Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Служебна бележка

 Служебна бележка kopi3 Профил 12.05.2011 19:04

Здравейте! Къде в страницата на НОИ мога да намеря формуляра на служебната бележка,която се издава от работодателя на осигуреното лице, че са внесени всички осигурителни вноски? Тази бележка,която е необходима когато лицето ще ходи някъде на профилактика и рехабилитация.

 RE: Служебна бележка MarPan Профил Изпрати email 12.05.2011 19:18

В сайта на НОИ - профилактика и рехабилитация

 RE: Служебна бележка kopi3 Профил 12.05.2011 19:37

Благодаря! Приложение 3 към чл.8,ал.1 нали е това?
 

 RE: Служебна бележка MERI52 Профил 13.05.2011 14:21

Приложение № 1 към чл.7,ал.1,т.4Изх. №................../................... Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1, т. 4


С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А

Настоящата се издава на .......................................................................................................
/трите имена на лицето/
ЕГН ...................................................... в уверение за това, че същият/та е осигурен/а от ............................................................................., работи като ..............................................
/предприятие, учреждение, организация, фирма/ /длъжност/
седалище ................................................................................................................................,
адрес на управление .............................................................................................................,
Идентификационен номер по ДДС /VAT/ ...........................................................................,
ЕИК, БУЛСТАТ/ЕГН .........................................., телефон за контакт ..........................

Същият/та е осигурен/а за следните рискове:
/вярното се отбелязва с”Х”/

1. Общо заболяване и майчинство

2. Трудова злополука и професионална болест


Осигурителният стаж за периода от ................. до .................. е непрекъснат като:
/попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията/

- за периода от ................. до ..................времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1-4 КСО*
- за периода от ............... до ................. трудовите възнаграждения са изплатени **
/попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО/
- за периода от ............... до ................. трудовите възнаграждения са начислени
/попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО/


- за периода от ................. до .................. осигурителните вноски са внесени.
/попълва се за самоосигуряващи се лица/


Гл. счетоводител: .................. ................. Работодател: .................... .................
/име и фамилия/ подпис /име и фамилия/ подпис
печат
* Когато в осигурителния стаж през 6-те последователни календарни месеци, предхождащи месеца на издаване на документа е включено време само на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 – 4 КСО, останалите данни не се попълват

** Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само ако са получили възнагражденията си за периода.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване