Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Кариера Започни нова тема

Гореща тема! длъжностна х-ка

 длъжностна х-ка Jana (гост) 25.05.2006 12:19

Ще съм ви благодарна ако ми помогнете с длъжностна х-ка за изпълнителен директор.

 Re: длъжностна х-ка диди (гост) 15.06.2006 09:24

ЯНА,
НА КАКЪВ АДРЕС Я ИСКАШ?

 Re: длъжностна х-ка тедо (гост) 18.07.2006 11:05

нали ти казах че си много тъпа ма. Ти от коя планета идваш ма. Измисли си или нямаш толкова акъл

 Re: длъжностна х-ка mm (гост) 18.07.2006 11:17

Колеги, купете си "150 примерни длъжностни характеристики" на ИК "Труд и право", София 2006 г.

 : длъжностна х-ка Елена (гост) 01.08.2006 17:53

Здравейте ,
Много Ви моля дали има някой примерна и добра длъжностна характеристика на мениджър Маркетинг и продажби
И дали познавате фирма която предлага добри готови примерни длъжностни характеристики

 Re: длъжностна х-ка Доброжелател :) (гост) 01.08.2006 18:19

Елена,
Защо не си зададеш въпроса в"Дискусия -Разни" - май там е по-посещаем форума и с повече отговори, включително на тема "длъжностни характеристики".
Успех!

 Re: длъжностна х-ка Ани В Профил 01.08.2006 18:43

Специалист по маркетинг (Началник на отдел „Маркетинг”, Началник на отдел „Връзки с клиентите”)

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Забележка. С необходимите изменения и допълнения тази примерна длъжностна характеристика може да бъде използвана като основа за разработване на длъжностната характеристика за изпълнение на други специфични длъжности в дружеството, като „Началник на отдел „Маркетинг”,”Началник на отдел „Връзки с клиентите” или на специалисти от дирекции и отдели със сходни функции



УТВЪРДИЛ:…………………

(Управител)


…………………………………………………………………………………..

..............................................................................................................................

(Наименование и адрес на дружеството или на самостоятелното поделение)


Код по НКИД: ……..

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА


1. Наименование на длъжността СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГ
2. Структурно звено Дирекция “Икономическа” Отдел “Маркетинг и реклама”
3. Клас по НКП Втори – Аналитични специалисти
4. Код по НКП 2414


ІІ. ЙЕРАРХИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

1. Непосредствен ръководител Началника на отдел “Маркетинг и реклама” в дирекция “Икономическа”
2. Непосредствени подчинени Няма
3. Функционални връзки При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите организационни връзки и взаимоотношения със служители от отделите “Пласмент”, “Счетоводство” и “Конструктивен” и с други служители в обхвата на служебната компетентност.
4. Спорни въпроси Възникналите при взаимодействието спорни въпроси се разрешават от Директора на дирекция “Икономическа”.
5. Служебни връзки извън дружеството При изпълнение на задълженията се осъществяват контакти с ръководители и специалисти от маркетингови, търговски, снабдителски и други подобни организации и звена извън дружеството.
6. Отчет и контрол Отчита се за работата си пред Началника на отдел “Маркетинг и реклама” и Директора на дирекция “Икономическа”.


ІІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Специалистът по маркетинг има следните основни длъжностни задължения

1. Организира маркетинга и участва в рекламирането на продукцията.

2. Следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги.

3. Извършва маркетингови проучвания на пазарите, подготвя и предоставя периодично информация за състоянието им и тенденциите за развитието им;

4. Проучва данните за конкурентните производители, като води картотека на оферти и каталози, събира, обобщава и анализира информация за произвежданите продукти от конкурентни фирми;

5. Събира, обобщава и анализира информация за цените на суровините и материалите, влагани в произвежданата от дружеството продукция;

6. Съвместно със специалиста по рекламата организира презентации и изложби на произвежданите изделия.

7. Организира представянето на дружеството на панаири, изложби и други подобни форуми.

8. Анализира потребностите на пазара от производството на дружеството, събира, анализира и съхранява търговски запитвания, оферти и каталози, организира бизнессрещи;

9. Участва в подготовката на оферти за предлаганите изделия и създава контакти с потенциални клиенти.

10. Създава и поддържа актуална база данни за потребителското търсене и възможностите за реализация на стоките;

11. Заедно със специалиста по рекламата участва в изготвянето на проекти на каталози и други рекламни материали.

12. Организира подготовката и участва в поддържането на WEB – сайта на дружеството.

13. Участва в подготовката на търговско-икономическата политика на дружеството и неговото поведение на пазара;

14. Подготвя консултации за ръководството на дружеството при определяне на пазарна стратегия, търговска практика, ценовата политика и при разработването на рекламни кампании;

15. Разработва и реализира маркетинговата стратегия на дружеството в съответствие с годишния маркетингов бюджет;

16. Изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи в областта на маркетинга;

17. Участва като консултант при сключването на договори.

18. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;

19. Следи за проявите на нелоялна конкуренция и информира ръководството за забелязаните случаи

20. Изпълнява и други задължения, възложени от началника на отдел “Маркетинг и реклама” и от ръководството на дружеството, свързани с естеството на работата му.

ІV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Специалистът по маркетинг при изпълнение на служебните си задължения носи следните основни отговорности.

№ Отговорност Риск при неизпълнение
1. Отговаря за точността и верността на съставяните от него документи, анализи, прогнози и консултации Висок
2. Носи отговорност за недопускане на нелоялна маркетингова дейност и конкуренция към други участници на пазара Висок
3. Отговаря за качеството и сроковете на изпълнение на възложената му работа Висок
4. Отговаря за изправността и правилното използване на поверената му офис-техника и материали Среден
5. Носи отговорност за спазването на изискванията за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност Висок


V. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Кандидатът за длъжността „Специалист по маркетинг” трябва да отговаря на следните минимални изисквания

1. Да познава и използва нормативните актове в областта на маркетинга и рекламата, в това число:

- Закон за защита на авторските и сродните права;

- Закон за защита на конкуренцията и др.

- Подзаконовите актове и практиката по прилагането на нормативната уредба, в т. ч. практиката на Комисията за защита на конкуренцията.

2. Да притежава образование: Висше, образователна степен-магистър, специалност- "Маркетинг и реклама” “Връзки с обществеността” или друга подходяща за изпълняваната работа.

3. Не се изисква задължителен минимален професионален опит по маркетинг и реклама, но с предпочитание се ползват кандидати с най-малко 1 година такъв опит

4. Да познава теорията и водещата практика в областта на маркетинга и рекламата;

5. Да ползва английски език ниво “Inermediate”.

6. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет - среда.


VІ. ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ

Специалистът по маркетинг трябва да отговаря на следните личностни изисквания

1. Да има бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности и особено при възникване на конкурентна обстановка.

2. Да проявява инициативност и творчески подход в работата.

3. Да притежава умение за работа с клиенти и за екипна работа.

4. Да проявява висока лична дисциплина и отговорност в работата.

5. Да проявява нужната коректност в работата и в отношенията с клиентите и с колегите.

6. Да изявява стремеж и умения за изучаване и прилагане на новостите и за повишаване на образованието и професионалната квалификация.

Настоящата длъжностна характеристика е в сила от ....................... 200.. г.


Разработил: ......................................Съгласувал: ................................

(Подпис)(Подпис)

Запознат съм с длъжностната характеристика:
……………………………. …………………………..

(Дата)(Подпис на служителя)

 Re: длъжностна х-ка Ани В Профил 01.08.2006 18:47

Директор на дирекция “Човешки ресурси” (Заместник-управител, Изпълнителен директор, Директор на дирекция …………………, Началник на управление ………………..)

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Забележка. Със съответните изменения и допълнения тази примерна длъжностна характеристика може да се използва при разработката на длъжностните характеристики за изпълнение на други ръководни длъжности, пряко подчинени на първия ръководител на дружеството (организацията), като “Заместник-управител”, “Изпълнителен директор”, “Директор на дирекция …………………”, “Началник на управление ………………..” и т. н.


УТВЪРДИЛ:…………………

(Управител)

..............................................................................................................................

(Наименование и адрес на дружеството или на самостоятелното поделение)


Код по НКИД: ……..


І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Наименование на длъжността: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
2. Структурна единица Дирекция “Човешки ресурси” Отдел -
3. Клас по НКП Първи – “Ръководни служители”
4. Код по НКП 1232


ІІ. ЙЕРАРХИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ
1. Непосредствен ръководител Управителя на дружеството
2. Непосредствени подчинени Началниците на отдели в структурата на дирекцията
3. Организационно връзки Подуправителите на дружеството, директорите на дирекции
4. Спорни въпроси Възникналите при изпълнение на дейността спорни въпроси се разрешават от Управителя на дружеството
5. Служебни връзки извън дружеството При изпълнение на задълженията си поддържа връзки с териториалните поделения на НОИ, Изпълнителна агенция “Държавна инспекция по труда”, с ръководители и специалисти от други организации и звена, свързани с управлението на човешките ресурси
6. Отчет и контрол За дейността си се отчита пред Управителя на дружеството



ІІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Директорът на дирекция “Човешки ресурси” има следните основни длъжностни задължения.

1. Ръководи и координира дейността по управление на човешките ресурси в дружеството.

2. Участва в разработването и реализацията на организационно-управленските структури в дружеството по отношение на човешките ресурси.

3. Участва в разработването на проектите на длъжностни разписания за дружеството и неговите структурни звена и ги предлага за утвърждаване от Управителния съвет.

4. Участва в определянето на длъжностните изисквания и при разработката на длъжностните характеристики на персонала по дирекции и ги съгласува преди предаването им за утвърждаване от Управителя.

5. Организира разработването и съгласуването и предлага пред Управителния съвет и Управителя вътрешните документи за управление на човешките ресурси в дружеството.

6. Организира дейността по подбора на нови работници и служители за всички длъжности в дружеството и следи за спазване на минималните изисквания за заемане на съответните длъжности.

7. Организира разработването на разчетите за разходването на средствата за работните заплати общо за дружеството и по структурни звена.

8. Организира дейността за повишаване образованието и професионалната квалификация на персонала.

9. Организира дейността по атестирането на работниците и служителите и предлага мерки във връзка с управлението на кариерата на служителите.

10. Съдейства за подготовката и провеждането на Общото делегатско събрание на работниците и служителите в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

11. Организира практическата работа по подготовката на материалите, организацията и провеждането на Общото събрание на пълномощниците.

12. Координира подготовката и съгласува разчетите на средствата за социални нужди преди утвърждаването им от Общото събрание;

13. Организира контрола и изготвянето на отчети по изразходването на средствата за социални нужди пред Управителния съвет и пред Общото събрание.

14. Ръководи работата на отделите в състава на дирекция “Човешки ресурси” съобразно с утвърдената от Управителния съвет структура.

15. Изготвя и представя за утвърждаване от Управителя на дружеството на проектите за длъжностни характеристики на служителите от дирекцията.

16. По писмено пълномощие на Управителя на дружеството дава разрешение на служителите от дирекцията за ползването на платените годишни отпуски, както и на другите отпуски, за които се иска разрешението на работодателя;

17. Упражнява контрол по работата на персонала от дирекцията и по пълномощие на Управителя налага предвидените в Кодекса на труда наказания, с изключение на дисциплинарно уволнение.

18. Организира периодични и внезапни проверки по изпълнението на задълженията на персонала в областта на трудовата и технологичната дисциплина, безопасността и хигиената на труда.

19. Организира контрола по спазването на изискванията за безопасност на труда в дружеството.

20. Организира и контролира работата по здравното обслужване на персонала, в това число работата на здравния пункт, периодичните годишни прегледи, задължителните и доброволните ваксинации и пр.

21. Оказва съдействие по контрола на спазването на работното време и на мерките за укрепване на трудовата дисциплина на персонала.

22. По пълномощие на Управителя, при допуснати дисциплинарни нарушения задължително изисква и получава от името на работодателя писмени обяснения по смисъла на чл. 193 от Кодекса на труда от работниците и служителите в дружеството, допуснали дисциплинарни нарушения, представя на Управителя на дружеството получените обяснения за запознаване и преценка, следи за законосъобразността и спазването на задължителните процедури при налагане на дисциплинарни наказания, включително при дисциплинарните уволнения.

23. Организира и ръководи дейността на Комитета и групите по условия на труд, Комисията по трудоустрояване и други подобни органи, създадени с разпореждане на работодателя по изпълнение на съответните закони.

24. Оказва методическа и практическа помощ на другите структурни звена по уреждане на трудовоправни и осигурителни въпроси и дава необходимите консултации на персонала.

25. Участва в разработката на проекти с външни институции по подбора, квалификацията и развитието на персонала.

26. Организира информационните и практическите връзки с поделенията на НОИ, Главна инспекция по труда, НСИ и др. по въпроси от компетенцията на дирекцията.

27. Контролира спазването на изискванията за защита на личните данни и служебната информация в областта на човешките ресурси.

28. Предлага за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на служителите от дирекция “Човешки ресурси”.

29. Предлага за награждаване служители от дирекцията, утвърждава награди в съответствие с възложената му компетентност.

30 Организира изпълнението на други конкретни задачи в кръга на компетентностите на дирекция “Човешки ресурси”, поставени от Управителния съвет и Управителя на дружеството.



ІV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


Директорът на дирекция “Човешки ресурси”

№ Отговорност Риск при неизпълнение
1. Отговаря за обективността и законосъобразността на разработваните от дирекция “Човешки ресурси” и/или съгласувани с нея вътрешни актове на дружеството и неговите структурни звена в областта на управлението на човешките ресурси Висок
2. Отговаря за своевременното актуализиране на вътрешните документи в съответствие с настъпващите промени в трудовото и осигурителното законодателство Висок
3. Носи отговорност за съблюдаването на нормите на трудовото и осигурителното право в дейността на дружеството и неговите поделения, и уведомява Управителя за забелязани нарушения, като по негово пълномощие прекратява действието на незаконосъобразни разпореждания на директори на дирекции Висок
4. Отговаря за качеството и своевременността на вътрешната и външната отчетност на дейността по управление на човешките ресурси в дружеството Висок
5. Отговаря за изправността и за целесъобразното използване на предоставените му офис техника, оборудване, инструменти и материали. Среден
6. Носи отговорност за изпълнението на други задължения, произтичащи от длъжностната характеристика и от поставените от ръководството на дружеството задачи Висок


V. НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


За изпълнение на длъжността директор “Човешки ресурси” служителят трябва добре да познава и използва:

1. Общата нормативна уредба в областта на трудовите и осигурителните отношения и безопасността на труда, в това число:

- Кодекс на труда;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за закрила при безработица;

- Закон за защита от дискриминация;

- Кодекс за социално осигуряване;

- Закон за здравно осигуряване

- Закон за защита на личните данни и др., както и

Подзаконовите актове по тяхното прилагане.

2. Конкретните наредби и указания на централните органи по прилагане нормативната уредба в областта на човешките ресурси.

3. Редът и условията за формиране на трудовите възнаграждения и обезщетения, както и за финансиране на социалните дейности.

4. Основните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда в дружеството.

5. Възможностите за прилагане на съвременни информационни системи в управлението на човешките ресурси.

6. Редът, условията и нормативните изисквания за организиране дейността на социалните обекти.


VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


Кандидатът за длъжността директорът на дирекция “Човешки ресурси” трябва да отговаря на следните минимални изисквания.

1. Образование - Да притежава образование Висше, образователна степен – магистър, по специалностите “юрист”, икономист”, “инженер” или друга ходхосяща за изпълняваната работа специалност.

2. Професионален опит – най-малко 5 години трудов стаж в административно-управленска дейност, за предпочитане в управлението на човешките ресурси.

3. Ползване на английски език ниво “Intermediate”

4. Умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с ползване на Интернет.


VІІ. ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ


При изпълнение на длъжността си директорът на дирекция “Човешки ресурси” трябва да съответства на следните личностни изисквания

1. Да проявява коректност в работата и в отношенията;

2. Да има инициативност и творчески подход;

3. Да проявява комуникативност в отношенията с персонала и с други служители.

4. Да има висока дисциплинираност и отговорност за работата.

5. Да притежава способност за създаване и сплотяване на колектив, умение за работа в екипи;

6. Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности.

7. Да проявява стремеж и умения за повишаване на образованието и професионалната квалификация.


Настоящата длъжностна характеристика е в сила от ....................... 200.. г.


Разработил: ...................................... Съгласувал: ................................

(Подпис) (Подпис)


Запознат(а) съм с длъжностната характеристика:
…………………………..

(Дата) (Подпис на служителя)

 RE: длъжностна х-ка m_mimozla Профил 27.03.2007 22:52

Моля помогнете. Спешно се нуждая от длъжностна х-ка на автомобилен инструктор. Благодаря предварително на всеки който може да ми помогне.

 RE: длъжностна х-ка Nadia (гост) 18.04.2008 14:38

molq da mi izpratite dl.harakteristika za izpalnitelen direktor na email maind_nad@avb.bg, blagodarq predvaritelno i raz4itam na vas . Nadq
 

 RE: длъжностна х-ка Лина (гост) 17.03.2010 17:06

Здравейте,
трябва ми спешно длъжностна характеристика на Експерт, връзки с обществеността в ПР агенция!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Кариера