Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! нова наредба за раб. облекло

 нова наредба за раб. облекло etti Профил 03.06.2011 12:25

Има ли издадени указания как следва да се дава работно облекло през 2011г., след приемането на новата наредба за работно облекло?

 RE: нова наредба за раб. облекло monia Профил 04.06.2011 18:33

Какво да се обяснява?То е ясно.Работното облекло се дава , както по-рано преди го префасонират- срещу фалшива фактура и.......парите на ръка.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 07.06.2011 14:40

Но нали според ДДС №04/03.04.2009г. следва да се отчита в §§ 02-05 и съответно да се включва във фиша ?

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 08.06.2011 16:24

Никой ли не е давал работно облекло след влизането в сила на новата наредба за работно облекло?

 RE: нова наредба за раб. облекло b0b0 Профил 08.06.2011 19:54

etti, какво имаш предвид под "давал работно облекло"? По принцип облеклото се купува от организацията, предоставя се на работещите, води се задбалансово и т.н..

По § 02-05 се отчита ако се дават пари, както например дават пари за облекло на държавните служители. Ако се предоставя готово облекло би трябвало да е по §10.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 09.06.2011 09:58

Имам в предвид, че според ДДС №04/03.04.2009г. следва работното облекло да се отчита в §§ 02-05 и съответно да се включва във фиша ? Според новата наредба за работно облекло не се допуска замяна на облекло с пари. И сега възниква въпроса кой нормативен документ следва да се спазва и по какъв начин следва да се отчита работното облекло в §§02-05 или §§10-13?Преди излизането на ДДС №04/03.04.2009г. се даваше работно облекло и се отчиташе в §§ 10-13срещу фактура и се завеждаше задбалансово.След приемането и публикуване на ДДС №04/03.04.2009 се предоставяха пари за работно облекло, които се включваха във фиша и се отчитаха по §§02-05.Затова сега не сме на ясно как точно следва да се процедира с предоставянето на работното облекло?

 RE: нова наредба за раб. облекло b0b0 Профил 09.06.2011 11:56

Моето мнение, противно на втория абзац на т.17 на ДДС4/2009, е че ако парите се дават срещу фактура би трябвало да се отчита в 10-13. Самото наличие на фактура предполага завеждането на купеното облекло в актива/ или задбалансово в предприятието и облеклото да е собственост на предприятието. По логиката на втория абзац излиза, че ако пратиш някой да купи един топ хартия и му дадеш после парите трябва да отчетеш разхода по 02-05.

Ако донесената фактура за облекло е само документ, удостоверяваш сумата, която да се плати на работещия тогава горе-долу... но пък от друга страна сумата (правото на облекло за дадена сума) трябва да е посочена в някакъв друг документ - КТД и/или заповед, например. Но нека знаещите кажат.

 RE: нова наредба за раб. облекло katyaN Профил 15.06.2011 13:38

нещата тук са пределно ясни. Само вие и ние си ги правиме сложни. Давасе просто пари за облекло през ведомоста с ДДФЛ, осигуровки . няма вече работно облекло , а само пари за облекло без фактури. наредбата неважи за нас. Може само за непедагогическия персонал, като готвачки, счетоводителки /грейки/, шофьор, работник подръжка, чистачки за които наистина трябва работно облекло, но то следва да се закупи от фирма, която продава такова и това облекло да се съхранява и ползва само в и за училище.

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 16.06.2011 13:09

Не добре обоснован и с граматически грешки отговор. По добре на учителите по една манта за да не ги праши тебешира.

 RE: нова наредба за раб. облекло Alin4eto Профил Изпрати email 16.06.2011 13:18

или да се наклепат с фулмастер

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 16.06.2011 13:18

Сега по сериозно. Както за педагогическия, така и за непедагогическия персонал какво облекло, как и в какъв размер е добре да се договори в КТД за съответната бюджетна единица. За да се дава в пари е необходимо да се запише и във Вътрешните правила за работна заплата. На някои длъжности като огняр, електротехник, хигиенист и други освен пари трябва да се осигури и работно облекло по Наредбата. Това са два различни начина за осигуряване на облекло на персонала.

 RE: нова наредба за раб. облекло otghl Профил Изпрати email 16.06.2011 15:54

РАБОТНО И ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО
ОТГОВАРЯ НИНА МАНОЛОВА - АДВОКАТ

РАБОТНО И ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО
Предприятието ни е на бюджетна издръжка. Имаме назначени служители по трудови и служебни правоотношения. Подлежи ли на възстановяване остатъчната стойност на закупеното работно облекло от работещите по трудово правоотношение и на представителното работно облекло от работещите по служебно правоотношение при прекратяване на правоотношенията им поради пенсиониране за осигурителен стаж и възраст?

1. Правната уредба на работното и униформеното облекло на работещите по трудово правоотношение се съдържа в чл. 296 от КТ и Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. в ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.
Съгласно чл. 3 от цитираната наредба работното облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Униформеното облекло пък съгласно чл. 4 от същата наредба се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието. Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. Не се допуска заменянето на работното и/или униформеното облекло с пари.
Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.
Работното и униформеното облекло е краткотраен актив на предприятието и се отчита като материали по установения ред до момента на предоставянето му на правоимащите работници и служители. Това облекло се изписва на разход в издръжката на предприятието след получаването му от работниците и служителите.
Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя. При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло.
Работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло при прекратяване на трудовото му правоотношение. Основанието за прекратяване на правоотношението в този случай е без значение. Работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.
2. Правната уредба на правото на държавните служители на представително и униформено облекло се съдържа в чл. 40 от Закона за държавния служител (ЗДСл), а също и в Наредбата за служебното положение на държавните служители (НСПДСл). Съгласно чл. 27 и чл. 28 от наредбата държавният служител има право на представително работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното работно облекло се определя от органа по назначаването за всяка календарна година. Стойността на облеклото се дава в пари, като изборът и видът на облеклото се осигуряват от всеки държавен служител. Когато държавният служител напусне работа (без значение е основанието за напускане), той възстановява получената сума за представително работно облекло, установена пропорционално на неотработените месеци на годината. Съгласно чл. 29 от НСПДСл право на униформено облекло имат държавните служители, за които с нормативен акт е предвидено носенето му при изпълнение на служебните задължения. Видът, стойността и сроковете за износването на униформеното облекло за отделните категории държавни служители се определят от органа по назначението, съгласувано с министъра на финансите. Държавните служители, които имат право на униформено облекло, нямат право на представително работно облекло.
Средствата за представителното работно и за униформеното работно облекло на държавните служители се осигуряват от съответните бюджети

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 16.06.2011 16:19

Тук трябва да се направи разлика между работното и униформено облекло давано по Наредбата и облекло/само облекло/ давано по друг начин, т.е. като пари за облекло с всичките удръжки.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 10:04

И в крайна сметка какво правим даваме пари и ги отчитаме в §§ 02-05 или с фактура се купува раб. облекло и се отчита в §§10-13?Става въпрос за трудови правоотношения , а не държавни служители.

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 12:14

Ако купуваш работно облекло и го раздаваш като материал, изпълнявайки Наредбата ползваш 10-13. Ако го даваш като пари за облекло би следвало да е 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение. На един семинар една госпожа от МФ каза, че нарочно добавили "....,за облекло и ...." , за да може да се дава и като пари. А в ДДС04/03.04.2009г. пише , че независимо дали искаме фактури или не искаме фактури от персонала щом се дава в пари да се отчита по 02-05. Но как ще даваме облекло трябва хубаво да е описано най-малко в някакви процедури.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 15:06

Кой по точно израз от наредбата имате в предвид "....,за облекло и ...." Но пък в същото време нали е казано "Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари."?

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 15:12

Ох etti, не разбираш ли? Никой не заменя работното облекло с пари. Еди път си даваме работно облекло по Наредбата. И още веднъж само облекло но по друг начин, т. е. пари за ОБЛЕКЛО. Тук прилагателното работно изчезва.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 15:23

Ясно, но само не разбрах къде отпада думата "работно" в новата наредба за работно облекло или в
ДДС04/03.04.2009,че нещо не можах да се ориентирам?Извинявам се ако досаждам с тъпи въпроси, но нещо не мога да си събера мислите!

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 15:28

Ако четем какво пише т. 17 от ДДС 04/03.04.2009 за 02-05 -- , че се отчитат изплатени средства за ОБЛЕКЛО/ без прилагателното работно/. А за 10-13 пише - за закупуване и безплатно предоставяне на РАБОТНО облекло.

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 15:35

17. В съответствие с т. 10 от ДДС 23 от 27.12.2004 г. предоставените към възнаграждението на персонала други парични средства (за облекло и други подобни), независимо от това дали този персонал е нает по служебно или трудово правоотношение, следва да се планират и отчитат по разходен § 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение.
В този смисъл изплатените суми към възнагражденията както на държавните служители за представително облекло, така и изплатените средства за облекло на заетите по трудово правоотношение, независимо че се изплащат след предоставяне на фактура, следва да се отчитат на касова основа по § 02-05. Съответно, тези средства на начислена основа се отчитат по сметки 6041-6046 от подгрупа 604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала.
По разходен § 10-13 Постелен инвентар и облекло (съответно по сметка 6015 Разходи за постелен инвентар и работно облекло) се отчитат извършените разходи от бюджетното предприятие за закупуване и безплатно предоставяне на работно облекло, което се използва от персонала за целите на дейността на предприятието

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 15:37

Т.е ние даваме работно облекло съгласно ДДС 04/03.04.2009, без да се влияем от новата наредба за работно облекло и си съставяме вътрешно правило за начина на даване на работно облекло съгласно разпоредбите на ДДС 04/03.04.2009, без да се притеснява от променената наредба, която реално не ни касае, защото не работим по нея и не сме и длъжни да го правим.Правилно ли съм разбрала?

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 15:42

РАБОТНО ОБЛЕКЛО ако даваш, те касае Наредбата. Ако даваш ОБЛЕКЛО/но то не е работно/ го даваш без да се съобразяваш с Наредбата. Даваш си го след договореност със синдикатите и т. н.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 15:47

Ние нямаме синдикат и КТД и това малко ме притеснява и затова искам да бъда сигурна в нещата , които върша, че са по изискванията , на които следва да отговарят. Благодаря за търпението и отговорите!

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 15:59

Като нямаш синдикат същата работа може да свърши и общото събрание. Решете си, че ще си давате пари за ОБЛЕКЛО. Оформете си някакви вътрешни правила или процедури по въпроса. Дайте си ги в пари по ведомост със всичките осигуровки и данъци. Отчетете ги по 02-05 и готово.

Друг вариант: Приемате да си давате РАБОТНО облекло по Наредбата. Купуваш на всички разните му там дрехи, завеждаш ги, изписваш ги, раздаваш ги на персонала. Все пак са краткотрайни активи. И ги отчиташ по 10-13.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 16:39

Ние и досега ги давахме като облекло и ги отчитахме по §§ 02-05, но с появата на новата наредба за работно облекло и по точно забраната за замяна на раб. облекло за пари ни смути без да обръщаме внимание на тези подробности за "Работно облекло" и "Облекло"А по повод на това, че се дават като пари , не се облагат с данък съгл. ЗДФЛ и не се удържан осигуровки съгл. Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

 RE: нова наредба за раб. облекло Alin4eto Профил Изпрати email 20.06.2011 16:45

Отговор на etti(20.06.2011 16:39):
etti каза:
А по повод на това, че се дават като пари , не се облагат с данък съгл. ЗДФЛ и не се удържан осигуровки съгл. Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.


Удържат се ОВ, като % за ДОО е този за СБКО и данък, но "... дали е така ... кой, кой ще ми каже"

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 20.06.2011 16:56

Вижте чл.24 от ЗОДФЛ и чл.1 ал.7 т.4 и т..5 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 17:02

Когато ги даваш като пари за Облекло, всеки си купува каквото иска. Това по никакъв начин не отговаря на изискванията за работно облекло а е по скоро лично. И за това трябва да има осигуровки и данъци. Има едно решение на ВАС по въпроса и едно Разяснение изх. 3-5313 от 01.12.2009г. на НАП Относно: данъчно третиране на предоставеното работно облекло.

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 20.06.2011 17:20

"Формалното спазване на Наредбата, закупуване на раб. облекло, списъци, вид, длъжности и т.н. не прави автоматично облеклото РАБОТНО. Ако по своето предназначение разкрива белези на лично облекло се приема, че е налице разход за безплатно облекло , който има личен хатрактер. .... следва да се включи в брутното трудово възнаграждение поджежащо на облагане през съответния месец." Това е приблизителен цитат от една данъчна консултация.

 RE: нова наредба за раб. облекло b0b0 Профил 20.06.2011 21:06

"Работно облекло" за работещите по ТД по смисъла на КТ и на наредбата имаме, когато организацията реално купува облеклото за всички, на които се полага, завежда си го на склад, после го раздава на работещите, изписва го от баланса и го води задбалансово до края на срока и/или връщането и/или бракуването му.

Даването на пари и т.н. е форма на социален разход, подлежащ на облагане, независимо как го наричаме.

Сещам се друго - в бюджета обикновено се дава СБКО в размер 3%. Ако пишем парите за облекло като (допълнителен) социален разход не надвишаваме ли 3-те %. Няма ли вероятност някой ден одиторът да пита що са платени социални разходи над 3%? Можем ли да обосновем парите за облекло да не са социален разход, въпреки, че ги облагаме като такъв?

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 21.06.2011 08:48

По повод на това, че не се удържа данък и осигуровки ,го коментирахме на един семинар с лектор от сметна палата и лично той ги каза , че дадено по този начин и отчетено в §§02-05 не се удържа данък и осигуровки.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 21.06.2011 08:51

Дори и да ги даваме като пари ние изискваме фактура , в която фигурира такова облекло за всяка длъжност каквато сме определили на общо събрание.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 21.06.2011 08:53

Извинявам се не прочетох по- долу !Добре къде може да се намери това писмо на НАП?

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 21.06.2011 08:58

Ако приемем, че следва да се облага с данък и осигуровки тогава фактурата, която представят на каква стойност следва да бъде: на начислената или след приспадане на осигуровките? И при напускане каква сума ще възстановява(по точно от коя сума ще му се смята остатъка)от начислената или от чистата след облагане?

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 21.06.2011 09:26

Дали ще се начислят осигуровки и ДДФЛ, върху размера на сумата която предоставяме за облекло- работно , униформено или друго зависи само от това дали има елементи на лично потребление на това облекло. Нека не се лъжем, че така наречената стара Наредба се изпълняваше формално. Там пишеше, че ръководството осигурява необходимите гардероби и шкафове за съхраняване на работното облекло. Т. е. идваш на работа изваждаш от гардеробчето си работното облекло, обличаш го и почваш да работиш. Приключваш работния ден, събличаш работното облекло и си отиваш с личните си дрехи. Чл. 11 от новата Наредба е в същия дух. РАБОТНОТО облекло трябва да е такова, че да се работи с него на работното място а не да се разхождаме с него по улиците и т.н. Така или иначе, не можем да изпълним изискванията на Наредбата на 100%. Когато се осигурява работно облекло за по-големи суми трябва да се прави и обществена поръчка.

Затова най-чисто е да се даде в пари, да се удържат всички осигуровки и ДДФЛ. Тук единственото лошо е, че се натоварва бюджета с осигуровки и лицата ще получат по-малка сума след удръжките.

 RE: нова наредба за раб. облекло etti Профил 21.06.2011 10:56

И ако се приеме да се дадат пари задължително ли е да се изисква фактура и ако да, на каква стойност?

 RE: нова наредба за раб. облекло b0b0 Профил 21.06.2011 11:51

За мен не е задължително да се иска фактура, ако плащаме пари. На практика получените (и обложени) пари се превръщат в личен доход.

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 21.06.2011 12:09

Въпрос на организация е дали искаш или не искаш фактура. Ако искаш да си сигурна, че си е купил облекло искаш фактура. Ако не те интересува какво си купува или дали си е платил парното не искаш фактура. Но за по лесно и на двете страни БЕЗ ФАКТУРА. И последно. Влезте в сайта на
Синдикат на българските учители- Общински координационен съвет - Пловдив. Раздел ДОКУМЕНТИ. АНЕКС към КТД ниво Община. Вижте как хубаво са го направили. Вижте колко подписа и печати има. Пише - еднократно парично възнаграждение за облекло. Дадоха си го по ведомост със всичките удръжки и това е.

 RE: нова наредба за раб. облекло antypro Профил 21.06.2011 12:12

Забравих да добавя - без фактури.
 

 RE: нова наредба за раб. облекло tony73 Профил 26.06.2011 13:28

В края на 2010 г са дадени по ведомост с всички удръжки за осигуровки и данъци пари за облекло за цялата 2011. Сега човека се освобождава и какво трябва да се удържи - 1/2 от парите, намалени с осигуровките?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет