Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! чл. 120, ал. 1 от КТ

 чл. 120, ал. 1 от КТ al6263 Профил 29.05.2011 17:50

Здравейте!Поради намаляване работата в магазина ми намалих работното време.Мога ли за някакъв период от време да преотдам единия си работник на същата позиция в друго предприятие без да и прекратявам трудовия договор?С какви документи? Предварително благодаря!

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ al6263 Профил 29.05.2011 17:52

Росен Благоев:-Здравейте!Поради намаляване работата в магазина ми намалих работното време.Мога ли за някакъв период от време да преотдам единия си работник на същата позиция в друго предприятие без да и прекратявам трудовия договор?С какви документи? Елка Димитрова - Директор дирекция "Политика на пазара на труда":Препоръчвам Ви рубрика„Трудово право”.

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ al6263 Профил 29.05.2011 17:52

Уважаеми г-н Благоев, Съгласно чл. 120, ал. 1 от КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Това означава, че ограничението до 45 календарни дни се прилага в случаите, когато причината за преместването е производствена необходимост, а когато причината е престой – то преместването зависи от продължителността на престоя, т.е. може да продължи и повече от 45 календарни дни. В ал. 2 на чл. 120 от КТ е предвидено, че промяната се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя. Съгласно § 3г, ал. 1 от Преходните разпоредби на КТ до 31 декември 2011 г. периодът, за който работодателят може да възлага на работника или служителя да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност по чл. 120, ал. 1, може да бъде удължен с още 45 календарни дни през една календарна година. В случаите по ал. 1 за периода след 45-ия ден по чл. 120, ал. 1 е необходимо съгласие на работника или служителя. ЛТ/

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ al6263 Профил 29.05.2011 17:53

росен благоев:-Уважаеми господин, Мирославов задавам за втори път въпроса си поради несигурното представяне на казуса в предното си питане. Поради намаляване обема на работата в магазина ми намалих работното време на работниците .Мога ли за някакъв период от време да преотдам единия си работник на същата позиция в друго предприятие/друга фирма и собственик,работещ в съседство/ без да прекратявам трудовия договор ,при условията на чл. 120, ал. 1 от КТ ?Притесняваме,че производствена необходимост има, когато е налице временен недостиг от работна сила за изпълнение на важни производствени и служебни дейности,а при мен всъщност има излишък на работна сила?

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ ivanini Профил Изпрати email 29.05.2011 18:17

щом имаш излишък на работна сила трябва да намаляш щата, защото производствената необходимост предполага недостиг на работна сила..я виж ей туй решение и си направи някои изводи..

Р Е Ш Е Н И Е № 57
гр. С. , 02.02.2011 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, трети въззивен състав, в публичното заседание на девети ноември през две хиляди и десета година в състав:
Председател: ДИАНА КОЛЕДЖИКОВА
Членове:1. ЕВГЕНИЯ ГЕНЕВА
2. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
при участието на секретаря ТЕОДОРА ВУТЕВА като разгледа докладваното от мл. съдията Георгиев гр. дело № 730 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.
С решение № 35 от 28.06.2010 г. по гр. д. № 1017/2009 г. по описа на Ботевградския районен съд е уважен предявеният иск с правно основание чл. 357, ал. 1, вр. с чл. 358, ал. 2, пр. 2 КТ от Ц. В. Ц. с ЕГН 8003247299 от Б. , Софийска област, ул. , против „Г.” АД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление област С. , с. Т. , ул. , представлявано от члена на управителния съвет В.Х.М., като е отменена заповед № 39/11.11.2009 г. издадена от В. М. – член на УС на „Г.” АД, чрез неговите пълномощници Ц.В. и М.Б., с която на основание чл. 120, ал. 1 КТ, във връзка с възникнала производствена необходимост за своевременно изпълнение на производствена поръчка, работодателят е възложил ищцата Ц. В. Ц. да премине от длъжността „шивач АИС” на длъжността „участък Прахово боядисване на производство Седалки” за времето от 12.11.2009 г. до 26.12.2009 г. /45 календарни дни/. Ответното дружество е осъдено да заплати: на ищцата 300 лв., направени разноски по делото, както и 40.00 лв. за държавна такса и разноски по производството, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението е обжалвано от „Г.” АД. Твърди се, че не е необходимо производствената необходимост да се доказва от работодателя. В съдебно заседание същото, чрез процесуалния си представител адв. М., моли за уважаване на въззивната жалба и излага доводи, че решението е неправилно. Претендира разноски.
Въззиваемата чрез процесуалния си представител адв. К. изразява становище за правилност на решението и моли същото да бъде потвърдено. В съдебно заседание процесуалният представител излага доводи, че решението е обосновано. Претендира разноски.
Софийският окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Твърди се в исковата молба, че заповед № 39/11.11.2009 г. на „Г.” АД е издадена от некомпетентен орган, като не е описан актът, въз основа на който са делегирани права на лицата, издали заповедта. Излага се, че заповедта е незаконосъобразно, тъй като не е налице соченото основание производствена необходимост. Иска се заповедта да бъде да бъде отменена като незаконосъобразна.
Искът е с правно основание чл. 357, във връзка с чл. 120, ал. 1 КТ.
Ответното дружество, чрез процесуалния си представител адв. М. твърди, че предявеният иск е недопустим поради липса на правен интерес, тъй като срокът на действие на процесната заповед ще е изтекъл към изтичането на срока за отговор. Твърди се, че искът е неоснователен, тъй като обжалваната заповед № 39/11.11.2009г. е законосъобразна и издадена от компетентен орган. Сочи се, че налице производствена необходимост, изразяваща се във временен недостиг на работна сила в участък „Прахово боядисване” в производство „Седалки”. Твърди се, че е спазен законовият срок от 45 дни за едностранно изменение на характера на работа.
Софийският окръжен съд, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:
Не се спори, а това е видно и от трудов договор № 810/29.05.2006 г., че ищцата работи в ответното дружество на длъжността „шивач АИС” с основно месечно трудово възнаграждение 220 лева. Със заповед № 9/10.01.2008 г. трудовото възнаграждение на ищцата е увеличено на 415 лева.
Видно е от диплома за висше образование рег. 1493/23.07.2007 г. на Минно-геоложки университет, че ищцата има образователно-квалификационна степен „бакалавар” за специалност „автоматика, информационна и управляваща техника”.
Установява се от пълномощни на В.Х.М., член на управителния съвет и представляващ „Г.” АД, заверени на 7.10.2008 г и 10.08.2008 г., че същият е упълномощил съответно М.И.Б. и Ц.П.И. – В. да го представляват по всички трудови правоотношения. Във всяко пълномощно е посочена, че представителната власт на пълномощниците важи само заедно с друг пълномощник.
Установява се от заповед № 67/04.12.2008 г., че на основание чл. 120, ал. 1 КТ, във връзка с възникнала производствена необходимост за своевременно изпълнение на производствена поръчка, работодателят е възложил ищцата да премине от длъжността „шивач в производство АИС” на длъжността „оператор в производство Седалки” за времето от 04.12.2008 г. до 31.12.2008 г. за 28 календарни дни.
Установява се от длъжностна характеристика за длъжността „шивач”, подписана от ищцата на 29.05.2008 г., че за нея не се изискват професионални знания и висше образование. Изисква се професионален опит минимум 2 години в шевно производство, както и теоретични знания по технология на шиенето и за свойствата и поведение на платове и кожи.
Установява се от разписание на длъжностите в Г.АД, валидно от 01.07.2009 г., че за длъжностите оператор участък „Прахово боядисване” и шивач АИС се изисква средно образование.
Не се спори, а това е видно и от заповед № 39/11.11.2009 г., че на основание чл. 120, ал. 1 КТ, във връзка с възникнала производствена необходимост за своевременно изпълнение на производствена поръчка, работодателят е възложил ищцата да премине от длъжността „шивач АИС” на длъжността „оператор участък Прахово боядисване на производство Седалки” за времето от 12.11.2009 г. до 26.12.2009 г. за 45 календарни дни. Заповедта е подписана от пълномощниците М.И.Б. и Ц.П.И. – В..
Настоящият съдебен състав намира, че останалите писмени доказателства са неотносими към спора.
При така установените обстоятелства съдът достигна до следните правни изводи:
Предявен е иск с правно основание чл. 357 във вр. с чл. 120, ал. 1 КТ за признаване за незаконно и отмяна на извършеното със заповед № 39/11.11.2009 г. на работодателя едностранно изменение на характера на работата на ищцата, изразяващо се в изпълнение на длъжността „оператор участък „Прахово боядисване на производство седалки” вместо на заеманата по трудов договор длъжност „шивач АИС”, за периода 12.11.2009 г. – 26.12.2009 г.
Искът е допустим с оглед твърденията в исковата молба за незаконосъобразност на изменението в характера на работата на ищцата. Исковата молба е подадена в срока по чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ.
Искът е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.
Със заповедта работодателят е упражнил потестативното си право да измени едностранно съдържанието на трудовото му правоотношение с работника. Законът е признал това негово право като част от работодателската му власт, но е ограничил неговите предели и го е свел само до възможност за едностранна промяна в характера и мястото на работа. Настоящата инстанция намира, че в случая е била налице една от предвидените в чл. 120, ал. 1 КТ предпоставки, пораждащи за работодателя субективното преобразуващо право на временно едностранно /без съгласието на работника или служителя/ изменение на характера на работа - производствена необходимост. В КТ няма определение на понятието "производствената необходимост". Според указание № 670-105 от 20.01.2003 г. на МТСП, всеки работодател, в зависимост от предмета на дейност на предприятието или организацията, която ръководи, определя производствената необходимост, която обикновено се изразява в недостиг на работна сила за изпълнение на важни задачи на производствената и служебната дейност. Те са временни и не могат да бъдат изпълнени с наличните на съответните работни места работници или служители, поради което се налага да бъдат разместени и преведени допълнително за определено време и други работници и служители. Преценката за наличието на производствена необходимост се прави от работодателя в зависимост от обстановката в предприятието или организацията.
В чл. 120, ал. 2 КТ са установява границите на промяната с оглед личността на работника или служителя. При производствена необходимост и престой на работника или служителя не може да се възлага работа, която не съответства на неговата квалификация или която неговото здравословно състояние не може да понесе. Не е налице изменение на характера на работата, несъответстващо на квалификацията на ищцата, тъй като за двете длъжности - оператор участък „Прахово боядисване” и шивач АИС - се изисква средно образование. Не са налице твърдение и доказателства за здравословното състояние на въззиваемата-ищца, които да налагат ограничение за такова изменение.
Неоснователни са доводите на въззиваемата-ищца за незаконосъобразност на издадената заповед. Заповедта е издадена от компетентен орган, което е установява от представените пълномощни. Следва да се отбележи, че актът, в който се обективира промяната, е едностранно волеизявление на работодателя, в което той упражнява своето субективно преобразуващо право. Законът не предвижда упражняването му в писмена форма. Заповедта може да бъде издадена и устно.
Неотносими са доводите на въззиваемата-ищца за неустановеност на наличието на непреодолими причини чл. 120, ал. 3 КТ. Посочената разпоредба прибавя допълнително основание за едностранна промяна от работодателя на характера на работа при извънредна обстановка в предприятието, при която квалифицирани работници и служители могат да изпълняват и неквалифицирана работа. Не са налице различни изисквания относно квалификацията на работниците за изпълнение на длъжностите оператор участък „Прахово боядисване” и шивач АИС.
Неотносими са доводите на въззиваемата-ищца, че на новата длъжност следва да бъдат преместени шивачки, които преди това са работили в производство „Прахово боядисване” и са със средно образование. Този въпрос е от компетентността на работодателя.
По изложените съображения следва да се приеме, че извършеното със заповед № 39/11.11.2009 г. издадена от В.М.– член на УС на „Г.” АД, чрез неговите пълномощници Ц.В. и М.Б., едностранно изменение на характера на работа на ищцата Ц. В. Ц. е законосъобразно, поради което предявеният иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.
Поради несъвпадение изводите на настоящата инстанция с тези на районния съд, обжалваното решение ще следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с която предявеният иск бъде отхвърлен.
С оглед изхода на спора и изричната претенция на въззивника, въззиваемата-ищца следва да бъде осъдена да заплати извършените от него разноски пред въззивната инстанция в размер на 20 лева, платена такса за въззивно обжалване.
С оглед на горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 35 от 28.06.2010 г. по гр. д. № 1017/2009 г. по описа на Ботевградския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ц. В. Ц., ЕГН ., от Б. , С.област, ул. , против „Г.” АД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление: област С. , с. Т. , ул. , иск с правно основание чл. 357, вр.чл. 120, ал. 1 КТ, за признаване за незаконно и отмяна на извършеното със заповед № 39/11.11.2009 г. издадена от В.М.– член на УС на „Г.” АД, чрез неговите пълномощници Ц.В.и М.Б., едностранно изменение на характера на работа на ищцата Ц. В. Ц., изразяващо се в изпълнение на длъжността „оператор участък прахово боядисване на производство Седалки” вместо на заеманата по трудов договор длъжност „шивач АИС” за периода от 12.11.2009 г. до 26.12.2009 г. /45 календарни дни/.
ОСЪЖДА Ц. В. Ц., ЕГН ., от Б. , С. област, ул. , да заплати на „Г.” АД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление: област С. , с. Т. , ул. , сумата от 20 лв. /двадесет лева/ за направени разноски по делото, платена такса за въззивно обжалване.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване при условията на чл. 280 ГПК пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД в едномесечен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.Отговор на al6263(29.05.2011 17:53):
al6263 каза:
росен благоев:-Уважаеми господин, Мирославов задавам за втори път въпроса си поради несигурното представяне на казуса в предното си питане. Поради намаляване обема на работата в магазина ми намалих работното време на работниците .Мога ли за някакъв период от време да преотдам единия си работник на същата позиция в друго предприятие/друга фирма и собственик,работещ в съседство/ без да прекратявам трудовия договор ,при условията на чл. 120, ал. 1 от КТ ?Притесняваме,че производствена необходимост ...

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ гост (гост) 29.05.2011 18:29

Работодателят САМ определя какво е производствена необходимост в НЕГОВОТО предприятие!

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ ivanini Профил Изпрати email 29.05.2011 18:33

така е приятел, но в съдебен спор трябва да я доказва:)))щото все пак мястото и характера на работата са задължителен реквизит от ТД:)))и не може току така да се променят едностранно:)))

Отговор на гост(29.05.2011 18:29):
гост каза:
Работодателят САМ определя какво е производствена необходимост в НЕГОВОТО предприятие!

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ гост (гост) 29.05.2011 18:36

МТСП обеща през настоящата година да разреши/регламентира подобни случаи!

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ заинтересован (гост) 29.05.2011 18:38

Излиза,че ако работникът няма претенции преназначения по чл. 120, ал. 1 от КТ са възможни!?!?

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ интересно (гост) 29.05.2011 18:43

Инспекцията по труда са гола вода по тези въпроси и ако се наложи могат да се заядат.

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ заинтересован (гост) 29.05.2011 18:46

Не можеш ли да питаш инспекцията?
 

 RE: чл. 120, ал. 1 от КТ al6263 Профил 29.05.2011 18:50

Моля за мнения от реалната практика!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения