Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Гореща тема! Оттегляне на уведомление НАП

 Оттегляне на уведомление НАП dima111 Профил 19.09.2011 16:52

Как мога да го подам по електронен път?

 RE: Оттегляне на уведомление НАП Ани1 Профил 19.09.2011 16:53

Заличаване ли?

Отговор на dima111(19.09.2011 16:52):
dima111 каза:
Как мога да го подам по електронен път?

 RE: Оттегляне на уведомление НАП MarPan Профил Изпрати email 19.09.2011 16:54

Какво ще оттегляте?

 RE: Оттегляне на уведомление НАП ely_g Профил Изпрати email 19.09.2011 16:54

това "оттегляне" от къде го изкопа...
аз знам за заличаване на уведомление по чл.62...
ако за това иде реч...

 RE: Оттегляне на уведомление НАП Ани1 Профил 19.09.2011 16:55

хвърли ни в чуденка :))

 RE: Оттегляне на уведомление НАП dima111 Профил 19.09.2011 16:58

оттегляне на уведомление заподаване на данни по електронен път с уеп.

 RE: Оттегляне на уведомление НАП Liglyo Профил 19.09.2011 16:59

Отговор на dima111(19.09.2011 16:58):
dima111 каза:
оттегляне на уведомление заподаване на данни по електронен път


Прекратяване на упълномощаване за подаване на данни по ел.път?

 RE: Оттегляне на уведомление НАП dima111 Профил 19.09.2011 17:00

Да

 RE: Оттегляне на уведомление НАП buziness Профил 19.09.2011 17:14

Не може по електронен а с хартииката и в НАП.

 RE: Оттегляне на уведомление НАП dima111 Профил 20.09.2011 08:51

Благодаря


Отговор на buziness(19.09.2011 17:14):
buziness каза:
Не може по електронен а с хартииката и в НАП.
 

 RE: Оттегляне на уведомление НАП satanasowa Профил Изпрати email 20.09.2011 10:22

Вх. №........... /................ До ТД .......................У В Е Д О М Л Е Н И Е З А
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А Н Е, О Т ТЕ Г Л Я Н Е Н А У П Ъ Л Н О М О Щ А В А Н Е,
П Р О М Я Н А Н А Е Л Е К Т Р О Н Е Н А Д Р Е С

От……………..........................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция ...........................................................................................................................................
Адрес по чл.8 от ДОПК ............................................................................................................................................
Представлявано от ...........................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

 Упълномощавам
 Оттеглям упълномощаването на
(може да се посочи само една от предложените възможности)
………….………………………………………………………………………………………….……………….
(трите имена или фирмата на титуляра на универсалния електронен подпис)

 Чуждестранно лице без български идентификационен номер - идентификатор на лицето………………...
 Местно лице / Чуждестранно лице с български идентификационен номер - ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП / БУЛСТАТ на титуляра на УЕП………………………………………….……………….
Чрез .. ………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на физическото лице, посочено като автор в удостоверението за универсален електронен подпис )

Заявявам, че след надлежно упълномощаване ще ползвам електронните услуги, предоставяни от НАП чрез УЕП, достъпни през интерфейса на информационната система на НАП и/или ще подавам по електронен път и ще подписвам с УЕП следните документи във връзка с изпълнението на законови задължения или реализиране на законови интереси в производствата, развивани пред органи на НАП:
• Декларации, документи или данни по ЗДДС
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Декларации, документи или данни по ЗКПО
☑пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Декларации, документи или данни по ЗДДФЛ
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Декларации, документи или данни по Интрастат
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Искане за издаване на документ
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Уведомления за сключване или изменение на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ
☑пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Декларация/искане по §19и, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Подаване на данни за дневни отчети за горива
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• ДДС за възстановяване - VAT refund
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
☐пълен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
• Данни за ФУ от производител / вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.
☐пълен/☐частичен достъп до информацията по предоставяната услуга
(следва да се маркира поне една от посочените възможности)
 Заявявам, че давам съгласието си за предоставяне на данъчна и осигурителна информация на упълномощените от мен лица във връзка с отправени и подписани с УЕП искания за достъп.
(Даването на съгласие е задължително в случай, че е посочено подаването на искания за достъп до данъчна и осигурителна информация от упълномощеното лице. В случай че се оттегли упълномощаването за отправяне на искания свързани с достъп до данъчна и осигурителна информация се счита, че е оттеглено и съгласието.)
Упълномощеното лице ще подписва документите и/или ще достъпва до електронните услуги предоставяне от НАП, със следния УЕП:
сериен номер на удостоверението за универсален електронен подпис № …/……….., издадено от .....................................................................................................................................................,
(доставчик на удостоверителни услуги)
Трите имена или фирмата на титуляра на УЕП, изписани на латиница според удостоверението за УЕП: ………………………..............................................................................................................................,
Трите имена на физическото лице, посочено като автор в удостоверението за универсален електронен подпис, изписани на латиница според удостоверението за УЕП:…………………………….……..................................................................................................,
( попълва се само в случай на упълномощаване)
Електронни изявления на органите на НАП във връзка с подадените документи ще приемам на следния електронен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………
(посочването на електронен адрес е задължително)


дата:............................ подпис:............................

Забележки:
1. При промени в обстоятелства, задълженото лице следва да подаде ново уведомление. Промяната има действие за НАП от датата на подаване на новото уведомление.
2. От датата на прекратяване на УЕП, се прекратява представителната власт на упълномощените лица.
3. В случай, че е заявено съгласие за достъп до данъчна и осигурителна информация от упълномощеното лице се изисква нотариална заверка на пълномощното.
“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: http://www.nap.bgи на информационните табла в териториалните дирекции. Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”

Обр.№.ОКд201
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни