Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Запор на заплата

 Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:02

Въпрос- МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ МИ!!
На минимална заплата съм- 240 , а касиерката ми е удържала вече 3 запора по 30 лева, имам дете под 18 год,.а остатъка от заплатата ми се удържа от банка към която съм длъжница, и не вземам нищо!Питам банката има ли право да ми удържа остатъка от заплатата и да не вземам абсолютно нищо!И да имам 3 действащи запора в 1 момент!

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:09

Хайде има ли компетентни моля..!

 RE: Запор на заплата bonou2 Профил 23.08.2011 17:15

просто насока

ГПК

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:27

Да това ми е ясно но не рзбирам може ли да имам по- вече от един запор на заплатата си

 RE: Запор на заплата 2626 Профил 23.08.2011 17:29

Отговор на kateeina(23.08.2011 17:27):
kateeina каза:
Да това ми е ясно но не рзбирам може ли да имам по- вече от един запор на заплатата си


От банката е вноска по кредит , а не запор ми се струва.

 RE: Запор на заплата kradeva Профил Изпрати email 23.08.2011 17:32

принципно можеш да имаш повече от един запор на заплатата си, стига да има от какво да удържат

Отговор на kateeina(23.08.2011 17:27):
kateeina каза:
Да това ми е ясно но не рзбирам може ли да имам по- вече от един запор на заплатата си

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:35

На минимална заплата- чисто 220 с 1 дете под 18- с какви права съм Отговор на kradeva(23.08.2011 17:32):

 RE: Запор на заплата kradeva Профил Изпрати email 23.08.2011 17:43

ако си на 240 лв. не трябва да ти удържат никакви суми по запорните съобщения

Отговор на kateeina(23.08.2011 17:35):
kateeina каза:
На минимална заплата- чисто 220 с 1 дете под 18- с какви права съм

 RE: Запор на заплата 2626 Профил 23.08.2011 17:45

Отговор на kradeva(23.08.2011 17:43):
kradeva каза:
ако си на 240 лв. не трябва да ти удържат никакви суми по запорните съобщения
И това го пише????-къде.....пише за минимална заплата, но не и за 240 лева

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:46

Благодаря Ви, но какво да правя направление образование ми удържат и не вземам нищо Отговор на kradeva(23.08.2011 17:43):

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:47

Не знам къде не съм правист- просто става Отговор на kateeina(23.08.2011 17:46):

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 17:53

Че ми удържат -добре , обаче за 3 запора по 30 лева.... няма логика... а остатъка го превеждат по банкова сметка в банка и не вземам нищо вече 2 месеца,.... отчаяна съм! Отговор на kateeina(23.08.2011 17:47):

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 23.08.2011 17:56

Отговор на kateeina(23.08.2011 17:53):
kateeina каза:
Че ми удържат -добре , обаче за 3 запора по 30 лева.... няма логика... а остатъка го превеждат по банкова сметка в банка и не вземам нищо вече 2 месеца,.... отчаяна съм!

Имат право да Ви удържат само 1/5 от нетното ТВ.

Значи Вашето вероятно е 150 лв.

Нищо повече няма как законосъобразно да Ви удържат.
Като начало не разбрах кой точно Ви удържа 90 лв месечно?

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 23.08.2011 18:02

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


Нормативна уредба
Граждански процесуален кодекс (ГПК)
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
Закон за Търговския регистър (ЗТР)
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ТДТССГПК)

Юридическа характеристика
Настоящата процедура има за цел да опише условията и реда за защита срещу незаконосъобразно принудително изпълнение по реда на ГПК.
Изпълнителният процес представлява законово уредена и поради това позволена принуда срещу длъжника. Изискванията за законосъобразност на принудителното изпълнение могат да бъдат както с материалноправен характер (съществуване на изпълняемото право и принадлежност на имущественото право – обект на изпълнение, към имуществото на длъжника при парични притезания), така и с процесуалноправен характер (наличност на изпълнително основание и изпълнителен лист; точно и законосъобразно изпълнение на процесуалните правомощия на съдебния изпълнител).
Ако изискванията за законност на принудителното изпълнение бъдат нарушени, ГПК предвижда определени пътища за защита срещу такова незаконосъобразно изпълнение.
Видовете за защита срещу незаконосъобразно принудително изпълнение основно могат да се разделят на две групи:
1. защита чрез обжалване на действие/бездействие на съдебния изпълнител;
2. защита по исков ред.
И при двата вида защита може да се постанови спиране на изпълнението като обезпечителна мярка. Предмет на настоящата процедура са действията по защита на засегнатите лица, извършвани през време на висящото изпълнително производство.

Осъществяване на процедурата
I. Защита чрез обжалване на действие/бездействие на съдебния изпълнител
1. Компетентен орган
Компетентен да разгледа жалбата е окръжният съд по мястото на изпълнението (за София – СГС), като жалбата се подава чрез съдебния изпълнител, чието действие се обжалва (чл. 436, ал. 1 ГПК).
2. Лице, което има право да обжалва действията на съдебния изпълнител
Законът не предвижда възможност за атакуване на всички действия на съдебния изпълнител. Изрично са посочени тези, които могат да се обжалват.
2.1. Взискателят може да обжалва:
а) отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие;
б) спирането на принудителното изпълнение;
в) прекратяването на принудителното изпълнение (чл. 435, ал. 1 ГПК);
г) извършеното от съдебния изпълнител разпределение, когато събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели (арг. чл. 462, ал. 2 ГПК);
д) постановлението за определяне равностойността на присъдена движима вещ, която не се намира у длъжника или е развалена (чл. 521, ал. 3 във вр. с чл. 436 ГПК);
е) постановлението за възлагане, ако е участвал като наддавач (чл. 435, ал. 3 ГПК).
2.2. Длъжникът може да обжалва:
а) постановлението за глоба;
б) насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
в) отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението (чл. 435, ал. 2 ГПК);
г) постановлението за възлагане при публична продан поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена;
д) действията по оправомощаването за извършване на заместимо действие от трето лице за сметка на длъжника;
е) налаганите глоби на длъжника за неизвършване на лично незаместимо действие или за нарушаване на задължение за бездействие
3. Трети лица, участващи в принудителното изпълнение, или лица, чиито права са засегнати от изпълнението, могат да обжалват:
а) постановлението за възлагане – от лице, което е участвало като наддавач и е внесло задатък; постановлението за възлагане на движима вещ обаче е необжалваемо;
б) действията на съдебния изпълнител, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната (за недвижими имоти) или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на третото лице – жалбоподател.
3. Необходими документи
3.1. Жалба
За да бъде сезиран компетентният съд с оплакването за незаконосъобразно действие, засегнатото лице следва да подаде жалба, която да съдържа:
а) името и адреса на лицето, която я подава, или съответните индивидуализиращи белези за жалбоподателя – юридическо лице;
б) означение на обжалваното действие;
в) указание в какво се състои порочността на действието;
г) в какво се състои искането;
д) факти, които жалбоподателят иска да се вземат предвид при разглеждането на жалбата;
е) доказателства, които жалбоподателят иска да бъдат събрани или взети предвид при разглеждане на жалбата;
ж) подпис на жалбоподателя, съответно на неговия представител или пълномощник.
3.2. Приложения към жалбата
Към жалбата следва да се приложат:
а) пълномощно, ако жалбата се подава от пълномощник;
б) писмени доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива и счита, че те са необходими за разглеждането на жалбата;
в) удостоверение за актуално състояние (за юридическо лице); когато юридическото лице е търговец, вписан по правилата на ЗТР, е достатъчно посочване на неговия единен идентификационен код (ЕИК), без да се представя удостоверение, защото при посочен ЕИК съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция (това включва и частните съдебни изпълнители), организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър;
г) документ за платена държавна такса;
д) съответни преписи от жалбата и представените писмени доказателства, ако има такива.
4. Вътрешен ход на процедурата
4.1. Връчване на преписи от жалбата и отговори
Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била редовно призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.
Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато жалбата е подадена от трето лице, преписи от нея се връчват на длъжника и на взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело. Страната, която е получила препис от жалбата, може в тридневен срок да подаде писмени възражения. След изтичането на този срок съдебният изпълнител изпраща на съда жалбата заедно с възраженията, ако има такива, и копие от изпълнителното дело, като излага мотиви по обжалваните действия.
4.2. Проверка на редовността на жалбата
Ако жалбата не отговаря на изискванията на чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 ГПК (липсва име или адрес на страната, означение на обжалваното действие, конкретно искане и подпис) и чл. 261 ГПК (липсват изискуеми приложения към жалбата), на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
Жалбата се връща, когато:
- е подадена след изтичането на срока за обжалване, и
- не се отстранят в срок допуснатите нередовности.
Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна жалба.
Принципно действията по проверката на жалбата се извършват от първоинстанционния съд, но в случая тази проверка следва да се направи от съдебния изпълнител.
Страната, която е получила препис от жалбата, може в тридневен срок да подаде писмени възражения. След изтичането на този срок съдебният изпълнител изпраща на окръжния съд жалбата заедно с възраженията, ако има такива, и копие от изпълнителното дело, като излага мотиви по обжалваните действия.
4.3. Заседание за разглеждане на жалбата
а) Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица.
б) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.
4.4. Разглеждане на жалбата и постановяване на решение
Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и представените от страните доказателства. Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от постъпване на жалбата. Решението не подлежи на обжалване.
4.5. Спиране на изпълнението при обжалване
Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спиране, като в този случай незабавно изпраща на съдебния изпълнител препис от определението за спиране.
4.6. Обжалване на извършено от съдебния изпълнител разпределение
Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.
В случай че разпределението бъде обжалвано, делото заедно с жалбата се изпраща на окръжния съд, който я разглежда по реда на чл. 278 ГПК (по реда за разглеждане на частните жалби).
Решението на окръжния съд по разпределението подлежи на обжалване пред апелативния съд. Разглеждането на жалбата става по реда на чл. 274 ГПК (тоест чрез частна жалба срещу решението на окръжния съд). Решението на апелативния съд не подлежи на обжалване.
5. Такси
Жалбите срещу действията на съдебния изпълнител имат характер на частни жалби, по които на основание чл. 19 ТДТССГПК се дължи проста такса в размер на 15 лв.
II. Защита по исков ред
1. Оспорване на изпълнението от длъжника по исков ред
Длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението. Искът на длъжника може да се основава само на факти, настъпили след приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание (чл. 439 ГПК). В случая става въпрос за защита на длъжника срещу материално незаконосъобразно принудително изпълнение. Искът следва да бъде отрицателен установителен.
2. Искова защита на трето лице
Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника. Искът се предявява срещу взискателя и длъжника. Взискателят отговаря при условията на чл. 45 ЗЗД за вредите, причинени на трети лица чрез насочване на изпълнението върху имуществото, което им принадлежи. Искът също следва да бъде предявен като отрицателен установителен.
3. Искова защита срещу привиден кредитор
Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели и съдебният изпълнител извърши разпределение, един от взискателите може да оспори вземането на друг (привиден) кредитор. Оспорващият взискател трябва да предяви иск срещу кредитора с оспореното вземане и длъжника. Предявяването на иска спира предаването на сумата, определена за кредитора с оспореното вземане. Ако искът не бъде предявен в едномесечен срок от разпределението, сумата се предава на взискателя. Искът може да бъде основан и на факти, които предхождат приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание на кредитора с оспореното вземане. И тук става въпрос за предявяване на отрицателен установителен иск, с който оспорващият взискател цели да осигури по-изгодно разпределение, тъй като има основания да счита, че кредиторът с оспорваното вземане цели запазване на част от имуществото в своя и/или на длъжника полза, без в действителност да има вземане към длъжника. По този иск взискателят може да се позове на всякакви факти, които изключват, унищожават или погасяват оспореното вземане, дори то да е установено с влязло в сила решение, тъй като това решение би могло да е резултат на симулиран процес.
4. Искова защита на трето лице срещу въвод във владение
Ако трето лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага въвода във владение и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението. С молбата за спирането третото лице трябва да представи писмени доказателства за претендираното от него право върху имота. Молбата се разглежда в открито заседание с призоваване на взискателя, длъжника и третото лице. Ако съдът я прецени за основателна, той спира изпълнението и дава на третото лице едноседмичен срок да предяви иск в надлежния съд. Ако в дадения срок третото лице не предяви иск, по искане на взискателя спирането се отменя . И тук става въпрос за предявяване на отрицателен установителен иск, с предмет отрицанието на правото на взискателя да получи имота, понеже това притезание е несъвместимо със заявените от третото лице права.
5. Искова защита на трети лица срещу осъществена продажба на недвижима вещ
Действителността на продажбата след влизане в сила на постановлението за възлагане на недвижимата вещ може да бъде оспорвана по исков ред само при нарушаване на чл. 490 ГПК (участие в наддаването на лица, които нямат право да наддават в продажбата) и при невнасяне на цената. В последния случай купувачът може да отклони уважаването на иска, ако внесе дължимата сума заедно с лихвите, начислени от деня на обявяването му за купувач. В случая следва да се предяви установителен иск, който да има за предмет обявяване на продажбата за недействителна, като искът може да бъде предявен от всяко заинтересувано лице. С иска за недействителност следва да бъде съединен и иск за връщане на вещта от купувача, ако тя му е била предадена въз основа на недействителната продажба.
6. Искова защита за реализиране на отговорност за вреди, причинени от съдебния изпълнител
Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 ЗЗД за вредите, причинени на длъжника от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 ЗЗД, т. е. държавата носи отговорност в пълен обем за причинените от държавния съдебен изпълнител вреди. Отговорността може да се носи за вреди, причинени както на длъжника, така и на взискателя или трети засегнати лица. В тези случаи следва да се предяви осъдителен иск за обезщетяване на вредите срещу частния съдебен изпълнител, съответно срещу държавата, като няма пречка искът да бъде насочен и срещу държавния съдебен изпълнител, доколкото държавата и съдебният изпълнител отговарят солидарно за причинените вреди.
7. Такси
При защитата по исков ред се дължи държавна такса в размер 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Резултат от процедурата
I. При успешно провеждане на обжалването на незаконосъобразно действие на съдебния изпълнител, атакуваното процесуално действие ще бъде обезсилено, като изпълнителното производство продължи своето законосъобразно развитие:
1. порочно извършеното действие ще бъде законосъобразно извършено;
2. порочно извършеното действие въобще няма да се извършва отново;
3. съдебният изпълнител ще бъде длъжен да извърши поискано действие при отменен негов отказ да извърши съответното действие.
II. Защитата по исков ред има много разнообразни проявления със съответни резултати при успешното й провеждане:
1. При оспорване на изпълнението от длъжника по исков ред и уважаване на иска срещу взискателя, ще се стигне до прекратяване на изпълнителното производство.
2. Ако искът на трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, бъде уважен, изпълнението няма да може да се насочи върху това имущество и ще трябва да се търси друго имущество, което действително принадлежи на длъжника.
3. При уважаването на иска срещу привиден кредитор, сумата, предназначена за привидния кредитор, ще бъде разпределена между останалите взискатели, т. е. този иск ползва всички присъединени в изпълнителното дело кредитори.
4. При успешно проведена искова защита на трето лице срещу въвод във владение, ще се окаже, че не съществува изпълняемо право и изпълнителното производство трябва да бъде прекратено.
5. При успешна искова защита на трети лица срещу осъществена продажба на недвижима вещ, вещта ще бъде върната в имуществото на длъжника и ще може да бъде предмет на ново принудително изпълнение, ако това е необходимо.
6. При уважаване на иск по в чл. 441 ГПК във вр. с чл. 45 или чл. 49 ЗЗД, в полза на увреденото лице ще бъдат присъдени причинените от съдебния изпълнител вреди.

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 18:05

Домакин в общинска детска градина съм на щат 257 лева,първия запор на заплатата ми е 30лв, от там пристигат в направление образование още 2 запора и касиерката ми ги удържа по още 30 лева и стават 3*30=90 лева.Останалите 130 лева ми ги превеждат в банка на която също съм длъжница и така не взенам нищо!а ЗАПЛАТАТА НА КОЛЕЖКАТА МИ- КОЯТО МИ Е ПОРЪЧИТЕЛ Е СТОПИРАНА-от същата банка- което е най лошото...

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 23.08.2011 18:08

Мерси! Много полезна информация ! Отговор на neli7304(23.08.2011 18:02):

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 24.08.2011 08:20

От всичко казано до тук да разбирам ли че не може да ми се удържа по- вече от 1 запор,щом съм на минимална заплата -с 1 дете под 18,- тоест 1/5- 30 лева а останалите пари от заплатата са мои!И когато ми свърши 1 запор започват да ми удържат за 2- рия! И така нататъка...

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 24.08.2011 08:21

От всичко казано до тук да разбирам ли че не може да ми се удържа по- вече от 1 запор,щом съм на минимална заплата -с 1 дете под 18,- тоест 1/5- 30 лева а останалите пари от заплатата са мои!И когато ми свърши 1 запор започват да ми удържат за 2- рия! И така нататъка...

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 24.08.2011 08:59

Моля Ви отговорете ми!

 RE: Запор на заплата Slavi88m Профил Изпрати email 01.09.2011 09:11

Отговор на kateeina(24.08.2011 08:59):
kateeina каза:
Моля Ви отговорете ми!

Здравейте! На мен ми изпратиха до фирмата писмо от Ч.С.И който нарежда да ми се наложи запор на заплатата.Описано е в писмото сумата,членовете по които налагат запора и датата на влизане в сила а това е Юли тази год. Писмото идва на 15,16 Август. Счетоводителката превежда сумата от 117лв. и някакви стотинки съобразно изчисленията за месечен доход и това че не съм семеен и нямам деца...Имам и кредит който погасявам на всяко 10-то число на съответния месец и последните 2 вноски ги теглят от погасителните вноски за Юли и Август а аз съответно ги внасям в една банка а запора който ми е наложен има банкова сметка в друга банка.
1 Аз вземам заплата за месец Юли през Август,Август през Септември и т.н. Предполагам че всички сме така.
2 Погасил съм Юли и Август месец за месец без закъснение въпреки че не съм вземал заплата за Август
И банката в чиято смета трябва да влязат парите от запорното ми тегли 2 вноски т.е. последните 2 вноски за месец Юли и Август,и по този начин аз имам лихва за неиздължими вноски по кредита,плюс което в същото време им превеждат и от фирмата пари по сметката за месец Юли и през септември за Август.
Единственото спасение да се обадиш на Частиния Съдя Изпълните(Ч.С.И.) и да му кажеш да ти вдигне запора от банката и да се внасят само от запора на заплатата...Но тук идва и момента,как ще издължиш взетите за последните 2 месеца вноски от кредита за да не течат лихви,как ще погасиш у третата вноска която наближава през текущия месец и какви пари очакваш да ти бъдат преведени след запор на заплатата?!?!?!?!?!
Ако някой има някакво решение нека пише?!?!?!
Благодаря предварително!

 RE: Запор на заплата maymuna Профил 17.09.2011 15:47

Може би трябва да обърнеш внимание на касиерката на Направление образование, че няма право да ти удържа повече от 1/5 част от нетното ти възнаграждение, което ако при теб е равно на 220 лв., то максималния размер на удръжката може да е не повече от 44 лв. Независимо колко запора имаш (може 3, може и 33 да са), вноските се правят по първия по ред получен от работодателя запор, до пълното удовлетворяване на запорираната сумата и вдигане на запора от Съдия-изпълнителя. Чак тогава започват да се внасят вноски по втория по ред получен запор и т.н. Само в случай, че запорираната сума е по-малка от определената в ГПК вноска (в твоя случай 1/5 част, равна на 44 лв.), тогава вноската от 44лв. се разделя, така, че да удовлетвори изцяло първия и да започне да погасява втория запор. Но не ми се вярва запорираната ти сума да е под 44 лв. Така, че първо ще погасиш първия запор, тогава втория, после третия и т.н. Касиерката ти върши нарушение най-малко по две направления: първо - няма право да превежда на първия Съдебен изпълнител по-малко от 1/5 част от чистата ти заплата, а тя явно го прави, като му внася 30лв.; второ - няма право да прави удръжки на работниците си по-големи от размера, посочен в ГПК. Ако не срещнеш разбиране при т.нар.касиерка на НО, най-лесно е да се свържеш с втория и третия съдебен изпълнител, които са изпратили запорите и да им опишеш ситуацията с трите запора. Но съм сигурна, че ще ти отговорят, че второто и третото запорно съобщение чакат удовлетворяването на запорираната сума по първото запорно. А що се отнася до банката - това няма никакво отношение към работодателя ти. Ти най-вероятно си дала съгласието си банката да си тегли суми от картата ти на определено число, които да покриват вноските по кредит. Така, че работодателят ти всъщност си ти превеждат остатъка от заплатата, но банката те изпреварва в тегленето - сумите се теглят в момента на постъпването. Освен ако някой от запорите ти не се отнасят точно до този кредит, по който банката ти удържа вноски. Но едва ли - щом имаш запорно от съдия-изпълнител, тогава ти си осъдена за конкретната сума и задължението за събирането й вече е на съдия-изпълнителя, а банката няма право да ти тегли от картата.Но също има решение и за това - можеш да си получаваш остатъка от заплатата (след направената удръжка по запора) в брой, тогава банката няма как да ти тегли суми от картата. И тъй като предполагам, получаването на заплатата ти в карта е регламентирани вътрешно при вас или в трудовия договор, или в колективен или в някакъв друг документ, тогава е необходимо изрична молба до работодателя, в която да пишеш, че не желаеш повече в карта, искаш в брой. По последното мнение на Инспекцията по труда, което получих от тях, никой няма право да те задължи да си получаваш парите в карта, дори имам предписание от тях, когато ще превеждам заплатите на работниците в карта, да искам от тях попълнено заявление за съгласие от всеки работник по отделно, независимо какво пише в ТД.
Дано да съм ти била полезна, мисля че това е положението! А и винаги имаш възможност да се обърнеш към адвокат...

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 17.09.2011 15:55

Отговор на maymuna(17.09.2011 15:47):
maymuna каза:
Може би трябва да обърнеш внимание на касиерката на Направление образование, че няма право да ти удържа повече от 1/5 част от нетното ти възнаграждение, което ако при теб е равно на 220 лв., то максималния размер на удръжката може да е не повече от 44 лв. Независимо колко запора имаш (може 3, може и 33 да са), вноските се правят по първия по ред получен от работодателя запор, до пълното удовлетворяване на запорираната сумата и вдигане на запора от Съдия-изпълнителя. Чак тогава започват да се вна...


Не е вярно, че първия получава всичко и едва след удовлетворението му почват да получават втория , третия и т.н. кредитор.

Наистина е добре да се уведомят СИ за наличието на други запори, за да знаят кой ЧСИ ще прави изпълнението и да го следят дали ще го направи законосъобразно.

 RE: Запор на заплата maymuna Профил 17.09.2011 16:07

Абсолютно съм сигурна, че работодателя изплаща суми само по първия запор до окончателно изплащане и вдигане на запора, като естествено има задължение да уведоми втория и всеки следващ съдия изпълнител за наличието на първи по ред запор. А съдебните изпълнители си се договарят, обединяват суми по запорите и така нататък... Но това не касае работодателя, нито пък дава основание за увеличаване на удръжката от работника.

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 17.09.2011 16:12

Отговор на maymuna(17.09.2011 16:07):
maymuna каза:
Абсолютно съм сигурна, че работодателя изплаща суми само по първия запор до окончателно изплащане и вдигане на запора, като естествено има задължение да уведоми втория и всеки следващ съдия изпълнител за наличието на първи по ред запор. А съдебните изпълнители си се договарят, обединяват суми по запорите и така нататък... Но това не касае работодателя, нито пък дава основание за увеличаване на удръжката от работника.


Естествено, че не се увеличава удръжката и че се превеждат сумите на първия СИ, наложил запора.

Исках да кажа, че не е вярно, че сумите отиват само за първия кредитор. За това говорех.

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 17.09.2011 16:22

Чл.460 ГПК.

 RE: Запор на заплата maymuna Профил 17.09.2011 16:41

Съгласна съм, neli7304, но kateeina това едва ли я интересува. Тя явно така е забатачила кредитите си, че това кой получава парите й е все едно. Сумата би трябвало да се превежда само на първия СИ, пък от там нататък е друг въпрос. Обаче - удържат й се недопустимо големи суми неправомерно.

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 29.09.2011 08:46

Знаете ли- благодарение на тая дискусия научих много неща - и сега имам само 1 запор- и остатъкът си от заплатата получавам в брой!Благодаря от сърце! Отговор на neli7304(17.09.2011 15:55):

 RE: Запор на заплата vilivision Профил 29.09.2011 09:05

Що не си поискате парите дето неправомерно са ви ги удържали от заплатата

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 29.09.2011 12:52

Отговор на kateeina(29.09.2011 08:46):
kateeina каза:
Знаете ли- благодарение на тая дискусия научих много неща - и сега имам само 1 запор- и остатъкът си от заплатата получавам в брой!Благодаря от сърце!


Радостно е, че все пак е имало полза за тебе и незаконосъобразните действия на работодателя са прекратени.

И 20 запора да имаш (не ти го пожелавам), пак нямат право повече да ти държат, а кредиторите да си ги разпределят както искат.

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 30.09.2011 15:16

Няма да се занимавам по- вече нали се наредиха нещата... долу- горе аз да съм здрава!Но без Вас - приятели НЯМЯШЕ ДА УСПЕЯ!!!

 RE: Запор на заплата svetli76 Профил Изпрати email 13.05.2012 03:10

въпрос: здравейте искам да ви питам вече имам един запор върху заплатата и сега ми правят втори чисто след удръжките заплатата ми е 360 лв знам че трябва да ми удържат 1/4 защото съм с дете което издържам въпроса ми е и вторият запор ли ще е толкова което за мен е 91 лв т.е. ще станат 182 лв.?

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 13.05.2012 12:48

Не. 1/4 от нетното.
Това е всичко, което може да бъде удържано, ако ще 120 запора да имате (изключение издръжка)

Та тези пари се превеждат на първия ЧСИ и той се уведомява за останалите запори, за да извърши разпредление между кредиторите.

 RE: Запор на заплата taniaboeva Профил 19.05.2012 12:01

получихме запорно съобщение във фирмата, с лицето не мога да се свържа директно, неговия бригадир ми казва, че плащал издръжка за дете, но не знам дали това е официалното положение. Ако е осъден да плаща издръжка при изчисляване на запора сега приемам че има деца, които издържа нали така, за да знам една четвърт или една пета да удържа

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 19.05.2012 12:03

Отговор на taniaboeva(19.05.2012 12:01):
taniaboeva каза:
получихме запорно съобщение във фирмата, с лицето не мога да се свържа директно, неговия бригадир ми казва, че плащал издръжка за дете, но не знам дали това е официалното положение. Ако е осъден да плаща издръжка при изчисляване на запора сега приемам че има деца, които издържа нали така, за да знам една четвърт или една пета да удържа


Не, не ако е осъден. Каква е тази глупост. Ако има непълнолетни деца, които издържа.

 RE: Запор на заплата neli7304 Профил Изпрати email 19.05.2012 12:04

Вие под издържано дете разбирате само, когато има присъдена издръжка ли?

 RE: Запор на заплата taniaboeva Профил 19.05.2012 12:50

ако детето живее с него е ясно че го издържа, но като положението е че плаща издръжка не бях сигурна дали се счита че "е с деца, които то издържа"

 RE: Запор на заплата Божо Профил Изпрати email 19.05.2012 12:52

явно пита за разведен и подобие.

 RE: Запор на заплата simeonov2 Профил 07.06.2012 18:59

Аз съм бил свидетел на това как перфектен измамник имаше над 6 запора на заплатата от които не се удовлетворяваше нито един, защото фирмата му даваше пари на ръка - мин. заплата. Запорите се удовлетворяват в поредността по дата, така че да остава на лицето минимум за да живее. Тоест в случая само първия запор, а другите чакат на опашка. За това ако той не връщаше новият новоразрешен кредит, новият запор щеше да е последен на опашката (т. е. несъбираем). Юристите намериха вратичка в закона в това, че щом той получава парите си в кеш, и не се удовлетворява запора на първият ЧСИ в нужните срокове - вероятно затруднения на фирмата, то са накърнени интересите на седмия запор, и че счетоводителката е съучастник в несъбирането на дълговете, от което последва седмия запор да се удовлетвори, чрез запор на фирмените сметки в която работи длъжника.
 

 RE: Запор на заплата kateeina Профил Изпрати email 06.06.2013 14:54

ЗДРАВЕЙТЕ!БИХ ИСКАЛА СЪВЕТ.. И НЕ ЗНАМ КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА-ВЪПРОСЪТ МИ Е СЛЕДНИЯТ- В МОМЕТА ИМАМ ДЕЙСТВАЩ ЗАПОР ,КОЙТО СКОРО ЩИ СВЪРШИ.КОЛЕЖКАТА МИ Е ПОРЪЧИТЕЛ НА ВТОРИЯ ЗАЕМ НА КОЙТО СЪЩО ИМАМ ЗАПОР.ЗАЩО СЛЕД КАТО СЪМ НА РАБОТА И УДЪРЖАТ НА НЕЯ - НЕ Е ЛИ КАТО МИ СВЪРШИ ЕДИНИЯ ЗЯПОР ДА ЗАПОЧВАТ ДА МИ УДЪРЖАТ ВТОРИЯ- ЗАЩО ПРАВЯТ ЗАПОР И НА НЕЙНАТА ЗАПЛАТА?А АЗ РАБОТЯ В МОМЕНТА?!
Отговор на maymuna(17.09.2011 16:07):
maymuna каза:
Абсолютно съм сигурна, че работодателя изплаща суми само по първия запор до окончателно изплащане и вдигане на запора, като естествено има задължение да уведоми втория и всеки следващ съдия изпълнител за наличието на първи по ред запор. А съдебните изпълнители си се договарят, обединяват суми по запорите и така нататък... Но това не касае работодателя, нито пък дава основание за увеличаване на удръжката от работника.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения