Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Гореща тема! Казус по счетоводство

 Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 10:34

Здравейте,някой има ли време и търпение да ми погледне казуса и коментира дневника ,който съм направил.Мисля,че имам грешка,но не мога да я открия.
Ще съм ви много благодарен!

 RE: Казус по счетоводство MarPan Профил Изпрати email 13.01.2012 10:37

Давай да видим

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 10:46

Няма как да го кача тук.

 RE: Казус по счетоводство tuturutka Профил 13.01.2012 10:47

Що?

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 10:48

На 01.03. 200х г. ТД “Корект” - ООД има следните активи, пасиви и капитали:
1. Основен капитал 5000 лв. 2. Сгради с първоначална стойност 2500 лв. и начислена амортизация 1300 лв.; 3. Машини и съоръжения с първоначална стойност 4500 лв. и начислена амортизация 2200 лв. 4. Стоки 400 лв. 5. Неразпределена печалба от минали години 2800 лв., 6. Лиценз с отчетна стойност 740 лв., и начислена амортизация 220 лв., 7. Задължения към държавния бюджет 600 лв., 8. Финансирания за текущата дейност 1000 лв., 8. Дългосрочни заеми – 400 лв., 9.Парични средства по разплащателната сметка 6000 лв., 10. Клиенти – 4000 лв., 11. Материали – 3000 лв., 12. Млади животни – 280 лв., 13. Загуба от минали години – 480 лв., 14. Допълнителни резерви – 4000 лв., 15. Други кредитори – 120 лв., 16. Доставчици 860 лв., 17. Задължения за дивиденти – 640 лв., 18. Премийни резерви 1200 лв., 19. Персонал 2060 лв., 20. Невнесен капитал – 500 лв. 21. Стоки на отговорно пазене – 1600 лв.
Към същата дата остатъците по някои аналитични сметки са както следва:
1. Към сметка МАТЕРИАЛИ 2.Към сметка ДОСТАВЧИЦИ
Материал “А” – 1000 кг х 2,50 лв.= 2500 лв. Предприятие “Албатрос” – ООД – 200 лв.
Материал “Б” - 500 кг х 1,00 лв. = 500 лв. Предприятие “Витоша” – АД - 660 лв.

3.Към сметка КЛИЕНТИ
Предприятие “Омега” – ООД – 1000 лв.
Предприятие “Екселсиор” – АД - 3000 лв
През месец март 200х г. са извършени следните стопански операции:
1. Съдружниците са внесли дължимите дялови вноски както следва: 1.) Офис обзавеждане, оценено от вещи лица за 300 лв.;2.) Парични средства в касата – 200 лв.
2. Съгласно преводно нареждане от разплащателната сметка са изплатени задълженията към бюджета за предходния месец.
3. Доставени са материали както следва: Материал “А”- 200 кг х 2,50 лв. = 500 лв.Сумата по фактурата се дължи на доставчик “Витоша”; Материал “Б” – 700 кг х 1,00 лв. = 700 лв. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка. За транспортиране на материала са изплатени на външно предприятие 150 лева, съгласно фактура и преводно нареждане. За товаро-разтоварни опврации са изплатени в брой 90 лева, съгласно РКО.
4. По разплащателната сметка са постъпили 2500 лв., представляващи частично погасяване на вземане от клиента „Екселсиор” за продадената му през предходния отчетен период продукция.
5. От разплащателната сметка са изтеглени 3200 лв., съгласно нареждане-разписка. Сумата е заприходена в касата, съгласно ПКО.
6. Отпуснат е аванс на подотчетно лице на сума 2000 лв. Сумата е изплатена в брой.
7. Съгласно искане са отпуснати за нуждите на основната дейност 1100 кг. от Материал “А” и 200 кг. От материал „Б”.
8. Начислени са заплати на персонала за месец март 200х г. както следва: На персонала в основната дейност –1000 лв.; на персонала в управлението – 400 лв.
9. Върху работните заплати са начислени дължимите суми за социално и здравно осигуряване за сметка на предприятието (30%) и персонала (10%). От работните заплати е удържан данъкпо ЗДДФЛ в размер на 126 лева.
10. Изплатени са работните заплати за месец март 200х г, съгласно РПВ и РКО.
11.Начислени са амортизации на ДМА, използвани в основната дейност както следва: 1) на сгради – 100 лв.; на машини, съоръжения и оборудване – 800 лв. и на лиценза за производство на готова продукция – 80 лв.
12. В края на месец март, след извършването на инвентаризация е установено незавършено производство, оценено по себестойност за 1600 лв. Произведените 1000 броя от продукция “Х” са заприходени в склада съгласно складова разписка.
13. Съгласно фактура са доставени канцеларски материали на стойност 430 лева. Сумата е платена за сметка на предоставен аванс на подотчетно лице. Материалите са предадени за ползване в административния отдел на предприятието.
14. Съгласно фактура са продадени на клиент „Омега” 600 броя от продукция “Х” с единична продажна цена 5,20 лв. Установена е себестойността на продадената продукция. Същата е изписана от склада, като административните разходи са отнесени по предназначение.
15. Съгласно решение на Общото събрание неразпределената печалба от минали години е разпределена както следва: 1) за покриване на загуби от минали години 480 лв., за формиране на общи резерви – 2000 лв., а останалата част за формиране на допълнителни резерви.
16. Подотчетното лице е доставило стоки, съгласно фактура с цена на придобиване - 850 лв. Неотчетеният аванс е възстановен в касата, съгласно ПКО.
17. Със средства от отпуснат банов заем са изплатени задълженията към доставчиците.
18. Върнати са на доставчика, стоки, приети на отговорно пазене на стойност – 480 лева.
19. Клиемт „Омега,” е погасил задължението си към предприятието за продадената му продукция (вж. ст. оп.14). Сумата е постъпила по разплащателната сметка на предприятието.
И С К А С Е:
1.Да се състави брутен счетоводен баланс към 01.03.200х г. в двустранна форма и в писмен вид да се посочат различията с нетния; 2.) Въз основа на данните от баланса да се открият синтетичните и аналитични счетоводни сметки; 3.)При установяване цената на придобиване на доставените материали да се използва сметка “Доставки;” 4.)Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции и сумите да се разнесат по сметките; 5).Да се приключат счетоводните сметки към 31. 03. 200х г. 6).Да се състави оборотна ведомост на синтетичните и аналитични сметки и краен (нетен) счетоводен баланс към 31.03.200х г. 7.Да се направи анализ на счетоводните статии, съставени въз основа на стопански операции 6, 7, 14 и да се посочи към коя група се отнасят те според характера на измененията, които предизвикват в отчетните обекти; 8.Да се направи анализ на сметка Разходи за основна дейност и да се посочи към коя група сметки се отнася тя от гледна точка на класификацията на сметките по предназначение и структура.;9.Да се направи характеристика на сметка Разходи за организация и управление (административни разходи); 10..Да се направи анализ на сметка Постъпления (приходи) от продажба на продукция и да се посочи към коя група сметки се отнася тя от гледна точка на класификацията на сметките по предназначение и структура
Забележка: 1) За оценка на материалите и готовата продукция при потребление да се използва метода “Първа входяща - първа изходяща цена (себестойност).
2) При решаването на задачата да се използват сметките за отчитане на разходите по икономически елементи. При отговорите на въпросите от “Иска се”: анализът да се извърши в писмена форма след решението на задачата.

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 10:48

№ Статия Основание на записването Обороти
№ Дебит Кредит
1 1 Дт офис обзавеждане 300
Дт каса 200
Кт невнесен капитал 500

2 2 Дт задължения към бюджета 600
Кт разплащателна 600

3 3 Дт доставки 500
м-л А 200*2.5=500
Кт доствчици 500
Ан.доставчик Витоша=500
3 4 Дт доставки 700
м-л Б700*1.0=700
Кт доставчици 700
Ан.доставчик Витоша=700
3 5 Дт доствки 240
м-л А 37.5
Кт разплащателна 150
Кт каса 90

3 6 Дт материали 1440
м-л А 600
М-Л Б 840
Кт доставки 1440

4 7 Дт разплащателна 2500
Кт клиенти 2500
екселсиор 2500

5 8 Дт каса 3200
Кт разплащателна 3200

6 9 Дт подотчетни лица 2000
Кт каса 2000

7 10 Дт разходи за материали 2950
Кт материали 2950
м-л А 1100*2.5=2750
м-л Б 200*1=200

7 11 Дт разходи за основната дейност 2950
Кт разходи за материали 2950

8 12 Дт разходи за заплати 1400
Кт персонал 1400

8 13 Дт разходи за основната дейност 1000
Дт административни разходи 400
Кт разходи за заплати 1400

9 14 Дт рзходи за осигуровки 420
Кт задължения към осигурители 420

9 15 Дт разходи за осн. Дейност 300
Дт административни разходи 120
Кт разходи за осигуровки 420

9 16 Дт персонал 266
Кт задълж към осигурители 140
Кт задължения по зддфл 126
9


10 18
10 1910 20 Дт персонал 1134
Кт каса 1134

11 21 Дт разходи за амортизация 980
Кт амортизации ДМА 900
сгради 100
машини 800
Кт амортизации ДНМА 80
лиценз 80

11 22 Дт разходи за осн дейност 980
Кт разходи за амортизация 980

12 23 Дт продукция 3630
Кт разходи за осн дейност 3630

13 24 Дт разходи за материали 430
Кт подотчени лица 430

13 25 Дт административни разходи 430
Кт разходи за материали 430

14 26 Дт клиенти 3120
Кт приходи от продажба на продукция 3120

14 27 Дт приходи от продажба на продукция 2178
Кт продукция 2178

14 28 Дт приходи от продажба на продукция 950
Кт административни разходи 950

14 29 Дт загуба от тек година 8
Кт приходи от продажба на продукция 8

15 30 Дт нерзпределена печалба 2800
Кт загуб от мин. Години 480
Кт общи резерви 2000
Кт допълнителни резерви 320

16 31 Дт стоки 850
Дт каса 720
Кт подотчетни лица 1570

17 32 Дт разплащателна 2060
Кт дългосрочни заеми 2060

17 33 Дт доставчици 2060
албатрос 200
витоша 1860
Кт разплащателна 2060

18 34 Дт обща задбалансов пасивна 480
Кт стоки на отговорно пазене 480

19 35 Дт разплащателна 3120
Кт клиенти 3120
омега 3120

ДЕБИТЕН ОБОРОТ 47416

КРЕДИТЕН ОБОРОТ 47416

 RE: Казус по счетоводство shmatka Профил 13.01.2012 10:48

Отговор на geeorgi(13.01.2012 10:46):
geeorgi каза:
Няма как да го кача тук.

аааа видях:))))))

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 10:49

Не се получи добре,съжалявам!Иначе дневника ми е в таблица.

 RE: Казус по счетоводство tuturutka Профил 13.01.2012 10:50

Не можел бил! Я колко нфо изтипоса на екран!
Мале само докато го прочета....

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 12:07

Балансови статии Сума Балансови статии Сума
невнесен капитал 500 осн. Капитал 5000
сгради 2500 премийни резерви 1200
машини 4500 неразпр.печалба от мин год. 2800
лиценз 740 загуба от мин години (480)
стоки 400
разплащателна 6000 дългосрочни заеми 400
клиенти 4000 доставчици 860
млади животни 280 задълж. Към бюджета 600
материали 3000 персонал 2060
допълнителни резерви 4000
задълж. Дивиденти 640
др. кредитори 120
амортизация-241+242 3720
финансирания 1000
Сума на актива 21920 Сума на пасива 21920
стоки на отг.пазене 1600 обща задбаланс.пасивна 1600

това е брутния

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 12:08

Балансови статии Сума Балансови статии Сума
осн. Капитал 5000
сгради 1100 премийни резерви 1200
машини 1500 задълж. към осигурители 560
лиценз 440 задълж.към ЗЗДФЛ 126
стоки 1250 общи резерви 2000
разплащателна 7670 дългосрочни заеми 2460
клиенти 1500
млади животни 280
материали 1190 персонал 2060
офис обзавеждане 300 допълнителни резерви 4320
каса 896 задълж. Дивиденти 640
незав.производство 1600 др. кредитори 120
продукция 1452 загуба -8
финансирания 1000
Сума на актива 19178 Сума на пасива 19478
стоки на отг.пазене 1120 обща задбаланс.пасивна 1120

а този нетния

 RE: Казус по счетоводство geeorgi Профил 13.01.2012 12:54

Видя ли някой грешката ми?Съвсем се отчаях.Пререших пак казуса,нищо не излезе.

 RE: Казус по счетоводство marystaneva Профил Изпрати email 06.03.2012 11:37

Здравейте!

Вероятно отдавна сте открили грешката си, но ако не сте....:

Дт+ с/ка 302 - Материали Кт-

НС 1500 кг 3000
/Мат. А 1000 кг х 2,50 лв = 2500 2950 /А 2750 + Б 200/ 7.
Мат. Б 500 кг х 1,00 лв = 500/
3. /м. А 600 + м. Б 840/ 1440
ДО 1440 2950 КО
ДС 4440 4440 КС
Крайно салдо 1490


Дано да е излязло четливо и разбираемо...
Всъщност статиите са верни. По-скоро става дума за техническа грешка. При преписването в актива на крайния нетен баланс вместо 1490 лв е записано 1190 лв и оттам идва разликата от 300 лв.
И още нещо. Ако още в трета операция платите от РС 700 лв на доставчика, заемът, който ще се наложи да изтеглите в операция № 17, ще бъде със 700 лв по-малък.

Хубав ден и успех! :)

 RE: Казус по счетоводство marystaneva Профил Изпрати email 06.03.2012 12:17

Открих още нещо. При изписване на материалите трябва да се използва метода FIFO. Тогава сумата в седма операция ще бъде друга, а и някои крайни салда - също.

7а. Съгласно искане изписани материали за основната дейност /FIFO/:

Дт 601 2820
Кт 302 2820
Парт. м. А /1000 кг х 2,50 лв + 100 кг х 1,20 лв/ 2620
Парт. м. Б /200 кг х 1,00 лв/ 200

 RE: Казус по счетоводство marystaneva Профил Изпрати email 06.03.2012 13:28

По условие:
13. Загуба от минали години – 480 лв.
Това май също трябва да се включи в активите при началния баланс? Общо взето, при моето решение началният брутен баланс е 22400 лв, а крайният - 23556 лв. Съответно нетният е 18680 в началото и 18856 в края.

Може и да греша, но задачата ме заинтригува, защото точно това учех до преди една седмица. Утре ще се консултирам и с преподавателката дали всичко е така, както съм го решила. А ако ми изпратите някакъв имейл, мога да ви изпратя файла с решението.

Още веднъж - хубав и успешен ден! :)

 RE: Казус по счетоводство marystaneva Профил Изпрати email 06.03.2012 21:46

Намерих си и моя грешка... Но я оправих.

Начален брутен баланс:
А = 22 400 лв
202 СГРАДИ 2500
205 МАШИНИ 4500
304 СТОКИ 400
214 ПР. В/У ИНД. С-Т /ЛИЦЕНЗ/ 740
503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА С-КА 6000
411 КЛИЕНТИ 4000
302 МАТЕРИАЛИ 3000
314 МЛАДИ ЖИВОТНИ 280
121 ЗАГУБА ОТ МИН. ГОД. 480
426 НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ 500
П = 22 400
101 ОСНОВЕН КАПИТАЛ 5000
122 НЕРАЗПР. ПЕЧ. ОТ МИН. ГОД. 2800
459 РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА 600
754 ФИНАНС. ЗА ТЕК. ДЕЙНОСТ 1000
152 ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ 400
119 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ 4000
499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ 120
401 ДОСТАВЧИЦИ 860
425 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪУЧАСТИЯ 640
114 ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ 1200
421 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛ 2060
241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА 3500
242 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНА 220

Краен брутен баланс:
А = 23 460 лв
202 СГРАДИ 2500
205 МАШИНИ 4500
304 СТОКИ 1250
214 ПР. В/У ИНД. С-Т /ЛИЦЕНЗ/ 740
503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА С-КА 6970
411 КЛИЕНТИ 1500
302 МАТЕРИАЛИ 1463
314 МЛАДИ ЖИВОТНИ 280
207 ОФИС-ОБЗАВЕЖДАНЕ 300
611 НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВ. 1600
501 КАСА 896
303 ПРОДУКЦИЯ 1461
П = 23460 лв
101 ОСНОВЕН КАПИТАЛ 5000
111 ОБЩИ РЕЗЕРВИ 2000
гр. 46 РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ 560
454 РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ 126
754 ФИНАНС. ЗА ТЕК. ДЕЙНОСТ 1000
152 ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ 1760
119 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ 4320
499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ 120
123 ПЕЧ. И ЗАГУБИ ОТ ТЕК. ГОД. -26
425 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪУЧАСТИЯ 640
114 ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ 1200
421 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛ 2060
241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА 4400
242 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНА 300

 RE: Казус по счетоводство tapiq Профил 14.04.2016 01:49

На 1.I.200..г. ЕООД “Химик”, гр. “Х” има следните активи, пасиви и капитали:
1. Сгради 10 000 000 лв.
2. Амортизация на сградите 2 000 000 лв.
3. Материали 800 000 лв.
4. Парични средства по разплащателната
сметка 1 000 000 лв.
5. Задължения към доставчиците 500 000 лв.
6. Чужди материали на отговорно пазене 100 000 лв.
7. Готова продукция 300 000 лв.
8. Задължения към персонала 200 000 лв.
9. Задължения по социалното осигуряване 70 000 лв.
10. Незавършено производство 400 000 лв.
11. Вземания от клиенти 700 000 лв.
12. Краткосрочни заеми 600 000 лв.
13. Основен капитал 9 000 000 лв.
14. Резерви 200 000 лв.
15. Печалба (неразпределена от миналата година) 630 000 лв.

Наличността от материали в размер на 800 000 лв. е както следва:
 материал “А” 10 000 кг х 30 лв. = 300 000 лв.
 материал “Б” 5 000 кг х 100 лв. = 500 000 лв.
 Всичко: 800 000 лв.
 Задълженията към доставчиците в размер на 500 000 лв. са:
 към доставчик “Х” 200 000 лв.
 към доставчик “У” 300 000 лв.
Всичко: 500 000 лв.
През отчетния период са извършени следните стопански операции:
1. Доставен е материал “Б” - 1000 кг х 100 лв. за 100 000 лв., изплатени от разплащателната сметка.
2. Погасени са дължимите заеми със средства от разплащателната сметка.
3. Доставен е материал “Б” 5000 кг х 100 лв. от доставчик “Х” за 500 000 лв. Сумата се дължи на доставчика.
4. Изплатени са задължения към доставчик “Х” чрез ползван заем в размер 500 000 лв.
5. Вложени са материали в производството, както следва:
6. материал “A” 5000 кг х 30 лв. = 150 000 лв.
7. материал “Б” 1000 кг х100 лв. =100 000 лв.
8. Начислени са амортизации на материални дълготрайни активи, използвани в основната дейност в размер на 200 000 лв.
9. Начислени са заплати на персонала, както следва:
а) на персонала в основната дейност 400 000 лв.
б) на административно управленския персонал 100 000 лв.
10. Върху тези заплати са пресметнати и начислени 30 % за социално осигуряване.
11. От клиентите са постъпили по разплащателната сметка дължимите суми в размер на 700 000 лв.
12. От разплащателната сметка са изтеглени необходимите суми за заплащане на заплатите за предходния месец.
13. От разплащателната сметка са преведени дължимите суми към социалното осигуряване за минали периоди.
14. Изплатени са заплати на персонала за предходния месец.
15. В края на отчетния период извършените през месеца разходи за дейността са отнесени по функционално предназначение.
16. На 31.I.200..г. е извършена инвентаризация на незавършеното производство, което е оценено по степен на готовност за 390 000 лв. След съответните изчисления произведената готова продукция е заприходена по себестойност, формирана на база на основните производствени разходи.
17. Фактурирана е продукция на клиентите за 500 000 лв.
18. Фактурираната продукция е изписана от склада за готова продукция по съкратена себестойност за 300 000 лв.
19. Отчетен е резултатът от продажбата на готовата продукция като преди това разходите за организация и управление са покрити за сметка на постъпленията от продажби.
Иска се:
1. Да се състави счетоводен баланс на предприятието към 1.I.200..г.
2. Да се открият счетоводните сметки въз основа на данни от баланса.
3. Да се разкрият аналитичните сметки към синтетична сметка Материали и сметка Доставчици.
4. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции и сумите от тях да се отразят по счетоводните (синтетични и аналитични) сметки.
5. Да се приключат синтетичните и аналитичните сметки.
6. Да се състави оборотна ведомост на синтетичните сметки.
7. Да се съставят оборотни ведомости за разкритите аналитични сметки.
8. Да се направи анализ на счетоводните статии, съставени въз основа на стопански операции 1, 2, 3 и 4 и да се посочи към коя група стопански операции се отнасят те според характера на измененията, които предизвикват.
9. Да се състави счетоводен баланс на предприятието в края на периода.

 RE: Казус по счетоводство dgergovska Профил 27.08.2016 17:26

В бюджетно предприятие получихме запорно съобщение от ЧСИ върху работната заплата на служител. моля за помощ относно осчетоводяването на месечния запор.
 

 RE: Казус по счетоводство Калина Янкова Профил Изпрати email 27.08.2016 18:29

Не знам бюдж.сметкоплан, но в небюджетно предприятие е:
421-персонал/499-кредитори
и после
499/503 плащане на запора
421/501 плащане на заплатата
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи