден първичен счетоводен документ по реда на чл. 7 от Закона за счетоводството.

На облагане с ДДС, съгласно чл. 25, ал. 6 от ЗДДС, обаче, подлежи платеният от страната аванс, който не обезпечава изпълнението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: (п) М. Мургина

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 12:14

Независимо че след изпълнение на задължението се приспада от стойността на договорената по сделката цена, задатъкът не представлява авансово плащане по сделката. Това е така, тъй като той се приспада от договорената по сделката цена едва след нейното изпълнение, а до този момент неговата роля е обезпечителна. Поради това задатъкът не подлежи на облагане с ДДС,

Точно това питам - като се приспада от с-та на дог. сум тази сума необложена с ддс ли остава?
Моля накои да обясни по простичко.

 RE: какво се случва с капарото lansky Профил Изпрати email 26.04.2011 12:15

РАЗЯСНЕНИЕ № 20-19-61 от 16.08.2010 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

В Дирекция "ОУИ" постъпи писмено запитване с вх. № .../4.08.2010 г. препратено по компетентност от ТД на НАП, относно данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предприятието отдава под наем недвижими имоти. В част от сключените договори с наемателите е предвидена клауза, според която наемателят следва да внесе депозитна вноска за средно месечен разход на електроенергия и наема за два месеца при подписване на договора. Депозитната вноска се изравнява при прекратяване на договора.

Зададени са следните въпроси:

1. Предвид изложената фактическа обстановка, какво е данъчното третиране на депозита по реда на ЗДДС - същият представлява ли авансово плащане или не?

2. По какъв начин се документира полученият депозит и следва ли да се издава фактура за същия?

3. Получените суми за депозит следва ли да намерят отражение в дневника за продажби?

4. Полученият от предприятието депозит представлява ли облагаема доставка, за която следва да се начисли ДДС и в кой момент?

5. При връщане на депозита, който е обложен с ДДС, следва ли да се издаде кредитно известие?

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:

Първи въпрос: Предварителните плащания (задатък, капаро, отметнина, предплата, пишманлък и др.), извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни облигационно-правни функции. Те имат потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна функция. Независимо от тези облигационно-правни функции предварителните плащания, разгледани в данъчно-правен аспект, обичайно има и характер на частично авансово плащане. Същите обуславят изискуемост на данъка, в случай, че доставката, по повод на която е платен, е облагаема.

За предварителното плащане по сделката за наем, включващо средно месечния разход на електроенергия и наем за два месеца, следва да се приема, че е налице авансово плащане, във всички случаи, когато паричната сума Ви е предоставена по начин, при който можете да се разпорежда с нея.

При условие, че предварителното плащане е преведено по доверителна сметка ("ескроу сметка") не следва да се приема, че за същото е налице авансово плащане, тъй като паричната сума - предплата не Ви е предоставена по начин, при който да можете да се разпорежда с нея.

При условие, че предварителното плащане, включващо средномесечния разход на електроенергия и наем за два месеца се извършва по специална доверителна сметка, открита в банка на Ваше име, в качеството на наемодател, в която сумата е блокирана и се освобождава от банката във Ваша полза при изпълнение на условията предвидени в договора, не следва да се приема, че преведената в доверителната сметка сума представлява авансово плащане, тъй като паричната сума не Ви е предоставена по начин, че да можете да се разпореждате с нея. Поради това следва да се счита, че в случая, включително в данъчно - правен аспект, превеждането на сумата от наемателя в доверителна сметка на Ваше име има гаранционна и обезщетително-наказателна функция, но не и функция на авансово плащане.

Втори и трети въпрос: Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

По смисъла на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

На основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, издадените от Вас фактури за получени авансови плащания следва да бъдат отразени в дневника за продажбите за данъчния период през който са издадени.

Четвърти въпрос: Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС, с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Следва да имате предвид, че извън случаите на чл. 45, ал. 4 на ЗДДС (отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец), доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, както и полученото предварително плащане по доставката (когато се предоставя по начин, при който можете да се разпореждате с него) е облагаема доставка.

На основание чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, в случаите, когато преди да е възникнало данъчното събитие, е получено цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.

Предвид гореизложеното, по отношение на сумата, представляваща предварително плащане по доставка, е приложима нормата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, т.е. данъкът е изискуем, когато е получено авансовото плащане и възниква задължение за начисляване на същия.

Пети въпрос: Чл. 115, ал. 1 от ЗДДС урежда в кои случаи се издават известията, а именно при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура.

В конкретния случай, договорът се прекратява, т.е. разваля. В този случай е приложима нормата на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС и следва да издадете кредитно известие (за аванса), тъй като е налице разваляне на доставка, по която е издадена фактура.

Тъй като кредитното известие се издава към конкретна фактура, което е видно и от разпоредбата на чл. 115, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, считаме, че същото следва да се издаде към фактурата, която сте издали за получения аванс.

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 12:19

Случая ми е следния - даваме Х хиляди капаро. по ексроу сметка. После склячваме договор за наем. Тези Х хил. лв. трябва ли ни ги върнат. и да почнат ди си начисляват наем с ддс.

 RE: какво се случва с капарото bosata Профил 26.04.2011 12:21

Ето друг поглед над нещата - пак Мургина - 2 години по-късно
Относно: Данъчното третиране по ЗДДС „задатък” и други предварителни плащания по доставки
Изх. № 91-00-1, Дата: 05.01.2009 год.

Във връзка с постъпили запитвания за данъчното третиране по ЗДДС на „задатъка” и на други предварителни плащания по доставки, на основание чл. 10, ал.1 т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по поставените в запитванията въпроси изразявам следното становище:

2. Данъчно третиране по ЗДДС
2.1. Данъчно третиране на задатъка и други предварителни плащания по доставката като авансово плащане
Независимо от тези облиганционно – правни функции на задатъка, същият, разгледан в данъчно правен аспект, обичайно има и характер на частично авансово плащане. Същият обуславя изискуемост на данъка, в случай, че доставката, по повод на която е платен е облагаема.


http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=34392&p=304055

http://www.odit.info/?s=6&i=134700&f=201&p=1

гост, най-много да отложиш облагането във времето, но няма как да остане необлагаема с ддс, ако сделката е облагаема. Аз бих обложила в началото. Отговор на lansky(26.04.2011 12:12):

 RE: какво се случва с капарото bosata Профил 26.04.2011 12:23

Защо питаш нас какво трябва да направят? Какво сте се разбрали в договора???

Отговор на гост(26.04.2011 12:19):
гост каза:
Случая ми е следния - даваме Х хиляди капаро. по ексроу сметка. После склячваме договор за наем. Тези Х хил. лв. трябва ли ни ги върнат. и да почнат ди си начисляват наем с ддс.

 RE: какво се случва с капарото Маграт Профил 26.04.2011 12:25

Щом е по ескроу сметка, не е аванс. ДДС трябва да се начисли до 5 дни след датата, на която се дължи наема (ако е облагаем, разбира се). Дали ще се връща капарото, трябва да е написано в договора.

 RE: какво се случва с капарото lansky Профил Изпрати email 26.04.2011 12:26

аз простичко го разбирам така. - депозит - не е сделка - няма ДДС.... виси до напускането.... като се напишат последните фактури и се приспадне от депозита - тогава става сделка.... защото може и да се върнат парите и никога да не стане сделка.

Капарото е съвсем друго - гаранция.... така че по-добре да се гледа в договора - тази сума, която давате начално - за какво точно я давате - другото са догадки.

 RE: какво се случва с капарото Хана (гост) 26.04.2011 12:42

за капарото и аванса ,съм на същото мнение ,това са си предплатени доставки .Но за гаранцията имам друго виждане,а то е - гаранцията се внася от изпълнителя по договора ,т.е от доставчика . Предполагам ще се съгласят колегите работещи по ЗОП,там задължително се внасят гаранции по договорите и са необлагаеми по ЗДДС.

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 21:00

Лански, цитираш следното писмо - РАЗЯСНЕНИЕ № 20-19-61 от 16.08.2010 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот, в което се казва - "За предварителното плащане по сделката за наем, включващо средно месечния разход на електроенергия и наем за два месеца, следва да се приема, че е налице авансово плащане, във всички случаи, когато паричната сума Ви е предоставена по начин, при който можете да се разпорежда с нея."
, а по надолу пишеш
Автор: lansky | Дата: 26.04.2011 12:26 аз простичко го разбирам така. - депозит - не е сделка - няма ДДС.... виси до напускането.... като се напишат последните фактури и се приспадне от депозита - тогава става сделка.... защото може и да се върнат парите и никога да не стане сделка.

Капарото е съвсем друго - гаранция.... така че по-добре да се гледа в договора - тази сума, която давате начално - за какво точно я давате - другото са догадки.
Нещо не си ли противоречиш?

 RE: какво се случва с капарото uffff Профил 26.04.2011 21:17

Няма противоречие, помисли малко.

 RE: какво се случва с капарото гост (гост) 26.04.2011 23:42

Значи основно значение има това дали разполагаш с парите или те са в специална сметка?
Така ли?

 RE: какво се случва с капарото ели (гост) 27.04.2011 01:16

Понеже и аз си интересувам от тези пишманлъци, изчетох всички теми които намерих във форума и си направих следните изводи относно предварителните плащания. моля колегите с повече опит да изкажат мнение дали правилно разсъждавам.
Депозит
Депозит - Сума, която се внася като гаранция за изпълнение на някакви задължения или като залог срещу нает за временно ползване предмет. Депозитът е паричен поток, при депозитът изобщо няма никаква сделка и следователно , не се следва да се приравнява на авансово Плащане. Може ли депозита да се приравни на гаранция?.

Задатък=Капаро
Отметнина=Пишманлък
Как да разглеждаме тези предварителни плащания:
Тези плащания имат функция по скоро на гаранция за обезпечаване на изпълнението на договореното (неговата роля е обезпечителна).
Плащането на задатък от получателя по договора няма характер на доставка по ЗДДС, а е паричен поток.
Ако предположим че в договора е договорено че предварителното плащане е задатък, капаро, отметнина или пишманлък и това плащане не е част от цената на сделката , а има само обезпечителна роля и е само паричен поток , то за това плащане не следва да се издава фактура и да се третира като авансово плащане.
Ако предположим че в договора е договорено че предварителното плащане е задатък, капаро, отметнина или пишманлък и това плащане е част от цената на сделката, то в този случай плащането може да се приеме за авансово и следователно да се издаде фактура. Едновременно с това задатъка има и обезпечителна роля, от която следва , че при неосъществяване на сделката следва да се издаде КИ, тъй като реално сделка няма., а при осъществяване на сделката следва да се приспадне от крайната цена.
Това не се случва ако парите са по ексроу сметка , според писмата на НАП , въпреки, че тове нещо не ми харесва.

Моля да кажете правилни ли са ми счетоодните записвания:
1. Договора си разваля от получателя – той връща капарото и евентуално още едно в същия размер
492/501-1лв-при плащане, 501/492-1лв.-при връщане, 501/709-1лв.-за второто капаро
2. Договора си разваля от този които е дал депозита – получателя задържа капарото
492/501-1лв-при плащане, 609/492-1лв.-за приключване на разчета

3. Сключва се договор , доставката се фактурира в пълен размер и се начислява ддс на цялата сума , а капарото се приспада като плащане или се връща.
492/501-при плащане,
602,4531/401-/1лв., 0,20лв. 1,20лв./ при фактуриране от доставчика,
401/492-1лв.-ако се удържи капарото
401/501-0,20лв.
501/492-ако се връща
За предварителното плащане не се издава фактура

и още нещо-не е ли депозита също сума с обещетителен характер, защото за депозита всички са категорични , че не се облага с ддс е не е аванс, докато за пишманлъците може да се приемат за аванс.
мерси.
 

 какво се случва с капарото sntsnt Профил 17.02.2017 21:52

Здравейте, имам следният проблем: синът ми се записа за летен лагер, плати капаро и подписахме "договор за организирано групово пътуване с обща цена, съгласно закона за туризма". Според него ако остатъкът от сумата не се заплати 1.06-30.06, капарото остава в полза на туроператорът. И при анулации на пътуването се заплащат неустойки 14 дни преди началната дата - 30% от цената на услугата и т.н. Искам да се откажа от договора и пътуването и разговарях с агенцията, а те отговориха, че според този договор не се връща капаро. Моля за съдействие и разяснение дали са прави или ме лъжат. Тъй като разбрах, че на други записани и отказали се като нас са върнали внесените пари.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство