Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! 2% данък при придобиване на МПС

 2% данък при придобиване на МПС Гост (гост) 17.05.2006 11:05

Имам фактура за покупка на МПС за 20000 лв. вкл ДДС, данъкът от 2% при придобиване върху сумата с ДДС ли се начислява или върху основата?

 Re: 2% данък при придобиване на МПС Силвия (гост) 17.05.2006 11:27

Мисля, че е върху общата стойност/вкл. и ДДС/.

 Re: 2% данък при придобиване на МПС sevka Профил 17.05.2006 11:33

Може да се направи застрахователна оценка на МПС-то на стойност по-ниска от покупната. Тогава се начисляват 2% върху тази застр. оценка.

 Re: 2% данък при придобиване на МПС vanya_ns Профил Изпрати email 17.05.2006 11:34

При МПС 2% не се ли изчисляват от застрахователната стойност? чл.46 и чл.33 ЗМДТ

 Re: 2% данък при придобиване на МПС Гост (гост) 17.05.2006 11:36

Да, върху застрахователната стойност, но как да се определи, ако автомобилът не се застрахова

 Re: 2% данък при придобиване на МПС Vesi (гост) 17.05.2006 11:37

Ванче, точно на застрахователната стойност се начисляват!!!!!!!!!!!!!!

 Re: 2% данък при придобиване на МПС vanya_ns Профил Изпрати email 17.05.2006 11:39

По начина, по който е написано в ЗМДТ, излиза че си задължен да представиш застрахователна оценка - застрахователите издават документ за това

 Re: 2% данък при придобиване на МПС sevka Профил 17.05.2006 11:42

Застрахователната оценка не е обвързана със застраховка. В почти всяка застр. компания ще ти изготвят такава срещу 10 - 15 лв.

 Re: 2% данък при придобиване на МПС -SEVKA lansky Профил Изпрати email 17.05.2006 11:46

10-15 лева.... а някои счетоводни кантори правят това безплатно ))))

 Re: 2% данък при придобиване на МПС lMarinova Профил 17.05.2006 11:51

Чл. 30. (1) (Доп., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 100 от 2005 г.) При прехвърляне на собственост върху сграда или част (реална или идеална) от сграда данъчната основа е по-високата между данъчната основа, определена по чл. 29 от този закон, и данъчната основа, определена по реда на чл. 46 от Закона за местните данъци и такси.
(2) (Доп., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.) При прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство данъчната основа е по-високата между данъчната основа, определена по чл. 29 от този закон, и застрахователната стойност на превозното средство.

 Re: 2% данък при придобиване на МПС lMarinova Профил 17.05.2006 11:53

Чл. 29. (1) (Доп., ДВ, бр. 103 от 1999 г.) Данъчната основа на доставката на стока или услуга се определя на база сумата, дължима на доставчика от получателя или от трето лице за доставката, определена в левове и стотинки без данъка по този закон и увеличена със:
1. всички други данъци и такси, в това число акциз, когато такива са дължими за доставка/и, и

 Re: 2% данък при придобиване на МПС vanya_ns Профил Изпрати email 17.05.2006 11:54

И какво общо има това с въпроса, освен че и за целите на ДДС трябва да имама застр.оценка?

 Re: 2% данък при придобиване на МПС lMarinova Профил 17.05.2006 12:03

наистина няма нищо общо. Изобщо не съм изчела въпроса до края, та и отговорът излезе съвсем неадекватен. Погледнах ЗМДТ - права си за застр. оценка като база.Мисля, че за пред КАТ задължително трябва да се представи застр. оценка.

 Re: 2% данък при придобиване на МПС Оги (гост) 17.05.2006 12:19

ИМаринова: застрахователна оценка, ГО и каско са три различни неща

 Re: 2% данък при придобиване на МПС Милен (гост) 22.06.2006 15:31

какво гласи чл.33 ал.1 т4 от ЗМДТ и чл47 ал2 от ЗМДТ
бихте ли ми отговорили в кой бр.ДВ са упоменати

 Re: 2% данък при придобиване на МПС tgs (гост) 22.06.2006 15:37

Чл.33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:
1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение No 2;
2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
4. (изм.,ДВ,бр.109 от 2001 г., бр.45 от 2002 г.) превозните средства - по застрахователна стойност;
4а. (нова,ДВ,бр.109 от 2001 г.; отм.,бр.45 от 2002 г.)
5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;
6. предприятия или дялови участия в търговските дружества или кооперации - по пазарната стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводните данни.
(2) По реда на ал.1 се оценяват и задълженията на наследодателя.
(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
(4) (изм.,ДВ,бр.100 от 2005 г.) При поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.
Чл.47. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) (отм.,ДВ,бр.106 от 2004 г.)
б) (изм.,ДВ,бр.106 от 2004 г.) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца.
в) (изм.,ДВ,бр.106 от 2004 г.) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

 Въпрос от lex.bg ;-) Mupa Профил Изпрати email 22.06.2006 15:48

Дължи ли се държавна такса по чл. 44 от ЗМДТ при продажба на самолет?
Иначе казано - МПС ли е самолетът?

10. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.
11. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

 Re: 2% данък при придобиване на МПС tgs (гост) 22.06.2006 15:59

търси деф-ция за въздухоплавателно средство, май беше в някой от транспортните закони, но по чл44 като друго имущество се дължи
 

 Re: 2% данък при придобиване на МПС Mupa Профил Изпрати email 22.06.2006 16:07

Дефиницията за въздухоплавателно средство е в Закона за гражд. въздухоплаване.

При ПРОДАЖБА се дължи данък само при недвижими имоти и МПС. Значи, ако самолетът е МПС, се дължи. Има колела... движи се по пътя (пистата)... ;-)
А въпроса го пуснах за шоу.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци