Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Плащане в брой

 Плащане в брой pepitopo Профил Изпрати email 17.02.2012 13:39

За 2012 колко е сумата максимум при плащане в брой / с касов апарат / ?

 RE: Плащане в брой бивШата Профил 17.02.2012 13:41

колкото и за 2011

 RE: Плащане в брой ivanini Профил Изпрати email 17.02.2012 13:41

15 Бона

 RE: Плащане в брой XXXXX Профил 17.02.2012 13:41

Moже и 1 ст да е
Ако е част от договоp или сделка над 15000
То и през 2011 беше същото

 RE: Плащане в брой pepitopo Профил Изпрати email 17.02.2012 13:46

Може ли в един месец но с различни дати да имаме плащания по 15 000 лева с един и същи доставчик - пак касови плащания

 RE: Плащане в брой renivl Профил 17.02.2012 13:47

Не .

 RE: Плащане в брой XXXXX Профил 17.02.2012 13:47

Ако са различни доставки - да
И не по 15000, а до 15000 /напр. 14999/

Отговор на pepitopo(17.02.2012 13:46):
pepitopo каза:
Може ли в един месец но с различни дати да имаме плащания по 15 000 лева с един и същи доставчик - пак касови плащания

 RE: Плащане в брой pepitopo Профил Изпрати email 17.02.2012 13:57

Къде мога да го прочета това ограничаване в плащанията

 RE: Плащане в брой bonou2 Профил 17.02.2012 13:58

Отговор на pepitopo(17.02.2012 13:57):
pepitopo каза:
Къде мога да го прочета това ограничаване в плащанията


Лигльо знае - целия закон наизуст- бил към 6 ,7 члена беше казал.

 RE: Плащане в брой бивШата Профил 17.02.2012 13:59

Отговор на pepitopo(17.02.2012 13:57):
pepitopo каза:
Къде мога да го прочета това ограничаване в плащанията


сайта на нап
закон и указание

 RE: Плащане в брой vv2vv2 Профил 24.02.2012 14:08

За да не отварям нова тема- Ако сделката е единична /не е част от договор/ за 13500.00 лв и плащането се извършва в брой /с касов бон/ нужно ли да се прави нещо допълнително / декларация за произход на средства , уведомяване или нещо от сорта по закона за мерките за изпиране на пари/. Или фактурата с прикрепения бон е всичко както е и при сделка за 15,00лв например. Нещо имаше за плащания в бр над 10000.00 лв -например банките искат декларация за произход при над 10000.00лв.

 RE: Плащане в брой didah Профил 24.02.2012 14:13

толкова замотано питаш, ама като , че ли- не:)

 RE: Плащане в брой vv2vv2 Профил 24.02.2012 14:23

Вярно че много ги оплетох. Ако сделката е за 13500.00 в брой с касов бон - издавам си фактура+касов бон.Трябва ли да искам от клиента декларация за произход на средства или да правя нещо друго във връзка със закона за изпиране на пари.Гледам че банките искат такава декларация при над 10000.00 лв

 RE: Плащане в брой didah Профил 24.02.2012 14:28

Е, ако междувременно си...станал/а банка...:)
 

 RE: Плащане в брой SpokoSpoko Профил 24.02.2012 14:53

Отговор на pepitopo(17.02.2012 13:57):
pepitopo каза:
Къде мога да го прочета това ограничаване в плащанията


ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ

Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.

Чл. 2. Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;

4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;


5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;

6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Глава втора.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;

2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Чл. 4. (1) Обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.

(2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от Българската народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.

(3) Редът и начинът за преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2 се определят с указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

(4) Министърът на финансите определя сроковете за поетапното преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2.

(5) Дължимите от страна на Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са за сметка на централния бюджет.

(6) За картовите плащания към бюджетни предприятия по ал. 1 физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.

Глава трета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция - 100 на сто от размера на направеното плащане.

Чл. 6. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Съставянето, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Този закон се прилага и за плащания по чл. 3, незавършени към деня на влизането му в сила.

§ 3. За 2011 г. Министерството на финансите може да договаря клаузите и цените по чл. 4, ал. 1 в рамките на договорите по § 22, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

§ 4. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г. и бр. 24 от 2009 г.) в чл. 2, ал. 1 думите "в този закон" се заменят със "със закон".

§ 5. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г. и бр. 88 и 101 от 2010 г.) в чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 21 и 24 се отменят.

2. Алинея 7 се отменя.

-------------------------

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство