Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър

 Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър enram Профил 26.05.2011 10:05

Здравейте колеги. Имам следният казус трябва ли да се публикуват отчетите на ЕТ в търговският регистър което не подлежи на независим финансов одит.

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър Liglyo Профил 26.05.2011 10:06

Не :)))

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър bis1972 Профил 26.05.2011 10:06

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Отговор на enram(26.05.2011 10:05):
enram каза:
Здравейте колеги. Имам следният казус трябва ли да се публикуват отчетите на ЕТ в търговският регистър което не подлежи на независим финансов одит.

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър Krista62 Профил Изпрати email 26.05.2011 10:12

За тези, които ги мързи да отворят ДВ и / или ЗСч. :

Чл. 40. (*) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
а) едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на следващата година;
3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия - в срок до 30 юни на следващата година.
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
1. финансовите си отчети - във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
2. годишните си доклади за дейността - във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение - неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 - 7 не се прилагат за бюджетните предприятия, eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е предвидено друго.
-------------------------------------------

§ 9а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в срок до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:
1. при пререгистрация през 2008 г. - актовете за 2007 г.;
2. при пререгистрация през 2009 г. - актовете за 2007 и 2008 г.;
3. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г.;
4. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) при пререгистрация през 2011 г. - актовете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.
(2) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 юни до 31 декември на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:
1. при пререгистрация през 2008 г. - актовете за 2007 г.;
2. при пререгистрация през 2009 г. - актовете за 2007 и 2008 г.;
3. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г.;
4. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) при пререгистрация през 2011 г. - актовете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.
(3) Търговците, които до 31 май на съответната година не са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, публикуват до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за предходната година чрез икономическо издание или интернет независимо от задълженията им съгласно ал. 1 - 2. В този случай се прилага изискването на чл. 40, ал. 5 до момента на обявяването на актовете в търговския регистър. За търговците, които са пререгистрирани през юни на съответната година и през същия месец са заявили и представили за обявяване в търговския регистър актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за предходната година, не се прилагат изискванията на изречения първо и второ.
(4) Алинея 3 не се прилага от търговци, чийто годишен финансов отчет за предходната година не подлежи на задължителен независим финансов одит.
(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат до изтичането на срока за пререгистрация съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.
(6) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит.

МОЛЯ ЧЕТЕТЕ !!!!

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър jasta13 Профил 26.05.2011 10:21

Отговор на Krista62(26.05.2011 10:12):
Krista62 каза:
МОЛЯ ЧЕТЕТЕ !!!!

Блажени са вярващите :)

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър Krista62 Профил Изпрати email 26.05.2011 10:28

Добре де, надявам се. Надеждата умира последна.

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър Mon4e Профил 26.05.2011 11:59

Aбе, хора ...Какво значи: Четете!

То е ясно, че трябва да се чете, ама нали за това са тези форуми, за да се коментират нещата, да се задават въпроси...

Ако ви е досадно да отговаряте, не отговаряйте! :)

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър гост (гост) 26.05.2011 12:02

Ама толкова пъти са коментирани, че може да прочетете тези коментари!
Освен това НАП пусна указание по този въпрос и там е обяснено с думи прости!
Отговор на Mon4e(26.05.2011 11:59):
Mon4e каза:
Aбе, хора ...Какво значи: Четете!

То е ясно, че трябва да се чете, ама нали за това са тези форуми, за да се коментират нещата, да се задават въпроси...

Ако ви е досадно да отговаряте, не отговаряйте! :)

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър Ани (гост) 26.05.2011 12:04

Монче, какво има тук за коментар, още повече че сто пъти се писа по темата
Много правилно ЧЕТЕТЕ

Отговор на Mon4e(26.05.2011 11:59):
Mon4e каза:
Aбе, хора ...Какво значи: Четете!

То е ясно, че трябва да се чете, ама нали за това са тези форуми, за да се коментират нещата, да се задават въпроси...

Ако ви е досадно да отговаряте, не отговаряйте! :)

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър kasy_a Профил Изпрати email 26.05.2011 12:05

Отговор на Mon4e(26.05.2011 11:59):
Mon4e каза:
Aбе, хора ...Какво значи: Четете!

То е ясно, че трябва да се чете, ама нали за това са тези форуми, за да се коментират нещата, да се задават въпроси...

Ако ви е досадно да отговаряте, не отговаряйте! :)значи, че е нормално преди да се отвори нова тема да се иползва "търси"
 

 RE: Публикуване отчетите на ЕТ в търговски регистър Mon4e Профил 26.05.2011 12:31

Добре,
с това последното съм съгласна, че трябва да се пусне Търси, преди да публикуваш нова тема!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство