Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Охрана на труда

 Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 21.05.2006 21:53

Длъжен ли е работодателя да наеме лице по трудов договор на длъжност "охрана на труда"?
Друг вариант - по т.н. граждански договор?
Или - да само впише качеството на лицето в дл. му характеристика?
Условие: лицето е квалифицирано за работата която ще върши.

 Re: Охрана на труда satanasowa Профил Изпрати email 21.05.2006 22:02

Аз залагам на третия вариант, достатъчно е да бъде вписано в длъжн.
му характеристика и все пак трябва да има и необходима квалификация
за да прави този инструктаж, може и по вътрешно съвместителство,
или като допълнителни условия по трудовия договор, по гражд. договор не можете
да го хванете да отговаря, може и по чл.- 114 за 5 работни дни

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 21.05.2006 22:04

И аз също залагам на него - по - практично е когато трябва да съдействаш хем на себе си хем на работодателя.
Щото работодателя никак не ще да плаща дори и за тр.дог до 40ч./5дни/, отделно за осчетоводяване. Обаче, 4 часов/1/2 раб време/ ми изглежда най - логичен.

 Re: Охрана на труда Day (гост) 22.05.2006 09:24

Длъжностното лице по условия на труд може да бъде:
1. назначено
2.да бъде възложена тази задача на друг(и) служител(и) да изпълняват задълженията по условия на труд - може да бъде чрез вътрешно съвместителство, чрез изменение на съдържанието на правоотношението при условията на чл. 118 КТ, чрез възлагане на задълженията при условията на чл. 120 КТ и др. Тези задължения трябва да бъдат вписани в длъжностната характеристика.
3. да възложи изпълнението на тези задължения на други юридически или физически лица.

 Re: Охрана на труда Коки (гост) 22.05.2006 10:56

При нас охрана на труда е колежка, която е назначена като стр. техник и само с вътрешна заповед тя е и охрана на труда. Миналата седмица имахме проверка от Инспекцията и НАП и не направиха проблем.

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 23.05.2006 14:14

Става въпрос и за това дали работодателя е длъжен да наеме такова лице.

 Re: Охрана на труда LamberNikola Профил 23.05.2006 14:51

Не , но трябва да има и изградени комитет по безопасни условия на труд / при численост на работниците и служителите над 50 човека / и групи по безопасни условия на труд / при численост от 5 до 50 човека /.За техните функции и членове виж ЗБУТ

 Re: Охрана на труда Day (гост) 25.05.2006 10:11

Не е длъжен да НАЕМЕ такова лице, но е длъжен да ИМА лице, което да отговаря за безопасност и здраве при работа ( по старому "охрана на труда").
Вариантите как да се изпълни това задължения са по-горе, но ето още нещо:

(2) В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като НАЗНАЧАВА ИЛИ ОПРЕДЕЛЯ едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.
(3) Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

 Re: Охрана на труда Day (гост) 25.05.2006 10:17

za LamberNikola

Нека не смесваме двете неща...
"Охраната на труда" си има длъжностна характеристика и задължения, посочени освен от нормативната база, но и от работодателя и най-важното - получава възнаграждение за тази работа.
Правата и задълженията на Комитетите (групите) по условия на труд са само по ЗЗБУТ, не се вписват в длъжностна характеристика и не се получава възнаграждение за дейностите, изпълнявани във връзка с участието на работника/служителя в КУТ/ГУТ.

 Re: Охрана на труда LamberNikola Профил 25.05.2006 10:58

Защо реши , че смесвам нещата? Освен "охрана на труда" трябва да бъдат създадени и тези комитети и групи , които споменах по - горе.

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 26.05.2006 22:20

Малко не в темата . Ако на някой му трябва:

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

І. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
А. ОБЩОПРИЛОЖИМИ АКТОВЕ
1. Кодекс на труда
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
3. Закон насърчаване на заетостта
4. Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
5. Закон за уреждане на колективните трудови спорове
6. Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води
7. Наредба № 2 от 19.05.1998 г. за управление на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика
8. Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
9. Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
10. Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
11. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
12. Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
13. Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
14. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
15. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
16. Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици
17. Наредба № 5 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за работа с видеодисплеи
18. Наредба № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
19. Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени
20. Наредба № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда
21. Наредба № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските лаборатории
22. Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина
23. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
24. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
25. Наредба за безплатното работно и униформено облекло
26. Заповед № 36 от 18.03.1998 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
27. Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ
28. Постановление № 92 на МС от 26.05.2000 г. за преобразуване на Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика и за приемане на нейния устройствен праавилник.
29. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"

Б. СПЕЦИФИЧНИ АКТОВЕ
Строителство
29. ЗАКОН за устройство на територията
Забележка: Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
30. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 230 от 6.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г., изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.)
31. НАРЕДБА № 1 за проектиране на топлоизолацията на сгради (обн., ДВ, бр. 7 от 1999 г.)
32. НАРЕДБА № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (обн., ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
33. НАРЕДБА № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г., изм. и доп. бр. 53 от 1999 г.)
34. НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.)
35. НАРЕДБА № 5 от 21.05.2001 г. за правила и нормативи за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г., попр., бр. 62 от 2001 г.)
36. НАРЕДБА № 6 от 22.05.2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 54 от 2001 г.)
37. НАРЕДБА № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., попр., бр. 82 от 1998 г., изм. и доп., бр. 52 от 1999 г., 84 от 2000 г., попр., бр. 93 от 2000 г.)
38. НАРЕДБА № 7 от 22.05.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.)
39. НАРЕДБА № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството (обн., ДВ, бр. 77 от 1987 г.)
40. НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 57 от .2001 г.)
41. НАРЕДБА № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
42. НАРЕДБА № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
43. НАРЕДБА № 12 от 14.10.1993 г. за санитарните правила при внос, производство и употреба на азбест и азбестосъдържащи материали и изделия (обн., ДВ, бр. 98 от 1993 г.)
44. НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г., изм., бр. 64 от 1976 г.)
45. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол (приет с ПМС № 138 от 1.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 54 от 2001 г., изм., бр. 88 от 2001 г.)


Химия и околна среда
46. ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г.)
47. ЗАКОН за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г., попр., бр. 90 от 1991 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г., бр. 31 от 1995 г., бр. 63 от 1995 г., доп., бр. 13 от 1997 г., изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., изм., бр. 86 от 1997 г., доп., бр. 62 от 1998 г, изм. и доп., бр. 12 от 1999 г., доп., бр. 67 от 1999 г., бр.26 от 2000 г., изм., бр. 27 от 2000 г., изм. и доп. бр. 28 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 26 от 2001 г.)
48. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г., попр., бр. 49 от 1996 г., изм., бр. 85 от 1997 г., изм. и доп., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г.)
49. ЗАКОН за опазване на почвата от замърсяване (загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г.) (обн., ДВ, бр. 84 от 1963 г., в сила от 1964 г., изм. и доп., бр. 26 от 1968 г., бр. 29 от 1969 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 1 от 1978 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 45 от 1996 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. бр. 113 от 1999 г.)
50. ЗАКОН за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (обн., ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм., бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 27 от 2000 г., доп., бр. 28 от 2000 г.)
51. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 на МС от 27.01.1999 г. за режима за въвеждане на опасни вещества (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г., изм., бр. 3 от 2000 г., бр. 4 от 2001 г., отм., бр. 66 от 9.07.2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
52. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 1.07.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 66 от 9.07.2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
53. НАРЕДБА за условията и реда за разрешаване въвеждането на опасни вещества (приложение № 3 към чл. 4 на ПМС № 12 от 27.01.1999 г., обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.)
54. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 г.)
55. НАРЕДБА за случаите, за които се изисква разрешение за въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци, и за условията и реда за неговото издаване (приета с ПМС № 166 от 4.08.2000 г., обн., ДВ, бр. 66 от 2000 г., попр., бр. 67 от 15.08.2000 г.)
56. НАРЕДБА за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (приета с ПМС № 137 от 3.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.07.2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
57. НАРЕДБА за окончателната оценка на риска за човека и околната среда от нови химични вещества (приета с ПМС № 131 от 1.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.07.2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
58. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (приета с ПМС № 204 от 3.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 17.09.2002 г.)
59. НАРЕДБА № 11 от 6.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.)
60. НАРЕДБА № 12 от 6.11.1998 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.)
61. НAРЕДБA № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.)
62. ПРАВИЛНИК за приложение на Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване (одобрен с ПМС № 45 от 1964 г., обн., ДВ, бр. 80 от 1964 г., изм. и доп., бр. 9 от 1978 г* Заглавието на Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване е изменено на "Закон за опазване на водите и почвата от замърсяване" с разпоредбата на § 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.).

Транспорт
63. ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16 март 1995 г., обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.)
64. ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на Република България на 17 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 8 ноември 1995 г.)
65. ЗАКОН за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г.)
66. СПОГОДБА за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.10.1999 г. - ДВ, бр. 95 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 1 от 2000 г.)
67. ЗАКОН за движението по пътищата (обн., ДВ, бр.20 от 1999 г., изм. бр.1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г.)
Забележка: Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за движение по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на новия Закон за движение по пътищата.
68. НАРЕДБА № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.)
69. НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.)
70. НАРЕДБА № 3 от 14.07.1988 г. за контролните пунктове за извършване прегледи на моторните превозни средства и на водачите (oбн., ДВ, бр. 62 от 1988 г.)
71. НАРЕДБА № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора (обн., ДВ, бр. 66 от 1981г.)
72. НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.)
73. НАРЕДБА № 15 за използване и контрол на тахографите (обн., ДВ, бр. 66 от 1984 г.)
74. НАРЕДБА № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.)
75. НАРЕДБА № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.)
76. НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.)
77. НАРЕДБА № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г.,изм., бр. 2 от 2000 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г. , бр. 16 от 12.2002 г., бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г.)
78. НАРЕДБА № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 2001 г.)
79. НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.)
80. НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм., бр. 48 от 14.05.2002 г.)
81. НАРЕДБА № I-165 от 7.09.1999 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ, бр. 85 от 1999 г., изм. и доп., бр. 111 от 1999 г.)
82. ДИСЦИПЛИНАРЕН УСТАВ за изпълнителския и ръководния състав от железопътния транспорт (утвърден с ПМС № 75 от 1980 г., обн., ДВ, бр. 7 от 1981 г., изм. и доп., бр. 14 от 1994 г.)

Земеделие
83. ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.)
84. НАРЕДБА № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене (обн., ДВ, бр. 16 от 1996 г., изм., бр. 63 от 1996 г., изм. и доп., бр. 114 от 1997 г.)
85. НАРЕДБА № 5 от 14.02.2000 г. за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 18 от 2000 г., изм., бр. 78 от 2001 г.)
86. НАРЕДБА № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 1995 г., изм. и доп., бр. 54 от 1999 г., бр. 34 от 3.04.2002 г.)
87. НАРЕДБА № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България (обн., ДВ, бр. 95 от 1999 г.)
88. НАРЕДБА № 26 от 19.11.1998 г. за регистрация на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 140 от 1998 г.)
89. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите (издаден от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 15.10.2001 г.)

Мини и взривни вещества
90. ЗАКОН за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., изм., бр. 28 от 4.04.2000 г., бр. 108 от 14.12.2001 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г.)
91. ЗАКОН за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. и доп. бр. 85 от 2000 г.)
92. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (приет с ПМС № 169 от 1999 г., обн., ДВ, бр. 78, изм., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 от 2002 г., в сила от 4.01.2002 г.)
93. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (приета с ПМС № 52 от 5.03.2002 г., обн., ДВ, бр. 26 от 12.03.2002 г., в сила от 31.12.2002 г.)
94. НАРЕДБА № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.)
95. НАРЕДБА № 8 за микроклимата в подземните рудници (обн., ДВ, бр. 74 от 1985 г.)
96. НАРЕДБА № 9 за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите в мините (обн. ДВ., бр. 123 от 1997г.)

Електробезопасност и енергетика
97. НАРЕДБА за техническа експлоатация на енергообзавеждането (приета с ПМС № 101 от 5.06.2000 г., обн., ДВ, бр. 50 от 2000 г.)
98. НАРЕДБА за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти (приета с ПМС № 177 от 8.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 77 от 2000 г.)
99. НАРЕДБА за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (приета с ПМС № 196 от 26.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.)
100. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г., в сила от 12.09.2002 г.).
101. НАРЕДБА № 2 за проектиране на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 11 от 1999г.)

Пожарна безопасност и аварии
102. НАРЕДБА № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г., изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)
103. НАРЕДБА № І - 59 от 12.03.1999 г. за дейността на органите, упражняващи държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.)
104. НАРЕДБА № І - 61 от 12.03.1999 г. за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безпасност (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.)
105. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98 от 1993 г., изм. и доп., бр. 43 от 1994 г., изм., бр. 29 от 1996 г., бр. 18 от 1998 г.)
106. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 23.01.1998 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (обн., ДВ, бр. 13 от 1998 г.)
107. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (приет с ПМС № 18 от 1998 г. обн., ДВ, бр. 13 от 1998 г., изм., бр. 3 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г.)

Инвалиди
108. ЗАКОН за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., доп., бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 52 от 1997 г., 1997 г., бр. 123 от 1997 г., Решение № 31 на Конституционния съд на РБ от 24.11.1998 г.-бр. 140 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., изм. и доп., бр. 31 от 2001 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г.)
109. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (приет с ПМС № 269 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 97 от 1996 г., изм., бр. 62 от 1997 г., бр. 100 от 1997 г., 1997 г., бр. 68 от 1998 г., бр. 13 от 1999 г., изм. и доп., бр. 20 от 1999 г., бр. 57 от 1999 г., изм., бр. 60 от 1999 г.,бр. 114 от 1999 г., бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 8 от 2002 г., доп., бр. 35 от 5.04.2002 г.)
110. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 4.06.1990 г. за създаване на благоприятни условия за дейността на специализираните фирми и другите организации за трудоустроени лица и инвалиди (обн., ДВ, бр. 47 от 1990 г., изм., бр. 32 от 1991 г., бр. 8 от 1992 г., бр. 109 от 1996 г.)
111. НАРЕДБА № 1 от 19.03.1998 г. за условията и реда за издаване на разрешения за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди (обн., ДВ, бр. 35 от 1998 г.)
112. НАРЕДБА № 1 за изграждане на среда в населените места с оглед ползването й от инвалиди (обн. ДВ, бр. 7 от 1995 г.)
Стандартизация и технически изисквания към продуктите
113. ЗАКОН за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 55 от 1999 г., изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 112 от 2001 г., изм. и доп., бр. 13 от 2002 г., в сила от 6.04.2002 г.)
114. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г.)
115. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 на МС от 30.12.1999 г. за преобразуване на Комитета по стандартизация и метрология в Държавна агенция по стандартизация и метрология и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г., доп., бр. 15 2002 г., в сила от 1.03.2002 г., 8.02.2002 г., изм., бр. 39 от 16.04.2002 г.)
116. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 на МС от 30.12.1999 г. за преобразуване на Българската служба за акредитация към Комитета по стандартизация и метрология в Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (обн., ДВ, бр. 13 от 2000 г., изм. и доп., бр. 50 от 2001 г)
117. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди (приета с ПМС № 174 от 31.08.2000 г., обн., ДВ, бр. 75 от 2000 г.)
118. НАРЕДБА за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.)
119. НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (приета с ПМС № 260 от 5.12.2000 г., обн., ДВ, бр. 101 от 2000 г.)
120. НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби (приета с ПМС № 187 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.).
121. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (приета с ПМС № 205 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г., попр., бр. 90 от 2001 г.)
122. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (приета с ПМС № 210 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г., в сила от 3.10.2002г., изм., бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 3.08.2002 г.)
123. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (приета с ПМС № 232 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 91 от 2001 г.)
124. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (приета с ПМС № 242 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. и доп., бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 3.08.2002 г.)
125. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (приета с ПМС № 247 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 96 от 2001 г., попр., бр. 11 от 31.01.2002 г.)
Професионално образование и обучение и правоспособност
126. ЗАКОН за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от .2001 г.)
127. НАРЕДБА № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., в сила от 20.04.2002 г.)
128. НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.,)
129. НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" (издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.)
130. ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (приет с ПМС № 32 от 17.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 24 от.2000 г., изм. и доп., бр. 94 от 2001 г.)
Трудови злополуки и професионални болести
131. КОДЕКС за задължителното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)
132. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 29.03.2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (обн., ДВ, бр. 33 от 2001 г.)
133. НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г., изм., бр. 61 от 2000 г, изм. и доп., бр. 19 от 2002 г.)
134. НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (приета с ПМС № 79 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 33 от 2001 г.)
135. ЗАПОВЕД № РД-07-272 от 29.12.2001 г. за утвърждаване Статистическа система "Трудови злополуки", Обща методология и Европейска статистика на трудовите злополуки (издадена от председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 50 от 18.05.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.)
ІІ. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
136. КОДЕКС НА ТРУДА (обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г. и бр. 27 от 1986 г., изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г., бр. 32 от 1991 г., бр. 104 от 1991 г., доп., бр. 23 от 1992 г., изм. и доп., бр. 26 от 1992 г., доп., бр. 88 от 1992 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г., в сила от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 1995 г.-бр. 69 от 1995 г.; доп., бр. 87 от 1995 г., изм. и доп., бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 12 от 1996 г., изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 1998 г -бр. 52 от 1998 г.; доп., бр. 56 от 1998 г., бр. 83 от 1998 г., бр. 108 от 1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 51 от 1999 г., доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 110 от 1999 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 от 2002 г.)
137. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г., изм., бр. 1 от 1994 г., бр. 25 от 1999 г.)
138. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 на МС от 23.11.1993 г. за приемане на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (обн., ДВ, бр. 102 от 1993 г.)
139. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 на МС от 27.12.1994 г. за установяване на намалено работно време (обн., ДВ, бр. 1 от 1995 г., изм. и доп., бр. 43 от 1995г.)
140. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г., изм., бр. 31 от 1991 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 59 от 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., изм. и доп., бр. 54 от 2001 г.)
141. НАРЕДБА за трудоустрояване (обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г., изм., бр. 52 от 1988 г., бр. 47 от 1990 г., изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.)
142. НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г., изм. и доп., бр. 59 от 1993 г, изм., бр. 35 от 2001 г.)
143. НАРЕДБА за намаленото работно време (приета с ПМС № 125 от 1993 г., обн., ДВ, бр. 59 от 1993 г., изм. и доп., бр. 1 от 1995 г., изм., бр. 35 от 2001 г.)
144. НАРЕДБА за допълнителните и други трудови възнаграждения ( обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г., изм., бр. 1 от 1994 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 29 от 1996 г., бр. 72 от 1996 г., изм. и доп., бр. 24 от 1997 г., изм., бр. 25 от 1999 г.)
145. НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж (обн., ДВ, бр. 102 от 1993 г.)
146. НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя (обн., ДВ, бр. 38 от 1994 г.)
147. НАРЕДБА № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия (обн., ДВ, бр. 44 от 1993 г.)
148. НАРЕДБА № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст (обн., ДВ, бр. 44 от 1987 г., изм. и доп., бр. 44 от 1993 г., бр. 54 от 1999 г.)
149. НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (обн., ДВ, бр. 44 от 1993 г.)
150. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 33 от 1987г.)
151. НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.4 от КТ (обн., ДВ, бр.102 от 2002 evgenievг.)
152. НАРЕДБА № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (обн., ДВ, бр. 58 от 1993 г.)
153. НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г., изм., бр. 44 от 1993 г.)
154. ЗАПОВЕД № 45 от 24.02.1995 г. за използване на новия образец трудова книжка (обн., ДВ, бр. 26 от 1995 г.)
155. ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр.58 от 2003 г.)
156. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (обн. ДВ, бр.49 от 2003 г.)
157. НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (обн. ДВ, бр.39 от 2002 г., изм. бр.118 от 2002 г., изм. и доп. бр.53 от 2003 г.)
158. НАРЕДБА за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр.68 от 2002 г.)

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 28.05.2006 08:29

Видно е че колегите са наясно с изискванията на ИТ. Висящ остава въпроса: Дали ще можем да се разберем помежду си кое е наша работа, и кое работа на лицето "което да отговаря за безопасност и здраве при работа ( по старому "охрана на труда")" във връзка общите изисквания на ИТ?

*Цит по:Day (гост).

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 29.05.2006 23:18

Та тъй де, поставих един висящ въпрос. Все пак ще може ли нещо да се разберем ?

 Re: Охрана на труда plankov Профил Изпрати email 29.05.2006 23:31

Мога ли да изкажа едно мнение,
1- Таз тема тези всички Норм актове направо ме уби и немах търпението да прочета всичко, дори извън постинга с НА
2-Ама така или иначе, работодатеялт е длъжен да има ГУТ, или КУТ (взависимост от броя на персонала), същия този ГУТ или Кут се избира от Общото събрание на персонала
3. Орган по безопасност на труда се назначава със Заповед и той може да бъде всеки с малко повече опит от Служба Трудова медицина, издават Удостоверение за преминат курс по БУТ
4. Определянето на задълженията на Органа по безопасност се отразява в Дл характеристика на същия, (Лицето може и да е примерно управителя, или техн р-л, но притежава повечко знания), и/или в доп споразумение, и в ПВТР.


Redakciq sled publikuwane na mnenie

Видях, че горе масово пишете Охрана на труда, казва се вече: Орган по безопасност :)

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 29.05.2006 23:36

plankov тука имаш експертни познания, предложи нещо, пък като се посъберат предложения ще обобщим

 Re: Охрана на труда plankov Профил Изпрати email 29.05.2006 23:48

Не, че много схванах от това, което в крайна сметка искаш, ама аре

 Re: Охрана на труда Day (гост) 05.06.2006 15:59

"Висящ остава въпроса: Дали ще можем да се разберем помежду си кое е наша работа, и кое работа на лицето "което да отговаря за безопасност и здраве при работа ( по старому "охрана на труда")" във връзка общите изисквания на ИТ?"

Има една наредба, наречена:
НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита и профилактиката на професионалните рискове.
Там са описани задълженията на "органа по безопасност и здраве при работа".

Тъй като досега не ми се е случвало да имам случай със спор относно кой трябва да свърши дадена работа, би ли дал конкретен пример за някакво задължение, по което би могло да възникне такъв?

 Re: Охрана на труда Day (гост) 05.06.2006 16:17

Знам, че повечето от Вас го знаят, но тъй като този списък е от 2003 г., ето на първо четене наредбите, които вече не са действащи:

16. Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици
17. Наредба № 5 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за работа с видеодисплеи

27. Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ - от тях първата част за нормите за физическо натоварване са отменени.

97. НАРЕДБА за техническа експлоатация на енергообзавеждането (приета с ПМС № 101 от 5.06.2000 г., обн., ДВ, бр. 50 от 2000 г.) - има нова от 2004 със същото заглавие.
но пък има и един нов огромен ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. и нова Наредба за шума...

Подменени са и Наредбата за допълнителния платен годишен отпуск, за намаленото работно време, а август месец влиза в сила пак една огромна Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи...


 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 05.06.2006 21:04


Здрасти Day (гост) Забелязвам също експертни познания. Моите поздравления - бях забравил да прегледам дали всичкото това би потрябвало на някой - това е форум за счетоводители нали. Ти досети ли се защо съм пейстнал всичкия този текст? А защо на практическия ми въпрос - няма никъкъв отговор? Много, много интересно. Ще ти подскажа, като начало - колко от фирмите имат отговарящ т.н. орган за безопасност, лице различно от изпълняващия длъжноста счетоводител?

 Re: Охрана на труда Day (гост) 06.06.2006 09:51

Здравей, MoRdoc :)

Практиката е при фирми до 30-40 човека счетоводителите да вършат и задълженията по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Пак в такива фирми в редките случаи, когато се използва външно счетоводно обслужване - се натопява при фирми до 10-15 човека някоя секретарка (т.е. офис-мениджър:) или самият управител си върши тези дейности, а при останалите - според зависи вида на дейност на фирмата. Това не противоречи на закона, доколкото това трябва да бъде описано в длъжностната характеристика на изпълняващия. Обаче пък често в малките фирми няма разписани длъжностни характеристики...но пък и задълженията по ЗБУТ се вършат през пръсти или хич и т.н. :)

Във фирми с над 50-60 човека персонал обикновено има назначено такова длъжностно лице. Обхвата на дейностите и задълженията в този случай са доста по-големи (не че в закона има някаква разлика, но там се следи по-стриктно от проверяващите), съответно пък работата на счетоводителя е доста повече и е невъзможно той да съвместява тези две неща.

За съжаление в българското интернет пространство няма специализиран форум по ЗБУТ. Обикновено въпросите по ЗБУТ са в счетоводните или в правните форуми. Често наистина има сериозно преплитане на двете дейности, като например последния хит с безплатната храна, където в писането на указанията по прилагането на наредбата се включи и Министерство на финансите. Тепърва започва да се гледа все по-сериозно на тази материя, която е пренебрегвана и от работодателите, и от работниците.

Аз не съм счетоводител, но тук понякога намирам интересна информация, касаеща ЗБУТ, най-вече какви проблеми могат да възникват в процеса на работата. И понеже идеалистично вярвам, че има смисъл от нещото, наречено здравословни и безопасни условия на труд, се опитвам да помагам на тези, които се интересуват и искат да си свършат работата както трябва.

 Re: Охрана на труда MoRdoc Профил Изпрати email 06.06.2006 20:01

Благодаря Day (гост) , за написаното.
Аз просто желая ако някой има какво да каже по разпределението на работата да сподели във форума.
Ако с нещо съм те засегнал с написаното от мен - нищо лично.

 RE: Охрана на труда svetla-5 Профил Изпрати email 18.12.2006 15:54

Kajete mi osven programa za nachalen instruktaj,ima li i za drug ,ako njakoi ima neka....

 RE: Охрана на труда нели (гост) 29.05.2007 21:05

Някой може ли да ми прати заповед за отговорник по безопасност на труда спешно ми е благодаря предварително

 RE: Охрана на труда plankov Профил Изпрати email 29.05.2007 21:09

Нели, ти ако една заповед не можеш да съчиниш?

 RE: Охрана на труда нели (гост) 29.05.2007 21:13

е хайде де дайте една готова бланка в доко стори не видях, качвала съм бланки и мислих че и на мене някой ще ми даде нещо на готово а вие се скрънзите:(

 RE: Охрана на труда plankov Профил Изпрати email 29.05.2007 21:16

е умрем баси
Заповед No .... /
На основание чл ..... ЗБУТ
Нареждам
1. .................................................................... да изпълнява функциите на 'Орган по безопасността"
Настощат заповед да се сведе до знанието на служителите за изпълнение
град, дата
Подпис

 RE: Охрана на труда нели (гост) 29.05.2007 21:20

Благодаря

 RE: Охрана на труда Нели (гост) 19.07.2007 12:57

Искам да попитам, тъй като аз изпълнявам дейностите по безопасност на труда , трябва ли да имам специално образование или е достатъчно, че имам начално обучение по БУТ и че, съм технически инжинер степен магистър. Иначе по темата не е задължително да се назначава определен човек само за тази дейност, може в длъжностната характеристика само да му се впише ,че ще я изпълнява и да се опрдели времето, когато ще я изъплнява ( в моя случай е 1 час дневно). Заплащането е по договорка с работодатяля, може и нищо да не се плаща. :)
Ако някой знае как се преминава от КУТ към ГУТ, тъй като персонала от есента драстично ще намалее и ще сме под 50 служителя, да пише.

 RE: Охрана на труда Ваня (гост) 22.01.2008 20:34

Във ВУЗ вече има магистратури по БУТ. Редно е работодателите да назначават такива хора, но тъй като не им се дават парички за такива длъжности вменяват тези задължения на някой от служителите. Но къде е инспекцията по труда?

 RE: Охрана на труда кики (гост) 21.01.2010 09:18

Може ли със заповед да се нареди лице работещо в предприятие да изпълнява длъжност Охрана на труда при положение , че лицето в момента е в дългосрочен болничен - 2-3 месеца.
И ако може, възможно ли е да се предостави тази работа на друг служител за временно изпълняване тази длъжност. Скакви документи това ще се узакони и по кой чл.

 RE: Охрана на труда кики (гост) 21.01.2010 09:19

ПО заместване.

 RE: Охрана на труда кики (гост) 21.01.2010 09:40

Има ли вещи по тази тема
 

 RE: Охрана на труда ЦПОНТ (гост) 16.02.2010 10:55

Дано нашият сайт специализиран в сферата "Охрана на труда" даде някакви идеи и ви бъде от помощ. Ще сме изключително доволни ако намерите нещо за себе си и вашата работа. Посетете ни на: www.ohrananatruda.com
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване