Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Кариера Започни нова тема

Мнооого гореща тема! тестове по счетоводство

 тестове по счетоводство Мими (гост) 17.05.2006 11:11

Моля за помощта ви.
Търся работа като счетоводител. Моля да ме ориентирате къде мога да погледна примерни тестове, които се дават при кандидатстване за работа.
Благодаря!

 Re: тестове по счетоводство gri (гост) 17.05.2006 16:34

..утре ще ти напиша една задача, ако я решиш ще те взема на работа, навитачка ли си?

 Re: тестове по счетоводство niki67 Профил Изпрати email 17.05.2006 16:37

Гри, да се пробвам и аз да я реша, кво ще кажеш?:):)

 Re: тестове по счетоводство gri (гост) 18.05.2006 15:00

Ники67, Здрасти, тази задачка е прекалено лесна за теб! Използвам възможността да кажа, че ако на някой са му необходими пазарни оценки на ДМА - сгради, машини и съоръжения да ми пише на grigcho@abv.bg. Работя с лицензирани оценители, които са много коректни, ще договорим устройващи Ви цени!
Задача за Мими-то:
1.Съгласно ОФ са доставени материали за 1300 лв изплат от РС
2.Съгласно ДФ са закупени резерв части за 1800 лв
3.Изплат е ДФ на доставчика
4.Достав са стоки с ОФ за 1900 лв
5.Записани са дялови вноски за 10 000 лв
6.Внесени са в РС 4000 лв и са предостав материали за 6 000 с/у записа на дялови вноски
7.Заприходени са излишъци на материали за 400 лв и от стоки за 500 лв
8.Начетен е МОЛ за липса на стоки за 120 лвпродажна цена при отчетна ст-ст 100 лв Начислено е ДДС
9.Получена е сумата от начета
10.Предадени са канцеларски материали в употреба за 130 лв
11.Заприходена е продукция за 700 лв
12.Продадена е с ДФ продукцията за 1000 лв и е отчет финанс резултат
13.Вложени са материали в производството за 5800 лв
14.Влож са резерв части за 2500 лв
15.Брак са материали за 80 лв без вина
16.Продад е продукция за 6000 лв продажна цена при отчет на 5200 лв
17.Вложени са материали съгл искане за 10 000 лв от които за основна д-ст 5800 и за спомагат 4200 лв
18.Съгл инвентаризац опис са начислени фири за материали за 40 лв и брак на стоки за 200 лв
19.Продад са матер с ДФ за 2300 лв продажна ст-ст при отчетна 1300 лв
20.Постъпила е сумата от клиенти
21.Получ са безвъзмездно матер за 400 лв
22.Начислена е и изплат застрах за 120 лв
23.Закупен е касов апарат с ОФ за 580 лв
24.Закупен е компютър с ДФ за 1860 лв
25.Записани са дялови вноски за 7000 лв
26.Внесени са машина иза 1000 лв и трансп средство за 6000 лв
27.Постъпили са приходи от лихви за 60 лв
Срок - 19.05.06 - 15:00

 Re: тестове по счетоводство ясем (гост) 18.05.2006 15:10

Ама тоя тест си е също като по учебник.

"12.Продадена е с ДФ продукцията за 1000 лв и е отчет финанс резултат" - е как бе маа му стара без отчетна стойност?

.Достав са стоки с ОФ за 1900 лв
Заприходена е продукция за 700 лв
ма нема бройки, литри, метри

 Re: тестове по счетоводство niki67 Профил Изпрати email 18.05.2006 15:23

Мими, я препиши от тука::)))
1. 302/401 1300
401/503 1300
2.302/401 1500
4531/401 300
3.401/503 1800
4.304/401 1900
5.426/101 10000
6.503/426 4000
302/426 6000
7.302/709 400
304/709 500
8.442/144
/304 100
/443 20
/4532 24
9.501/442 144
443/709 20
10.601/302 130; 61/601 130
11.303/611 700
12.411/701 1000
411/4532 200
701/303 700
701/123 300
13.601/302 5800
611/601 5800
14.601/302 2500
611/601 2500
15.609/302 80
619/609 80
16.411/701 6000
411/4532 1200
701/303 5200
701/123 800
17.601/302 10000
611/601 5800
612/601 4200
18.609/302 40
609/304 200
609/4532 40
19.411/709 2300
411/4532 460
709/302 1300
20.50/411 2760,
21.302/709 400
22.602/495 120
495/503 120
23.206/401 580
24.208/401 1550
4531/401 310
25.426/101 7000
204/426 1000
205/426 6000
503/721 /или 496, ако преди това е имало 496/721/ 60

Засечено време - 4,5 минути, за да нащракам тези неща тук:::::)))))))) /Четири минути и половина - с хрономенър ги засичах:::))) /
Гри - за тройка изкарах ли:::))))

 Re: тестове по счетоводство niki67 Профил Изпрати email 18.05.2006 15:28

Ясем, бе в т.11 ти казват отчетната стойност - 700лв бе::::))))))
Па дето няма мерни единици, си прав, ама то това е тест за начинаещи бе....лично аз дори и половин секунда мисъл не вложих, докато го щракам - само ми отидоха 4 мин. и половина за щракането:::))))) може някой да подобри това постижение - пробвайте се де:)) мое някой да щрака по-бързо

 Re: тестове по счетоводство ясем (гост) 18.05.2006 15:34

Да де. И не е имало друга продукция от този вид и се сещаме за конкретно определена и забравяме за средно претеглена и си знаем за 500 за ДА и въобще си е по учебник. Само там ги има такива. И по-надолу продават неква продукция и недай си боже само материалите да са били 5800, а пък отч.с-ст-5200.

 Re: тестове по счетоводство niki67 Профил Изпрати email 18.05.2006 15:44

Ясем, прав си, разбира се::))))
За кво се дълбаеш толкова -тва си е разбира се първолашки тест, за начинаещи:::))))) = сЯ Кво, да я кара Мими да смята средно -претеглена, при положение, че софтуерите сами си я смятат::::)))) а и първия препоръчителен метод е ФИФО:::)))))))
Аре ся де - то ако напише тез контировки, ще се оправи с бройките и литрите:::)))) Макар че си прав, не се знае - ако имаш наистина 1000 артикула, което е нещо нормално, и различни материали, което също е нормално, които да се мерят и в л, и в м, и в бр., малко зор ще ти е да оцениш незавършеното, да заприходиш продукцията и т.н., че и стандарт 2 за постоянните разходи на база нормален капацитет....

 Re: тестове по счетоводство Един от Вас (гост) 18.05.2006 16:01

ТЕСТ
Иска се: Отбележете верния отговор, който е само един възможен.

1. Кои лихви по заеми могат да се капитализират в себестойността на имоти, машини, съоръжения и оборудване?
а) само по банкови овърдрафти;
b) само по краткосрочни заеми;
с) само по дългосрочни заеми;
d) всички изброени по предходните точки.

2. Може ли да се променя методът на амортизация на производствени сгради?
а) не;
b) задължително при промяна на данъчните амортизационни норми;
с) не е желателно;
d) да-при промяна на начина на черпене на икономическа изгода

3. Разходите, свързани с производството, признати в отчета за доходите за отчетния период, включват:
a) само разходите, предварително включени при оценката на продадените материални запаси и неразпределените общопроизводствени разходи, както и стойността на производствените разходи, които са извън нормалните граници.
b) само разходите, които формират себестойността на продадената продукция;
с) само нормативните разходи за производството на продукция;
d) само разходи, присъщи за нормалния производствен капацитет.

4. Променливите общопроизводствени разходи се разпределят винаги на базата на:
а) фактическия производствен капацитет;
b) нормалния производствен капацитет;
с) по-големия измежду фактическия и нормалния производствен капацитет;
d) по -малкия измежду фактическия и нормалния производствен капацитет;

5. Разходи по ползвани кредити се включват в стойността на материалните запаси.само ако:
а) те се създават по договори за строителство;
Ь) те се изработват по поръчки на клиенти;
с) те са масово производство;
d) те са активи, които непременно изискват значителен период от време, за да станат готови за продажба.

6. Постоянните общопроизводствени разходи се разпределят винаги на базата на:
а) фактическия производствен капацитет;
b) нормалния производствен капацитет;
с) по-големия измежду фактическия и нормалния производствен капацитет;
d) по -малкия измежду фактическия и нормалния производствен капацитет;

7. Разходите за брак в производството над допустимите норми са винаги:
а) постоянен разход;
Ь) променлив разход;
с) разход за продукта;
d) разход за периода.

8. Изплащането на дивиденти се класифицира в отчета за паричните потоци като:
а) оперативна дейност;
b) инвестиционна дейност;
с) финансова дейност;
d) като оперативна или инвестиционна дейност.

9. Кое от изброените по-долу събития, настъпили след датата на баланса, но преди одобрението на финансовия отчет за публикуване, е с характер на некоригиращо събитие по смисъла на МСС 10 Събития след датата на баланса.:
а) решение за съдебно дело, което потвърждава, че предприятието вече има
съществуващо задължение към датата на баланса
b) разгласяване на план да се преустанови производството на нерентабиленасортимент продукти,
с) установяване след датата на баланса на себестойността на активи, закупени преди
датата на баланса,
d) продажба на стоки на стойност по-ниска от тяхната отчетна стойност към датата на
баланса

10. Към датата на баланса незавършеното производство:
а) се подлага задължително на тест за обезценка;
b) се подлага на тест за обезценка само ако има вътрешни признаци за това;
с) се подлага на тест за обезценка само ако има външни признаци за това;
d) не се подлага на тест за обезценка.

11. Активите по отсрочени данъци:
a) не се дисконтират;
b) се дисконтират ако обратното им проявление отдалечено във времето; с) се дисконтират ако влиянието на парите във времето е значително;
d) винаги се дисконтират.

12. Към датата на баланса имотите, машините и съоръженията :
а) се подлагат задължително на тест за обезценка;
b) се подлагат на тест за обезценка сао ако има вътрешни индикации за това;
с) се подлагат на тест за обезценка само ако има вътрешни или външни индикации за това;
d) не се подлага на тест за обезценка.

13. Към датата на баланса положителната репутация:
а) се подлага задължително на тест за обезценка;
b) се подлага на тест за обезценка само ако има вътрешни признаци за това;
с) се подлага на тест за обезценка само ако има външни признаци за това;
d) не се подлага на тест за обезценка

14 Пасив по отсрочени данъци се признава:
а) ако предприятието има увереност за реализиране на бъдещи печалби;
b) ако се очаква бъдещо обратно проявление на активи по отсрочени данъци;
с) ако има право на данъчни кредити;
d) винаги.

15. Пасив по отсрочени данъци възниква по повод на:
а) облагаеми временни разлики;
b) приспадаеми временни разлики;
с) пренасяне напред на неизползвани данъчни кредити:
d) пренасяне напред на данъчни загуби.

 Re: тестове по счетоводство ясем (гост) 18.05.2006 16:02

Ники, не дълбая. Няма ли кой да му обясни на Мимето, че всяко предприятие, което провежда конкурси при назначавне, си изработва тестове съобразно спецификата на дейността си. Няма уноверсални тестове и не може да се назубрят отговорите. А се бъзикат с учебникарски постановки дето и за тройка не стават.

 Re: тестове по счетоводство без думи (гост) 18.05.2006 17:49

колко хора без работа....

 Re: тестове по счетоводство Мими (гост) 18.05.2006 18:08

Много сте готини всички,
ако продължите в същия дух, ще придобия представа за доста неща!
До скоро!

 Re: тестове по счетоводство Маргарита Профил 18.05.2006 18:30

Към Един от Вас:


1-д
2-д
3-а
4-а
5-д
6-с
7-д
8-с
9-б
10-а
11-а
12-с
13-а
14-д
15-а


Издържах ли успешно теста за експерт-счетоводител...;)))????

 Re: тестове по счетоводство sonya Профил Изпрати email 18.05.2006 18:36

а пък аз мислех, че ''представата'' се придобива с яко учене :(((
ква съм глупачка..:((

 Re: тестове по счетоводство Маргарита Профил 18.05.2006 18:43

Аз само да отбележа,че горният тест,който го е копирал колегата/колежката/ с ник "Един от Вас" е от сайта на ИДЕС- Изпитната сесия по счетоводство 2005 г.....

Там са дадени и верните отговори де;)))Та да не си помислите,че съм го решила сама...;)))


 Re: тестове по счетоводство niki67 Профил Изпрати email 19.05.2006 09:20

Аз не се съмнявам, Марги, че можеш и сама. То кой знай кво - преди тестовете бяха много по-трудни. Всичко се изражда май вече::)))

 Re: тестове по счетоводство lansky Профил Изпрати email 19.05.2006 09:29

ники67 - точка 22 (лански отива за котето) ))))))))

 Re: тестове по счетоводство-Лански niki67 Профил Изпрати email 19.05.2006 09:58

Лански! ::)))
Кво й е на т.22????
Не искаш да е по 495 ли, имаш пред вид, че тази сметка се използва само за начисляване на приходи от обезщетения 495/799 или що ли?

Или пък - не е уточнено застраховката за къв период е, и вероятно част от нея трябва да се разсрочи за бъд.периоди??

Честно - не разбирам кво не ти харесва на т-22?

 Re: тестове по счетоводство vanya_ns Профил Изпрати email 19.05.2006 10:00

Ами сигурно че не е ясно - получиме ли пари или ги платихме /в теста де/ :)

 Re: тестове по счетоводство Албена Профил 19.05.2006 10:03

niki67
Предполагам на lansky и котето не им хареса, че цялата застраховка си я дал в разход...но в условието пък не е уточнен периодът на застраховката...

 Re: тестове по счетоводство lansky Профил Изпрати email 19.05.2006 10:08

ми котето каза, че една част била разходи за бъдещи периоди... ама верно не е уточнен периода - котето явно реши, че всички застраховки са за една година )))

 Re: тестове по счетоводство Маргарита Профил 19.05.2006 10:10

Лански,

Айде сега...ти пък;)))Подробности:))))

 Re: тестове по счетоводство niki67 Профил Изпрати email 19.05.2006 10:19

тъй де - аз нали във въпроса към Лански уточних::::)))))))))
Честно да ви кажа - нали уточних, че около половин секунда мисъл вложих, докато решавах този тест, и през тази половин секунда точно това се почудих - ама в условието не е уточнен периода, така че - праснах го на разход....
а и Марги май беше казвала в друга тема, че няма за 2-3 лв за си играе да разсрочва- то където 2-3, там и 120::))) при десетки хиляди оборот...
Виж, ако оборота на фирмата за годината е 1000лв, то тези 120 са много съществени
:::)))))))

 Re: тестове по счетоводство $ (гост) 19.05.2006 10:40

evalata niki
ochevidno imach vreme i jelanie

 RE: тестове по счетоводство gost (гост) 18.05.2007 13:03

Имам питане:
по т.19 къде отиват 1000лв разлика?не трябва ли да се довърши операцията с 709/302 1300 и 709/123 1000лв?

 RE: тестове по счетоводство didah Профил 18.05.2007 13:07

Абе, гост, я виж от коя година е темата.Къде си се хакнал.Пък и голямо ровене ще е паднало

 RE: тестове по счетоводство гост (гост) 18.05.2007 13:11

Споко,Дида.Просто се обучавам в къщи и я имах запаметена.Та чак сега стигнах до нея и нещо не се светнах по тая операция.Моля за извинение ,пък и малко помощ

 RE: тестове по счетоводство didah Профил 18.05.2007 13:15

ОК:)))Но точно в този вид тестове не търси никаква логика.И аз си мисля, че трябва да се приключи със 123.Но знае ли човек?

 RE: тестове по счетоводство santa (гост) 09.03.2010 12:18

Здравейте, счетоводители! По тази не дискутирана скоро тема, реших да се намеся и аз! С питане... Кандидатствам в Държавна агенция "Държавен резерв". Изпитът ще е под формата на тест. Длъжността е Старши счетоводител. Законите, които трябва да "прочета" са ЗС, ЗДДС, ЗДърж. служител, КТ, Закон за защита на класиф. информация и Правилникът към него. Е, какъв аджаба, ще е този тест.... Ако някой има инфо, ще съм му благодарна да го сподели... :-)))

 RE: тестове по счетоводство Ани (гост) 11.03.2010 18:36

Отговорих ти и в другата тема, но все пак да те успокоя-не се притеснявай за теста. Избраният човек вече знае и въпросите от интервюто. Всички държавни конкурси са нагласени. Иди все пак, за опит, но не се огорчавай от резултата.
 

 RE: тестове по счетоводство santa (гост) 11.03.2010 19:57

Даа, сега видях, благодаря ти, Ани! Ще пиша после как са се стекли нещата! :-))
реклама

ODIT.info > Дискусия > Кариера